• No results found

P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P R O T O K O L L"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

   

Sty

P R 

yrels

O T O K

en 1    

K O L L   

11 2

  15.12.

010

2010 

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  11/2010 

 

Tid: 15.12.2010 kl.  13.00   

Plats:  Inveon,  Edelfeltsstigen 1   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 

4 §  FASTSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN MOT UTANFÖRSKAP OCH MOBBNING  5 §  ANVISNINGAR FÖR ANTAGNING TILL YRKESSTARTEN 2011 

6 §  INGÅENDE AV SAMARBETSAVTAL  7 §  SAMARBETSORGANETS PROTOKOLL  8 §  JUSTERING AV UTVECKLINGSCHEFENS LÖN  9 §  ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 

10 §  DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN ÅR 2011  11 §  RAPPORTER FRÅN RESOR TILL UTLANDET 

12 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL‐,  RESTAURANG OCH CATERINGBRANSCHEN 

13 §  FASTSTÄLLANDE AV ANPASSADE MÅL FÖR LÄROPLANEN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL‐,  RESTAURANG OCH CATERINGBRANSCHEN 

14 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPSECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN  15 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK  16 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM ELEKTRONIK OCH 

DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 

17 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING  18 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH 

KONSTINDUSTRI 

19 §  UTARBETANDE AV LÄROPLANER FÖR BYGGNADSTEKNIK   

   

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                     

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                 

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Stefan Sandström och Gunilla Träskelin utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 21.12.2010 på samkommunens  officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 20.12.2010  på samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(5)

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

Beslutsförteckningen flyttas till en separat bilaga vilket gör det lättare att publicera nätversionen  av styrelsens protokoll då eventuella konfidentiella ärenden inte härefter syns ens som rubriker i  internet. 

 

 Konstateras att beslut 412/2010 ersätter beslut 277/2010 och att det inlämnade rättelseyrkandet  återtagits. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(6)

4 §  FASTSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN MOT UTANFÖRSKAP OCH MOBBNING   

I den lokala läroplanen bör ingå en plan för förebyggande av utanförskap och mobbning. I Inveon har  en sådan plan utarbetats i studerandevårdsteamet (bilaga). Planen har diskuterats och kompletterats  i Inveons ledningsgrupp och vid lärarmötet 29.11.2010. 

 

SM   Förslag: Planen Handlingsplan mot utanförskap och mobbning fastställes enligt bilagan och bifogas  Östra Nylands yrkesinstitut Inveons läroplan som en del av studerandevårdsplanen. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(7)

5 §  ANVISNINGAR FÖR ANTAGNING TILL YRKESSTARTEN 2011   

I gemensam ansökan 2011 har Inveon utannonserat 8 studieplatser till orienterande och förbere‐

dande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, den s.k. Yrkesstarten. Ansökning till utbildning‐

en görs direkt till utbildningsanordnaren. För ansökningen behövs en ansökningsblankett och antag‐

ningskriterier (bilaga).  

 

SM   Förslag: Antagningskriterierna och ansökningsblankett för ansökan till orienterande och förberedan‐

de utbildning för grundläggande yrkesutbildning vid gemensam ansökan 2011 fastställes. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(8)

6 §  INGÅENDE AV SAMARBETSAVTAL   

Det östnyländska samarbetsprojektet Gynsam har som mål att öka utbudet av examina som kan av‐

läggas på fyra år, parallellt hos olika utbildningsanordnare. Lagstiftningen om andra stadiets utbild‐

ning förutsätter ett samarbete mellan utbildningsanordnarna. Det utbud av examina som ingår i av‐

talsförslaget (bilagt) är baserat på en undersökning som gjordes bland studerande i gymnasierna  2008. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska kulturfonden, Östra Nylands förbund  och upprätthållarna. Principen för avläggande av två examina är att studeranden är inskriven 3 år i  primärskolan och därefter 1 år i den andra läroanstalten. För att möjliggöra avläggandet av dubbla  examina på fyra år behövs ett utbud av studiehelheter/kurser i form av nätbaserade distanskurser  och projektet erbjuder som bäst en utbildning i nätpedagogik för att säkra kvaliteten i distansstudi‐

erna. Två av Inveons lärare deltar i utbildningen. 

För att Inveon skall kunna erbjuda först bildartesanutbildningen (studierna börjar hösten 2012) och  därefter ICT‐montörsutbildningen (studierna börjar hösten 2013) måste distansstudier omfattande  10 sv i vardera utbildningen produceras. Kostnaderna för att producera en studiehelhet á 1 sv kan  beräknas vara 2 500 ‐ 4 500 € (lön + soc.avgifter). Uppskattningen bygger på en ersättning för en  gymnasiekurs som utbildningsstyrelsen betalat (3 500 € + soc.avg). Kostnaderna för produktion av  nödvändigt material för distansstudier kan beaktas i budgeten 2012, 2013 och 2014. En svårighet kan  vara att hitta de personer som har förutsättning att producera det aktuella distansstudiematerialet.  

Också Inveon själv kan dra nytta av distansstudiemöjligheten. Den egna produktionen vidgar Inveons  egna studerandes valfrihet och erbjuder en modell för kompletterande studier, t.ex. för en studeran‐

de som varit sjuk en längre tid. Gymnasiets utbud gör det möjligt för studerande i yrkesutbildningen  att, förutom avlägga gymnasiets hela lärokurs, t.ex. individuellt välja valfria studier i språk eller ma‐

tematik som förberedelse för fortsatta studier i högskola eller universitet. 

 

SM   Förslag: Utbildningsanordnaren undertecknar samarbetsavtalet. Inledandet av distansundervisning  förbereds i Inveon så att kostnaderna för produktion av material kan beaktas i budgeten 2012. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(9)

7 §  SAMARBETSORGANETS PROTOKOLL   

Samarbetsorganet inom Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har sammanträtt den 16  november för att dryfta frågor inom dess kompetensområde. Sjukdomsfall bland organets medlem‐

mar och ledningens brist på samordning av tidtabellerna för behandlingen av ärendena är grundor‐

saken till att samarbetsorganets första möte infaller först i november. 

 

Ärendena som behandlats och samarbetsorganets ställningstaganden framgår ur bifogat protokoll. 

 

JS  Förslag: Samarbetsorganets protokoll antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(10)

8  §  JUSTERING AV UTVECKLINGSCHEFENS LÖN   

Utvecklingschefens (Frank Backman) lön fastställdes då utbildningschefen anställdes med separat  beslut och kopplades inte till de löner som fastställts för övriga medlemmar i ledningsgruppen av or‐

saker relaterade till organisationsreformen och bildandet av ett yrkesinstitut av samkommunens tidi‐

gare två läroanstalter. 

 

Då organisationen stabiliserats och utvecklingschefens och utbildningschefens uppgifter är jämförba‐

ra är det skäl att förenhetliga lönenivån på denna organisationsnivå. Likaså har utbildningschefens  arbete speciellt inom studerandeadministrationens utveckling varit synnerligen resultatrikt. 

En justering av utbildningschefens lön leder inte till nya lönegropar. 

 

JS  Förslag: Utvecklingschefens utbetalningslön fastställs till samma nivå som utbildningschefens utbe‐

talningslön från 1.1.2011. 

    

  Beslut: Förslaget godkänns. 

(11)

9 §  ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM   

Festen för personal och styrelse ordnas den 10.12.2010 på kvällen i Kokousmylly i Borgå (Illby), efter‐

anmälningar från styrelsen senast 9.12.2010. 

 

Jullunchen för studerande, anställda, pensionärer och styrelse försiggår den 15.12.2010 och styrelsen  har inbjudits till kl 11.30 (bilaga). Kulturenheten har motsvarande lunch i Borgå folkakademi 

16.12.2010. 

 

Itä‐Uudenmaan koulutuskuntayhtymä har riktat en inbjudan till samkommunens styrelse till ett  gemensamt diskussionstillfälle den 15.12.2010 kl 16.00 i POMO‐huset. Samtliga medlemmar i styrel‐

sen har anmälts (8.12.2010), eventuella förhinder anmäls till Johan Söderberg eller   tarja.muurinen(a)iukky.fi så fort som möjligt. 

 

Den resultatbaserade finansieringens rankning av utbildningsanordnarna enligt det uppvisade resul‐

tatet har presenterats, utdraget som bilaga. För samkommunen innebär placeringen 404 000 € i re‐

sultatbaserad finansiering. En del av summan överskrider uppskattningen i samkommunens budget  och möjliggör till exempel premieringar av personalen genom införandet av olika personalförmåner  om man så önskar. 

 

JS  Förslag: Informationen antecknas för kännedom. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

 

   

(12)

10 §  DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN ÅR 2011   

Samkommunstämman har fastställt samkommunens budget på bindningsnivån gentemot samkom‐

munstämman det vill säga i princip fastställt resultatområdens utgifter och inkomster och också upp‐

skattningarna i resultaträkningen gällande finansieringen och i finansieringskalkylen gällande bland  annat investeringarna. Minskningen av kommunernas betalningsandelar påverkar inte verksamhet  eller investeringar. 

 

Det är nu styrelsens sak att fördela anslagen till resultatenheterna mer detaljerat i en dispositions‐

plan. Planen är under beredning och kan utdelas i slutlig form först vid sammanträdet. 

 

Öppna frågor är bland annat skyddskläder, motionssedlar, arbetshandledning, personalhälsovård, va‐

let av programvara (MS Office eller OpenOffice) vilka nämns i ekonomiplanens textdel och finansie‐

ringen nu bör avgöras i dispositionsplanen. I övrigt ligger ingen dramatik i dispositionsplanen utan  den tryggar verksamheten i den omfattning som varit gällande de senaste åren. Inga ensidiga perso‐

nalpolitiska åtgärder är nödvändiga för att påverka personalkostnaderna. 

 

Samkommunens resultatbaserade finansiering blev slutligen 404 000 € och uppskattningen av hu‐

vudinkomsten, det vill säga den enhetsprisenliga finansieringen, är tryggad. 

  

JS  Förslag: Styrelsen fastställer dispositionsplanen för år 2011 enligt bilaga. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

       

(13)

 

11 §  RAPPORTER FRÅN RESOR TILL UTLANDET   

Styrelsen har 6.10.2010 godkänt att sex studerande och tre lärare sänds på inlärning i arbete till St. 

Petersburg 31.10.2010‐13.11.2010 och fattat beslut om att lärarna och studerande avger separata  reserapporter till styrelsen efter resan. 

 

Styrelsen har 6.10.2010 gett Jannike Danielsen tillstånd att resa till Tjeckien med en grupp studeran‐

de 21‐25.10.2010 enligt resplanen. Danielsen bör till styrelsen lämna in en rapport från resan senast  en månad efter hemkomsten. 

 

Styrelsen har 6.10.2010 gett samkommunens ledningsgrupp ges rätt att utse en medlem för resa till  St. Petersburg 31.10‐3.11.2011 för att representera Inveon. De kostnader som inte ersätts av Pitsien  evoluutio‐projektet betalas av samkommunen. Efter resan bör en rapport inlämnas till styrelsen. 

Ledningsgruppen utsåg Solveig Mickels till uppdraget. 

   

JS  Förslag: Reserapporterna bifogas och antecknas för kännedom.   

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(14)

 12 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL‐,  RESTAURANG OCH CATERINGBRANSCHEN 

  

För undervisningen för grundexamen inom hotell‐, restaurang‐ och cateringbranschen har utarbetats  en examensspecifik läroplan enligt bilaga. 

I den lokala läroplanen för grundexamen inom hotell‐, restaurang och cateringbranschen ingår lokalt  utarbetade, anpassad mål för de yrkesinriktade studierna. Dessa föredras styrelsen som ett skilt  ärende. 

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom hotell‐, restaurang‐ och catering‐

branschen fastställes.  Läroplanen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2010 eller senare. Ändringar  av teknisk karaktär kan göras i samband med ombrytningen. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(15)

  13 §   FASTSTÄLLANDE AV ANPASSADE MÅL FÖR LÄROPLANEN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL‐,  RESTAURANG OCH CATERINGBRANSCHEN 

 

För studier för grundexamen inom hotell‐, restaurang‐ och cateringbranschen har utarbetats anpas‐

sade mål. Anpassade mål kan tillämpas för studerande som inte har förutsättning att uppnå vitsordet  N1 enligt de allmänna målen. För studerande som studerar enligt anpassade mål görs en individuell  plan (IP). 

 

SM   Förslag: De anpassade målen för studier för grundexamen inom hotell‐, restaurang‐ och catering‐

branschen fastställes. De anpassade målen tillämpas på studier som inleds 1.8.2010 eller senare men  kan också, till tillämpliga delar användas då IP görs upp för studerande som inledde sina studier 2008  eller 2009. Ändringar av teknisk karaktär kan göras i samband med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(16)

 

14 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN   

För undervisningen för grundexamen inom hårbranschen har utarbetats en examensspecifik läroplan  enligt bilaga. 

Grundexamen inom hårbranschen karakteriseras av att examensgrunderna tillåter exceptionellt liten  valfrihet för upprätthållarens läroplan och därmed också för studerande. 

 

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom hårbranschen fastställes.  Läropla‐

nen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2011 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan göras  i samband med ombrytningen. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(17)

15 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK   

För undervisningen för grundexamen inom husteknik har utarbetats en examensspecifik läroplan en‐

ligt bilaga. 

Läroplanen är uppgjord så att rörmontörsutbildningen kompletteras med studier ur utbildningspro‐

grammet för ventilationsmontör eftersom den lokala arbetsmarknaden har behov av denna kompe‐

tens. Studierna är inte tillräckliga för att ge installationsrättigheter inom ventilation. 

 

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom husteknik fastställes. Läroplanen  tillämpas på de studier som inleds 1.8.2010 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan göras i  samband med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

     

   

(18)

16 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM ELEKTRONIK OCH  DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 

 

För undervisningen för grundexamen inom elektronik och datakommunikation har utarbetats en ex‐

amensspecifik läroplan enligt bilaga. 

Läroplanen är uppgjord så att den ger ett brett kunnande inom branschen medan möjligheterna till  specialisering är begränsade. 

 

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom elektronik och datakommunikation  fastställes. Läroplanen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2010 eller senare. Ändringar av teknisk  karaktär kan göras i samband med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

(19)

17 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN I VISUELL  FRAMSTÄLLNING 

 

För undervisningen för grundexamen i visuell framställning har utarbetats en examensspecifik läro‐

plan enligt bilaga. 

Läroplanen omfattar två utbildningsprogram: up för grafisk planering och up för bild‐ och medie‐

konst. Det senare programmet tillämpas för utbildningen i smyckekonst. Examensbenämningen är  bildartesan i vartdera programmet.  

Läroplanen är uppgjord så att den ger ett brett kunnande inom branschen medan möjligheterna till  specialisering är begränsade. I utbildningarna ingår lärdomsprov som är omfattande; 5 respektive 6  sv. Minimikravet är 2 sv. 

I den examensspecifika läroplanen ingår en examensdel som fastställs lokalt:  

Produktfotografering, webbpublicering och experimentellt uttryck, 10 sv   

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen i visuell framställning fastställes. Läro‐

planen tillämpas på de studier som inleds 1.8.2010 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan  göras i samband med ombrytningen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(20)

18 §  FASTSTÄLLANDE AV EXAMENSSPECIFIK LÄROPLAN FÖR GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH  KONSTINDUSTRI 

 

För undervisningen för grundexamen inom hantverk och konstindustri har utarbetats en examens‐

specifik läroplan enligt bilaga.  

Styrelsen har beslutat att läroplanen skall göras upp för två utbildningsprogram: up för planering och  tillverkning av föremål (mode) och up för miljöplanering och ‐byggande. Endast läroplanen för up för  planering och tillverkning av föremål har blivit färdig. 

Läroplanen kännetecknas av att studerande har möjlighet att specialisera sig inom inlärning i arbete  medan de studiehelheter som undervisas i yrkesinstitutets egna lokaliteter är ägnade att stöda este‐

tisk förmåga och grundläggande arbetstekniker. 

 

SM   Förslag: Den examensspecifika läroplanen för grundexamen inom hantverk och konstindustri, up för  planering och tillverkning av föremål (mode) fastställes. Läroplanen tillämpas på de studier som in‐

leds 1.8.2009 eller senare. Ändringar av teknisk karaktär kan göras i samband med ombrytningen.  

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(21)

19 §  UTARBETANDE AV LÄROPLANER FÖR BYGGNADSTEKNIK   

I gemensam ansökan 2011 erbjuds platserna inom grundexamen inom byggnadsbranschen/up för  husbyggnad och grundexamen inom hantverk och konstindustri/up för miljöplanering och –byggande  inom en gemensam antagningsenhet, byggnadsteknik. Enligt planerna skall de antagna studerande  ha möjlighet att studera tillsammans under en viss tid innan de väljer utbildningsprogram och kom‐

petensområde. För detta ändamål bör de examensspecifika läroplanerna för up för husbyggnad  (husbyggare) och up för miljöplanering och –byggande (artesan) koordineras. 

För up för husbyggnad har en examensspecifik läroplan fastställts. Styrelsen har konstaterat att läro‐

planen för up för miljöplanering och –byggande inte har blivit färdig inom utsatt tid. Enligt ett tidiga‐

re beslut skall läroplanen för up för miljöplanering och –byggande planeras med utvidgad inlärning i  arbete (40‐60 sv). 

 

SM   Förslag: Ett projekt tillsätts för koordinering av läroplanerna för up för husbyggnad (husbyggare) och  up för miljöplanering och –byggande (artesan) på sätt som den gemensamma antagningsenheten  byggnadsteknik förutsätter. I projektgruppen ingår utbildningsplanerare Hanna Kerman som har hu‐

vudansvaret för läroplansarbetets tidtabell, samt en lärare från byggnadsbranschen vilken utnämns  av rektor efter förhandlingar med utbildningens lärare. Projektet bör färdigställa tillräcklig informa‐

tion om studierna inför gemensam ansökning, vilken skall vara färdig 31.1.2011. De koordinerade lä‐

roplanerna skall vara färdiga senast 30.4.2011.  

Läroplansarbetet är en del av utbildningsplanerarens ordinarie arbetsuppgifter inom projektet utvid‐

gad inlärning i arbete och skilt arvode betalas inte. Till läraren från byggnadsutbildningen betalas ett  helhetsarvode på 400 €. Arvodet betalas ut när de koordinerade läroplanerna har fastställts. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(22)

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärsanvisning   

Datum för sammanträdet 15.12.2010    Styrelsen     

 

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1 – 5   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 6 ‐ 19   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 6 ‐ 19 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

(23)

‐ vilket beslut som överklagas

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighe‐

ters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

References

Related documents

Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om bara en del 

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2012 fastställdes i 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger