• No results found

KOMMUNALA BIDRAGSNORMER FÖR ENSKILDA VÄGAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMMUNALA BIDRAGSNORMER FÖR ENSKILDA VÄGAR"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMMUNALA BIDRAGSNORMER FÖR ENSKILDA VÄGAR

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Kommunala bidragsnormer för

enskilda vägar Föreskrift 2003-12-15, § 175 Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Kommunstyrelsen 3 2009-03-16, § 25 Revideras vid behov

Dokumentinformation Bestämmelser om bidrag till kommunala enskilda vägar utan statsbidrag och med statsbidrag.

Dokumentet gäller för Aktuella väghållare

(2)

KOMMUNALA BIDRAGSNORMER FÖR ENSKILDA VÄGAR

§ 1

Enskilda vägar med statsbidrag.

a) Byggande

Till nybyggnad av väg lämnas inget kommunalt i bidrag.

b) Underhåll

Enligt nedanstående regler pkt 1 - 6 lämnar kommunen bidrag till årligt underhåll, dock att sammanlagt bidrag från stat och kommun icke får överstiga 100 % på av Vägverket beräknad underhållskostnad..

Ansökan om kommunalt bidrag erfordras ej från väghållaren. Bidraget utbetalas, då utanordningslista för statsbidrag föreligger.

Regler

Vägkate- Vägens funktion Bidrags-%

gori enl

Vägverket Kommun Staten *

1. A Väg för fast boende inom landsbygdsområde. 20 70

2. B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte

har funktionen enbart som lokalväg (bostadsgata) 40 40 3. C Genomfartsväg för andra än de som bor utmed eller har del i vägen

och som till övervägende del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken

skall normalt vara större än 25 fordon. 15 80

4. D a) Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde (Vägkategori A). Vägens

årsdygnstrafik skall normalt vara större än 25 fordon. 10 70 4. D b) Väg enligt kategori D a), för den del av vägen som betjänar fast

boende. 20 70

5. E a) Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör upp­

samlingsväg för bebyggelsen 0 40

5. E b) Väg enligt kategori E a), för den del som betjänar fast boende 40 40 5. E c) Väg enligt kategori E a) för den del som är av väsentlig betydelse

för det rörliga friluftslivet. 10 40

(3)

Regler

Vägkate- Vägens funktion gori enl

Vägverket Kommun

Bidrags-%

Staten * 6. F Väg för näringslivet. Vägens årsdygnstrafik

25 fodon. skall vara större än

20 70

*Högsta bidrags-% enligt SFS 1989:891. VV:s årliga beslut kan variera avseende %-sats.

c) Iståndsättning

Till iståndsättning av väg lämnas inget kommunalt bidrag.

d) Till fast bosättning skall räknas fastighet som nyttjas såsom fast bostad året runt, varvid undantages fritidshus nyttjad såsom fast bostad.

e) Till fritidshus skall räknas fastighet som nyttjas såsom, är avstyckad för, eller bebyggt med fritidshus.

Fastighet som tidigare nyttjats som fast bostad, men som enbart är bebodd under viss del av året, skall räknas som fritidshus.

f) Med rörligt friluftsliv avses badplats eller annan fritidsanläggning som är utmärkt på allmänt kartverk, och är tillgänglig för allmänheten.

g) Ovanstående regler enligt pkt d) och enligt pkt e) skall även gälla för kommunala bidrag till enskilda vägar, ej statsbidragsberättigade enligt § 2.

§ 2

ENSKILDA VÄGAR UTAN STATSBIDRAG

a) Förutsättningar

Bidrag kan utgå till bya-, samfälld, G:a väg, överfartsväg mellan två huvudvägar samt väg som genererar allmän trafik, till allmän trafik räknas inte periodisk trafik, typ postbil, sopbil m m. Vägens längd skall uppgå till minst 100 m.

Vägen skall befrämja fast bostadsbebyggelse året runt. Ansökan skall ligga till grund för bidragets erhållande.

(4)

Sökanden är skyldig att snarast meddela kommunen ändrade förhållanden. Om inte detta sker äger kommunen rätt att upphäva beslutet samt kräva återbetalning av felaktigt utbetalt belopp.

b) Bidrag till byggande

Till nybyggnad av väg lämnas inget kommunalt bidrag.

c) Bidrag till iståndsättning

Till iståndsättning av väg lämnas inget kommunalt bidrag.

d) Indexreglering

Ingen indexreglering utgår från och med 2005-01-01 och tills vidare gällande underhåll.

e) Underhåll

Kommunen lämnar efter ansökan från väghållaren årligt bidrag med 500 kronor i fast belopp de första 100 m, samt därutöver med 210 kronor för varje (50) femtiotal meter/väg räknat från bostadsfastighet.

Bidrag utgår under villkor

att vägens underhåll efter besiktning av Teknik- och Gatukontoret kan godkännas av kommunen

att därest vägen nyttjas av flera fastigheter, uppgift lämnas till kommunen om vilken av väghållarna, som skall mottaga bidraget.

Bidrag skall icke sökas årligen.

Teknik och Gatukontoret kontrollerar årligen förutsättningarna för bidraget, varefter utbetalning sker.

Föreslaget bidrag utbetalas sedan Teknik- och Servicenämndens beslut, med delega­

tionsrätt till handläggare inom Teknik- och Gatukontoret, föreligger.

Beviljat bidrag skall avse kalenderår.

(5)

§ 3

Skogsbil- och ägovägar

a) Byggande

Kommunalt bidrag utgår icke.

b) Underhåll

Kommunalt bidrag utgår icke.

Antaget av KF 2003-12-15, § 175 Ändring KF 2005-02-14, § 5 Ändring KF 2009-03-16 § 25

References

Related documents

 Målbild för färdmedelsfördelning från Strategi för ett hållbart.. transportsystem i

I den tekniska beskrivningen, som ska ansluta till AMA Anläggning, anges de objektspeci- fika tekniska kraven för erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar, inom Trafikverket

hämtande/lämnande föräldrar föreslås att kommunen arbetar med påverkansåtgärder för att minska efterfrågan på parkering, såsom exempelvis att uppmana fler föräldrar som bor

underlag för kollektivtrafiknämnden i Västra Götalands beslut om allmän trafikplikt för Västtrafiks upphandling Trafik 2023 Dalsland, Kungälv, Stenungsund.. FÖRSLAG

10 Trafikverket, 2013, Rapport atgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö 11 Stockholms läns landsting, 2010.. Stockholms

[r]

Med utgångspunkt från projektets styrande marknadskrav, för en utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda – Kallhäll via Kista eller via befintlig korridor, kan

Från 1 mars 2018, förändrades regler som rör personer med missbruks- eller beroende diagnos. Detta innebär att både vid en missbruks- eller beroendediagnos krävs bevis på