• No results found

Så betyder vi mer för fler!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Så betyder vi mer för fler!"

Copied!
48
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Så betyder vi

mer för fler!

(2)
(3)

Så betyder vi mer för fler!

Hyresgästföreningen vill betyda mer för fler: för dagens och morgondagens hyresgäster, för våra medlemmar och för hela samhället. För att lyckas med det behövs förändring och förnyelse. I den här remissen kan du ta del av Framtidsbyråns förslag. Och vad som krävs för att ta oss dit. Vi ser fram emot dina synpunkter. Du är en del av vår gemensamma framtid!

Vi betyder mer för fler genom att bryta upp dagens låsa positioner kring hyresrätten och lyfta våra frågor ovanför diskussionen om upp- låtelseformer. Vi skapar en arena som sätter hyresrätten i ett större sammanhang och lyfter hemmets betydelse i samhällsdebatten.

Vi betyder mer för fler genom att bli bättre på att spegla de hyres- gäster vi representerar. Vi ger plats för nya personer som får inflytan- de att vara med och påverka, vi delar med oss av vår kunskap och gör det möjligt för fler att lyfta frågor som just de tycker är viktiga. Vi ser till att ständigt ha örat mot marken.

Vi betyder mer för fler genom att vara de som har mest kunskap om och bäst kontakt med hyresgästernas verklighet. Och som just därför kan komma med de mest hållbara förslagen vad gäller samhälls- och bostadsbyggande. Tack vare vår förmåga att finna lösningar på utma- nande samhällsfrågor, hjälper vi politiker och andra makthavare att ta beslut som är till hyresgästernas bästa.

Vi betyder mer för fler genom att våga tänka nytt och tänka längre, inte bara göra vårt bästa inom befintliga ramar och strukturer. Vi ut- manar rådande system och tar tydligare ställning för hyresgästernas, medlemmarnas och hela samhällets bästa.

Vi betyder mer för fler genom att hitta tillbaka till dem som bor och ta positionen som en ledande samhällsdebattör. Tack vare ett större perspektiv och genom att bjuda in till samverkan med andra aktörer, skapar vi nytt engagemang och tillför ny energi.

Vi betyder mer för fler genom att delta i, ta ansvar för och vara dri- vande i utvecklingen av bostadspolitiken och därmed i utvecklingen av hela samhället. Och genom att erbjuda en levande mötesplats där fler kan påverka och engagera sig i boendefrågor, nu och i framtiden.

Ett Hyresgästföreningen som vi ser framför oss. Och hela Sverige behöver!

Framtidsbyrån

(4)

innehåll

Inledning ...5

Om remissen ...6

Syfte med remissen ...6

Allt är inte nytt ...6

Mall för svar ...7

Framtidsbyråns process ...7

I en föränderlig värld...8

Från politik till marknad...8

Ett samhälle som glider isär ...9

Unga ser inte hyresrätten som en attraktiv boendeform ...10

En digitaliserad värld ...10

En dörr står öppen! ...10

Vision för Hyresgästföreningen ...12

Hyresgästföreningens vision ...12

Beskrivning av visionen ...12

Den nya arenan Hemmet ...16

Vansinnigt viktiga vägval ...20

Vägval 1: en bredare samhällsaktör ...20

Vägval 2: en mötesplats för boendefrågor ...23

Ytterligare några viktiga förflyttningar ... 26

Ett digitalt ekosystem ...26

En mer representativ organisation ...27

En del av en större hyresgäströrelse ...28

Tydligare demokratiska värderingar ...29

Minskad administration ... 30

Kompletterande strukturer för inflytande ... 30

Värdegrund ...32

Förändringar i stadgarna...34

Ändamålsparagraf ...34

Värdegrundsparagraf ...34

Verksamhetsidé ...35

Bostadspolitisk vägvisare ...35

Referenser ...36

Bostadspolitisk vägvisare (bilaga) ...38

(5)

inledning

Vi lever i en föränderlig värld och organisationer som slutar förändra sig hamnar i skugga, blir förutsägbara och förlorar sin styrka. Mot den bakgrunden beslutade förbundsstyrelsen förra året om ett stort framtidsarbete för Hyresgästföreningen i syfte att betyda mer för fler – mer för dagens och morgondagens hyresgäster, mer för våra medlemmar och mer för samhällets utveckling.

För det skapades Framtidsbyrån, som nu varit igång i ett år. De förslag som Framtidsbyrån föreslår är resultatet av arbetsgrupper där förtroendevalda och anställda från hela landet deltagit, en dialogpro- cess med förtroendevalda och anställda och inte minst kontakter och samtal med hyresgäster och medlemmar. Vi har genomfört under- sökningar och pratat med forskare och gräsrotsstrateger som bidragit med nya perspektiv.

Allt detta arbete har gett ett omfattande och gediget material.

Så många tankar om Hyresgästföreningen och vår plats i samhället!

Så många analyser, synpunkter, önskemål och behov från olika delar av organisationen och utifrån.

Vi vill här passa på att ge ett varmt tack till alla som varit med och deltagit i Framtidsbyråns arbete så här långt.

Precis som många andra modiga ledare i Hyresgästföreningens histo- ria står vi nu inför viktiga vägval för att på bästa sätt ta oss in i fram- tiden som en stark och drivande rörelse full av människor som samlas kring en gemensam idé. Vi behöver enas om vilket samhälle vi vill ha, vilken roll Hyresgästföreningen ska spela, och vilken sorts organisa- tion som har bäst förutsättningar för att kunna göra det verkligt.

Allt underlag finns samlat på Bosse under: Vår verksamhet/

Framtidsbyrån

(6)

Om remissen

Denna remiss skickas till regionerna och verksamhetsråden. Remis- sen beskriver de förslag på förändringar som Framtidsbyrån bedömer som nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna vara en rele- vant organisation även i framtiden. Det är däremot ingen organisa- tionsutredning som svarar på alla konsekvenser av förslagen. Det har inte varit Framtidsbyråns uppdrag, utan blir en senare uppgift under den kommande agendaperioden, 2017–2022.

syfte med remissen

Syftet med denna remiss är att fortsätta dialogen som Framtidsbyrån startat genom att presentera och förklara Framtidsbyråns förslag och samla in tankar och synpunkter. Era svar gör det möjligt för oss att ta fram förslag till förbundsstämman som är förankrade i organisa- tionen. Det gör det samtidigt möjligt för fler att vara medskapande i framtidsarbetet.

Allt är inte nytt

Allt Framtidsbyrån föreslår är inte nytt. En del görs idag, men inte systematiskt och inte överallt. En del saker har vi pratat om länge utan att vi har lyckats genomföra dem. Det kan också vara så att organisationen tycker att vi har genomfört förflyttningar, som till exempel att vi redan idag är en bred samhällsaktör, men har vi inte lyckas förmedla den bilden externt behöver vi göra på ett annat sätt.

”Syftet

med denna

remiss är

att fortsätta

dialogen

som Fram-

tidsbyrån

startat”.

(7)

mall för svar

För att underlätta en sammanställning av alla remissvar och kunna ge förbundsstyrelsen en bra överblick ber vi er svara i avsedd mall.

Sammanställningen blir ett viktigt underlag för förbundsstyrelsens beredning av remissförslaget inför skrivandet av den nya agendan.

Framtidsbyråns process

Remissen är en del i en omfattande förankring och avstämning av Framtidsbyråns förslag. Framtidsbyrån har stämt av sitt arbete löpande på olika konferenser och efter remissen blir det ytterligare en avstämning på ledningskonferensen i april. Beslut fattas först på förbundsstämman i juni.

a

dialog inom och utanför organisationen

a

ledningskonferens 31 aug–1 sept 2015 (Framtidsbyrån presenterade förslag till arena och vansinnigt viktiga vägval)

a

Bostadspolitisk konferens 19–20 sept 2015 (Framtidsbyrån presenterade och stämde av områden inför arbetet med en bostadspolitisk vägvisare)

remissrunda 16 nov–31 dec 2015 (Regionerna och verksamhetsråden lämnar synpunkter på Framtidsbyråns förslag)

möjlighet för medlemmar att motionera till stämman (Ordinarie motionstid för enskilda motioner)

Förslag till ny agenda tas fram februari–april

ledningskonferens 4–5 april

Förbundsstyrelsens sista avstämning med regionstyrelserna Förslag till stämman skickas till ombuden den 23 maj

Beslut på förbundsstämman juni 2015

Här är vi nu!

Här är vi nu!

Augusti

September

November

December

Februari

Juni Maj Oktober

Januari

Mars

April

Juli April

(8)

i en Föränderlig värld

Mycket har skett i vår omvärld sedan Agenda 2016 antogs. Vi kan fira flera stora framgångar som varit till gagn för hyresgästerna och hyresrätten.

Samtidigt finns det många risker och utmaningar. Vi befinner oss i en föränderlig värld och påverkas ständigt av vad som händer i vår omvärld. Att se och förstå det som påverkar Hyresgästföreningen in i framtiden har varit en viktig del i Framtidsbyråns arbete. Här pre- senterar vi några av de trender som vi har utgått ifrån i våra analyser.

Från politik till marknad

i Bostadsfrågan på den politiska dagordningen … Politiken ser att bostadskrisen är akut och den sittande regeringen försöker göra någonting åt situationen. En satsning för att få fart på bostadsbyggandet har presenterats, med konkreta investeringsstöd och stöd för energieffektivisering och upprustning som ska bidra till att hålla hyrorna nere efter en renovering.

… men att ordna bostad har blivit ett ansvar för individen och marknaden

En nyliberal marknadsekonomi har präglat den politiska utvecklingen i många länder och även påverkat Sverige. Sverige har gått från att vara ett land med relativt små ekonomiska skillnader till ett land med växande klyftor och privatisering av många verksamheter i välfärden.

Stadens och kommunens utveckling styrs ofta mer utifrån ett varu-

Mer om trender som påverkar oss hittar du i rapporten Vansinnigt viktiga vägval.

(9)

märkesresonemang än vad som gagnar medborgarna och är kommu- nens kärnuppdrag. Att ordna bostad har blivit ett ansvar för individen och marknaden.

… starka krafter vill slå sönder den svenska modellen på hyresmarknaden

Ett efter ett öppnar de borgerliga partierna för marknadshyror.

De politiska blocken står långt ifrån varandra. Det är svårt att få till en god diskussion om bostadsfrågorna mellan blocken. Det gör att vår framgång blir beroende av vilket block som sitter på makten. Vi behöver hitta sätt att prata om våra frågor ovanför partipolitiken.

Fler aktörer lyfter fram social housing som en lösning för utsatta grupper.

Fastighetsägare och ekonomer driver att allmännyttan ska verka precis på samma sätt som privata aktörer.

Kommunala bostadsföretag säljer delar av sina bestånd med upprust- ningsbehov till privata intressenter, ofta kortsiktiga riskkapitalister.

Särskilt inom miljonprogramsområdena.

Kommuner väljer att använda den nya lagstiftningen för att belasta sina bostadsföretag med höga borgensavgifter, internräntor, avkast- ningskrav och värdeöverföringar. Det försvårar förhandlingarna och leder till att systemet ifrågasätts.

… och ombyggnader tvingar människor från sina hem Idag pågår omfattande ombyggnationer i miljonprogramsområdena.

Människor tvingas från sina hem när de inte klarar av de ofta mycket stora hyreshöjningar som blir följden.

ett samhälle som glider isär

i En mer välbärgad nation…

Sverige som nation är mer välbärgad än tidigare. Sveriges ekonomi i stort har blivit större (räknat i BNP). De svenska hushållen har fått det ekonomiskt bättre (räknat i disponibel inkomst)1.

… men med ökade sociala och ekonomiska klyftor Befolkningsutvecklingen innebär stora utmaningar för bostadsför- sörjningen samtidigt som ökade sociala och ekonomiska klyftor skapar spänningar i samhället som tenderar att glida isär.

En ökad urbanisering medför att många söker sig till tillväxtområden vilket innebär en ökad bostadsbrist i större städer, samtidigt som hundra kommuner krymper. Urbaniseringen har även lett till ökad trångboddhet och att allt fler bor med otrygga villkor.

”Vi befin- ner oss i en föränderlig värld och påverkas ständigt av vad som händer omkring oss”.

1 Tapio Salonen, Malmö Högskola.

(10)

Bostadssegregationen ökar. Inkomstskillnaderna i samhället har ökat, samtidigt som välfärden rustats ned under de senaste decennierna.

Inkomstfattiga hushåll har inte möjlighet att välja var eller hur de vill bo, och olika inkomstgrupper bor i olika områden.

Sverige blir ett alltmer ojämlikt samhälle. Idag är vart fjärde hushåll i allmännyttan inkomstfattigt. 1998 var det vart tionde.2

Vi ser just nu den största flyktingströmmen sedan andra världskriget.

Det betyder att stora grupper nyanlända behöver bostäder. Med den stora bostadsbrist som vi har i Sverige sätts solidariteten på prov i bo- stadsområdena. Olika grupper ställs mot varandra. Trångboddheten ökar också när många nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner.

Unga ser inte hyresrätten som en attraktiv boendeform

i Hyresrätten är en smidig boendeform för unga … Hyresrätten är en möjlighet till ett tryggt boende utan skuldsättning, vilket borde passa exempelvis unga som inte vill eller kan ta stora eller osäkra bostadslån.

… men unga vill hellre äga än hyra

Samtidigt har år av bostadsbrist och synen på bostaden som en inves- tering ändrat ungas syn på hyresrätten. En färsk undersökning från Ungdomsbarometern visar att unga vuxna (18–24 år) upplever bo- stadsrätter som ett tryggare och friare alternativ. Hälften anser att det är en bra affär att äga. Unga ser hyresrätten som viktig för samhället, men bara fyra procent skulle välja hyresrätt som framtida boende även om de hade råd att köpa en bostad.

en digitaliserad värld

Digitaliseringen ökar möjligheten att mötas utanför geografiska grän- ser. Det blir lättare att lära av varandra och andra. Det skapar nya möj- ligheter till att vara aktiv – både lokalt och globalt. Samtidigt ställer det nya krav. Framtidens organisationer kommer att värderas efter den kunskap de delar med sig. Medlemmar och kunder kommer ställa hö- gre krav på att organisationer lyssnar och bjuder in till medskapande.

en dörr står öppen!

Hyresgästföreningen har just nu ett bra läge. De senare åren har politiken inte prioriterat hyresrätten och media har bidragit till en negativ syn. Det ägda boen- det har lyfts fram och hyresrätter har sålts av. Nu är bostadsrätterna för dyra för många och vi tror på en renässans för hyresrätten. Samtidigt finns det en stark trend i världen att i större utsträckning hyra, låna och dela. En dörr har öppnat sig. Med den bostadsbrist som finns och förändrade värderingar kring att hyra kan vi ta en starkare position.

2 Tapio Salonen, Malmö Högskola, Hyresgästföreningens ledningskonferens i mars 2015.

Ungdoms- barometerns undersökning finns på Bosse.

(11)
(12)

För att vara en organisation som arbetar mot samma mål behövs en gemensam vision. Framtidsbyrån har haft i uppdrag att förtydliga Hyresgästföreningens vision. Det har vi gjort genom att beskriva vad hemmet spelar för roll för individer och samhället, vilket samhälle Hyresgästföreningen strävar mot och vad organisationens roll är.

hyresgästföreningens vision

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Beskrivning av visionen

i Ett hem är inte bara tak över huvudet

Livet är svårt att leva utan ett hem. Hemmet är en grundsten i tillva- ron och precis som egen försörjning viktigt för självkänslan och möj- ligheten att styra sitt eget liv. Det är där vi vilar, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, återhämtar oss och gör upp storslagna semester- och framtidsplaner.

visiOn För hyresgästFöreningen

(13)

Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där dagens och mor- gondagens hyresgäster fullt ut kan känna sig trygga i sina hem. Där man har lagstadgad rätt att bo kvar, där hyran är rimlig så att man har råd att bo kvar och där man har inflytande över både sin lägenhet och sitt bostadsområde.

Ett samhälle där bostadsområdena har hemmakänsla och gemenskap med tillgång till jobb, service, vård, skola, omsorg, kommunikationer och kulturutbud.

Ett samhälle där husen byggs med bra material som inte gör

människor sjuka och inte är skadliga för naturen. Där det finns bostä- der för människors olika behov och för olika skeden i livet.

Ett samhälle där tillgång till goda, trygga och hållbara hem är en självklarhet.

i Tillgången till hem är avgörande för samhället och samhällsekonomin

Bostaden är inte vilken konsumtionsvara som helst. Den har en samhällsbärande roll. Tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där människor kan efterfråga bostäder oavsett betalningsförmåga.

Ett samhälle där det finns gott om bostäder i närhet till arbetsmark- nad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt och utveckling.

Ett samhälle med en generell bostadspolitik och en allmännytta som är öppen för alla. Det ger många positiva samhällsekonomiska effekter.

i Ett hållbart och inkluderande samhälle

Det är inte hållbart med segregerade städer där människors boende bestäms av deras socioekonomiska ställning, nationella eller kulturel- la bakgrund. Ett samhälle som håller ihop och inkluderar alla kräver att människor möts, även i bostadsområdena.

Hyresgästföreningen kämpar för ett inkluderande och hållbart samhälle. Ett inkluderande samhälle där alla har samma rätt till ett hem och en plats i samhället. Ett hållbart samhälle där dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras.

Där ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samspelar.

i Hyresrätten – en boendeform för alla

Hyresrätten är en boendeform som kan tillgodose många olika behov och passar för alla faser i livet. Den har också alla möjligheter att ligga i framkant i utvecklingen.

Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle med god tillgång på hyresrätter till rimliga kostnader.

(14)

Ett samhälle där hyresrätten är den boendeform där inflytande och hållbarhet är självklart. Där hyresrätten går i täten för teknisk ut- veckling som underlättar och förbättrar boendet.

Ett samhälle där hyresrätten är en boendeform för alla – oavsett in- komst, behov och hushållets storlek. Då spelar hyresrätten en viktig roll för både individer och samhälle.

i Hyresgästföreningen ska vara den naturliga mötesplatsen för boendefrågor

Hyresgästföreningen är en del av civilsamhället. Det finns en stor styrka i det. Idéburna organisationer har under lång tid varit en vik- tig del i det svenska samhället och samhällsutvecklingen.

Tillsammans med andra aktörer ur det civila samhället förändrar och utvecklar Hyresgästföreningen samhället till det bättre. Framför allt genom det arbete och engagemang som finns på lokal och regional nivå, där människor samlas kring gemensamma intressen och aktuel- la frågor.

Hyresgästföreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Därför bjuder vi in till samtal och samarbete för att utveckla det goda boendet med idéer, kunskap, analyser och innovation. Vi bjuder in till en öppen rörelse av människor med närhet och gemenskap som arbetar till- sammans och lär av varandra.

(15)
(16)

den nyA ArenAn Hemmet

Hyresgästföreningen befinner sig på bostadsmarknaden. Där trängs vi med andra aktörer och diskuterar oftast en handfull frågor: hy- resrätten, marknadshyror, skattevillkor med mera. Alla positioner är tagna. Aktörerna vet redan vad de tycker och var de har varandra, och vi är inget undantag. Undersökning på undersökning visar att många har sin bestämda uppfattning om oss som organisation och våra frågor. Vi upplevs vara i en trång position på vänsterkanten3, och vi står ofta ganska ensamma.

Hyresgästföreningen har drygt en halv miljon medlemmar. Vi för- handlar för betydligt fler än så, och i vårt påverkansarbete arbetar vi för tre miljoner hyresgäster, liksom för morgondagens hyresgäster.

Ändå utpekas vi av flera aktörer som ett särintresse som slår vakt om dem som redan har en bostad.

3 Hyresgästföreningens regelbundna mätningar.

(17)

i Vi öppnar för ett nytt och större samtal

Rätten till ett bra boende har varit Hyresgästföreningens röda tråd ända sedan starten, och det ska det fortsätta vara – men vi vill sätta våra frågor i ett större perspektiv. Vi vill ta upp kampen och utmana och samla ihop det etablerade genom att inleda en omförhandling om hemmet och vilken betydelse det faktiskt har för människor och samhälle.

Hemmet är ett begrepp som finns ovanför sakfrågorna i politiken.

Det är något som ingen kan ducka för, som alla måste förhålla sig till – eller snarare: aktörerna i debatten skulle behöva förhålla sig till det om det faktiskt fanns en arena för samtalet.

i Vi bidrar till nya lösningar

Hemmet som arena skulle ge oss en brygga över till många andra organisationer och aktörer. Det öppnar för mer samverkan och fler allianser. Oväntade aktörer kommer att dyka upp och fler blir – eller tvingas bli – intresserade av oss och våra frågor.

Inte minst politiken måste förhålla sig till oss på nytt. Genom ett bredare samtal kan Hyresgästföreningen erbjuda nya lösningar på samhällsfrågor och ta en ledande position.

i Arenan Hemmet

Den nya arenan handlar om ett nytt retoriskt grepp, att få igång ett samtal ovanför dagens låsta positioner och att skapa platser för detta samtal.

Att använda begreppet hem istället för bostad eller hyresrätt lyfter våra frågor och sätter dem i ett större perspektiv, där vi kan diskutera hemmets betydelse för individen och för samhället.

Så här tycker vi!

Så här tycker vi!

g FrAmTidsByråns FörslAg

Hyresgästföreningen behöver tänka nytt, utmana och överraska. Vi behöver påminna oss om och förtydliga berättelsen om vad Hyres- gästföreningen är, varför vi finns till och vad vår vision om framtiden är. Vi behöver hitta ny energi och kraft i organisationen, känna att vi är en del av något riktigt viktigt och angeläget. Vi behöver placera in våra frågor i ett större sammanhang. Hyresgästföreningen kan ta sig rätten att rita om kartan och ta en ledande position i samhällsutvecklingen och debatten.

Framtidsbyrån föreslår att vi skapar en ny arena där nya positio- ner kan intas och andra aktörer tillåts komma in. där vi samlar ihop aktörer och öppnar för samtal och diskussion om möjlighe- ter och utmaningar kring hemmets betydelse. där vi får fram nya idéer, fakta, visioner och förslag. Att skapa en sådan arena ger organisationen ökat handlingsutrymme och stärkt legitimitet. vi kallar arenan Hemmet.

(18)

Vi öppnar för ett nytt samtal där vi kan visa vad vi vill se för sam- hälle framöver. Ett samtal om exempelvis stadsplanering, hållbarhet, tillväxt och utveckling, men också om allas rätt till ett hem och om hemmets ekonomi.

Hyresgästföreningen ska också kunna erbjuda såväl digitala som fysiska platser och tillfällen runt om i landet för att bjuda in till sam- tal och samla ihop idéer, fakta, visioner och förslag som lyfter fram hemmets betydelse.

Satsningen ska förena akademi, näringsliv och samhälle för att ta fram hållbara lösningar för hur vi ska bo i framtiden. Detta ger oss en möjlighet att positionera om oss. Vi får ett större handlingsut- rymme. Vi kan bli mer proaktiva och ta nya initiativ. Vi spränger dagens låsta positioner med de givna parterna och skapar något nytt, tillsammans med andra. Då kan vi betyda mer för fler!

i nya möjligheter och förslag

Att skapa en ny arena är ett långsiktigt arbete som kommer pågå hela nästa agendaperiod. Det finns många spännande idéer och arbetssätt som vi kan utforma och testa. Några exempel som kan vara av stor betydelse är:

• Att starta en tankesmedja om hemmets betydelse där vi bjuder in hyresgäster, forskare, organisationer och företag att vara med och bidra.

• Att starta ett bokförlag eller en tidning där vi med vår stora faktabas och kunskap kan bidra till både analys och förslag till lösningar för både hemmet och samhällsutvecklingen.

• Bidra till utvecklingen genom egen forskning och stöd till andras.

• Satsa på ett digitalt ekosystem (se sidan 26).

• Samtala om och analysera vilka nya behov som framtidens hem kan komma att påverkas av. Stora familjer, ensamhushåll, famil- jer som har barnen varannan vecka, unga människor som hellre bor trångt och billigt där kaféerna blir ett andra vardagsrum, och så har vi dem som inte har någonstans att bo överhuvudtaget.

• Fortsätta en bred intern och extern dialog om hur hyresrätten kan bli drivande i samhällsutvecklingen.

• Se över möjligheten att öppna upp förbundskontoret och regi- onkontoren för att i större utsträckningen kunna bjuda in till arenan Hemmet.

vi öppnar

för ett nytt

samtal

där vi kan

visa vad vi

vill se för

samhälle

framöver.

(19)
(20)

vAnsinnigt viktigA vägvAl

För att betyda mer för fler, ta en ledande position i samhällsutveckling- en och få fler att bli medlemmar och engagera sig, har Framtidsbyrån även identifierat två vansinnigt viktiga vägval. Det ena vägvalet handlar om vilken roll vi ska ta. Det andra om vilken sorts organisation vi vill och behöver vara.

vägval 1: en bredare samhällsaktör

Hyresgästföreningen behöver ta ställning till vilken roll vi ska ta.

Föreningen startades med ett brett uppdrag men har under senare år smalnat av som organisation. Vi behöver ta tydlig ställning till denna utveckling. Vill vi vara en smalare intresseorganisation med fokus på förhandlingar och att hjälpa medlemmar med juridiska frågor och problem? Eller vill vi vara en bredare samhällsaktör som även tar ansvar för en sammanhållen bostadspolitik?

i En kort tillbakablick

När de första hyresgästföreningarna bildades var hyresgästerna mer eller mindre rättslösa. Hyresgästerna var aktivister som bröt ny mark.

De arbetade för en stor sak – rätten till en bostad. De första hyresgäst- föreningarna bildades utifrån tre huvudfrågor: hyrorna, de bostadssani- tära frågorna och tryggheten. Kampen gällde rättssäkerhet, trygghet och inflytande. Utöver det tog sig hyresaktivisterna tid med ytterligare tre frågor som var viktiga för att driva och utveckla rörelsen; gemenskap, fostran och kulturen.

två viktiga vägval:

Vilken roll ska vi ta?

Vilken sorts

organisation

vill vi och

behöver

vi vara?

(21)

Under de senaste decennierna har politiken överlämnat ansvaret för bostaden till marknaden. Bostadspolitiken är det område som har monterats ner mest av alla 4. Det behövs en sammanhållande bostads- politik och aktörer som tar ansvar för stadsutveckling, infrastruktur, hållbarhet, gentrifiering 5, integration, trångboddhet och så vidare.

Så här tycker vi!

Så här tycker vi!

4 Tapio Salonen, Hyresgästföreningens bostadspolitiska konferens, september 2015.

5 Gentrifiering är ett begrepp inom stadsplanering som betecknar en social statushöjning av ett område genom till exempel påkostade nybyggen, eller nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga befolkningen. En konsekvens blir ofta att den ursprungliga befolkningen och affärsverksamheten successivt tvingas flytta.

g FrAmTidsByråns FörslAg

Hyresgästföreningen kan vara en av de viktigaste av dessa aktörer genom att både delta i och ta ansvar för samhällsbyggnaden. I det ser vi inte bara till husen utan inser att hemkänsla sträcker sig utanför den egna lägenheten. Det handlar om livet i och mellan husen. Det handlar om tillgång till service, kommunikationer, jobb, skola, vård, omsorg med mera. Det handlar också om samhällsekonomi, väl- färds- och tillväxtpolitik. God tillgång på bostäder ökar rörligheten så att människor kan bo där det finns jobb och utbildning. Det skapar utveckling och tillväxt i samhället.

Bostadsfrågan är inte en lösryckt fråga utan en del av en sammanhängande välfärds- och tillväxtpolitik. Framtidsbyrån rekommenderar att organisationen väljer rollen som en bredare samhällsaktör. Om hyresgästföreningen kan erbjuda lösningar på samhällsfrågor ökar våra möjligheter att få igenom förslag för hyresgästernas bästa och vi kan ta en ledande position i samhällsdebatten.

Genom att välja rollen som bredare samhällsaktör blir Hyresgäst- föreningen en organisation för både dem som bor i hyresrätt idag och för framtidens hyresgäster. Vi driver inte bara frågan om att det ska byggas – utan var det ska byggas, hur det ska byggas, och för vem det ska byggas.

Det blir också enklare, och nödvändigt, för Hyresgästföreningen att samverka med andra. Om vi blir bredare i våra frågor finns det fler som vill vara med. Genom att samverka med andra organisationer ökar vi också kunskapen om Hyresgästföreningen och kan locka fler att engagera sig.

Genom att välja rollen som bredare samhällsaktör blir vi också mer relevanta för hyresgästerna och kan locka fler att bli medlemmar, och att engagera sig.

Att Hyresgästföreningen tar ansvar för samhällets utveckling är dessutom en förutsättning för att stärka vår roll som ansvarstagande förhandlande part. Det kommer att bidra till framgång både i för- handlingar och juridiskt stöd.

(22)

i Finns det något alternativ?

Hyresgästföreningen skulle i stället kunna specialisera sig i större ut- sträckning på förhandlingar och juridisk service. Då skulle organisa- tionen kunna lägga ännu mer resurser på förhandlingsverksamheten och juridisk service. Men det finns baksidor. Det skulle bli enklare att marginalisera oss i debatten som ett särintresse. Det blir enklare att hävda att vi är en organisation för dem som redan har en bostad.

Om vi blir en för smal organisation som inte tar ansvar för samhälls- utveckling i stort och inte heller är representativ för hyresgästerna genom att vi har en lokal förankring blir vi också mer sårbara och konkurrensutsatta. En konsekvens av det skulle bli att vi äventyrar vårt förhandlingsuppdrag. Om vi tappar den lokala förankringen och förhandlingsuppdraget skulle dessutom vår juridiska service snabbt kunna konkurreras ut av andra aktörer.

i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en bredare samhällsaktör?

För att bli en bredare samhällsaktör krävs ett antal större förflyttningar.

• Hyresgästföreningen behöver ännu tydligare än idag driva att behovet av bostäder är en viktig del av välfärden. För att lyckas med det behöver vi beskriva nyttan med en generell bostadspo- litik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi behöver tydligare visa ekonomer och andra att hyresrätten och den svenska model- len på bostadsmarknaden med allmännyttan ger många positiva samhällsekonomiska effekter.

• För att kunna driva fler frågor behöver vi en gemensam bostads- politisk vägvisare som är tydlig i vad organisationen tycker i olika frågor och hur de hänger ihop med varandra. Det behövs för att många i organisationen ska kunna uttala sig och berätta om vårt viktiga uppdrag.

• Vi behöver fler aktiva och förtroendevalda på olika nivåer som vill bidra i samhällsdebatten.

• Fler verksamhetsområden behöver se sin roll i det bostadspo- litiska arbetet. Vi behöver exempelvis förhandlare som jobbar strategiskt med politisk påverkan och mobiliseringar vid utför- säljningar och ombyggnader. Vi behöver exempelvis jurister som jobbar strategiskt med att påverka politik och lagstiftning.

• Vi behöver komplettera med nya kompetenser – till exempel inom stadsutveckling, byggteknik och hållbarhet.

• Vi måste bli bättre på att skapa samarbeten – lokalt, regionalt och nationellt – och påverka tillsammans med andra.

• Vi behöver prioritera den lokala närvaron för att kunna låta berättelser från människors boende påverka politik och lagstift- ning. Genom att vara närvarande lokalt kan vi också mobilise- ra medlemmar och hyresgäster så att vi blir fler som påverkar bostadspolitiken och samhällsutvecklingen.

(23)

vägval 2: en mötesplats för boendefrågor

Hyresgästföreningen behöver också ta ställning till vilken sorts organisation vi vill och behöver vara. Föreningen startade som en rörelse med stort lokalt engagemang. Under senare år har vi gått mer mot en professionaliserad serviceorganisation. Hyresgästföreningen behöver ha en god service till medlemmarna men vi behöver ta tydlig ställning till denna utveckling.

Många år av mätningar och medlemskontakter visar att vi uppfattas som en myndighet och ett försäkringsbolag. Det innebär att vi alltmer har fått en kundrelation till våra medlemmar. Är vi nöjda med det?

Eller vill vi vara en mer levande mötesplats för boendefrågor? En mö- tesplats som inkluderar medlemmar, hyresgäster, politiker, näringsliv, organisationer, experter och andra aktörer?

i En kort tillbakablick

Hyresgästföreningen startade som en lokal rörelse. Människor gick samman kring och kämpade för en gemensam idé. Engagemanget var stort och arbetet utfördes ideellt av medlemmarna.

Det började med en första hyresgästförening i Göteborg 1899 som snart följdes av flera lokala föreningar runt om i landet. För att nå större framgång växte behovet av en mer strukturerad samordning och organisation.

Den ökade professionaliseringen har även drivits på av samhällsut- vecklingen. De senaste decennierna har det funnits ett starkt tryck på att se medlemmar, medborgare, skolelever, patienter med flera som kunder. Det har lett till att många medlemmar idag ser på sitt medlemskap som att de köper en tjänst och Hyresgästföreningen har gått mot att mer och mer vara som ett försäkringsbolag än en rörelse.

Det i sin tur har höjt förväntningarna och kraven på service och snabba svar, vilket i sin tur lett till ett ökat kundtänkande hos oss som organisation.

En mer samordnad och nationell organisation har gett Hyresgästför- eningen större kraft. Samtidigt har det lett till ett antal konsekvenser.

Vi har utvecklat tjänstemannaorganisationen på bekostnad av rörel- sen. Vi har förstärkt vår service till medlemmarna genom högre utbil- dade jurister och ärendehandläggare, och det har varit bra. Men längs vägen har vi tappat kontakten med hyresgästerna och medlemmarna och tjänstemännen har tagit på sig ett allt större företrädarskap.

Lokalt arbete har inte prioriterats så högt de senast tjugo åren och vi har tappat en stor del av vår lokala förankring. På tjugo år har antalet förtroendevalda minskat från 25 0006 till cirka 10 4007 och antalet lokala föreningar har mer än halverats.8 Idag har Hyresgästföreningen bara aktiva lokala föreningar i 24 procent av landets bostadsområden.9

På 1920- talet bildades Hyresgästför- eningarnas riksförbund och Ragnar Andersson anställdes som expeditör.

Nu inleddes en långsam och successiv professiona- lisering och centralisering av verksam- heten. Läs mer i rappor- ten Vansinnigt viktiga vägval.

6 Det finns inte helt tillförlitlig statistik om antal förtroendevalda och lokala föreningar bakåt i tiden eftersom regionerna har registrerat olika och eftersom Hyresgästföreningen inte sys- tematiskt har sparat uppgifter och det går inte att backa i tiden (forts nästa sida)

(24)

g FrAmTidsByråns FörslAg

Engagemang startar lokalt. När kriser som rör hemmet uppstår – så- som ombyggnader, utförsäljningar, problem i fastigheterna – förväntar sig hyresgästerna att Hyresgästföreningen ska finnas där och vara en stark aktör som tydligt står på hyresgästernas sida.

För att vara en bred samhällsaktör behöver hyresgästförening- en fånga upp och låta människors berättelser påverka politik, lagstiftning och förhandlingarna. lokal närvaro ger handlings- kraft och legitimitet. Framtidsbyrån rekommenderar organisatio- nen att välja att bli en mer levande mötesplats för boendefrågor.

en öppnare rörelse av människor med närhet och gemenskap som arbetar tillsammans och lär av varandra. en organisation med örat mot marken.

(forts) i medlemsregistret. Siffrorna vi redovisar här är det bästa vi kan få fram och de visar i alla fall på en tydlig minskning. 1996 gjordes dessutom en kraftansträngning för att ta reda på antalet förtroendevalda och då var det 25 000.

7 Utdrag ur Medwind 2015-09-30

8 1996 fanns 3 500 lokala föreningar, 2015 är vi nere i 1 300. Källa: folkrörelseutredningen.

9 Hyresgästföreningens årsstatistik, 2015.

Så här tycker vi!

Så här tycker vi!

Som mötesplats kan vi locka fler att bli medlemmar och engagera sig.

Det ger fler som kan påverka politiker och makthavare vilket kan öka framgången i vårt bostadpolitiska påverkansarbete.

Som mötesplats kan vi också vara ett forum för idéer och kunskapsut- byte som på ett bättre sätt driver förnyelse och innovation – både för att utveckla boendet och tillföra energi på arenan Hemmet.

Genom att vara en mötesplats blir vi i mycket högre grad en orga- nisation som lyssnar och förmedlar kunskap. Det stödjer vårt service-, förhandlings- och påverkansarbete. Det är inte servicen i sig som driver verksamhetens utveckling utan viljan att vara en mötesplats för boendefrågor.

En större lokal närvaro och bättre förståelse och kunskap om männ- iskors berättelser stärker Hyresgästföreningen som förhandlande part.

Genom att finnas lokalt kan vi även fånga upp och hantera problem innan de kommer till jurister och handläggare som enskilda ärenden.

i Finns det något alternativ?

Hyresgästföreningen skulle istället kunna välja att bli en mer ut- präglad serviceorganisation. Vi skulle kunna förbättra vår service i förhandlingsfrågor och juridiska frågor. Det skulle kunna snabba upp beslutsgångar och processer. Vi skulle få en bättre kontroll över verksamheten och våra resultat.

Men det finns baksidor. Vi riskerar att utarma oss som organisation och hamna långt ifrån medlemmarna. Vi riskerar också att i högre grad bli en utpräglad tjänstemannaorganisation. Framtidsbyrån be-

(25)

dömer även att det skulle öka vår sårbarhet och konkurrensutsatthet.

Det som gör vår organisation unik är lokal närvaro i kombination med stöd och rådgivning till våra medlemmar.

Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en mö- tesplats för boendefrågor?

För att bli en mötesplats krävs ett antal större förändringar:

Öka närvaron och inkludera:

• Det finns inga genvägar. Medlemmar och hyresgäster vill att vi finns på plats och det ska vi vara, både digitalt och genom att öka vår närvaro i bostadsområdena. Det är grundförutsättningen för lokal utveckling, gemenskap och förmågan att påverka.

• Vi behöver stärka den lokala nivån genom att bland annat för- tydliga uppdrag, mandat och resurser.

• Vi behöver släppa in nya personer och ge dem inflytande.

• Vi behöver lyssna på, samarbeta med och förstå att vi är ömsesi- digt beroende av hyresgästerna. De är experter på sitt boende och vet hur de vill ha sina hem. De har lokal kunskap och kompetens som organisationen behöver för att göra ett bra jobb. Det ger en organisation med ökat inflytande genom större medskapande.

• Alla som engagerar sig är viktiga ambassadörer för Hyresgästför- eningen. Vi behöver ge intresserade medlemmar och hyresgäster förutsättningar för engagemang genom en satsning på kompe- tensutveckling i ledarskap, pedagogik och samtal.

• Möjliggöra finansiering av anställda som jobbar lokalt med med- lemsmedel, inte bara boinflytandemedel. Bli bättre på att söka extern finansiering.

• Vi behöver tillföra språk- och kulturförståelse.

Underlätta engagemanget:

• Vi behöver också utveckla fler former för möten. Vi behöver en möteskultur som präglas av öppenhet för nya personer, förslag och förhållningssätt. Möten och andra aktiviteter behöver också vara anpassade för människor med olika behov och förutsättningar.

• Vi behöver utveckla arbetet med nya former för engagemang.

Den som vill engagera sig ska kunna välja om hen vill engagera sig lokalt eller i mer övergripande frågor.

• Att införa digitala möjligheter för påverkan och inflytande kan underlätta engagemang och locka även dem som inte har tid eller möjlighet att gå på möten.

• Som många svenska idéburna organisationer kännetecknas Hy- resgästföreningen av mycket ordning och mindre rörelse. För att bli en mötesplats behöver vi komplettera med arenor för dialog om idé och värdegrund. Vi behöver främja idéer och kunskaps- utbyte för att stimulera utveckling och lärande.

• Öppna upp våra regionala kontor för att vara mer inbjudande och skapa möjlighet till möten.

(26)

ytterligAre någrA viktigA FörFlyttningAr

För att Hyresgästföreningen ska lyckas bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor krävs ytterligare ett antal förflytt- ningar som kommer att innebära stora förändringar i organisationen.

ett digitalt ekosystem

Utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat människ- ors sätt att mötas och dela kunskap. Att inhämta och dela kunskap, samordna, mobilisera och påverka politiskt är fortfarande centralt.

Men behoven av en traditionell fysisk organisation för detta har minskat. Det förändrar människors förväntningar på oss som organi- sation. Det skapar också nya möjligheter.

I ett digitalt ekosystem bidrar Hyresgästföreningens olika digitala delar till varandra. Alla delar har tydliga kopplingar som kommuni- cerar med varandra och länkar till varandra, så att flöden av informa- tion och användare uppstår.

Det kan till exempel innebära att den användare som i ett första steg söker råd och stöd samtidigt uppmuntras till fördjupning av fakta som i nästa steg blir ett verktyg för agerande och i ett tredje steg ges möjlighet att kanalisera sitt engagemang och skapa opinion.

(27)

g FrAmTidsByråns FörslAg

Framtidsbyrån föreslår en satsning på ett digitalt ekosystem där medlem- mar och andra kan bidra till en gemensam kunskap, större egenmakt och självorganisering. Det ger fler möjligheter till engagemang och ökar vår förmåga att dela med oss av kunskap. Det kan öka kreativitet och innova- tion för att utveckla nya idéer, mötesplatser, arbetssätt och verksamheter.

Ett digitalt ekosystem underlättar skapandet av den nya arenan – Hemmet.

Vad innebär det för Hyresgästföreningen att utveckla ett digitalt ekosystem?

• Vi behöver skapa en vision och strategi för hur ett digitalt eko- system ska se ut och fungera.

• Vi behöver inventera våra nuvarande digitala plattformar och ta fram handlingsplaner för hur vi kan få dem att fungera tillsammans.

en mer representativ organisation

Hyresgästföreningen är en homogen organisation. Sammansätt- ningen av anställda och förtroendevalda speglar generellt inte våra medlemmar och hyresgästerna.

g FrAmTidsByråns FörslAg

För att kunna betyda mer för fler och bli en mötesplats för boendefrågor anser Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen behöver bli en mer inklude- rande organisation som bättre representerar hyresgästerna.

En representativ organisation stärker Hyresgästföreningens legitimi- tet. Genom att vara öppna för människor som har olika erfarenheter och behov i sitt boende kan vi att fånga upp och driva fler frågor. Att bedriva verksamhet som på ett bättre sätt speglar hyresgästernas och medlemmarnas olika behov och erfarenheter gör oss mer relevanta.

Det är också viktigt för oss som demokratisk organisation att alla medlemmar har samma möjlighet att engagera sig och få inflytande.

En mer öppen och inkluderande kultur ger Hyresgästföreningen en större mångfald som bättre speglar hyresgäster och medlemmar.

En organisation som speglar hyresgästerna lockar också fler att bli medlemmar och engagera sig. Det ökar också intresset för andra organisationer att samverka med Hyresgästföreningen.

Så här tycker vi!

Så här

tycker

vi!

(28)

i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en mer representativ organisation?

• Det behövs ökad kunskap och medvetenhet om vad mångfald är, varför den är viktig och hur vi kan öka den, exempelvis genom normkritisk10 utbildning.

• Hyresgästföreningen behöver valberedningar och ledare som bättre representerar hyresgästerna.

• Det behövs valberedningar som aktivt letar upp förebilder från underrepresenterade grupper till ledande personer.

• En mer representativ organisation underlättar möjligheterna att ge stöd och service på olika språk.

en del av en större hyresgäströrelse

Hyresgästföreningen behöver även ta ställning till hur vi ser på hyres- gäströrelsen. Är Hyresgästföreningen rörelsen – eller är vi en del av en större rörelse? Vill vi att all verksamhet för hyresgästerna ska ske inom Hyresgästföreningen, eller ser vi fördelar i att vara del av något större?

g FrAmTidsByråns FörslAg

För att betyda mer för fler anser Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen bör se sig som en del av en större rörelse. Genom att samordna med andra organisationer och nätverk som jobbar med våra frågor kan vi få större genomslag och stärka både vår roll och våra resultat. Det stärker hyresgästerna.

Hyresgästföreningen kan inte göra allt själv. Ska vi lyckas bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor behöver vi samarbeta med andra. Detta kommer att underlättas av den nya arenan Hemmet.

Genom att hyresgäströrelsen är större än Hyresgästföreningen ges också större plats för att skapa det vi ännu inte vet behövs. En större rörelse med flera organisationer kan öka förnyelsen och innovationen.

Vi kan inte heller ta för givet att alla som vill jobba för våra mål vill vara en del av Hyresgästföreningen. Genom att det finns fler möj- ligheter att bidra till ett bättre boende för hyresgästerna kan engage- manget ökas.

i En större hyresgäströrelse underlättar fajten Hyresgästföreningen är en organisation med lång tradition. Vi är stora och starka men vi upplevs också som en del av etablissemanget.

1923 tog Hyresgäst- förening- en saken i egna händer och bildade den första HSB-fören- ingen för att bygga bostäder.

Vad behöver startas idag?

10 Normkritik handlar om identifiera och förändra begränsande normer, dvs strukturer som ger makt åt en del individer, och begränsar andras möjligheter. Med ett normkritiskt perspektiv kan man ifrågasätta vad som anses normalt i stället för att försöka få enskilda individer att anpassa sig till normen (Källa: jämställ.nu)

Så här tycker vi!

Så här

tycker

vi!

(29)

I början utmanade Hyresgästföreningen systemen och nådde stora resultat. Men som en del av etablissemanget har det blivit allt svårare att påverka etablissemanget.

Hyresgästerna efterfrågar tydligare ställningstaganden och att vi utmanar systemen – inte bara gör vårt bästa inom befintliga ramar.

För att kunna bli en aktuell och relevant mötesplats för många i en bredare samhällsdebatt måste Hyresgästföreningen kunna balansera ansvarstagande och fajt.

En större rörelse underlättar för oss att klara denna balans. Det kan gynna oss och hyresgästerna att det finns fler som kan ta en mer aktiv fajt för att utmana systemen.

g Vad innebär det för Hyresgästföreningen att vara en del av en större hyresgäströrelse?

• Vår bostadspolitiska vägvisare blir ett viktigt verktyg i att göra våra målformuleringar och frågor tydliga så att andra kan välja om de vill vara med och bidra.

• Hyresgästföreningen är en stor organisation med mer resurser än de flesta andra organisationer. Vi skulle kunna stödja andra organisationer och nätverk, som jobbar för samma sak, för att få mer kraft. Det kan handla om att andra kan söka pengar från oss för verksamhet som bidrar till våra mål. Ett annat sätt att stödja skulle kunna vara att låna ut våra lokaler och ge administrativ service.

• Vi behöver stärka vår kompetens och förmåga att arbeta i nät- verk med organisationer, företag, föreningar och individer.

tydligare demokratiska värderingar

Hyresgästföreningen har historiskt varit tydlig och tagit ställning mot odemokratiska krafter och mot rörelser som inte ställer upp på alla människors lika värde – både inom landet och internationellt.

Det är lika viktigt att vi är tydliga med detta idag.

Tider med stor arbetslöshet och inkomstfattigdom är grogrund för ytterligheter. Vi ser idag den största inströmningen av flyktingar sedan andra världskriget och medmänsklighet sätts på prov. Det finns ett stort engagemang kring flyktingsituationen runt om i Sverige. Samti- digt vet vi att integration och segregation är en av de högst prioriterade politiska frågorna bland väljarna i Sverige idag11. I tider av bostadsbrist kommer olika grupper ställas mot varandra i bostadsområdena.

11 Källa: Ipsos väljarundersökning kvartal 2, 2015. Jämfört med samtliga väljare är det fler bland Sveriges hyresgäster som anser att integration/invandring är den viktigaste frågan (23 % jämfört med allmänheten 20 %). Även bostadslyftets mätningar visar att integration/

invandring har blivit en allt viktigare fråga för svenska väljare.

(30)

Så här tycker vi!

Så här tycker vi!

g FrAmTidsByråns FörslAg

Framtidsbyrån föreslår att Hyresgästföreningen tydliggör sina demokra- tiska värderingar. Framtidsbyråns förslag på värdegrunds-

paragraf (se sidan 34) tar tydlig ställning för alla människors lika värde och rättigheter. Hyresgästföreningen bör ta ställning för ett samhälle som inte diskriminerar människor och som främjar integration.

i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att vara tydligare i demokratiska värderingar?

• Föreningen behöver en gemensam och tydlig värdegrund som ska leda föreningens kultur. Vi behöver aktivt samtala om den så att den påverkar vår vardag.

• Vi kan behöva prata med och påverka alla valda partier i riksda- gen och i en kommun, men om vi inte delar partiets människo- syn är det är viktigt att vi är tydliga med det.

• Vi behöver tydliggöra att representanter för Hyresgästföreningen inte samtidigt kan vara representanter för partier eller organisa- tioner som inte delar vår värdegrund.

minskad administration

I en stor organisation som Hyresgästföreningen krävs rutiner, rikt- linjer, planering, målstyrning och uppföljning. Men det finns också en uppenbar risk att det blir för mycket av byråkrati och interna processer. Det finns också en risk att vi inte lyckas vara tillräckligt snabbfotade och kan reagera på aktiviteter och insatser som kräver vår omedelbara uppmärksamhet.

g FrAmTidsByråns FörslAg

Framtidsbyrån föreslår att Hyresgästföreningen förenklar och samordnar administrativa rutiner för att frigöra resurser och kreativitet till verksam- heten. Vi behöver hitta system som i högre utsträckning driver verksam- heten framåt och som ger vinning i kvalitet utan att tynga ner.

kompletterande strukturer för inflytande

Hyresgästföreningen behöver ta ställning till om alla beslut ska fattas inom dagens demokratiska struktur, eller om vi kan öppna upp för inflytande utanför den parlamentariska organisationen.

g FrAmTidsByråns FörslAg

För att bli en levande mötesplats anser Framtidsbyrån att Hyresgästför- eningen behöver utveckla flera sätt att stärka medlemmarnas möjligheter till inflytande. Genom att skapa möjlighet till direkt inflytande i olika sam- manhang och former kan vi stärka vår demokratiska organisation.

... och så här!

... och så här!

Så här tycker vi!

Så här

tycker

vi!

(31)

Det kan ge medlemmar som engagerar sig tillfälligt och i avgränsade uppdrag möjlighet att påverka beslutsfattande. Det kan sänka trösk- lar för engagemanget och bli ett första steg in till den representativa demokratin. Det kan också leda till ett större antal aktiva medlem- mar mellan valen. Det ger en bredare, mer representativ och mer levande organisation.

(32)

värdegrUnd

Framtidsbyrån har sett behovet av en tydligare värdegrund som beskriver Hyresgästföreningens kärnvärden och kan leda föreningens kultur.

Hyresgästföreningens värdegrund gäller medlemmar, förtroendevalda och anställda. Värdegrunden ligger till grund för det dagliga arbetet i föreningen genom en ständigt pågående värderingsdiskussion.

i nytta

Hyresgästföreningen stärker hyresgästernas möjligheter att förbättra sitt boende. Genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbe- te gör vi positiv skillnad och tar vårt ansvar för människor, våra hem och för samhällets utveckling i stort. Därför är det meningsfullt att engagera sig i vår förening.

Det innebär att Hyresgästföreningen:

• aktivt och tydligt står på hyresgästernas sida.

• bistår medlemmarna med kunskap.

• utmanar politiken och förändrar samhället till det bättre – ett

(33)

hållbart, tryggt och jämlikt samhälle där hemmet är en rättighet för alla.

• bygger vårt arbete och våra ställningstaganden på kunskap, erfa- renhet och engagemang.

• arbetar tillsammans inom föreningen – varje medlem, förtroen- devald och anställd är viktig för att vi ska lyckas.

• är öppna och tydliga i vårt arbete och i vår kommunikation.

• är lyhörda för utvecklingen i vår omvärld eftersom globala hän- delser påverkar lokala förutsättningar.

i glöd

Hyresgästföreningen är en öppen, inkluderande och orädd förening.

Vi kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Det innebär att Hyresgästföreningen:

• är uthållig eftersom vi tror på det vi gör.

• agerar med lust och övertygelse i frågor som hyresgästerna tycker är viktiga.

• är en demokratisk förening som står för människors lika värde och rättigheter.

• ser alla människor som en tillgång och tar tillvara den enskildas engagemang, kreativitet och potential.

• ser diskriminering av människor oavsett orsak som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfient- lighet eller annan kränkande behandling.

i Förnyelse

Hyresgästföreningen är en nyfiken och utmanande förening som hela tiden strävar efter utveckling och ständiga förbättringar.

Det innebär att Hyresgästföreningen:

• ställer frågor och lyssnar på hyresgästerna.

• utgår från hyresgästernas egna upplevelser för att beskriva behov av förändring och utveckling.

• leder samhällsdiskussionen kring hemmet.

• är drivande i samhällets utveckling genom att föreslå nya lös- ningar.

• vet att en ärlig och tillåtande kultur är en förutsättning för ut- veckling – vi lyckas och misslyckas tillsammans.

• välkomnar dem som vill vara en del av och bidra till föreningens utveckling.

• uppmuntrar och förverkligar mötesplatser, nya idéer, frågeställ- ningar och arbetsformer.

• samarbetar på olika arenor och med olika aktörer för att tillsam- mans utveckla både hemmet och samhället.

(34)

FörändringAr i stAdgArnA

Utifrån arbetet som gjorts föreslår Framtidsbyrån förändringar av de stadgar som beskriver Hyresgästföreningens mål och uppgifter. Vi föreslår en ändamålsparagraf som beskriver varför Hyresgästförening- ens finns, en värdegrundsparagraf samt en verksamhetsidé som tydliga- re än den vi har idag beskriver vad Hyresgästföreningen ska göra.

ändamålsparagraf

”Hyresgästföreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster.”

värdegrundsparagraf

”Hyresgästföreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra.

Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och rättig- heter. Alla människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika villkor. Diskriminerande agerande av nå-

(35)

BOstAdspOlitisk vägvisAre

För att Hyresgästföreningen ska kunna bli en bredare samhällsaktör och driva fler frågor behövs en gemensam bostadspolitisk vägvisare som är tydlig i vad organisationen tycker i olika frågor och hur de hänger ihop med varandra.

Föreningen har inte haft något liknande dokument sedan Hyresgäst- programmet år 2000. Framtidsbyrån har sett behovet av det och har tagit fram ett förslag på ett dokument som ska vara levande eftersom omvärlden förändras och ny frågor uppstår. (Vägvisaren ska ge både bakgrundsfakta och tydliga budskap. Se sidan 38)

got slag får inte förekomma bland våra förtroendevalda och anställ- da, vare sig i eller utanför föreningen.

Hyresgästföreningen ser diskriminering av människor oavsett orsak som ett hot mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling.”

verksamhetsidé

”Hyresgästföreningen deltar i, tar ansvar för, och är drivande i sam- hällets utveckling. Det gör vi genom att: Vara en levande mötesplats för boendefrågor. Bjuda in till samtal och samarbete med andra aktörer. Skapa inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområ- dena. Använda fakta och berättelser från människors boende för att påverka politik och lagstiftning. Förhandla hyror för Sveriges hyres- gäster och ge stöd och service till medlemmarna.”

(36)

reFerenser

rapporter från Framtidsbyråns utvecklingsområden Rapporterna finns att läsa på Hyresgästföreningens intranät Bosse under Vår verksamhet/Framtidsbyrån:

- Vansinnigt viktiga vägval (historik, nutid, framtid)

- Med örat mot marken - En rapport om samtal och kontakter med medlemmar och hyresgäster

- Vansinnigt viktiga vägval – dialogen (sammanfattning av dialogen med medlemmar, förtroendevalda och anställda) - Engagemang och ambassadörskap i Hyresgästföreningen

Framtidsbyråns särskilda utredningsuppdrag

Rapporterna från utredningarna finns att läsa på Hyresgästföreningens intranät Bosse under Vår verksamhet/Framtidsbyrån

- Uppdrag hemlöshet - Uppdrag hållbarhet - Uppdrag segregation - Uppdrag social housing - Uppdrag trångboddhet - Uppdrag stadsplanering

Undersökningar

- Fokusgrupper om boende och boendeföreningar, genomförda av TNS Sifo

- Sammanställning av inlägg på hyrestankar.se

- Ungas syn på boende, genomförd av Ungdomsbarometern - Sveriges hyresgäster om politik och samhällsfrågor,

genomförd av Ipsos

- Communicans intervjustudie ”Funktionella målgrupper”

- Hyresgästföreningens löpande intressentmätningar

muntliga källor

Nedan listar vi personer som i samtal med arbetsgruppen, på konfe- renser eller seminarier bidragit med kunskap, tankar och underlag till skrivandet av remissen.

Anna Adeniji, Fil. Dr i genusvetenskap, Linnéuniversitetet och fors- kare på Hyresgästföreningen

David Ahlin, opinionschef på researchföretaget Ipsos

Torbjörn Einarsson, forskare på Stockholm Center for Civil Society Studies

Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av likabehandling och mänskliga rättigheter

Johan Hvenmark, universitetslektor och forskningsledare vid Ersta Sköndal Högskola, institutionen för socialvetenskap

(37)

Karin Karlsson, verksamhetschef för SISU Idrottsutbildarna Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU

Milad Mohammadi, jurist, statsvetare och föreläsare med fokus på mångfald

Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola

Catharina Thörn, universitetslektor/docent vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs Universitet

Erik Wagner, tf generalsekreterare på IOGT-NTO Alexis Wicklin, senior rådgivare på Friends Agenda

Filip Wijkström, verksam som docent vid Handelshögskolan i Stockholm, samt Center Director för Stockholm Center for Civil Society Studies

Framtidsbyråns arbetsgrupp:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef västra Sverige Anna Åberg, utvecklingschef förbundskontoret Dan Nicander, regionchef södra Skåne

Erik Normark, opinionsbildare västra Sverige Jan Ferlin, kommunikationschef förbundskontoret Johan Flyckt, projektledare region Stockholm Karin Lindeberg, utredare förbundskontoret

I arbetet med remissen även Josefin Moback och Johan Öhman.

(38)

Bostadspolitisk

vägvisare

(39)

hyresgästFöreningen i en Föränderlig Omvärld

Hyresgästföreningen ska leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara drivande i samhällsutvecklingen genom att föreslå nya lösningar.

Tryggt förankrade i vår värdegrund och i vårt medlems- och samhäll- suppdrag måste vi ständigt förhålla oss dynamiskt till viktiga fråge- ställningar och inte vara rädda för att släppa taget om gammal och stelbent problemhantering. Med örat ständigt mot marken är vi en levande folkrörelse med det moderna samhället som sparringpartner.

Hyresgästföreningen måste kombinera rollen som intresseorganisa- tion för våra medlemmar med rollen som folkrörelse med en bred samhällspolitisk ambition. Många undersökningar och medlems- kontakter visar på att vi alltmer uppfattas som en myndighet och ett försäkringsbolag. Vi har mer och mer kommit att uppfattas som en organisation där byråkrati och inåtblickande har ersatt det verkliga värdet och nyttan för hyresgäster och samhället. Detta är inte bra. Vi måste ta en roll som samhällsaktör, med fokus på det som händer i vår omvärld och som påverkar nuvarande och kommande hyresgäster men samtidigt fortsätta vara den professionella intresseorganisatio- nen för våra medlemmar.

Detta dokument har ambitionen att med hemmet som utgångs- punkt lyfta några av de frågor och den verklighet vi lever i just nu och samtidigt vara en vägvisare in i Hyresgästföreningens framtida ställningstaganden.

välkOmmen hem!

Livet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är där vi vilar, äter, fostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, klappar katten, skäller på varandra, återhämtar oss och gör upp storslagna semester- och framtidsplaner. I ditt hem bestämmer du och ingen annan.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar. Att alla har ett hem där man själv bestämmer är avgörande för både välfärd och samhällets utveckling. När folk mår bra i sina hem, mår samhället också bra.

Det här låter ju självklart, men är inte lika givet idag. Vi lever i en tid med stor tilltro till att ”marknaden” löser problemen och att

”regleringar” är orsaken till alla brister på bostadsmarknaden. Men

”marknaden” har aldrig ensam löst stora samhällsfrågor, till exempel bostäder till alla.

Att ha ett hem och en bostad var länge en självklarhet. Det framgår också av Regeringsformen som stolt deklarerar att ”det åligger det

References

Related documents

vill bevara parkens relation till gatan men också på grund av att jag inte vill att min huskropp hamnar allt för nära dom befintliga.. Placeringen av huset kommer sig

Hemsö anger i sin ansökan om direktanvisning att den kommunala marken är nödvändig för att åstadkomma utemiljöer med tillräcklig yta och kvalité för både skola och

Björknäsgymnasiet i Boden, utnämnd till Årets transportskola 2018, där nästan 50 procent av eleverna i årskurs 2 är tjejer.. – Det är

Studien belyste också hur rehabiliteringsarbetet kan försvåras till följd av resursbrister liksom av att verksamhetens olika mål kan komma att krocka i

Det vi dock här känner utifrån vad vi studerat och det vi kommit fram till i vår undersökning är att lärarna inte får vara så rädda för att prova olika lösningar.. Vi

» Så går du tillväga för att sälja direkt till restaurang, butik eller offentlig sektor.. » Så planerar du din tillverkning på ett kostnads- och tidseffektivt

Alla dessa gåvor och bidrag ger oss möjlighet att stötta människor som lever i utsatta livssituationer och arbeta mot vår vision om ett mänskligare samhälle. Styrelse och

Syftet är att enheterna ringar in sina utmaningar och utifrån dessa pröva olika idéer för att förverkliga lösningen på de ssa utmaningar i verksamheten. Under projektperioden