• No results found

ENSAMKOMMANDE BARN Historik Gullspångs kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ENSAMKOMMANDE BARN Historik Gullspångs kommun"

Copied!
58
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)

ENSAMKOMMANDE BARN

Historik

• Gullspångs kommun

• Boendet Långgatan startade 2009

• Första boendet i Skaraborg

• Tre asyl plus åtta PUT

• 13-15 år pojkar plus flickor

• Ekonomi, Alla kostnader och intäkter tillfaller verksamheten

(3)

ENSAMKOMMADE BARN Nuläget

• Idag har enheten ensamkommande barn, 42 barn mellan 10-19 år.

• Nytt fördelningssystem

• Migrationsverkets prognos

• Nytt boende

(4)

Organisationsskiss, tjänstemannanivå

Socialchef

Biträdande enhetschef Långgatan

samt träningslägenheter

Biträdande enhetschef Villagatan

samt träningslägenheter

Myndighetsutövning Enhetschef

(5)

ENSAMKOMMANDE BARN

Framgångsfaktorer:

• Omsorg och relation nummer ett

• Kontaktpersoner

• Hemlik miljö

• Maten

• Fokus på barnens boende, inte behandlingshem

• Personalen arbetar i barnens hem

(6)

ENSAMKOMMANDE BARN

Framgångsfaktorer forts.

• Lyhördhet och påverkansmöjlighet

• Rutiner men flexibilitet

• Tydlig struktur med få regler

• ”Föräldraansvar” i boendet

• ”Föräldraansvar” i relation med skola och föreningsliv

• Olikhet en tillgång

(7)

Integration

• Skola

• Läxläsning

• Fritid

• Gemensamma aktiviteter

• Individuella aktiviteter - Föreningsliv

(8)

Sommarjobb

Förberedelse för vuxenliv och arbetsliv

• Kommunala sommarjobb

• Feriepraktik

• ”Riktiga” sommarjobb

• Körkort

(9)

FRÅGOR?

(10)

TACK för oss!

Karin Burman, enhetschef

Elenor Spetz-Ramberg, bitr. enhetschef

(11)

Europeiska socialfonden

- avstamp i Europa 2020-strategin

Förslag till

(12)

Regional handlingsplan i Västsverige

1. Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden 2. Matchning mellan utbildning och arbetsliv

3. En mer inkluderande arbetsmarknad 4. Psykisk ohälsa

5. Skolavhopp

6. Integration

(13)

Programområde 1 Kompetensförsörjning

Stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden

• Förstärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande

(14)

Programområde 2

Ökade övergångar till arbete

• Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden

• Underlätta etableringen i

arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män

(15)

Principer för lika möjligheter

Jämställdhetsintegrering

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

• Likabehandling och icke-diskriminering

• Hållbar utveckling

(16)

Regionala principer för urval av projekt

1. Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen

2. Främjar transnationalitet

3. Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

4. Genomförandekapaciteten hos projektägaren

(17)

Tidplan

(preliminär)

Nov Kommissionen godkänner Socialfondsprogrammet

Dec Övervakningskommittén fastställer regional handlingsplan

Dec/Jan Utlysning publiceras

Maj/Juni Prioritering/beslut om nya projekt Sept/Okt Start nya projekt

(18)

Tack för er uppmärksamhet!

www.esf.se

(19)

Uppdrag: att bidra till jämställdhetsutveckling i Västra Götaland

processtöd för systematiskt jämställdhetsarbete i tillväxt- och utvecklingsarbetet, kommuner, företag och organisationer

normkritisk organisationsutveckling

rådgivning/coachning

utbildning, nätverk, workshops, etc

(20)

Vad händer i din

organisation när någon

individ följer en norm?

(21)

Hur integrerad är jag i samhället?

Vilka insatser gör jag för att bli mer integrerad?

Vilka institutionella hinder finns för

att jag ska vara så integrerad som

jag önskar?

(22)

Vänder på perspektiven och

ifrågasätter normer som premierar och exkluderar.

Sätter fokus på normerna – inte normbrytarna.

Utmanar föreställningar om oss själva.

Ett normkritiskt förhållningssätt:

(23)

Ansatsen utgår från:

att det finns en överenskommelse om människors lika värde

att det finns en vilja att arbeta för

människors deltagande på lika villkor

Sätter fokus på frågan:

Hur skapar vi villkor som gör det möjligt

för oss att vara olika men ändå jämlika?

(24)

synliggöra normer

ifrågasätta normer

synliggöra privilegier

granska sin egen position Normkritik handlar om att:

Med målet att:

flytta tolkningsföreträden

skapa nya handlingsutrymmen

utveckla arbetsmetoder

(25)

Värderingar Verklighets-

uppfattning Normer

Detta är min världsbild.

Så uppfattar jag

verkligheten, för att…

Detta är mina moraliska utgångspunkter.

Så anser jag att det bör vara, för att…

Så här gör vi.

Föreskrivande.

Kollektiva rättesnören.

Gränssättande.

Skillnadsskapande:

”normalitet” och ”avvikare”,

”den andre”

(26)

Alla medarbetare har individuella värderingar - men vissa värderingar omvandlas till normer och blir ett slags

outtalat kollektivt kontrakt (skuggregler) kring ett tyst antagande - ”det självklara”.

Ur vems perspektiv är det ”självklart”?

(27)

Vi deltar alla i processer som förstärker och normaliserar normer genom att följa dem eller

i processer som synliggör och ifrågasätter normer genom att vi bryter mot dem.

MEN

ibland finns inget val. Vi är maktlösa inför andras föreställningar om oss och vilka vi är.

Normkritik bygger på synliggörande av

människors positioner och makt att påverka normer.

(28)

benämna

betrakta

behandla

(29)

KÖN

ÅLDER

FUNKTION

TROSUPP- FATTNING ETNICITET

SEXUALITET

CHEF KVINNLIG

CHEF

SAMKÖNADE ÄKTENSKAP

ÄKTENSKAP SVENSKA FÖR

INVANDRARE SVENSK

TROENDE

TROENDE MUSLIM BOENDE

ÄLDRE- BOENDE

ANPASSAD

HANDIKAPPANPASSAD UTRIKES FÖDD

MAN MAN

NYSVENSK

ANDRA

GENERATIONENS INVANDRARE SVENSKA

GENERATION

OHINDRAD

HINDRAD UNG VUXEN

VUXEN

PARTNER

MAKE

FRIRELIGIÖS RELIGIÖS

HOMOSEXUELL

SEXUELL

Vad definieras som

innanför och utanför?

(30)

kön

etnicitet

funktionsvariationer

trosuppfattning

ålder

sexualitet

könsidentitet

Könsnormer/genus

Svenskhetsnorm/

vithetsnorm Friskhetsnorm/

funkisnorm Trosnorm Åldersnorm Heteronorm Tvåkönsnorm

(31)

NORMER påverkar

Våra handlingsutrymmen och valmöjligheter Vår tillgång till makt och resurser

Vår hälsa o trygghet

Våra möjligheter att använda vår fulla

potential

(32)

- Privilegier är inte illvilja - Ansvar, ej kollektiv skuld - Går inte att bli klar med

- Positioner är under förhandling - Effekterna av handlingen är

viktigare än intentionerna

KOM IHÅG

(33)

Problemformuleringen skapar lösningen

Carol Bacchi: Analysing policy: whatʼs the problem represented to be?

(34)

Hur attraktiv är vår kommun ur nyinflyttades perspektiv?

Hur tar vi reda på det?

Hur skapar vi förutsättningar för att alla ska kunna utöva sitt medborgarskap och medborgarinflytande i kommunen?

Hur kan de nyinflyttades eventuella behov av strukturella förändringar skapa fördelar för alla medborgare?

Hur skapar vi förutsättningar för alla medborgare att använda sin fulla potential och vara medaktörer i

utvecklingsarbetet?

(35)

Utgångspunkten för en normanalys är

HANDLINGEN

och

TRE CENTRALA FRÅGOR

(36)

FRÅGA:

Vilka är drivkrafterna bakom handlingen?

VILJA

Vilken ny kunskap behöver vi söka för att förstå normen bakom handlingen?

KUNSKAP

Vilka systemvillkor – vilken struktur – möjliggör handlingen?

MÖJLIGHETER

- tradition - politik

marknad - x xx

(37)

Svaren

framkallar och synliggör

de faktorer som ligger till grund för - och möjliggör – en norm och dess handlingar

ger kunskap

för att kunna ”skapa” nya handlingsalternativ

(38)

Är ”det normala” rationellt?

- ur vems perspektiv, i så fall

Är ”det normala” effektivt?

- för individ eller system

Främjar ”det normala” utveckling?

- är utveckling önskvärd eller störande

Skapar ”det normala” nya handlingsutrymmen?

- för kreativitet, nya lösningar, delaktighet…

(39)

Språkförstärkt

Vård och omsorgsutbildning

Falköping

(40)

Utbildningsstart september 2013 15 elever

(11 kvinnor resp 4 män)

fördelat på 7 olika språk

(41)

Bakgrund

Kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg ,

i Falköping/Tidaholms kommuner ca 400 personer tom 2020

• Vård och omsorgscollege

• Ca 15 % i Falköping är födda i ett annat land, 36%

arbetslöshet i gruppen

(42)

Förkunskaper

• SFI D betyg eller motsvarande

• Intresse och förutsättningar att läsa vård och omsorgsutbildning

• Ser vård och omsorgsområdet som ett tänkbart kommande yrkesområde

(43)

Utbildningen

• Gymnasial vård och omsorgsutbildning

• Ca fyra terminer

• Språk varvas med karaktärsämnen

• Utbildade handledare i språk /kultur –

kompetens på APL

(44)

Framgångsfaktorer……..

•Vård och omsorgscollege kvalitetskrav

•Medverkan från studie- och yrkesvägledare vid intervju/urval tillsammans med branschrepresentant

•Att varva språkinlärning med karaktärsämnen

•Utbildade handledare med kultur/språkkompetens under APL(arbetsplatsförlagt lärande)

•”Gemensam utgång” från utbildningen – sista terminen

gemensamma studier med reguljär vård och omsorgsutbildning

(45)

Erfarenheter juni 2014

• Inga studieavbrott

• Samtliga elever genomfört APL (arbetsplatsförlagt lärande) medgodkänt resultat

Ny gruppstart september 2014

(46)

Anita Andersson Hagsgård Rektor

Vuxenutbildningen Falköping

anita.andersson.hagsgard@falkoping.se

(47)

Yrkesutbildning med språkstöd

vård och omsorg

kock kallkök

& café

frukostvärd murare

plattsättare

golvläggare

anläggningsarbetare träarbetare

betongarbetare målare

(48)

Verksamhetsområden för Vux

Arbetsmarknadspolitik

Minska arbetslöshet

Tillväxtpolitik

Arbetskraft till näringslivet

Socialpolitik

Integration

Utbildningspolitik

Höjd utbildningsnivå

(49)

Svenska som andraspråk

Gymnasiekurser

Grundläggande kurser

Sfi-kurser

(50)

Svenska som andraspråk

Gymnasiekurser

Grundläggande kurser

Sfi-kurser

(51)

Svenska som andraspråk

Gymnasiekurser

Grundläggande kurser

Sfi-kurser

(52)

Varför

TID

MOTIVATION

(53)

Bygg- och Kockutbildningar med språkstöd

Sfi-kurser

Yrkes- svenska

Yrkes- kurser

Grundläggande kurser Gymnasiekurser

(54)

Vård och omsorg med språkstöd

Gymnasiekurser

Grundläggande kurser

Sfi-kurser

Yrkes- kurser Svenska

som

andraspråk

(55)

Vad händer efter utbildning?

Av 28 färdigutbildade undersköterskor bor 23 personer i Skövde.

Av dem har 19 arbete idag. Det motsvarar 83%.

Av 14 färdigutbildade inom restaurang och storhushåll har ca hälften arbete idag.

Av 11 färdigutbildade inom byggbranschen har endast ett fåtal arbete idag.

(56)

Yrkesutbildning med språkstöd

Utveckling

samverkan validering

branscher

(57)

Lisbet Sjödin Rektor

Vuxenutbildning Skövde

lisbet.sjodin@skovde.se

(58)

Vad händer just nu?

40 elever läser vård och omsorg 5 elever utbildar sig till kock

2 elever studerar inom byggbranschen

References

Related documents

påpekats, att det enskilda fallet studeras. Vad som är ett enskilt barns bästa kan endast avgöras när begreppet sätts in i ett specifikt fall och där ställs i relation till

I samtal kring varför många barn väljer att ej tala om sina upplevelser och känslor framförde informanterna tankar om att det kan handla om att de saker barnen varit utsatta för och

Vi har en bra kontakt med gymnasier som ligger i närheten av oss, så när det gäller de barn som är över 16 år har vi snabbt fått in dem i skolan. De mindre barnen har det varit

Förskolan är till för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar och är idag en egen skolform som regleras av Skollag (2010:800)och Läroplan (lpfö18) Du kan även ha en plats

Verksamhetsutövarna som enligt Miljöbalken är skyldiga att utöva egenkontroll och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skadligt buller kan använda handlingsprogrammet

På vilket sätt arbetar SSAB med att skapa förutsättningar för sina medarbetare att vara delaktiga och att påverka den egna arbetssituationen.. Hur upplever medarbetarna

Vilka problembeskrivningar har insatserna tagit sin utgångspunkt i och vilka konsekvenser för barnen kan den officiella bilden av ensam kommande barn leda till.. Live

– Å  andra  sidan  finns  det  en  idé  om  att  barnen  är  skickade  som  ankare  av  strategiska  skäl  så  att 

Kommunfullmäktige har vid sitt budgetsammanträde i november 2011 givit barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att redovisa hur nämnden skapar förutsättningar för nya karriärvägar

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2005 (Utrikesdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137)

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stödboendeform som norm för äldre ensamkommande asylsökande och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer

Om en nämnd med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen

Migrationsverket har totalt anvisat 10 000 ensamkommande barn till landet, varav 50 till kommun X. I detta

Barnet skall vara där endast några dagar för att sedan komma till den kommun som Migrationsverket tecknat överenskommelse med.. Anvisningskommunen har ansvaret för barnet så

• inom varje särskild verksamhet och varje år upprättas en plan mot kränkande behandling (årlig plan, i fortsättningen kallad plan mot kränkande behandling) med en översikt

Andra möjliga modifieringar skulle kunna vara att skatta RF utifrån AAI istället för BRFI, då den senare inte tycks passa patientgruppen speciellt väl samt att låta bli

Men när vi tolkar dessa mål tillsammans och sätter de i relation till att strävansmålen skall ligga till grund för undervisningen framkommer bilden att detta är ett av

En orsak till varför de gode männen tycks infinna sig i barnets roll framför de andra tjänstemännen kan vara att de saknar emotionell dissonans mellan sin spelade roll som god man,

Jag menar att diskursen bör diskuteras utifrån direkta sociala konsekvenser för gruppen där misstro inte begränsas till sammanhang där ensamkommande kommer till

De aktiviteter som störst andel (75 % eller fler) var intresserade av var bland hög- stadieeleverna att gå på bio, motionera i gym eller annan anläggning, delta i musik-, dans-

grundläggande uppgift för skolan är att skapa förutsättningar som möjliggör för barn och unga att ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling samt att ge dem verktyg

Planområdet ligger inte inom ett kommunalt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.. Två befintliga diken

sammansättningen av migrationen av ensamkommande barn till Sverige till 2012 och av hur de har gått för dem efter att de har kommit till Sverige, fått uppehållstillstånd och blivit