• No results found

ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM"

Copied!
113
0
0

Full text

(1)

ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH

FINANSIERING AV TERRORISM

(2)

2

AGENDA

15.00-16.00 Genomgång av den nya lagen Kaffepaus

16.20-17.30 Genomgång av föreskriften

(3)

Frågor om föreskriften

Cecilia Wolrath 08-787 81 49 Ann-Katrine Sjölund 08-787 82 98 Mira Naumanen 08-787 80 85

(4)

4

Förändringar i regelverket – LAG

Idag regleras åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i:

- lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

- lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, och

- lagen (1999:163) om penningtvättsregister.

From 15 mars regleras åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i:

- Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

(5)

Idag regleras åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism även i:

- Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

From 15 maj regleras åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i:

- Finansinspektionens föreskrift (2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förändringar i regelverket -

FÖRESKRIFTER

(6)

6

LAG FÖRESKRIFT

1 kap. Tillämpning och definitioner

2 kap. Kundkännedom 3 kap. Rapporteringskrav 4 kap. Registerfrågor

5 kap. Riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av

anställda samt förbud mot förbindelser med

brevlådebanker 6 kap. Tillsyn

7 kap. Ansvarsbestämmelse 8 kap. Bemyndiganden

1 kap. Tillämpning och definitioner

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

3 kap. Riskbaserade åtgärder 4 kap. Centralt

funktionsansvarig 5 kap. Kundkännedom 6 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet

7 kap. Utbildning och skydd av anställda

8 kap. Stater utanför EES

(7)

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2. livförsäkringsrörelse,

3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

(8)

8

1 kap. Lagens tillämpningsområde

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än

anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar

enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

(9)

1 kap. Lagens tillämpningsområde

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen

1993:355),

10.verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,

11.yrkesmässig verksamhet som avser

bokföringstjänster eller revisionstjänster men som

(10)

10

1 kap. Lagens tillämpningsområde

12.yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13.yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del

verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

14.yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

(11)

1 kap. Lagens tillämpningsområde

15.yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14, eller

16.yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.

(12)

12

1 kap. Lagens tillämpningsområde

3 § Tjänster som avses i 2 § 13 och 14 omfattar 1. att handla i en klients namn för dennes räkning vid

finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter,

2. att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag, b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, eller

(13)

1 kap. Lagens tillämpningsområde

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster.

Tjänster som avses i 2 § 15 omfattar

1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,

(14)

14

1 kap. Lagens tillämpningsområde

3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster till en juridisk person eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion,

4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och

5. funktion som nominell aktieägare för en verklig huvudmans räkning.

(15)

1 kap. Lagens tillämpningsområde

4 § I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

(16)

16

1 kap. Definitioner

5 § I denna lag betyder

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten etableras förväntas ha en viss

varaktighet,

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där

institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

(17)

1 kap. Definitioner

4. finansiering av terrorism: insamling,

tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå sådan

brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

5. kund: den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,

(18)

18

1 kap. Definitioner

6. penningtvätt: sådana åtgärder

a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan

medföra att egendomens samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig

rättsliga påföljder eller att återskaffandet av

egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen,

b) med annan egendom än som avses i a, om

åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning,

(19)

1 kap. Definitioner

7. person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare,

8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden, och

9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag,

(20)

20

2 kap. Kundkännedom

Krav på riskbaserad kundkännedom

1 § En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Omfattningen av dessa

åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I 4 och 5 §§ kasinolagen (1993:355) finns särskilda bestämmelser om identitetskontroll av

kasinobesökare.

FFFS 2 kap. 1-3 §§

(21)

2 kap. Situationer som kräver kundkännedom

2 § En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 §

1. vid etableringen av en affärsförbindelse,

2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,

3. vid transaktioner som understiger ett belopp

motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som

tillsammans uppgår till minst detta belopp, och

4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av

(22)

22

2 kap. Situationer som kräver kundkännedom

Om det finns misstankar om penningtvätt eller

finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.

(23)

2 kap. Grundläggande åtgärder för kundkännedom

3 § Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

1. kontroll av kundens identitet genom

identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och 3. inhämtande av information om affärsförbindelsens

syfte och art.

FFFS 5 kap. 1,5 §§

FFFS 5 kap. 6-7 §§

(24)

24

2 kap. Grundläggande åtgärder för kundkännedom

Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket, om verksamhetsutövaren på begäran, och utan

dröjsmål, kan få del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat.

FFFS 8 kap. 1 §

(25)

2 kap. Grundläggande åtgärder för kundkännedom

4 § Med utomstående i 3 § tredje stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–3 och 5–7, godkända eller

auktoriserade revisorer och advokater med hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkesregister, eller

(26)

26

2 kap. Grundläggande åtgärder för kundkännedom

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–3 och 5–7, godkända eller

auktoriserade revisorer och advokater med hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkesregister, om de tillämpar

bestämmelser rörande kundkännedom och

bevarande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism3 och om det finns

tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

(27)

2 kap. Undantag från

bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom

5 § Bestämmelserna om grundläggande

kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 3,4, 10 §§ gäller inte för

1. Svenska myndigheter, FFFS 5 kap. 2, 4-5, 8 §§

(28)

28

2 kap. Undantag

2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7, och som har hemvist

a) inom EES,

b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av

terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

FFFS 8 kap. 1 §

(29)

2 kap. Undantag

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EG och 93/6/EEG och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, eller 4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är

upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som företag under 3,

(30)

30

2 kap. Undantag

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller

engångspremien uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro,

6. pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4–16 §§

inkomstskattelagen (1999:1229) som inte får återköpas,

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse av

rättigheter inte är tillåten,

(31)

2 kap. Undantag

8. elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

a) om det penningvärde som kan lagras på ett

elektroniskt medium som inte kan laddas uppgår till högst 150 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro kan lösas in under samma period, eller

(32)

32

2 kap. Undantag

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemen-

samma konton som förvaltas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga

huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan göras tillgängliga på verk- samhetsutövarens begäran och advokaten eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som mot- svarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa skyldigheter

uppfylls.

(33)

2 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

6 § Trots bestämmelserna i 5 § ska en

verksamhetsutövare alltid vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög. Sådana

åtgärder ska vara mer omfattande än åtgärderna i 3 §.

Vid bedömning enligt första stycket ska särskild

uppmärksamhet riktas mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå när det gäller produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta anonymitet.

(34)

34

2 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög risk för penningtvätt eller

finansiering av terrorism anses finnas

1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med någon på distans,

2. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands, och

3. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut med hemvist utanför EES.

FFFS 5 kap. 3-5 §§

FFFS 5 kap. 9-12 §§

(35)

2 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

7 § Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid

1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för

affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,

2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och

3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare.

(36)

36

2 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

8 § Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 3 avses alltid

1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna förstå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet,

2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism,

3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och de åtgärder som det vidtar,

4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och

(37)

2 kap. Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder som har direkt tillgång till

konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter.

(38)

38

2 kap. Tidpunkt för kundkännedom

9 § Kontroll av kunden och den verkliga

huvudmannens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka

transaktion utförs. Identitetskontroll av

förmånstagare till livförsäkring behöver dock inte göras förrän i samband med första utbetalningen av försäkringsersättning eller när annan rättighet enligt försäkringsavtalet utövas för första gången.

Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång och risken för

penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, får kontroll med anledning av en ny affärsförbindelse göras senare än enligt första stycket men ska dock alltid slutföras i nära anslutning till att förbindelsen har etablerats.

(39)

2 kap. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

10 § En verksamhetsutövare ska fortlöpande följa pågående affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som

verksamhetsutövaren har om kunden, dennes affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån kundens ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar rörande kontrollen ska hållas aktuella.

FFFS 5 kap. 13-14 §§

(40)

40

2 kap. Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås

11 § En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om

affärsförbindelsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.

Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, ska

verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap.

1 §.

Första och andra styckena tillämpas inte i de situationer som anges i 3 kap. 2 och 3 §§.

(41)

2 kap. Filialer och dotterföretag med hemvist utanför EES

12 § Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 ska tillämpa bestämmelserna om kundkännedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. även för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist utanför EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken för penningtvätt och

finansiering av terrorism om bestämmelserna som anges i första stycket inte kan tillämpas samt

skriftligen underrätta Finansinspektionen om detta.

(42)

42

2 kap. Bevarande av handlingar eller uppgifter

13 § En verksamhetsutövare ska i minst fem år bevara handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Tiden ska räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har etablerats,

affärsförbindelsen upphörde.

FFFS 5 kap. 15 §

(43)

2 kap. Förbud mot anonyma konton

14 § Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 får inte föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker.

(44)

44

3 kap. Rapporteringskrav Uppgifts- och

granskningsskyldighet

1 § En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen.

FFFS 6 kap. 1-4 §§

FFFS 4 kap. 1 §

(45)

3 kap. Uppgifts- och

granskningsskyldighet

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna

försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand.

På begäran av Rikspolisstyrelsen ska

verksamhetsutövaren eller den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål

lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om

(46)

46

3 kap. Uppgifts- och

granskningsskyldighet

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2– 4 §§ lämna de uppgifter för

utredningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten begär.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen (1999:355).

(47)

3 kap. Uppgifts- och

granskningsskyldighet

2 § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att

lämna uppgifter enligt 1 § om vad som anförtrotts dem då de försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande. Detta gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett sådant förfarande.

3 § Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att

lämna uppgifter enligt 1 § när det gäller information

(48)

48

3 kap. Meddelandeförbud

4 § Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 § eller att en undersökning utförs eller kan

komma att utföras.

Första stycket hindrar inte att en sådan uppgift lämnas till en tillsynsmyndighet i ett disciplinärende eller annat ärende som motiverar att en sådan uppgift lämnas

(49)

3 kap. Meddelandeförbud

5 § En fysisk eller juridisk person som lämnar

uppgifter med stöd av 1 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Den som lämnar uppgifter med stöd av 7 § får inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en

styrelseledamot eller en anställd som lämnar

uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räkning.

(50)

50

3 kap. Meddelandeförbud

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/

2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag7 eller artiklarna 37– 41 i rådets

förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar)8 tillämpas bestämmelsen om

styrelseledamot i första stycket på ledamot i

tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 4 § om meddelandeförbud.

(51)

3 kap. Meddelandeförbud

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att

bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett

europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2

§ stiftelselagen (1994:1220) och 37 § revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

(52)

52

3 kap. Tillsynsmyndigheters underrättelseskyldighet

6 § Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk person eller på annat sätt har

upptäckt en omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Rikspolisstyrelsen om detta.

(53)

3 kap. System för att besvara förfrågningar

7 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 ska ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om så skulle vara fallet, om

förbindelsens art.

(54)

54

4 kap. Registerfrågor Tillämpningsområde

1 § Verksamhetsutövare får när det gäller

penningtvätt och finansiering av terrorism behandla personuppgifter och föra register enligt

bestämmelserna i 2–9 §§, vilka gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

(55)

4 kap. Personuppgiftsbehandling

2 § Personuppgifter som framgår av en kunds pass eller identitetshandling och som avser identitet,

medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt offentlig funktion får behandlas om det är nödvändigt för att

1. bedöma om kunden omfattas av 2 kap. 6 § tredje stycket 2,

2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 §, eller

3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § första och andra styckena.

(56)

56

4 kap. Ändamål för register

3 § Register får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 kap. 2–4 §§

1. för att förhindra medverkan vid transaktioner som utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt denna lag, och

2. för att kunna uppfylla uppgifts- och

granskningsskyldigheten i 3 kap. 1 § första och andra styckena.

(57)

4 kap. Innehåll

4 § Ett register som avses i 3 § får endast innehålla 1. namn, person-, samordnings- eller

organisationsnummer och adress,

2. kontonummer eller motsvarande, samt

3. de övriga uppgifter som framkommit vid granskning enligt 3 kap. 1 § första stycket eller lämnats enligt andra stycket i samma paragraf.

(58)

58

4 kap. Information till den registrerade

5 § Uppgifter ur ett register som avses i 3 § får inte lämnas ut till den registrerade.

(59)

4 kap. Gallring

6 § En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras

1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt eller

finansiering av terrorism,

2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna, 3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som

vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller

(60)

60

4 kap. Samkörning

7 § En verksamhetsutövares register som avses i 3 § får inte samköras med motsvarande register hos

någon annan.

(61)

4 kap. Rättelse och skadestånd

8 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§

personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

(62)

62

4 kap. Tystnadsplikt

9 § Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen röja uppgift i ett register som

avses i 3 §. Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

(63)

5 kap. Riskbaserade rutiner,

utbildning och skydd av anställda samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker

1 § Verksamhetsutövare ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för

penningtvätt eller finansiering av terrorism och ska svara för att de anställda fortlöpande får den

information och den utbildning som behövs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 §, driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska skyldigheten att upprätthålla rutiner gälla den

juridiska personen.

FFFS 3 kap. 1-2 §§

FFFS 7 kap. 1 §

(64)

64

5 kap. Skydd av anställda

2 § Verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder till följd av att de

granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

FFFS 7 kap. 2 §

(65)

5 kap. Förbindelser med brevlådebanker

3 § Kreditinstitut får inte etablera eller upprätthålla förbindelser med brevlådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller

upprätthålls med kreditinstitut som tillåter att deras konton används av sådana banker.

(66)

66

6 kap. Tillsyn

1 § I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 tillämpas detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare.

2 § Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell

verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

(67)

7 kap. Ansvarsbestämmelse

1 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 §, eller

2. bryter mot meddelandeförbudet i 3 kap. 4 §.

(68)

68

8 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,

2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,

3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b och d, 7 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

(69)

8 kap. Bemyndiganden

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §, 6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen

enligt 2 kap. 10 § och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §, 9. rutiner som ska följas samt vilken information och

utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap.

1 §, och

(70)

70

Övergångsbestämmelser

2009:62

1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009, då lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och lagen (1999:163) om penningtvättsregister ska upphöra att gälla.

2. Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

(71)

Föreskriften

(72)

72

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de åtgärder som företag ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller

finansiering av terrorism. Åtgärderna omfattar bl.a. ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade åtgärder, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda.

FFFS 2009:1 REMISS

(73)

1 kap. Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av

1. fysiska och juridiska personer som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1-7 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. där det är lämpligt, koncerner, finansiella

företagsgrupper, och finansiella konglomerat om moderbolaget är ett företag som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt

FFFS 2009:1 REMISS

(74)

74

1 kap. Tillämpningsområde

3. filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet som driver sådan

verksamhetsom avses i punkten 1.

Bestämmelser som riktar sig mot juridiska personers styrelse eller verkställande direktörer, ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behöriga företrädare i de associationsformer där styrelse eller

verkställande direktör inte förkommer.

FFFS 2009:1 REMISS

(75)

1 kap. Definitioner

3 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, om inte annat anges.

I föreskrifterna betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som anges i 1 kap. 2 § 1-3.

2. interna regler: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument genom vilka utfärdaren (styrelse eller verkställande direktör) styr verksamheten.

FFFS 2009:1 REMISS

(76)

76

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

1 § Ett företag ska vidta åtgärder för att förhindra att det utnyttjas för penningtvätt och finansiering av

terrorism. Åtgärderna ska utgå från ett riskbaserat förhållningssätt. Det riskbaserade förhållningssättet innebär att ett företag anpassar sina åtgärder efter risken för att verksamheten utnyttjas för

penningtvätt och finansiering av terrorism.

FFFS 2009:1 REMISS

(77)

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

2 § För att uppnå ett riskbaserat förhållningssätt ska ett företag:

1. genomföra en riskbedömning enligt 2 kap. 3 §,

2. utforma riskbaserade åtgärder i enlighet med 3 kap. 1-3 §§,

3. och löpande se över och uppdatera

riskbedömningen samt vid behov revidera åtgärderna.

FFFS 2009:1 REMISS

(78)

78

2 kap. Riskbaserat förhållningssätt

Ett företag ska inom ramen för det riskbaserade

förhållningssättet löpande beakta information om nya trender, mönster och metoder som kan användas vid penningtvätt och finansiering av terrorism samt

information från relevanta internationella

organisationer, myndigheter och andra organ inom området.

FFFS 2009:1 REMISS

(79)

2 kap. Riskbedömning

3 § Ett företag ska bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och

finansiering av terrorism. Riskbedömningen ska göras på lämpligt sätt med hänsyn till företagets storlek och komplexitet, kunder, produkter, tjänster samt andra för verksamheten relevanta faktorer så som distributionskanaler och geografiska områden.

FFFS 2009:1 REMISS

(80)

80

3 kap. Riskbaserade åtgärder

1 § Ett företags styrelse eller verkställande direktör ska fastställa interna regler för åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism där ansvaret för att ta fram åtgärder enligt 3 kap. 2 § framgår.

FFFS 2009:1 REMISS

(81)

3 kap. Riskbaserade åtgärder

2 § Med utgångspunkt i riskbedömningen ska ett företag ta fram följande åtgärder:

1. rutiner för hur en riskbaserad kundkännedom ska utföras avseende grundläggande åtgärder för

kundkännedom enligt 2 kap. 3 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. rutiner för hur en riskbaserad kundkännedom ska utföras avseende undantag från grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism lagen om åtgärder mot penningtvätt och FFFS 2009:1 REMISS

(82)

82

3 kap. Riskbaserade åtgärder

3. rutiner för hur en riskbaserad kundkännedom ska utföras avseende skärpta åtgärder för att uppnå

kundkännedom enligt 2 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

4. system eller rutin för att löpande följa upp affärsförbindelser enligt 2 kap. 10 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap. 13 och 14 §§,

5. rutiner för att bevara handlingar eller åtgärder som har vidtagits för att uppnå kundkännedom enligt 2 kap. 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap. 15 §,

FFFS 2009:1 REMISS

(83)

3 kap. Riskbaserade åtgärder

6. system eller rutin för granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 6 kap. 1 §,

7. rutiner för uppgiftsskyldigheten till Rikspolisstyrelsen enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 6 kap. 4 §,

8. utbildningsprogram enligt 5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 7 kap. 1 §, samt

FFFS 2009:1 REMISS

(84)

84

3 kap. Riskbaserade åtgärder

9. rutiner för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt 5 kap. 1 § lagen om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism samt 7 kap.

2 §,

Åtgärderna ska förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt skydda anställda. Företaget ska kunna visa att

åtgärdernas omfattning är lämpliga med hänsyn till risken för att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FFFS 2009:1 REMISS

(85)

4 kap. Centralt funktionsansvarig

1 § Ett företags styrelse eller verkställande direktör ska utse en centralt funktionsansvarig person som ansvarar för uppgifts- och granskningsskyldighet enligt 3 kap. 1 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 6 kap. samt för

rapportering till styrelse eller verkställande direktör.

FFFS 2009:1 REMISS

(86)

86

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

I närvaro av fysisk person

1 § Ett företag ska kontrollera identiteten genom

svenskt körkort, svenskt pass, identitetskort utfärdat av svensk myndighet eller svenskt certifierat

identitetskort.

FFFS 2009:1 REMISS

(87)

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

Ett företag ska utföra identitetskontroll av utländska medborgare, som saknar identitetshandling enligt ovan, genom kontroll av pass eller andra

identitetshandlingar vilka visar medborgarskap och är utfärdade av en myndighet eller en annan behörig utfärdare. Kopia av utländskt pass eller en annan utländsk identitetshandling, ska alltid bevaras.

Om kunden saknar identitetshandling enligt ovan kan företaget kontrollera identiteten genom andra tillförlitliga dokument och kontroller enligt företagets fastställda rutiner.

FFFS 2009:1 REMISS

(88)

88

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

I närvaro av fysisk person vid undantag 2 § Vid situationer som undantas från

bestämmelserna om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap 8 §, kan ett företag även utföra

identitetskontrollen genom att företaget inhämtar uppgift om kundens namn, personnummer och

adress samt kontrollerar dessa mot externa register.

FFFS 2009:1 REMISS

(89)

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

Fysisk person på distans

3 § Ett företag ska utföra identitetskontroll på distans genom

1. elektronisk legitimation som kan användas för att skapa en avancerad elektronisk signatur enligt definition i 2 § lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer eller med hjälp av någon annan teknik för elektronisk identifiering som är informationssäker och bevislig, eller

FFFS 2009:1 REMISS

(90)

90

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

2. säkerställa kundens identitet genom att företaget på lämpligt sätt

- inhämtar uppgift om kundens namn, personnummer eller motsvarande samt adress,

- kontrollera uppgifterna mot externa register, annan dokumentation såsom bankintyg, intyg från notarius publicus (eller dess motsvarighet i utlandet) eller motsvarande åtgärder, samt

- ha kontakt med kunden genom att skicka en

bekräftelse till kundens folkbokföringsadress, se till att kunden skickar in en kopia av id-handling, eller motsvarande åtgärder.

FFFS 2009:1 REMISS

(91)

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

Fysisk person på distans vid undantag 4 § Vid situationer som undantas från

bestämmelserna om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 5 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 5 kap 8 §, kan ett företag även utföra

identitetskontrollen på distans genom

1. elektronisk legitimation som kan användas för att skapa en avancerad elektronisk signatur enligt definition i 2 § lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer eller med hjälp av någon FFFS 2009:1 REMISS

(92)

92

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

2. säkerställa kundens identitet genom att på lämpligt sätt,

- inhämtar uppgift om kundens namn, personnummer eller motsvarande samt adress, och

- kontrollera uppgifterna mot externa register, annan dokumentation såsom bankintyg, intyg från notarius publicus (eller dess motsvarighet i utlandet) eller motsvarande åtgärder, eller

- ha kontakt med kunden genom att skicka en

bekräftelse till kundens folkbokföringsadress, se till att kunden skickar in en kopia av id-handling, eller motsvarande åtgärder.

FFFS 2009:1 REMISS

(93)

5 kap. Kundkännedom

Kontroll av kundens identitet

Juridisk person

5 § Ett företag ska kontrollera identiteten hos en kund som är juridisk person genom registreringsbevis eller om registreringsbevis inte utfärdats för den juridiska personen, andra motsvarande behörighetshandlingar.

Företaget ska identifiera företrädare för en juridisk person i enlighet med 5 kap. 1-4 §§ om

identitetskontroll av fysiska personer.

FFFS 2009:1 REMISS

(94)

94

5 kap. Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

6 § Ett företag ska, när det är relevant, kontrollera den verkliga huvudmannens identitet genom offentliga

register, relevanta uppgifter från kunden eller genom andra uppgifter företaget tagit del av.

Om kunden är en juridisk person ska företaget kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25 procent.

7 § När risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, utifrån företagets riskbedömning, bedöms som hög ska undersökning av kundens

ägarförhållanden och kontrollstruktur samt ytterligare kontroller för att säkerställa den verkliga

huvudmannens identitet utföras.

FFFS 2009:1 REMISS

(95)

5 kap. Undantag från

bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkännedom

8 § Bestämmelserna om grundläggande

kundkännedom och om fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser i 2 kap. 3, 4 och 10 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism gäller inte för individuellt pensionssparande enligt lag (1993:931) om individuellt

pensionssparande om insatt belopp uppgår till högst 1000 euro per år eller om en engångsinsättning

uppgår till högst 2 500 euro.

FFFS 2009:1 REMISS

(96)

96

5 kap. Person i politiskt utsatt ställning

9 § Vid tillämpning av 2 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska med personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner avses:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

2. parlamentsledamöter,

3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå

vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, FFFS 2009:1 REMISS

(97)

5 kap. Person i politiskt utsatt ställning

4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och styrelseledamöter i centralbanker,

5. ambassadörer, diplomatiska sändebud samt höga officerare i försvarsmakten,

6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Personer med befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå, motsvarande de i 1-5, ska

omfattas i tillämpliga delar.

FFFS 2009:1 REMISS

(98)

98

5 kap. Person i politiskt utsatt ställning

10 § Vid tillämpning av 2 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska med närmaste familjemedlemmar avses:

1. maka/make,

2. partner som enligt nationell lag likställs med maka/make,

3. barn och deras makar eller partner, samt 4. föräldrar.

FFFS 2009:1 REMISS

(99)

5 kap. Person i politiskt utsatt ställning

11 § Vid tillämpning av 2 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska med kända medarbetare avses:

1. fysiska personer om vilka det är känt att de

gemensamt med den person som avses i 5 kap. 9 § är verklig huvudman till juridiska enheter eller

juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person som avses i 5 kap. 9 §,

2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om FFFS 2009:1 REMISS

(100)

100

5 kap. Person i politiskt utsatt ställning

För att avgöra om en person omfattas av första stycket behöver ett företag endast beakta den

information företaget redan har eller som är allmänt känt utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.

12 § När det blir känt för ett företag att en politiskt utsatt person sedan minst ett år har upphört att utöva viktiga offentliga funktioner i den mening som avses i 5 kap. 9 §, ska företaget utifrån risken avgöra om de ska fortsätta att tillämpa skärpta krav på

kundkännedom.

FFFS 2009:1 REMISS

(101)

5 kap. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

13 § Ett företag ska ha ett elektroniskt system eller manuell rutin för att löpande följa upp

affärsförbindelser i enlighet med 2 kap. 10 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

14 § Om en kund ingår avtal om ytterligare produkter eller tjänster inom affärsförbindelsen ska ett företag, om det behövs, uppdatera sin kännedom om kunden genom att vidta de åtgärder som krävs i enlighet med 2 kap. 3 § första stycket 2 och 3 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt företagets riskbedömning.

FFFS 2009:1 REMISS

(102)

102

5 kap. Bevarande av handlingar eller uppgifter

15 § Handlingar och uppgifter enligt 2 kap. 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism ska bevaras på ett säkert sätt, elektroniskt eller i pappersform, och ska vara lätt att ta fram och identifiera.

FFFS 2009:1 REMISS

(103)

6 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet

1 § Ett företag ska ha ett elektroniskt system eller manuell rutin för att granska transaktioner i enlighet med 3 kap. 1 § första stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta

gäller i synnerhet komplicerade eller ovanligt omfattande transaktioner och ovanliga

transaktionsmönster som inte förefaller ha något ekonomisk eller lagligt syfte.

FFFS 2009:1 REMISS

(104)

104

6 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet

2 § Ett företag ska dokumentera den granskning som utförts i enlighet med 3 kap. 1 § första och andra

stycket lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Dokumentationen ska innehålla de upp- gifter som framgår av 4 kap. 4 § lagen om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dokumentationen ska sparas i tre år efter utförd

granskningsåtgärd eller gallras enligt 4 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism.

Av dokumentationen ska det särskilt framgå vilka transaktioner som lämnats till Rikspolisstyrelsen i enlighet med 3 kap. 1 § andra stycket lagen om åt- gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FFFS 2009:1 REMISS

(105)

6 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet

3 § Ett företag ska säkerställa att relevant kunskap som företaget får vid granskning av misstänkta transaktioner löpande förmedlas till relevanta verksamhetsområden.

FFFS 2009:1 REMISS

(106)

106

6 kap. Uppgifts- och granskningsskyldighet

4 § Beslut att lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen, enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska fattas av den centralt funktionsansvarige, eller av den eller de personer som utsetts att biträda den centralt

funktionsansvarige. Ett sådant beslut kan även fattas av en annan ledande befattningshavare i företaget.

Uppgifterna ska lämnas till Rikspolisstyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar.

FFFS 2009:1 REMISS

(107)

7 kap. Utbildning och skydd av anställda

1 § Ett företag ska ha ett för företaget anpassat

utbildningsprogram i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska säkerställa att anställda inom relevanta verksamhetsområden utbildas och löpande informeras om ändringar i regelverk samt nya trender, mönster och metoder som kan användas vid penningtvätt eller finansiering av terrorism.

FFFS 2009:1 REMISS

(108)

108

7 kap. Utbildning och skydd av anställda

2 § Ett företag ska identifiera och analysera vilka hot eller fientliga åtgärder som kan uppkomma mot

anställda till följd av att de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering av

terrorism.

Ett företag ska utreda incidenter som inträffar och, använda kunskapen de får för att uppdatera rutinerna för att skydda anställda samt vidta relevanta åtgärder i det enskilda fallet.

FFFS 2009:1 REMISS

(109)

8 kap. Stater utanför EES

1 § Följande stater utanför EES uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b och d, 7 b lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt villkoren för tillämpning av bestämmelserna om utomstående enligt 2 kap. 3 § tredje stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Hong Kong, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, och USA.

FFFS 2009:1 REMISS

(110)

110

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 maj 2009, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall ska upphöra att gälla.

FFFS 2009:1 REMISS

(111)

Kundkännedom och

riskbedömning

Fortlöpande kundkännedom

Avvikande

Avvikande Normalläge

Varför avvikande? Jämför med kundkännedom och inhämta mer kundkännedom om nödvändigt FFFS 2009:1 REMISS

(112)

112

1. Identitetskontroll

Juridisk person:

FFFS 5 kap. 5 § Företrädaren ska

identifieras såsom fysiker.

2. Verklig huvudman Fysisk person: FFFS 5 kap.

6-7 §§

Ägar- och kontrollstruktur.

3. Syfte och art Förstå användningen av produkten/tjänsten.

Frågor beroende på risken och på typen av produkt/tjänst. Syftet kan också vara uppenbart.

Kunden är en juridisk person

Direkt Ägare A Fysisk person 26 %

Ägare B Juridisk person 10 %

Ägare C

Juridisk person 64 %

.

Indirekt Ägare B Fysisk person 100%

Indirekt Ägare C Fysisk person 100%

Verklig huvudman

FFFS 2009:1 REMISS

x

(113)

References

Related documents

Om en advokat – utan att själv ha funnit anledning att rapportera en klient för misstänkt penningtvätt – kontaktas av Finanspolisen med begäran om att utan dröjsmål lämna alla

Målet med ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätts- föreskrifterna) är att

Vidare föreslås att fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk ska vara verksamhetsutövare

Medlemmens företag ska ha rutiner för att åtgärder vidtas i syfte att skydda anställda som riskerar att utsättas för hot eller fientliga åtgärder till följd av att de granskar

Uppdraget att lämna de förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU-paketet.. De bestämmelser som i dag finns i

Syftet med policyn är att säkerställa att bolagen inom koncernen har gemensamma riktlinjer och rutiner för att uppnå god regelefterlevnad och på ett effektivt och riskbaserat

Syftet med den utvecklade prototypen är inte att upptäcka konstaterade fall av penningtvätt utan enbart att flagga för transaktionsmönster som skulle kunna tyda på detta..

Det föreslagna tillägget ”som har bildats enligt utländsk rätt” föreslås inte infört i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism4. Därmed uppkommer

Punkten 6 (nya punkt 5) i samma paragraf bör formuleras med hänsyn till att handel med ett företags värdepapper inte behöver ske på en marknad i den stat där företaget har

fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om folkbokföringsadress saknas,

24. yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs

9 § 11 Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen röja att en

yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs

15 b § 2 Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Revisorsin- spektionen, Spelinspektionen och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län

yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av verksamheten genomförs eller

senast när försäkringsersättning betalas ut identifiera förmånstagaren och förmånstagarens verkliga huvudman och kontrollera identiteten på dessa samt vidta

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

15 b § Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Revisors- inspektionen, Spelinspektionen och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län

är en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per- son över vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt- ningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om

Kapitlet gäller om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som

I åldern 7-14 år säger hela 83 procent att de idrottar därför att det är roligt, medan endast 45 procent säger sig idrotta för att hålla sig i form. I åldern 60-70 år är

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, chefsjurist Joachim Angermund samt enhetschef Jenny