Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson Sekreterare Ordförande Justerare

Full text

(1)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Paragrafer 145-163

Plats och tid

Badhusgatan 4 09:00 Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Joel Schäfer (S), förste vice ordförande

Malin Johansson (FÖL), ersättare för Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M)

Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef

Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Bertil Lundgren (MP)

Annika Karpfors, sekreterare

Underskrifter

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson

Sekreterare Ordförande Justerare

1

(2)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Paragrafer 145-163

Innehållsförteckning

FORMALIAÄRENDEN

§ 150 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 2018/1 4

INLEDANDE ÄRENDEN

§ 151 VD rapporterar 2018 2018/2 5

§ 152 Månadsuppföljning 2018 2018/3 6 - 8

§ 153 Avvikelserapportering 2018 2018/6 9

Beslutsärenden taxefinansierat

§ 154 Dagvattendamm Lilla triangeln 2018/45 10

§ 155 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpinge Tall 2018/48 11

§ 156 Förrådslokal Osten 2017/102 12

§ 145 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/133 13

§ 146 Bixia ProWin 2018/37 14

Informationsärenden, taxefinansierat

§ 157 Budget 2019 2018/49 15 - 16

§ 158 Projekt VA-taxa 2017/127 17 - 18

Beslutsärenden , skattefinansierat

§ 159 Sopkärl Gata Park Hamnar 2018/47 19

2

(3)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Paragrafer 145-163

§ 148 Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista 2017/56 20

§ 149 Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen 2017/56 21

§ 147 Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter 2018/52 22 Informationsärenden, skattefinansierat

§ 160 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/110 23

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 161 Återrapportering från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens Arbetsutskott

2017/154 24

§ 162 Målstyrning 2019 2018/51 25

§ 163 Restlista 2018 2018/8 26

3

(4)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 150 Dnr 2018/1

BEAB Styrelsemöte inledning 2018

Dagens sammanträde

 Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

 Styrelsen utser Ingvar Svensson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 Dagordningen godkänns.

4

(5)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 151 Dnr 2018/2

VD rapporterar 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden.

Dagens sammanträde

Anders Lindholm föredrar följande ärenden:

- Yttre hamnen Borgholm - Gata Park

- Osten ombyggnad

Beslutsunderlag

Information presenteras på sammanträdet.

5

(6)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 152 Dnr 2018/3

Månadsuppföljning 2018 BEAB

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning augusti 2018.

Dagens sammanträde

Annika Hermansson presenterar Ekonomisk uppföljning augusti 2018.

Gata Park

Uppvisar ett budgetunderskott på 1311 tkr, vilket beror på att verksamheten använt fler timmar över lag. Augusti månad innebar ingen gräsklippning , så budgetöverskott på 318 tkr i augusti månad.

Hamnar

Uppvisar ett budgetunderskott på 68 tkr. I augusti månad bokades hela sommarens personalkostnad i Sandvik, vilket förklarar budgetunderskottet för månaden på 252 tkr.

Grus Ölanda

I augusti slutredovisades gruset på Ölanda. En stor del har använts i Byxelkroksprojektet.

Kostnaden har därför bokats på projektet och intäkt har bokats mot Kårehamns Hamn.

Intäkten redovisas på en egen rad i budgetuppföljningen. Total intäkt 2018 är 766 tkr.

BEAB Service

Visar ett negativt resultat om 1276 tkr vilket beror på att de större kostnadsbesparande åtgärderna inte har kunnat genomföras.

Vinterväghållning

Uppvisar ett budgetunderskott 2474 tkr, inga kostnader i juni till augusti.

Kost

Uppvisar ett budgetöverskott på 310 tkr. I augusti var livsmedelskostnaderna låga jämfört med budget, personalkostnaderna var också låga pga semesterlöneskuld och att inga semestervikarier tagits in. En större fakturering till Gymnasieförbundet gjordes i augusti.

Lokalvård

Uppvisar ett budgetöverskott på 524 tkr. I augusti månad var personalkostnaden låg pga semesterlöneskuld.

Transport

Uppvisar ett budgetunderskott på 179 tkr. Verksamhetschefen har vidtagit åtgärder för att effektivisera mattransporterna, fr o m 1 juli, så effekterna väntas synas under hösten.

6

(7)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Förråd

Visar ett underskott på 56 tkr.

Bolagsledning

Visar ett budgetunderskott om 330 tkr.

Budget Gata Park Hamnar 2019

Beslutad ram från Kommunfullmäktige är 6,3 Mkr. Bolaget har gjort en prognos för att kunna leverera alla tjänster som ingår i avtalet, där summan uppgår till 8,6 Mkr.

Kommunen betalar då för 6 utförare, 2 sommarvikarier, del av administration och chef, hälften av Gata Parks hyra på Osten och bolagsgemensamt, 1 Mkr maskinutrustning, gatubelysning 1,8 Mkr samt Hamndrift som tidigare. KSAU har informerats.

Extrabeställningar

Under året har en hel del extrabeställningar gjorts, trots allt. Ett stort projekt är utbyggnad av hamnen i Byxelkrok. Flera extrabeställningar rör asfaltering som utförts under

sommaren.

Taxefinansierat Återvinning och avfall

Uppvisar ett positivt resultat om 3449 tkr, vilket är bättre än föregående år och budget.

Vatten och avlopp

Uppvisar ett positivt resultat om 3301 tkr, vilket är högre än budget. Prognoserna har uppdaterats i delårsbokslutet (augusti).

Egen fastighetsförvaltning

Visar negativt resultat om 301 tkr.

Bostäder

Visar ett negativt resultat om 745 tkr. I augusti rättades ett periodiseringsfel för mediekostnader som innebar 130 tkr för höga kostnader. En momsproblematik har uppstått gällande fjärrvärme som innebär ca 100 tkr per år. Styrelsen uppdrar åt

ekonomiavdelningen att hitta en lösning på problemet. Vintern har varit ovanligt kall och uppvärmningskostnaderna har varit 232 tkr högre än genomsnittet. Larmkostnaderna har ökat med 91 tkr efter att kommunens fastighetsavdelning flyttade. Vi har behövt renovera fler lägenheter än budgeterat, vilket kostat 100 tkr mer än budget. Totalt sett ökade kostnader med 523 tkr.

Fjärrvärme

Uppvisar ett positivt resultat om 1172 tkr. Bättre än föregående år och budget.

Vindkraft

Visar ett negativt resultat om 489 tkr. Försäljningen av Kastlösa redovisas separat.

Likviditeten är fortsatt god. Försäljningsintäkten från Kastlösa finns nu på eget konto och är inte med i likviditetsprognosen.

Investeringsprojekt pågår, Vatten och avlopp har aktiverat ca 20 mkr t o m augusti.

7

(8)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Beslutsunderlag

Beslutunderlag presenteras på sammanträdet.

Månadsuppföljning augusti 2018

Skickas till

Annika Hermansson, Ekonomichef

8

(9)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 153 Dnr 2018/6

Avvikelserapportering 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Avvikelser inom VA

 Kvalitet

 Tillstånd

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 VA Kvalitet Bilaga 2 VA Tillstånd

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VA-chef

9

(10)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 154 Dnr 2018/45

Dagvattendamm Lilla triangeln

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar:

att Borgholm Energi AB i samverkan med Borgholms kommun uppför en anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i ”Lilla triangeln”.

att godkänna en total budget 3 MSEK för projektet där Borgholm Energi AB står för hälften av kostnaderna.

att en förutsättning för projektets genomförande är att motsvarande beslut om deltagande och budget tas i Borgholm Kommuns Kommunstyrelse.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade vid Styrelsemötet 2018-08-15 att återremittera ärendet för vidare utredning. VA-chef Markus Wertwein Ros fick i uppdrag att tydliggöra bolagets

ansvarsområden gällande dagvattnet. Presenteras vid nästa styrelsemöte, september 2018.

Dagens sammanträde

VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Ingvar Svensson föreslår återremiss för att även utreda förslaget från Bertil Lundgren.

Återremissen avslås av styrelsen.

Beslutsunderlag

Enligt presentation av ärendet under sammanträdet.

Styrelsens beslut med ärendebeskrivning § 137 Dnr 2018/45

PM Dagvattenåtgärd, Lilla Triangeln Dimensionerings-PM, Vatten och Samhällsteknik AB 2018-03-29

Skickas till

Kommunstyrelsen Markus Wertwein Ros

10

(11)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 155 Dnr 2018/48

Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att tjänstemannen ser över miljökonsekvenserna och sedan överlåtes beslutet till tjänstemannen att avgöra lämpligaste alternativet enligt bilaga 1

Kostnadskalkyl. Uppföljning via restlistan.

Tjänstemannens förslag till beslut: Styrelsen beslutar att på Fastigheters

rekommendation välja alternativ 2 samt att för 2018 tilläggsbudgetera summa enligt kalkyl för alternativ 2 (se bilaga 1) för snarast möjliga start av upphandling.

Sammanfattning av ärendet

Behovet av först och främst vinterförvaring för inventarier såsom utemöbler,

blomkrukor, avspärrningsmaterial etc åt Gata park samt lager för material till fjärrvärme.

Tidigare har förvaring skett i extern lokal, denna möjlighet finns ej längre.

Byggnaden är en enkel oisolerad konstruktion för att sol- och väderskydda.

Byggnation upphandlas enligt LOU av BEAB fastigheter som också kommer att förvalta byggnaden.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrog ärendet.

Diskussion om Alt 2 respektive Alt 3 rörande golvets beskaffenhet, asfaltsgolv kontra betonggolv. Miljökonsekvensbeskrivning efterfrågas och styrelsen ber tjänstemannen ta med miljökonsekvenserna i beslutet. Styrelsen beslutar att tjänstemannen avgör

lämpligaste alternativ efter analys av miljökonsekvenserna samt informerar styrelsen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Grov kostnadskalkyl Bilaga 2 Skiss utförande

Bilaga 3 Information och alternativa utföranden

Skickas till

Tobias Selldén, fastighetschef

Kommunstyrelsen, information för kännedom

11

(12)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 156 Dnr 2017/102

Förrådslokal Osten

Styrelsens beslut

Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Förslag till beslut från tjänsteman: Styrelsen beslutar att uppdra till Fastigheter att kommunicera denna lösning med verksamheterna och skyddsombud samt att kalkylera kostnaderna för genomförande.

Sammanfattning av ärendet

Det finns idag stora brister i arbetsmiljön för befintlig förråds-verksamhet på Osten.

Dessa brister måste åtgärdas.

Den enklaste och mest fördelaktiga lösningen är att tillskapa ett extra våningsplan i den lokal där administrativ personal på gata-park och VA sitter idag.

De tillfälliga omklädningsbodarna demonteras.

På detta plan kan omklädningsutrymmen, kontorsplatser, groventré, pausrum m m inrymmas för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö för gata-park och VA.

På den yta som utgör bottenplan frigörs tillräckligt med utrymme för att kunna flytta logistik-avdelningen hit.

För att ytterligare expandera förrådsverksamheten krävs frigörande av lokaler som idag är uthyrda.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

12

(13)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 145 Dnr 2016/133

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av beslut att sälja Kastlösa vindkraftpark enligt bilagt protokollsutdrag § 72, 2018-03-21, Dnr 2016/133.

Sammanfattning av ärendet

Borgholm Energi AB:s beslut att sälja Kastlösa vindraftpark skickas retroaktivt till Kommunfullmäktige för godkännande. Ärendet har tidigare informerats av VD och styrelsens ordförande.

Dagens sammanträde

Carl Malgerud och VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Hänvisades till Ägardirektivet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 2018-03-21 Tjänsteskrivelse 2017-12-04

Skickas till

Skickas till Kommunfullmäktige för godkännande i efterhand.

13

(14)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 146 Dnr 2018/37

Bixia ProWin

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin enligt bilagt protokollsutdrag § 136, 2018-08-15, Dnr 2018/37.

Sammanfattning av ärendet

Borgholm Energi AB:s beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin skickas retroaktivt till Kommunfullmäktige för godkännande.

Dagens sammanträde

Anders Lindholm föredrar ärendet.

Styrelseledamot Ingvar Svensson deltar ej i röstningen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag 1 136, 20180815, Dnr 2018/37

Erbjudande om försäljning från Tekniska Verken i Linköping Vind AB av aktier i Bixia ProWin AB

Skickas till

Kommunfullmäktige för godkännande.

14

(15)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 157 Dnr 2018/49

Budget 2019 Borgholm Energi

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

 Presentation av förslag till driftsbudget för Återvinnig & Avfall, VA, Fastighet, Fjärrvärme och Vindkraft.

 Presentation av förslag till taxor för Återvinnig & Avfall, VA, Fastighet och Fjärrvärme.

 Presentation av förslag till investeringsbudget för Borgholm Energi.

 Diskussion kring förslagen, för att beslut ska kunna fattas på styrelsemöte i oktober.

 Underlag presenteras på mötet.

Dagens sammanträde

Vid sammanträdet närvarade: Lars-Gunnar Fagerberg och Linda Kjellin.

Återvinning och Avfall

Catherine Hevelius presenterar förändringar och budget.

 Ökad information och annonsering

 Höjning av fliskostnad ca 200 tkr

 Försortering omlastningen ca 300 tkr

 Tillsyn extern slammottagare ca 100 tkr

Totalt innebär budgetförslaget ett överskott på ca 1 Mkr. Styrelsen önskar en förklaring på driftskostnaderna för 2018, de är låga jämfört med budget. Styrelsen önskar också en ny bedömning av deponiprojektet, status och ekonomi.

Taxan

En taxehöjning på 5,5 procent föreslås för att täcka sluttäckning av deponier och ökade driftskostnader.

Vissa förändringar i taxans struktur genomförs till 2019, men till 2020 kommer ytterligare förändringar att föreslås.

Vatten och Avlopp

På kostnadssidan föreslås inga större förändringar förutom för höjda elpriser samt höjda nätavgifter. Styrelsen önskar en förklaring av skillnaderna i driftskostnader och

mediekostnader.

15

(16)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Taxan

Tjänstemännens ursprungliga förslag var att genomföra förändringarna i

debiteringsmodeller för avtalkunder, enligt beslut i Kommunfullmäktige, till 2019. Det har framkommit att det finns önskemål från politiken att skjuta upp förändringen ett år och därigenom skulle debiteringsmodellerna för 2019 förblir helt oförändrade. Den planerade förändringen av taxestruktur följer samma tidplan som debiteringsmodellerna för

avtalskunder. Uppdatering av antal lägenhetsekvivalenter har gjorts efter inventering.

Fastigheter

Intäkterna minskar något 2019, på grund av ett avslutat avtal med Halltorp. Ökade avskrivningskostnader på grund av tillbyggnaden på Osten.

Bostäder

Ökade intäkter som en följd av höjda hyror. Kostnadssidan är beräknad utefter ett normalår när det gäller medieförbrukning. Ett positivt resultat budgeteras för 2019.

Fjärrvärme

Kostnaden för flis beräknas öka med 400 tkr. Personalen utökas med en halvtidstjänst.

Resultatet blir då positivt ca 1,5 Mkr, utan taxehöjning. En taxehöjning med 1 procent motsvarar ca 200 tkr. I enlighet med Ägardirektivet ombeds ledningen att se över resultatnivån.

Vindkraft

Då endast Ryd Rönnerum återstår i vindkraftsbeståndet beräknas överskottet bli ca 33 tkr.

Styrelsen önskar specifikation på hur intäkterna beräknats avseende elpris och produktion.

Investeringar

Föreslagen investeringsbudget är mycket omfattande. Styrelsen ifrågasätter om den är realistisk eftersom vi tvingas skjuta ca 40 Mkr från 2018 in i 2019. Vid nästa styrelsemöte önskas en genomgång av verksamhetschefen för VA. Styrelsen önskar en specifikation på vilka områden som omfattas i budgeten för dagvatten i Borgholm.

Beslutsunderlag

Underlag presenteras på sammanträdet.

16

(17)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 158 Dnr 2017/127

Projekt VA-taxa

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VA-kollektivet:

Utskick för inventering av LE för näringsfastigheter som genomfördes maj/juni resulterade i ca 230 svar på 480 utskick. För de fastigheter där svar inte inkom kommer antal LE att uppskattas.

Under september kommer motsvarande utskick genomföras till ca 8 500

bostadsfastigheterna. Motsvarande utskick kommer även genomföras i Mörbylånga kommun.

Avtalskunder:

Debiteringsmodellerna är sedan juni beslutade i KF i Borgholms kommun. I Mörbylånga genomfördes i augusti informationsmöten med partigrupperna för Socialdemokraterna och Centern. Debiteringsmodellerna beslutades därefter i både KS och KF.

Campingfastigheter

Med anledning av den oro som campingnäringen under tidigare möte framfört, främst gällande debiteringsmodell för anläggningsavgifter, har vi undersökt alternativa modeller.

Vi anser det dock vara svårt att komma till en modell som bättre motsvarar kraven på rättvis och skälig kostnadsfördelning.

Lantbruk

Informationsmöte med i dagsläget anslutna lantbruksfastigheter genomfördes 22/8. Av inbjudna fastighetsägare till ca 200 fastigheter kom knappt 40 personer till mötet, representerade ca 30 fastigheter. Lantbrukarna motsätter sig den nya

debiteringsmodellen. Ett informationsutskick till de 200 fastighetsägarna för

lantbruksfastigheter gällande ny debiteringsmodell genomfördes 30/8. (Utskick bifogas) I Mörbylånga kommun genomfördes ett andra arbets-/informationsmöte med

representanter för LRF:s kommungrupp den 6/8. Med en procentuellt lägre

kostnadsökning än i Borgholms kommun känner LRF:s kommungrupp i Mörbylånga

kommun sig tillfreds med modellen, även om man inte är tillfreds med kostnadsökningen i sig.

17

(18)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

Kommande aktiviteter

Borgholms kommun:

Sept – Återkoppling campingnäringen.

Sept – Inventering LE för bostadsfastigheter.

Mörbylånga kommun:

Sept – Inventering LE för bostadsfastigheter.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslut i oktober att skjuta på (beslut från Ilko och Carl) till 2020.

Beslutsunderlag

- Informationsutskick lantbruksfastigheter

18

(19)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 159 Dnr 2018/47

Sopkärl Gata Park Hamnar

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar inköpa 30 nya sopkärl för placering inom verksamhetsområdet.

Produktbeteckning 7700-06A till ett värde av 33 900 kr exkl 3 % rabatt.

Sammanfattning av ärendet

Sopkärlen som ställs ut sommartid i Borgholm, Köpingsvik med flera ställen är under all kritik och flera har fått svetsas ihop hjälpligt.

Sopsystemet bör uppdateras på badplatser i synnerhet.

Se Bilaga 1 för konsekvensbeskrivning, produktförslag samt kostnadsuppskattning.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga 1 Sopkärl Uppgradering

Skickas till

Åsa Amnér

19

(20)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 148 Dnr 2017/56

Hamnprojekt 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prioriteringslistan över underhåll i de kommunala hamnarna, enligt bilaga 1 Prioritering Hamnar. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning av ärendet

Som en del I Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan.

Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad. Se bilaga 1.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga 1: Prioritering Hamnar: Hamnar Prio, Akut, 5 år, 10 år, Övrigt

Skickas till

Åsa Amnér

Kommunsstyrelsen för vidare handläggning

20

(21)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 149 Dnr 2017/56

Hamnprojekt 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja medel för projektering av Yttre hamnen, Borgholm med 315 Tkr.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan. I Underhållsplanen noterades allvarliga brister i Yttre Hamnen i Borgholm och en besiktning genomfördes.

Resultatet visade på dålig bärighet och området stängdes av med omedelbar verkan.

Vi behöver snarast genomföra en inledande projektering.

Notera att skrivelsen endast berör projektering. För ev. renovering skrivs separat utlåtande efter genomförd projektering.

Dagens sammanträde

Carl Malgerud föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga 1 Uppskattade projekteringskostnader

Skickas till

Åsa Amnér

Kommunstyrelsen

21

(22)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 147 Dnr 2018/52

Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att rekommenderar Kommunstyrelsen att avsätta nödvändiga medel för besiktning av de akuta åtgärdspunkterna i respektive hamn.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Underhållsplanen finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra förstudier.

De akuta åtgärdspunkterna presenteras i Bilaga 1.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Skickas till

Åsa Amnér

Kommunstyrelsen

22

(23)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 160 Dnr 2017/110

Uppföljning Gata Park Hamnar

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ärendet ska redogöras vid nästa styrelsemöte, 10 oktober 2018.

Verksamhetschef Ingela Götberg ombeds presentera ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Information om pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar.

Information om avvikelser.

Dagens sammanträde

Styrelsen begär redogörelse från Verksamhetschef Ingela Götberg vid nästa styrelsesammanträde, 10 oktober 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Ärendelista augusti – september 2018 Bilaga 2 Avvikelser

Skickas till

Ingela Götberg

23

(24)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 161 Dnr 2017/154

Återrapportering från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen som berör BEAB och/eller BELNAB.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

 Kommunstyrelsens Arbetsutskott 20180814 § 242: Begäran om genomförande av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanen; Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun

 Kommunstyrelsens Arbetsutskott 20180807 § 226: Återrapportering, åtgärder med anledning av skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering

24

(25)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 162 Dnr 2018/51

Målstyrning 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna underlagen för Gemensamma mål för 2019 och BEAB:s förslag till målarbete enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Borgholms kommun har beslutat om nya Perspektiv och Mål för arbetet 2019. BEAB har utifrån de direktiven tagit fram Nämndsmål, Aktiviteter och Nyckeltal för prioriterade områden för verksamheterna. Utfall rapporteras varje tertial.

Dagens sammanträde

Annika Karpfors presenterar BEAB:s målarbete för 2019 ur de tre perspektiven Medborgare, Organisation och Hållbarhet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Målstyrning - Gemensamma mål 2019

25

(26)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-09-12

§ 163 Dnr 2018/8

Restlista 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Restlista inventeras och uppdateras enligt sammanträdesdatum.

Dagens sammanträde

Styrelsen inventerar och uppdaterar restlistan.

Beslutsunderlag

Restlista daterad 2018-08-15

26

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :