• No results found

Hälso- och sjukvården, Kunskapsråd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hälso- och sjukvården, Kunskapsråd"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Kunskapsråd

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården, Kunskapsråd

Mötesanteckningar

Datum: 2021-12-07 Plats: Teams/ Kjells rum Närvarande:

Representant kommun, Vakant Håkan Friberg, medicinsk rådgivare

Gunilla Månsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg

(sekreterare)

Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

(Ordförande)

Hannes Kohnke, ordförande primärvårdsrådet

Karin Nedfors, tf avdelningschef utvecklingsavdelningen Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef nära vård Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef specialiserad vård

Maria Arvidsson Karlsson, hälso- och sjukvårdschef medicinsk service Frånvarande:

Anna Janson, ordförande i läkemedelskommittén Peter Valverius, Chefläkare

Anna Hedlund, Medicinska Ansvarig Sjuksköterska, Karlskrona kommun Boel Bingström Karlsson, chefssjuksköterska

Carina Eriksson, tandvårdsstrateg

Adj. Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, projektledare processorienterat arbetssätt Ordförande: Kjell Ivarsson

Sekreterare: Gunilla Månsson

___________________________________________________________________________

Ärendeförteckning:

1. Välkomna

2. Föregående minnesanteckningar

3. Nuläge: Kunskapsstyrning, Processorientering, Rapport från RPO ordförande möte, Remisser.

4. Område för dialog och utveckling: Förvaltningschefens dialog, Revidering

processorganisation för HSF, Samarbetsyta samt extern webb för kunskapsstyrning.

5. Beslut: Nominering representanter RSG, Nominering LPO, Nominering LAG, Nominering processteam Cancerrehab, Uppdragsbeskrivningar LPO, LAG, Nomineringsblankett.

6. Nästa möte

(2)

Kunskapsråd

Hälso- och sjukvården

__________________________________________________________________________

1. Välkomna /Incheckning

Kjell hälsar välkomna tillsammans med en information om vårdplatsläget och bemanning utifrån konsekvenser av covidsituationen. Stabsläge Sedan 211207.

Mötesdeltagarna till dagens möte ansluter successivt under första timmen pga det ansträngda läget, varför vi omprioriterar i dagens agenda.

2. Föregående minnesanteckningar Inget att tillägga.

3. Nuläge

3.1 Kunskapsstyrning, Håkan presenterar, se ppt Vårdförloppen:

Vi ligger efter i tidsplanen. Bemanningen av de olika grupperingarna är en fortsatt stor utmaning men pågår och prioriteras.

Fortsatt fokus även på kommunikation till cheferna, skapa patientbibliotek samt få klar samarbetsytan.

Rapport från möte med RPO ordförande den 26/11.

Remissrunda November

3.2 Processorienteringen, Bodil presenterar

Revidering av processorganisation HSF, se separat dokument.

Rådet beslutar:

Att dokumentet processorganisation skickas ut till rådet för påsyn, för beslut nästkommande Kunskapsråd.

Bodil ställer frågan till Kunskapsrådet om vi kan pröva att använda patientföreningar utifrån att få till patientmedverkan i Vårdförlopp och övriga processer.

Rådet beslutar:

Att I väntan på ett långsiktigt beslut i att etablera samskapande/

patient/levande bibliotek, utforska möjligheten att använda patientföreningarna i ett första steg att göra invånarna delaktiga.

Att Samordnare för kunskapsstyrningen tillsammans med projektledare för processorienteringen med stöd av Inga-Lisa Apelman och Mia Dreier som har tidigare erfarenhet i frågan, får i uppdrag att ta fram ett underlag/förutsättningar för att kunna använda patientföreningar i ett första steg att få med patient/ anhöriga i Kunskapsstyrningens PSV och andra processer.

(3)

Kunskapsråd

Hälso- och sjukvården

4. Dialog och utveckling 4.1 Förvaltningschefens dialog:

Det ansträngda läget samt uppmaning till att vara kreativa och leta synergieffekter för att möta utmaningen i att bemanna LPO/LAG med kompetens, sammanfattar Kjells samtal i dagens möte.

4.2 Samarbetsyta samt externwebben för Kunskapsstyrning Gunilla presenterar samarbetsytans utformning och innehåll.

Huvudsidan är öppen och tillgänglig för samtliga i Region Blekinge samt Hälsovalet. HSF samt ytterligare medarbetare som är involverade i Kunskapsstyrningens arbete samt alla deltagare i LPO samt LAG kommer att få tillgång till till samarbetsytans underwebbplatser som är kopplade till LPO/LAG och LSG arbetet.

På externa webben under för vårdgivaren finns nu en sida för

Kunskapsstyrningen, där även mötesanteckningarna för Kunskapsrådet kommer att ligga.

Arbete pågår med att ge Kommunernas representanter möjlighet att ta del av samarbetsytan.

5. Beslutsärende

5.1. Nominering Repr. RSG strukturerad vårdinformation Per Johansson, är nominerad och anses formellt utsedd av Kunskapsrådet.

5.2. Nominering LPO

Ordförande LPO, Lung- och allergi: Adam Ilic är nominerad och anses formellt utsedd av Kunskapsrådet.

Deltagare LPO Psykisk hälsa: Marie Söderström är nominerad och anses formellt utsedd av Kunskapsrådet.

5.3. Nominering och beslut av LAG Kritisk Benischemi, skjuts till arbetsutskottet den 9/12.

5.4. Nominering Processteam Cancer rehab

Kunskapsrådet godkänner Processteamet. Hannes Kohnke bistår processledare Mia Dreier i att få till den sista rekryteringen av en representant från primärvården.

5.5. Uppdragsbeskrivning LPO/ LAG samt nomineringsblankett Gunilla presenterar, dokumenten skickas ut för påsyn av kunskapsrådet för formellt beslut nästkommande kunskapsråd.

6. Avslut av dagens möte, Nästa möte.

Kjell avslutar mötet med en ödmjukt tilltro till det arbete vi gör och det tänk vi har framåt.

Nästa möte: 15/2 kl 13.30-15.30

References

Related documents

Studien visar även att det finns ett samband mellan hur nöjda respondenterna är med ledarskapet och chefens kommunikation, motivation, konflikthanteringen samt närvaro.. Studien

Det är även kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som, av kommunfullmäktige, delegerats till annan

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person

I en studie av Sveriges överambitiösa utsläppsreduktioner i förhållande till det sociala dilemma som miljöpolitiska frågor ofta drabbas av kommer han fram till

Skälen för arbetsgruppens förslag: Arbetsgruppen har i avsnitt 3.7 och 3.8 bedömt att bestämmelser om journalföring, om person- uppgiftshantering och patientdata i övrigt

För att så långt som möjligt kunna förstå verksamhetschefens roll, ansvar och uppgift – med tillhörande utmaningar – ger jag här en beskrivning av

Zink: För personer med tillräckliga nivåer av zink i cellerna visade analysen att risken för att insjukna i COVID-19 minskade med 91 procent.. Brist på zink innebar istället

Tidigare har man trott att 90 procent av vårt D-vitamin kommer från produktionen i huden när den utsätts för solljus och att resten tas upp ur maten vi äter.. Men enligt ny

uppmärksammade Anja Leetz, chef för Health Care Without Harm Europe (HCWHC) två grundläggande mänskliga rättigheter: Rätten till hälsovård och rätten till en hälsosam miljö..

Det finns tecken på återhämtning, men god miljöstatus för biologisk mångfald under deskriptor 1, som inkluderar alla de bedömda arterna i grupperna fåglar, marina däggdjur

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

Närmare en tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för varje folk,

För att på ett tillfredställande sätt kunna utföra de ålagda uppgifterna, och löpande kunna stötta och ta tillvara erfarenheter från projekten föreslår Boverket att 2,5

Om krav på åtgärder skulle behöva ställas på den befintliga bebyggelsen för att förhindra att byggnader översvämmas eller på annat sätt påverkas av stigande vatten-

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Chorda tympani ansluter först till n.lingualis, med vilken den färdas till canalis facialis (kanal genom os temporale mellan meatus acusticus internus och foramen stylomastoideus)

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet