• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

för

Installatörsföretagens Regionala förening i Örebro Värmland

Org.nr. 873600-2596

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 3

- balansräkning 4

- noter 5

- underskrifter 5

Sida 1 av 5

Assently: 3e25b5d8fef7023573ebae067db8a97215cf187a62d3956bffb1031e0b8859f34d3be226de0e8206501503606c6d44ab8d5d3baf8282845cdfc239886fed2b85

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningens verksamhetsområde utgörs av teknisk installationsverksamhet därmed närstående verksamheter inom Örebro - Värmland. Föreningens verksamhet har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen som näringsidkare och arbetsgivare.

Föreningens säte är Örebro.

Främjande av ändamålet

Föreningens verksamhet har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen som näringsidkare och arbetsgivare.

Föreningen har under året hållit seminarier inom olika områden. Det har varit ett högt, aktivt och bra deltagande på föreningens aktiviteter under året.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av Corona spridningen så har det mesta i år varit digitalt. Föreningsstämma hölls i mitten av april och vidare

under året så har det varit 4 lokala seminarier via teams. Det har varit ett flertal informationer central via teams om såväl Corona samt om de nya kollektivavtalen som slutits i år. Som ni ser i räkenskaperna så har vi inte så stora utgifter på grund av rådande Corona och restriktioner att träffas. Det har ju dessutom tillkommit ett antal företag nu när föreningen även utgörs av företag som tidigare var medlemmar i VVS-företagen.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017

Medlemsavgifter 596 663 333 660 326 595 299 919

Resultat efter finansiella poster 402 233 135 368 172 254 5 350

Soliditet (%) 97,87 97,82 99,96 99,97

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(3)

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter 596 663 333 660

Summa föreningens intäkter 596 663 333 660

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader -194 430 -198 292

Summa föreningens kostnader -194 430 -198 292

Rörelseresultat 402 233 135 368

Resultat efter finansiella poster 402 233 135 368

Resultat före skatt 402 233 135 368

Årets resultat 402 233 135 368

Sida 3 av 5

Assently: 3e25b5d8fef7023573ebae067db8a97215cf187a62d3956bffb1031e0b8859f34d3be226de0e8206501503606c6d44ab8d5d3baf8282845cdfc239886fed2b85

(4)

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR Not

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 21 875

Summa kortfristiga fordringar 0 21 875

Kassa och bank

Kassa och bank 1 414 447 982 214

Summa kassa och bank 1 414 447 982 214

Summa omsättningstillgångar 1 414 447 1 004 089

SUMMA TILLGÅNGAR 1 414 447 1 004 089

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 982 214 846 846

Årets resultat 402 233 135 368

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 384 447 982 214

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0 21 875

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 0

Summa kortfristiga skulder 30 000 21 875

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 414 447 1 004 089

(5)

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Övriga noter

Not 2 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Örebro 2021-03-16

Per-Anders Ljung Jan-Erik Rosander Mikael Johansson

Ordförande

Pål Portfelt Jörgen Åkesson Jan-Peter Andersson

Michael Branzén Andreas Rosén Torbjörn Fagerberg

Martin Hedberg Jan Rosendal

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2021.

Certe Revision AB

Daniel Hjälm Auktoriserad revisor

Sida 5 av 5

Assently: 3e25b5d8fef7023573ebae067db8a97215cf187a62d3956bffb1031e0b8859f34d3be226de0e8206501503606c6d44ab8d5d3baf8282845cdfc239886fed2b85

(6)

Följande handlingar har undertecknats den 18 mars 2021

Handlingarna är undertecknade av

Årsredovisning 2020 Örebro-Värmland.pdf

(91695 byte)

SHA-512: 8392f35d952ecf5fdeb6f8f3e08daa254a7a4 4a818fc83cc4b51cf6c1ba6032b5fba87e1f5489d4f5e9 24d474357113c6b25071f7d2d67b375f262fb917ea30f

Per Anders Ljung

pa@ljungsel.se 83.248.204.156

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 13:03:54 (CET)

Arne Jörgen Åkesson

jorgen@elprofilen.se 78.68.127.203

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 12:37:13 (CET)

Bengt Jan-Peter Andersson

j-p.andersson@filipstadselbyra.se 194.17.13.22

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 12:00:18 (CET)

Kenneth Andreas Rosén

andreas@eas-el.se 194.22.57.70

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 12:12:37 (CET)

Jan Erik Rosander

jocke@elpc.se 109.228.191.140

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 15:22:35 (CET)

Michael Branzén

michael.branzen@midroc.se 194.68.209.190

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 11:54:48 (CET)

2021-03-17 11:59:16 (CET)

(7)

Jan Rosendal

jan.rosendal@energioteknik.se 194.237.93.251

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Mikael Johansson

mikael.johansson@radiatorvvs.se 91.215.95.250

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-18 07:35:16 (CET)

Curt Martin Hedberg

martin.hedberg@assemblin.se 185.154.228.48

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-17 11:56:10 (CET)

Daniel Hjälm

daniel.hjalm@certe.se 217.31.178.46

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-18 08:37:56 (CET)

Årsredovisning 2020 Örebro Värmland

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify SHA-512:

3e25b5d8fef7023573ebae067db8a97215cf187a62d3956bffb1031e0b8859f34d3be226de0e8206501503606c6d44ab8d5d3baf8282845cdfc239886fed2b8 5

ISO27001:2013

C E R T IFI CATIO N

Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

References

Related documents

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra