Geta kommun, beslutsprotokoll

Full text

(1)

Utdragets/kopians riktighet styrks: _________________________

PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 17 mars 2014 kl. 19:00-21.00 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X

Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X

Camilla Andersson X

Gerd Bergman -

Gunnel Nordlund-White X

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande X

Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande -

Mathias Styrström, kommundirektör X

Paragrafer §§ 36-53 Underskrifter Geta 17.3.2014

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Mathias Styrström Mötesordf, KST-ordf Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta 17.3.2014

__________________________ __________________________

Gunnel Nordlund-White Kjell Berndtsson

(2)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

KALLELSE

Tid och plats: Måndag 17 mars 2014, kl 19:00, kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta

§ 36 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

§ 37 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN § 38 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

§ 39 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

§ 40 GEMENSAM UPPHANDLING AV LÖNE- OCH PA-SYSTEM

§ 41 BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN § 42 INVESTERINGAR 2014: KOMMUNKANSLI

§ 43 INVESTERINGAR 2014: BRANDSTATION

§ 44 INVESTERINGAR 2014: AVTAL FÖR KARTTJÄNSTER

§ 45 INVESTERINGAR 2014: KÖKSINVENTARIER TILL HYRESFASTIGHETERNA § 46 BYGGNADSINSPEKTION OCH BYGGNADSNÄMND

§ 47 PLANERARE: FINNÖ STUGBY AB § 48 DETALJPLAN

§ 49 GODKÄNNANDE AV OMARBETADE KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDESTÖD

§ 50 GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR HANDIKAPPSERVICEN I GETA § 51 DETALJPLAN: HAVSVIDDEN AB

§ 52 SEMESTER: KOMMUNDIREKTÖREN

§ 53 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Geta den 12.3.2014 Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag:

______________________

Mathias Styrström, k.dir

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 12.3.2014.

Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet 18.3.2014.

(3)

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 36 Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Gunnel Nordlund-White och Kjell Berndtsson.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs med följande korrigeringar och tillägg:

§51 adderas: Detaljplan Havsvidden AB

§52 adderas: Semester: Kommundirektören

§53: Mötets avslutande (tidigare §51)

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 37 Förslag: Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kst § 38 Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland skall kommunsty- relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfull- mäktige.

Förslag: Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktige- sammanträde nr 2 per 26.2.2014 §§ 14-26 tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.

Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfullmäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 38, bilaga 17.3.2014

Kommunstyrelsen § 36 17.3.2014

Kommunstyrelsen § 37, bilaga 17.3.2014

(4)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

Kst § 39 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- och skatteuppföljning för perioden Jan-Feb 2014.

Förslag: Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning för perioden Jan-Feb 2014.

Beslut: Enligt förslag.

______

(5)

GEMENSAM UPPHANDLING AV LÖNE-/PA-SYSTEM

Kst § 33 ÅHS har vid senaste kommundirektörsmötet informerat om deras roll som projektägare för upphandling av nytt löne- och PA-system.

Projektet sköts inom ramen för ÅDA och övervakas således av en ÅDA- styrgrupp samt ÅDA-projektgrupp.

ÅHS framställde även en fråga till samtliga kommuner huruvida intresse finns att delta i upphandlingen. Upphandlingen är inriktad på löneräkningssystem samt personaladministrationssystem .

Nuvarande leverantörer, Abilita samt Norlic, kommer upphöra med utveckling och support på sina system – 2017 respektive 2015.

Geta kommun har möjlighet att delta i upphandlingen med option. Det vill säga att vi deltar i upphandlingen men avgör om vi vill eller inte vill anta erbjudandet när det upphandlingen är klar eller senare angiven tidpunkt. Kommunen är under optionstiden dock bunden till detta och kan inte anta något annat erbjudande.

För Geta kommun är det framförallt lönesystemet som är intressant där kommunen idag har Abilita som leverantör. Behovet av PA-system är idag litet.

ÅHS önskar svar huruvida Geta kommun vill delta i upphandling eller ingå genom option senast 31.03.2014.

Förslag: Kommunstyrelsen diskuterar för- och nackdelar kring gemensam upphandling av löne- och PA-system innan ärendet återremitteras till kommundirektören.

Beslut: Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och återremmiterar till kommundirektören.

Kst § 40 Ärendet återtas av kommundirektören.

Kommunstyrelsen § 40,

Kommunstyrelsen § 33, bilaga 17.3.2014

10.2.2014

(6)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

RäddnN § 13 Geta kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.

Räddningschef förslag: Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och

undantagsförhållanden i Geta kommun enligt bilaga A-RN §13.

Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och

undantagsförhållanden i Geta kommun enligt bilaga A-RN §13.

Kst § 41 Geta kommun har mottagit den gemensamma räddningsnämndens reviderade beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner förslag till beredskapsplan och för den vidare till kommunfullmäktige för fastställelse.

Beslut: Kommunstyrelsen återremmitterar beredskapsplanen för kompletteringar enligt instruktion.

Kommunstyrelsen § 41, bilaga

Räddningsnämnden § 13 17.3.2014

13.2.2014

(7)

INVESTERINGAR 2014: KOMMUNKANSLI

Kst § 42 Kommundirektören har mottagit en rapport av Drytec som visar behovet av åtgärder på kommunkansliet med anledning av mögelskadorna.

Kommunkansliet är ca 200 kvm stort och innehåller följande utrymmen – mötesrum, kontor för kommundirektör, ekonomisekreterare, byråsekreterare, kommuntekniker samt socialtjänsteman. Därutöver finns pentry och arkiv. Tre möjliga åtgärdsprogram har utretts, i korthet:

1. Kansliet renoveras invändigt

2. Kansliet rivs och ett nytt, något mindre, byggs upp

3. Kansliet rivs och kansliverksamheten utnyttjar befintliga kommunala byggnader för sin verksamhet.

Alternativ ett och två beräknas kosta ca €300 000. Alternativ 3 beräknas kosta ca €100 000 - 150 000 (varav rivningen enskilt står för ca €30 000).

Kommunens ekonomi tillåter inte alternativ 1 och 2 utan extern finansiering. Alternativ 3 är möjligt att genomföra för kommunen på egen hand genom att investeringsbudgeten justeras så att ett antal projekt flyttas fram ett eller två år (se bilaga) förutsatt att projektet inte kostar mer än €100 000.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med alternativ 3 och justera investeringsbudgeten enligt bilaga. Vidare begär kommunstyrelsen att skolnämnden inkommer med synpunkter kring en permanent placering av kommunkansliet i Geta skola samt att föreståndaren för biblioteket ges möjlighet till utlåtande. Slutligen förs den justerade investeringsbudgeten till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut: Enligt förslag med tillägg att kommundirektören och kommunteknikern ges i uppdrag att ta fram alternativa planlösningsförslag samt att svar från skolnämnden och föreståndaren för biblioteket inbegärs senast 10 april 2014.

Kommunstyrelsen § 42, bilaga 17.3.2014

(8)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

INVESTERINGAR 2014: BRANDSTATION

Kst § 43 Geta brandstation är i dåligt skick och kommunen behöver planera för att bygga en ny eller renovera stationen inom tre till fem år.

Kommunen bör ta fram kompletta byggnadshandlingar för att årligen kunna ansöka om bidrag för byggnationen hos Brandskyddsfonden.

Investeringsbudgeten har för 2014 inte medel avsatta för ändamålet.

Kostnaden för att upprätta kompletta handlingar uppskattas till €5 000 – €10 000. Således bör investeringsbudgeten ökas från €312 000 till

€322 000.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner den justerade investeringsbudgeten och för den till kommunfullmäktige för fastställelse.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 43, bilaga 17.3.2014

(9)

INVESTERINGAR 2014: AVTAL FÖR KARTTJÄNSTER

Kst § 20 För att förbättra dokumentationen kring Geta kommuns vatten och avlopps infrastruktur föreslår kommunteknikern att program för ändamålet köps in samt att medel frigörs för inmätning av var ledningarna är dragna.

På så sätt får kommunen en digital karta var information om de kommunala vatten och avloppen blir inritade. Detta kommer att vara ett stöd för framtida underhållsåtgärder samt vid utbyggnad av V/A nätet och eventuella akuta läckage .

Kostnaden för projektet är estimerad enligt följande:

Programvara och utbildning: €2 000

Inmätning kommunalteknik: €65/h max 200h Total maxkostnad: €15 000

Tillkommande driftskostnader per år för support och drift av programvara: €1 800

Investeringen ingår i Budget 2014 genom projekt ”Förstärkning V/A”.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner projektplanen enligt bilaga.

Beslut: Enligt förslag med tillägg att kommundirektören i avtalet ombesörjer att kommunen äger sin information i databasen.

Kst § 44 Kommundirektören och kommunteknikern har förhandlat med Björlin GITech AB om ett avtal som omfattar karttjänster enligt Kst §20.

Karttjänsten kommer innefatta Fastighetsregisterdata, Terrängdata, Elledningar, Miljöskydd, Kulturskydd, Planer, Vatten & Avlopp.

Det löpande arvodet för tjänsten är €1 872 per år. Kommunen äger sitt material i databasen och håller det på sin server.

Vissa engångskostnader är förknippade med avtalet så som

programvara, utbildning samt kartläggning av kommunens befintliga vatten och avloppsnät. Exakt kostnad är i dagsläget inte möjlig att uppskatta men medlen är begränsade till max €15 000.

Förslag: Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att signera bifogat avtal.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå avtal med GITech AB om karttjänster.

Kommunstyrelsen § 44, bilaga

Kommunstyrelsen § 20 17.3.2014

20.1.2014

(10)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

INVESTERINGAR 2014: KÖKSINVENTARIER TILL HYRESFASTIGHETERNA

Kst § 45 Kommunteknikern vill påbörja byte av köksinventarier i hyreslägenheterna. Inom investeringsbudgeten finns €5000 avsatt för ändamålet.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att kommunteknikern utnyttjar avsatta medel för att byta ut köksinventarier på hyresfastigheterna.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 45, bilaga 17.3.2014

(11)

BYGGNADSINSPEKTION OCH BYGGNADSNÄMND

Kst § 46 Kommundirektören har utrett möjliga arbetsformer för byggnadsinspektion samt byggnadsnämnd då nuvarande samarbetsavtal med Finström sagts upp till den 31.12.2014.

I korthet har de olika möjliga lösningarna varit:

1. Egen nämnd, egen byggnadsinspektion 2. Innevarande samarbete delat i separata delar 3. Samarbete med annan kommun på norra Åland 4. Återuppta avslutat samarbete

5. Egen nämnd med gemensam byggnadsinspektion

Under förutsättningarna har alternativ 5 visat sig mest fördelaktigt.

Geta upprättar då en egen nämnd 1.1.2015 men fortsätter med delad byggnadsinspektionsverksamhet där Finström är huvudman. Detta ger goda möjligheter för verksamheten att fortsätta utan några driftsstörningar och Geta representeras av en egen nämnd.

Det finns också ett värde i att upprätthålla samarbetet och på bästa sätt förbereda det så att det kan inkludera än fler samarbetskommuner. Bilagt avtalsförslag är konstruerat på så vis att fler samarbetskommuner kan adderas utan att avtalet som sådant behöver omförhandlas.

Avtalet har därutöver förtydligats vad gäller kostnadsfördelning samt kostnadsjustering vid tillfällen då byggnadsinspektören är sysselsatt med uppgifter som inte ingår i samarbetsavtalet.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bifogade avtalsförslag. Vidare meddelas Finströms kommunstyrelse samt byggnadsnämnden om avtalsförslaget och ombeds återkomma med yttrande.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att återremmittera ärendet till kommundirektören med önskan om att lösningsalternativ 1 och 5 utreds vidare.

Kommunstyrelsen § 46, bilaga 17.3.2014

(12)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

PLANERARE: FINNÖ STUGBY AB

Kst § 47 Finnö Stugby AB har inkommit, via ombud Rober Boman vid BVK Konsult AB, om anhållan om uppgörande av detaljplan för Furuvik 65- 404-1-2.

Markägare har enligt plan och bygglag §33 rätt att planera sin mark.

Kommunen ska fastställa målsättningarna för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.

Föreslagen planläggare är arkitekt Tiina Holmberg. Planens syfte framgår enligt bilaga och syftet med planen är att uppföra en huvudbyggnad, ett mindre antal uthyrningsstugor samt att renovera och bygga om befintliga byggnader för turism och uthyrningsverksamhet. Fastighetens areal är ca 21,6 ha.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner planeraren, Tiina Holmberg, samt faststället planens syfte enligt bilaga och bedömer att planområdet utgör en tillräckligt stor och endamålsenlig helhet.

Beslut: Enligt förslag med tillägget att Finnö Stugby AB står för kostnaderna förknippade med framtagandet och förverkligandet av detaljplanen.

Kommunstyrelsen § 47, bilaga 17.3.2014

(13)

DETALJPLAN

Kst § 153 Ägarna till fastigheten Sälvik 2:143 samt ägaren till fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 har inlämnat ett planförslag, framtaget av områdesarkitekt Ursula Koponen, till Geta kommun den 21 oktober 2013.

Förslaget har sedermera gått ut på hörande, 23 oktober, till berörda rågrannar och representanter för samfällda områden där de ombads att framföra sina åsikter kring förslaget vilket skulle meddelas kommunen senast 13 november.

Kommunen har mottagit tre skrifter kring hörandet. Skrifterna enligt bilaga, i korthet upptas följande anmärkningar:

Svarande 1

 Utredning efterfrågas kring hur ökade uttagsmängderna ur Gröndalsträsk påverkar vattenstånd och levnadsbetingelser för kräftor samt andra djur och växter i träsket.

 Eventuell dragning av avloppsledningar i havsområdet godtas ej av samfälligheten.

Svarande 2

 Utredning efterfrågas för att klarlägga konsekvenserna för områdets naturvärden av utökad etablering och exploatering.

Svarande 3

 Motsätter sig liggande planförslag då det belastar deras intilliggande fastighet samt försvårar deras framtida användning av densamma.

 Det planerade området innefattar en stor mängd hus vilka endast avgränasas av en smal parkområdesremsa gentemot svarande 3s fastighet.

 Efterfrågar utredning kring hur vatten och avloppsfrågorna ska lösas i det känsliga området och yrkar därför på att en miljökonsekvensbedömning görs innan kommunen tar ställning till förslaget.

 Utformningen av planen för fastigheten 2:149 anses direkt olämplig med tanke på terrängförhållandena samt avstånd mellan bebyggelse och svarande 3s fastighet, 2:135. Yrkar på att ett minst 60 meter brett grön- eller parkområde inrättas mot fastighet 2:135.

 Påpekar att lagfart saknas för fastigheterna 2:149 och 2:144 hos berörd part och att kommunen därför måste avvisa ansökan utan vidare behandling.

Enligt utdrag 9 december 2013 ligger lagfart för fastigheterna 2:90 samt 2:149 hos Sjöboviken AB. Köp är dock registrerat 30 Augusti 2013 mellan Sjöboviken AB och Havsvidden AB. Sjöboviken AB är även informerade om planförslaget genom hörandet.

Kommunstyrelsen § 48, bilaga

Kommunstyrelsen, §153 17.3.2014

16.12.2013

(14)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

parterna bakom detaljplanen för vidare bearbetning innan planförslaget ställs ut i nästa skede. Kommunstyrelsen uppmanar även markägarna bakom planförslaget att bland annat iaktta följande paragrafer i Plan och Bygglagen: 5:26, 5:27, 6:30, 6:33 samt Plan- och Byggförordning för landskapet Åland: 2:7 och 3:8.

Slutligen uppmanar kommunstyrelsen parterna bakom planförslaget att färdigställa lagfarterna på samtliga ingående områden innan planförslaget lämnas in ånyo.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 48 Markägarna till fastigheten Sälvik 2:143 har återkommit med förslag till detaljplan där de endast framlägger sin fastighet.

Enligt hörandet som genomfördes hösten 2013 konstaterade markägarna att deras förslag till detaljplan inte utgjorde det område som kritiserades.

Planen har dock ändrats på vissa punkter sedan det tidigare förslaget lämnades in:

 Parkområdet i norr har förstorats med 720 kvm.

 Byggnadsytans gräns har dragits 5m från BF-gränsen

 BF-områdets bestämmelser har justerats.

Planläggningsförfarandet har tillgodosett Plan- och Bygglagens § 30 om hörande. Såldes kan kommunstyrelsen ställa ut förslaget enligt Plan- och Bygglagen § 31.

Förslag: Kommunstyreslen beslutar att ställa ut förslaget till detaljplan för Sälvik 2:143. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan och Bygglag §30 har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget.

Planförslaget ställs ut på kommunkansliet från och med den 27.3.2014 till 27.4.2014.

Byggnadsnämnden ombeds även återkomma med utlåtande över förslaget.

Beslut: Enligt förslag.

(15)

GODKÄNNANDE AV OMARBETADE KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDESTÖD

SocN § 7 Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har uppgjort förslag till nya kriterier för beviljande av närståendestöd på grund av att de tidigare kriterierna var skilda för äldre och yngre. Detta är åldersdiskriminerande så kriterierna bör vara lika för alla.

Närståendestödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen indexjusterats inför år 2014.

Förslag: Föreslås att socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande av närståendestöd och överför dem till kommunstyrelsen.

Beslut: Socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande av närståendestöd och överför dem till kommunstyrelsen.

Kst § 49 Socialnämnden har överfört beslutet att godkänna de nya kriterierna för beviljande av närståendestöd till kommunstyrelsen. De nya kriterierna är inte ålderdiskriminerande och arvodesbeloppena har indexjusterats.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bifogade kriterier för närståendestöd samt indexjusterade arvodesbelopp.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer kriterierna för närståendestöd enligt bilaga.

Kommunstyrelsen § 49, bilaga

Socialnämnden § 7 17.3.2014

27.2.2014

(16)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR HANDIKAPPSERVICEN I GETA SocN § 6 Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag

till verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Geta.

Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för kommunens handläggning av handikappservicen.

Förslag: Föreslås att socialnämnden godkänner förslaget till verksamhetsföreskrifter och överför dem till kommunstyrelsen.

Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget till verksamhetsföreskrifter och överför dem till kommunstyrelsen.

Kst § 50 Socialnämnden har överfört beslutet att godkänna verksahetsföreskrifterna för handikappservicen i Geta till kommunstyrelsen.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsföreskrifterna för handikappservicen i Geta enligt bilaga.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsföreskrifterna för handikappservicen i Geta enligt bilaga.

Kommunstyrelsen § 50, bilaga

Socialnämnden § 6 17.3.2014

27.2.2014

(17)

DETALJPLAN: HAVSVIDDEN AB

Kst § 153 Ägarna till fastigheten Sälvik 2:143 samt ägaren till fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 har inlämnat ett planförslag, framtaget av områdesarkitekt Ursula Koponen, till Geta kommun den 21 oktober 2013.

Förslaget har sedermera gått ut på hörande, 23 oktober, till berörda rågrannar och representanter för samfällda områden där de ombads att framföra sina åsikter kring förslaget vilket skulle meddelas kommunen senast 13 november.

Kommunen har mottagit tre skrifter kring hörandet. Skrifterna enligt bilaga, i korthet upptas följande anmärkningar:

Svarande 1

 Utredning efterfrågas kring hur ökade uttagsmängderna ur Gröndalsträsk påverkar vattenstånd och levnadsbetingelser för kräftor samt andra djur och växter i träsket.

 Eventuell dragning av avloppsledningar i havsområdet godtas ej av samfälligheten.

Svarande 2

 Utredning efterfrågas för att klarlägga konsekvenserna för områdets naturvärden av utökad etablering och exploatering.

Svarande 3

 Motsätter sig liggande planförslag då det belastar deras intilliggande fastighet samt försvårar deras framtida användning av densamma.

 Det planerade området innefattar en stor mängd hus vilka endast avgränasas av en smal parkområdesremsa gentemot svarande 3s fastighet.

 Efterfrågar utredning kring hur vatten och avloppsfrågorna ska lösas i det känsliga området och yrkar därför på att en miljökonsekvensbedömning görs innan kommunen tar ställning till förslaget.

 Utformningen av planen för fastigheten 2:149 anses direkt olämplig med tanke på terrängförhållandena samt avstånd mellan bebyggelse och svarande 3s fastighet, 2:135. Yrkar på att ett minst 60 meter brett grön- eller parkområde inrättas mot fastighet 2:135.

 Påpekar att lagfart saknas för fastigheterna 2:149 och 2:144 hos berörd part och att kommunen därför måste avvisa ansökan utan vidare behandling.

Enligt utdrag 9 december 2013 ligger lagfart för fastigheterna 2:90 samt 2:149 hos Sjöboviken AB. Köp är dock registrerat 30 Augusti 2013 mellan Sjöboviken AB och Havsvidden AB. Sjöboviken AB är även informerade om planförslaget genom hörandet.

Kommunstyrelsen § 51, bilaga

Kommunstyrelsen, §153 17.3.2014

16.12.2013

(18)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

parterna bakom detaljplanen för vidare bearbetning innan planförslaget ställs ut i nästa skede. Kommunstyrelsen uppmanar även markägarna bakom planförslaget att bland annat iaktta följande paragrafer i Plan och Bygglagen: 5:26, 5:27, 6:30, 6:33 samt Plan- och Byggförordning för landskapet Åland: 2:7 och 3:8.

Slutligen uppmanar kommunstyrelsen parterna bakom planförslaget att färdigställa lagfarterna på samtliga ingående områden innan planförslaget lämnas in ånyo.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 51 Havsvidden AB har återkommit med bemötande med anledning av hörandet av planförslaget som behandlades av kommunstyrelsen §153, 2013. Vidare presenteras ett justerat detaljplansförslag framtaget av Ursula Koponen vid områdesarkitektkontoret. Detaljplanförslaget innehåller dock endast Havsvidden AB:s fastigheter.

Bemötandet finns som helhet bifogat. I korthet innehåller bemötandet följande centrala kommentarer:

 Havsvidden AB kommer inte att dra avloppsledningar i havsområdet utan på land och denna kommer kopplas till befintligt reningsverk.

 Havsvidden AB har kontaktat vattenbolaget samt Husö biologiska station för undersökning av vattenuttag och dess följder i Gröndalsträsk.

 I detaljplanen har 14 riktgivande platser angivits. Med tanke på fördelning av byggnadsrätten, den svåra terrängen och avståndskravet, är det nästa omöjligt att placera fler än 14 fritidshus. Således är det inte tal om 33 nya fritidshus som svarande 3 angett som farhåga.

 Parkområdets bredd mellan 2:135 och 2:149 är 10m. Detta är minimibredden som man allmänt använder på Åland. Planförslaget är dock justerat för att öka parkområdets bredd där så är möjligt.

 Lagfartsansökan har för 2:90 och 2:149 registrerats på lantmäterikontoret 7.1.2014.

 Byggnadsytans gräns på 2:144 dras 5m från kvartersgränsen för att spara trädbeståndet och hindra att fritidshus byggs direkt mot parkgräns.

Planläggningsförfarandet har tillgodosett Plan- och Bygglagens § 30 om hörande. Såldes kan kommunstyrelsen ställa ut förslaget enligt Plan- och Bygglagen § 31

Förslag: Kommunstyreslen beslutar att ställa ut det reviderade förslaget till detaljplan för fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan och Bygglag §30 har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget.

Planförslaget ställs ut på kommunkansliet från och med den 27.3.2014 till 27.4.2014.

(19)

förlaget.

Beslut: Enligt förslag.

(20)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 18.3.2014 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

SEMESTER: KOMMUNDIREKTÖREN

Kst § 52 Kommundirektören begär semester för perioden 14-17 april 2014.

Konstateras: Kommundirektören anmäler jäv och avlägsnar sig för ärendets behandling.

Konstateras: Ingvar Björling utses till sekreterare för ärendets hantering.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 52 17.3.2014

(21)

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 53 Mötet förklaras avslutat kl 21:00.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

Kommunstyrelsen § 53, bilaga 17.3.2014

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :