• No results found

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten vicedekan, Medicinska fakulteten"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

B ib l io t ek s sty r el s en

Närvarande Ledamöter

Bo-Anders Jönsson vicerektor, ordförande

Lena Eskilsson prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Heiko Herwald vicedekan, Medicinska fakulteten

Axel Hilling docent, Ekonomihögskolan

Anders Ljungar-Chapelon professor, Konstnärliga fakulteten Ulf Maunsbach universitetslektor, Juridiska fakulteten Jan-Åke Nilsson professor, Naturvetenskapliga fakulteten

Eric Mace studeranderepresentant

Anders Törnkvist studeranderepresentant

Lasse Bourelius bibliotekschef, Blekinge tekniska högskola, extern ledamot

Agneta Olsson överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot

Kristian Jensen Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot

Eva Nylander tf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet Ej närvarande ledamöter

Erik Swietlicki vicedekan, Lunds tekniska högskola Barbara Törnkvist-Plewa prodekan, Humanistiska och teologiska

fakulteterna

Jack Senften studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen SACO

Övriga

Lena Landgren planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, protokollförare

Jenny Lövdahl ekonom, Universitetsbiblioteket, punkt 7 Sammanträdesdatum

2018-02-12

(2)

Sida 2 av 6

§ Ärende Bilagor

Beslut Föredragande

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat. Den nya styrelsens medlemmar presenterar sig.

2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Lena Eskilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

4 Föregående mötesprotokoll

PM 2017-12-04, Protokoll Biblioteksstyrelsen [Bilaga 4]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2017-12-04 till handlingarna.

5 Meddelanden

Ordförande informerar om rekryteringen av en efterträdare till Jette Guldborg Petersen. Förvaltningschefen har påbörjat processen, och under våren räknar man med att ha en kravprofil. På frågan om styrelsen kommer att ha en roll i kravspecifikationen föreslås att styrelsens maj-möte ägnas diskussion om kravprofilen.

Med anledning av LU:s policy för kvalitetssäkring och -utveckling påtalar ordföranden vikten av att lyfta in biblioteksverksamheten i kvalitetsarbetet.

Ordförande informerar om att den första stämman i det nya SND-konsortiet, där Göteborg är värduniversitet, har ägt rum. Monica Lassi (UB) är LU:s

representant. Agneta Ohlsson tipsar i samband med detta om Deldén, D., Högvik Hansson, S., Ivarsson, L. & Kleinhenz, Ch. (2016) ”Forskningsdata och bibliotekarien: En autoetnografisk studie av Göteborgs universitetsbiblioteks deltagande i pilotprojektet BAS16”, InfoTrend, vol 69, nr. 1/2, s. 55-64.

6 Information om aktuella frågor inom LUB

PM 2018-02-12, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet [Bilaga 6]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Vad gäller förhoppningen att UB:s uppdrag kan komma att förtydligas påpekas från fakultetsbibliotekens håll att

(3)

Sida 3 av 6 det är viktigt att LUB-nätverket blir involverat i processen, vilket Eva noterar.

Informationen om e-media föranleder ett önskemål från styrelsen att få en genomlysning av e-mediaarbetet inom LUB vid ett kommande möte. Det kommenteras i sammanhanget att det pågår en dialog om BIBSAM-avtalen nationellt som bl.a. involverar SUHF. Information om Nordplusprojektet föranleder en kommentar om vikten av att biblioteken är med i arbetet med universitetets handlingsplan för e-lärande.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

7 Fastställa årsbokslut 2017

PM 2017-12-30 Utfall helår 2017 UB [Bilaga 7]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för utfallet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet – för helår 2017.

UB:s myndighetskapital ligger på 7,97%, vilket är betydligt under den av universitetet fastställda lämpliga gränsen.

Eva Nylander informerar kort om bakgrunden till publiceringsfondens placering på UB, vilket bl.a. har att göra med att dåvarande Biblioteksdirektionen

arbetade mycket aktivt med att främja open access-publicering. Synpunkten att det vore bättre om medlen från publiceringsfonden användes till licensavtalen framförs. Det föreslås vidare att framöver kunde kompensationen från KB för fjärrlånekostnader läggas in i budgeten som en schablon från början. Jenny Lövdahl tar frågan med sig och tittar på statistiken bakåt i tiden för att få en uppfattning om lämplig schablon.

Vad gäller den ansträngda personalbudgeten, som för 2019 ser mycket oroväckande ut p.g.a. att flera projekt då slutar och personalen återgår till ordinarie tjänst, nämns att den tidigare styrelsen, personalorganisationerna och UB:s ledning sedan flera år tillbaka uttrycker oro. Man konstaterar att trots att LU:s budget ständigt ökar följer inte biblioteksverksamhetens och UB:s budgetar med. Om UB:s budget hade följt med LU:s ökade budget sedan 2011 skulle UB ha haft ytterligare 13 miljoner. Det påtalas, liksom vid tidigare tillfällen, att styrelsen inte har möjlighet att få en samlad bild av kostnaderna för biblioteksverksamheten vid LU. Det föreslås att det görs en 3-4-årig

planeringscykel för att tydliggöra en trolig utveckling.

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet för helår 2017 och tackar Jenny för en bra och klar presentation.

8 Uppföljning verksamhetsplaner UB och LUB

PM Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2017 och Verksamhetsplan för Lunds universitets bibliotek 2017

[Bilaga 8a och b]

Föredragande: Eva Nylander

(4)

Sida 4 av 6 Eva Nylander kommenterar planerna och konstaterar att många aktiviteter är avklarade. Andra aktiviteter pågår fortfarande, vilket beror på externa faktorer.

UB och LUB arbetar kontinuerligt för att göra verksamhetsplanerna så

överskådliga och återhållsamma som möjligt. Styrelsen påpekar att man tycker att de blir bättre och bättre.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om verksamhetsplanerna för UB och LUB 2017 till handlingarna.

9 Styrelsens uppdrag

PM Uppdrag för styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB), Dnr LS 2012/406

[Bilaga 9]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander ger en introduktion till styrelsens uppdrag. Det råder viss förvirring kring namnfrågan som resulterar i att det ibland blir fel i benämningarna. Mellan 1666 och 2001 stod LUB för Lunds

universitetsbibliotek (jmf GUB, SUB, UUB). Därefter kom LUB att stå för Lunds universitets bibliotek, d.v.s. nätverksorganisationen som alltså inte är en fysisk enhet. UB heter Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Vidare, det är bara vid LU som chefen för biblioteksorganisationen har titeln

universitetsbibliotekarie, vid övriga universitetsbibliotek är titeln

överbibliotekarie. För att förvirra ytterligare har alla medarbetare vid GUB titeln universitetsbibliotekarie.

Organisationen inom UB och nätverket kommenteras liksom det faktum att styrelsen är styrelse för UB och samtidigt ska leda verksamheten vid Lunds universitets bibliotek. Fakultetsbiblioteken har i flera fall egna

biblioteksnämnder. Uppfattningen att fakultetsbiblioteken ibland glöms bort i styrelsens diskussioner bemöts med kommentaren att styrelsen inte alla gånger vet vad fakultetsbiblioteken gör, och att det då kan vara svårt.

Universitetsbibliotekets uppdrag återfinns i princip endast som en fotnot i biblioteksstyrelsens uppdragsbeskrivning från 2012. Begreppet ”gemensamma digitala biblioteket” kommenteras. Det finns en finansieringsmodell för e-media inom nätverket som reglerar hur gemensamma resurser och fakultetsspecifika resurser ska finansieras.

Ordföranden påpekar att styrelsen kommer att komma tillbaka till både styrelsens och UB:s uppdrag.

10 Information om budgetprocessen och diskussion om äskande 2019

PM Budgetäskande 2019 – Universitetsbiblioteket (UB) och Lunds universitets bibliotek (LUB)

[Bilaga 10]

Föredragande: Eva Nylander

(5)

Sida 5 av 6 Eva Nylander kommenterar budgetäskandet. Äskandet är kopplat till

identifierade risker. Man signalerar även för ev. kommande kostnader för offsetavtalen för e-media.

Styrelsen föreslår att ordningen på posterna i äskandet ändras så att prisökning e-media och HTE e-media kommer först och klimat- och kompaktanläggningen sist i äskandet.

Biblioteksstyrelsen ställer sig bakom budgetäskandet för 2019.

11 Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering UB och LUB

PM Intyg om intern styrning och kontroll Dnr STYR 2017/305 och Åtgärder utifrån riskvärdering för UB och LUB 2017

[Bilaga 11a, b och c]

Föredragande: Eva Nylander

Med anledning av risken för att verksamheten på UB långsamt avvecklas och urholkas informerar Eva Nylander om att LU, trots påtalande under flera år, inte fått svar från departementet om finansiering av nationella pliktexemplaret vilket har lett till att skrivningen i årets äskande nu skärps. Det faktum att

fakultetsbiblioteken depålägger innebär att UB får ökade kostnader för magasin eftersom ingen ersättning utgår.

Styrelsen fastställer åtgärder utifrån riskvärderingarna för UB och LUB.

12 Strategisk verksamhetsplanering inom biblioteksnätverket, förslag på förarbete Förslag riktlinjer och tidplan för att ta fram strategi för LUB 2019-2026 [Bilaga 12a och b]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander presenterar tankarna bakom förslaget från LUB:s ledningsgrupp om att i stället för en ny strategisk plan för nätverket göra mer övergripande 4/5-åriga verksamhetsplaner och detaljerade årliga handlingsplaner för LUB- nätverket.

Förslaget har justerats i tid i relation till det förslag som diskuterades vid förra styrelsemötet.

Styrelsen ställer sig positiv till det presenterade förslaget.

13 Bordet runt, biblioteksrelaterad information från fakultetsbiblioteken och studentkårerna

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

E: Fakulteten har fått en ny fakultetsbibliotekarie, Hanna Wilhelmsson, som kommer från Malmö universitet. Man har använt LUCRIS i samband med ackrediteringsarbete. Axel Hilling tipsar om sin artikel om rättsvetenskaplig forskningspublicering och utvärdering, ”Övervägande vid publicering av

(6)

Sida 6 av 6 rättsvetenskaplig forskning”, Festkrift till Christina Moëll, Juristförlaget i Lund, 2017.

J: På Juridiska fakulteten omförhandlar man avtalet med EDC, Europeiskt dokumentationscentrum, och det är en stressad process.

K: Den nya budgeten slår hårt mot musikvetenskapen. Om det får konsekvenser för biblioteksverksamheten kan komma att ha förtydligats till styrelsens maj- möte.

M. Fakultetens biblioteksverksamhet är organiserad tillsammans med IT,

Bibliotek & IT. Man har för närvarande fokus på olika aspekter av datasäkerhet.

N. Slutrapporten för e-mediastatistikprojektet vid fakulteten är klar. En sammanfattning kommer att göras av den omfattande rapporten. Den kommer att diskuteras i styrelsen liksom inom biblioteksnätverket. Tillsammans med LTH diskuterar och tittar man på kostnaderna för open access-publicering.

S: Byggprojektet har gått in i etapp 3. Man planerar för ett studiecentrum på nuvarande parkeringen. Biblioteket är med i arbetsgruppen och kommer att ha en central roll i arbetet framöver. Tillsammans med AHU gör man om den obligatoriska 5-veckorsutbildningen inom högskolepedagogik där det ska ingå en fakultetsspecifik dag, som biblioteket kommer att hålla i och där digitala lärobjekt och generella kompetenser kommer att ingå. CMES har gått in i S- fakulteten och biblioteket är involverat i stödet gentemot enhetens forskare.

14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Bo-Anders Jönsson Lena Eskilsson

References

Related documents

2012 Antalet ledamöter ska vara tre eller fem. Minst en ledamot som inte är verksam vid Lunds universitet ska ingå i betygsnämnden. Om nämnden består av tre ledamöter kan

Prodekanus utser, på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, för varje disputation fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd utifrån förslag från berörd

Esbjörnsson Cecilia -3 Kansli M, U utbildningsadminis Esfandyari Javanshir TCR, Bexell D biomedicinsk analy Esguerra Jonathan Endokrinologi forskare, biträdan Evans Axelsson

Tänk även på att exempelvis resebidrag, medel ur Forsknings- och stipendieförvaltningen Region Östergötland samt medel för gästforskare kan vara sökbara för

Medicinska fakulteten,

Arbetsordning för Medicinska fakulteten. inklusive fördelning

För de forskare som erhållit Wallenberg Academy Fellows-anslag gäller också att fakulteten finansierar 45 % av tjänsten med fo-medel. Har forskaren redan en

Fioretos Thoas 314212 Barnleukemi, professor/överläka Fischer Hans 314266 Med mikrobiol laboratorieforskar Flasch Alicia 314345 Neurologi, Lu biomedicinsk analy Flygare Johan

gastroenterology, hematologi, kardiologi, KUM, farmakologi, lung- &

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grund- och avancerad nivå samt att ta initiativ till

[r]

Ett exempel är att det i Sverige saknas rationella argument för en bortre tidsgräns då befruktade ägg inte längre får bli föremål för forskning. Enligt den svenska

– Många känner också att de inte har tillräckligt med tid för barnen, säger doktorand i sociologi Jörgen Larsson, som analyserar föräldrars tidspress och dess orsaker.. En

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer. Ett arbete pågår dock ej med fokus

Qvse in reflexione inferiore funt abfolute op- poiita eamqve tollimt, qva abfoluta patefadla, in fpeculatione fervantur qvidem et fubiiftunt, i ed. aliam qvandam inter fe

Återrapportering skall årligen ske till arbetsgruppen för jämställdhet som i sin tur återrapporterar till fakultetsledning/styrelse och till Lunds universitet. Arbetsgruppen leds

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet xxx, samt områdesbehörighet xx / samt fullgjorda kursfordringar på xx (ange kurskod, kursbenämning och

För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på minst hälften av kursens poäng eller på del/moment xxx.. Vid kursens start informeras studenterna

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.. 38 Kostnader för den

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 1 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation som visar att det förs

Ordföranden ber LUB:s ledningsgrupp ta ställning i frågan skyndsamt eftersom Juridicum redan har avsatt medel för en övergång till RFID sommaren 2019 och det finns fördelar med

Jette Guldborg Petersen redogör för den komplexa situationen jämte effekten av att reducera fonden – från att främja OA till att finansiera licensierade tidskrifter

Jette Guldborg Petersen påpekar att biblioteken supportar inom dessa frågor både på lokal och central nivå och uppmanar alla som har behov av publiceringsstöd att ta kontakt med sitt