x Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue - Salmén Jan x Danielsson Emelie

19  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Tisdagen den 24.5.2016kl.19.00 – 20.30

Sammanträdesplats Ödkarby skola Beslutande

x Sjöblom Tommy, ordf.

x Hampf René, vice ordf.

x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica

x Holmström Sue - Salmén Jan

x Danielsson Emelie

- Karlsson Jan - Karlsson Stefan - Rönnberg Lena - Jansson Tom - Baarman Peter x Mörn Marika - Lindholm Josefin

Övriga närvarande

- Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande - Johansson Mathias, kommunstyrelsens representant - Donning Katarina, kommundirektör

x Peter Holm, bildningschef från 1.8.2016

x Larsson Patrik, bildningschef

Paragrafer §§ 16-29 Underskrifter Ordförande

Tommy Sjöblom

Sekreterare

Patrik Larsson, bildningschef Protokolljustering Saltvik den 24.5.2016

Marika Mörn Sue Holmström

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 31.5.2016

Patrik Larsson, bildningschef Utdragets riktighet

bestyrkes

Underskrift

Saltvik den

(2)

Sammanträdestid Tisdagen den24.5.2016kl.19.00 – 20.30

Sammanträdesplats Ödkarby skola Ärenden:

§ 16 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 17 Protokolljusterare

§ 18 Föredragningslistan

§ 19 Elevskjutsar i Ödkarby skola läsåret 2016-2017

§ 20 Elevskjutsar i Rangsby skola läsåret 2016-2017

§ 21 Hjördis Gottbergs minnesfond 2016

§ 22 Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond 2016

§ 23 Anmälan om fullgörande av läroplikten i hemmet - Mia och Emil Carlström

§ 24 Anhållan om tjänstledighet 1.8.2016-31.7.2017 - Mikaela Rundberg

§ 25 Ida Söderlund - Klasslärarvikarie under perioden 1.8.2016-31.7.2017

§ 26 Anhållan om bidrag för midsommarstångsresning - VSV och ÖSUF

§ 27 Anhållan om bidrag 2016 - Fornföreningen Fibula

§ 28 Anhållan om skolgång i annan kommun - Sofie Hansson

§ 29 Delgivningar bildningschef

Tommy Sjöblom, ordförande

(3)
(4)

Protokolljustering:

§ 16 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Skolbi 16§/24.5.2016

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän- syn till antalet närvarande även beslutfört.

---

§ 17 PROTOKOLLJUSTERARE

Skolbi 17§/24.5.2016

I tur att justera protokollet är Erica Lindroos och Sue Holmström

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Marika Mörn och Sue Holmström Protokollet justeras 24.5.2016 efter mötet.

---

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Skolbi 18§/24.5.2016

Föredragningslistan fastställdes oförändrad:

---

(5)

Protokolljustering:

§ 19 ELEVSKJUTSAR I ÖDKARBY SKOLA LÄSÅRET 2016-2017

Skolbi 19§/24.5.2016

Inom utsatt tid har ett anbud inkommit, Roland Nylund taxi.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att skriva av- tal enligt givet anbud med Roland Nylund taxi och tillsammans med åkeriet lägga upp bästa schema på samtliga linjer.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(6)

Protokolljustering:

§ 20 ELEVSKJUTSAR I RANGSBY SKOLA LÄSÅRET 2016-2017 Skolbi 20§/24.5.2016

Inom utsatt tid har 2 stycken anbud inkommit, Lottas taxi och Sussis taxi.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden beslutar anta anbuden från Lottas taxi och Sussis taxi. Bildningschefen får i uppdrag att skriva avtal enligt givna an- bud med Lottas taxi och Sussis taxi och tillsammans med dem lägga ett ef- fektivt skjutsschema.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(7)

Protokolljustering:

§ 21 HJÖRDIS GOTTBERGS MINNESFOND 2016

Kmst 51§/25.1.2016

Fonden inrättades år 1992, efter arv från folkskollärare Hjördis Gottberg.

Enligt fondens stadga är fondens ändamål att genom stipendier stödja ele- ver, vilka genomgår Rangsby skola eller genomgått Rangsby skola och studerar vidare vid yrkes- eller högskolor, vars normala studietider är minst tre år. En och samma elev kan erhålla ett stipendium högst en gång under sin skoltid vid Rangsby skola och högst två gånger under sin studietid vid en yrkes- eller högskola.

Om fondens användning beslutar kommunstyrelsen, som även i övrigt be- slutar om frågor i anslutning till fonden.

Kommunstyrelsen skall särskilt tillse att Hjördis Gottbergs grav skötes på ett omsorgsfullt sätt.

Fondens grundkapital

Ingående saldo 1.1.1993 (414.744,26 mk) 69.754,98 €

Ingående saldo 1.1.2015 52 474,27 Utbetalning av stipendier - 980,00

Gravvård - 195,00

Utbetald deposition 12 000,00

ÅAB förvarsavgift - 24,00 Deposition +12 000,00 Utgående saldo 31.12.2015 63 665,27

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen ger skol- och bildningsnämnden rätt att under 2016 nyttja 1.000 euro för stipendium.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

--- Skolbi 21§/24.5.2016

Annonsering om stipendiefonden har skett i kommunens infoblad. 11 stycken ansökningar om stipendium har inkommit, varav 5 studerar på Åland och 6 utanför Åland. Samtliga sökanden uppfyller fondens fastställda kriterier.

Bilaga: Ansökningar med förslag till fördelning av stipendium.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja stipendium till sökanden enligt bilaga.

Stipendierna betalas ut från kommunkansliet inom maj 2016.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(8)

Protokolljustering:

(9)

Protokolljustering:

§ 22 ULLA OCH RUBEN NORDMANS STIPENDIEFOND 2016

Kmst 52§/25.1.2016

Fonden inrättades 22.11.2011 efter arv från Ulla och Ruben Nordman. En- ligt fondens stadga:

p 3. Stipendiefondens ändamål är att genom stipendier stödja ungdomar, främst med anknytning till Saltviks kommun, vilka med framgång bedriver universitets- och högskolestudier eller därmed jämförbara studier, för deras fortsatta studier.

p 4. Ur stipendiefondens ränteavkastning – och under förutsättning att till- räcklig avkastning har genererats – utdelas årligen på ansökan stipendier till ungdomar som uppfyller de i punkt 3 nämnda kriterierna. En och samma ungdom kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.

Stipendiefonden förvaltas av kommunstyrelsen i Saltviks kommun. Kom- munstyrelsen kan besluta att skol- och bildningsnämnden, på kommunsty- relsens vägnar skall handa dessa uppgifter, varvid kommunstyrelsen årlig- en besluter om det belopp som skall ställas till nämndens förfogande för utdelning i form av stipendier.

Fondens grundkapital 22.11.2011 156 900,00

Ingående saldo 1.1.2015 140 324,42

Utbetalda stipendier - 300,00

Del av arvskifte 11.9.2015 4 283,00 Arvode till testamentexekutor - 2 236,80

Kostnad för gravvård - 43,40

Tillgodoränta 211,84

Utgående saldo 31.12.2015 142 239,06

T.f. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen ger skol- och bildningsnämnden rätt att under 2016 nyttja 200 € för stipendium.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.

---

Skolbi 22§/24.5.2016

Annonsering om stipendiefonden har skett i kommunens infoblad. 9 styck- en ansökningar om stipendium har inkommit och samtliga sökanden upp- fyller fondens fastställda kriterier.

Bilaga: Ansökningar och förslag till fördelning av stipendier

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja stipendium enligt bilaga.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(10)

Protokolljustering:

§ 23 ANMÄLAN OM FULLGÖRANDE AV LÄROPLIKTEN I HEMMET - MIA OCH EMIL CARLSTRÖM

Skolbi 23§/24.5.2016

Mia och Emil Carlström anmäler till skol- och bildningsnämnden att de full- gör läroplikten för dottern Lea Carlström född 2009 i hemmet tillsvidare.

Familjen är bosatt i Kvarnbo.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter att anteckna anmälan till kännedom.

Skol- och bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningschefen att följa upp inlärningen enligt de regler som gäller hemundervisning i landskapet Åland.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(11)

Protokolljustering:

§ 24 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 1.8.2016-31.7.2017 - MIKAELA RUNDBERG Skolbi 24§/24.5.2016

Klasslärare Mikaela Rundberg anhåller om tjänstledighet under perioden 1.8.2016-31.7.2017.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja tjänstledighet till Mikaela Rundberg under perioden 1.8.2016-31.7.2017.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(12)

Protokolljustering:

§ 25 IDA SÖDERLUND - KLASSLÄRARVIKARIE UNDER PERIODEN 1.8.2016-31.7.2017 Skolbi 25§/24.5.2016

Klasslärare Mikaela Rundberg har beviljats tjänstledighet under motsva- rande period, 1.8.2016-31.7.2017.

Ida har under många år vikarierat i kommunens skolor och fungerar mycket bra med såväl arbetskamrater, elever samt föräldrar.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter anställa Ida Söderlund som klasslä- rare för perioden 1.8.2016-31.7.2017.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(13)

Protokolljustering:

§ 26 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR MIDSOMMARSTÅNGSRESNING - VSV OCH ÖSUF

Skolbi 26§/24.5.2016

Bägge ungdomsföreningarna i kommunen har inkommit med en anhållan om bidrag för omkostnader i samband med midsommarfirande och resning av midsommarstång.

VSV har inför midsommaren 2016 köpt material för drygt 500 euro, kvitton för detta finns bifogat anhållan. Orsaken att kostnaden detta år är högre än normalt är för att nya stommar tillverkats i egen regi inför sommaren.

ÖSUF har samma kostnadskalkyl 2016 som 2015 dvs ca 250 euro.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja ett bidrag om 500 euro till VSV samt ett bidrag om 250 euro till ÖSUF för omkostnader i samband med midsommarfirandet 2016. Bidraget betalas från kulturbidrag: 4705 4302.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(14)

Protokolljustering:

§ 27 ANHÅLLAN OM BIDRAG 2016 - FORNFÖRENINGEN FIBULA Skolbi 27§/24.5.2016

Fornföreningen Fibula r.f. anhåller hos skol- och bildningsnämnden om ett ekonomiskt stöd på 4.000 euro för sin verksamhet år 2016.

Fornföreningen Fibula är en kulturell/historisk förening som syftar till att återge vikingatiden på Åland genom tidsresor för skolbarn, gästabud för vuxna m.m.

Föreningens huvudattraktion är Vikingamarknaden i Saltvik som räknas till en av de största vikingamarknaderna i Europa. Marknaden besöks årligen av ca 10.000 besökare på tre dagar och ca 500 tillresta vikingar/försäljare från ca 12 länder deltar.

Föreningen håller årligen kurser riktade till medlemmar samt allmänheten.

Till föreningen hör också en vikingatida stridsgrupp bestående av mesta- dels ungdomar.

Till ansökan är bifogat verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 samt verksamhetsplan 2016.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden beviljar fornföreningen Fibula ett verksam- hetsbidrag om 4.000 euro för 2016. Fornföreningen Fibula erbjuder utan kostnad, en tidsresa/lägerskola under läsåret för två klasser i Saltvik med deltagande lärare.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(15)

Protokolljustering:

§ 28 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN - SOFIE HANSSON

Skolbi 28§/24.5.2016

Sofie Hansson anhåller om skolgång i Källbo skola för dottern Ronja Karl- ström som skall börja åk 5 läsåret 2016-2017.

Sofie motiverar sin anhållan med att Ronja behöver kontinuitet i sin skol- gång de två sista åren i lågstadiet då hon nu hittat sin plats och trivs i sko- lan.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden besluter bevilja skolgång i Källbo skola för läsåret 2016-2017 samt för läsåret 2017-2018 för Ronja Karlström. Bild- ningschefen ges i uppdrag att följa upp den extra kostnaden för budgetåret 2016 som detta medför. Bildningschefen ges vidare i uppdrag att uppta kostnaden för skolgången i budget 2017.

Beslut:

Ordförande Tommy Sjöblom anmälde jäv, paragrafen justerades direkt utan att ordförande deltog. Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt för- slag.

---

(16)

Protokolljustering:

§ 29 DELGIVNINGAR BILDNINGSCHEF Skolbi 29§/24.5.2016

Delgivningar och tjänstemannabeslut som bilaga till ärendet.

Förslag bildningschef:

Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna och besluten enligt bilaga till kännedom.

Beslut:

Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.

---

(17)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik Saltviks kommun

Lillängs 14 22320 Ödkarby Paragrafer: 16-29

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(18)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät- telseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(19)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd- ringssökande i förvaltningsdomstolen.

---

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :