• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 19.11.2018 kl. 18:00–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 117 Kallelse och beslutförhet

BTN § 118 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 119 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 120 Tjänstemannabeslut

BTN § 121 Budgetuppföljning

BTN § 122 Holmängen 12:14 i Storby by, nybyggnad av fritidshus BTN § 123 Holmängen 12:14 i Storby by, nybyggnad av bastu BTN § 124 Förslag till ny landskapsförordningar om avfall BTN § 125 Ombyggnad av skolvägen

BTN § 126 Investeringsbudget och -plan för åren 2019 – 2021 BTN § 127 Till kännedom

BTN § 128 Extra ärende Nyckelpigsgatan BTN § 129 Extra ärende: Ärende till revisorerna BTN § 130 Extra ärende: Arbetsordning och arbetssätt

Eckerö den 15.11.2018

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.11.2018 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 19.11.2018 kl.16:30-18.15 Beslutande Mikael Stjärnfelt

Karl-Fredrik Björnhuvud Ingela Eckerman

John Hilander Ann-Sofi Stjärnfelt Niclas Häggblom Frånvarande:

Monica Mattsson

ordförande viceordförande ledamot

ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Frånvarande:

Johan Hilander Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 117 – 130

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö den 21.11.2018

John Hilander Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 21.11.2018

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 117 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 117

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 118 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 118

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses John Hilander och Ann-Sofi Stjärnfelt.

Protokolljusteringen sker via mail onsdag den 21 november kl. 12.00.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 119 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 119

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Till kännedom, § 127 2. Nyckelpigsgatan 3. Ärende till revisorerna 4. Arbetsordning i nämnden

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 120 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 120

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek- niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 134/20.10.2016.

Följande ärenden har behandlats under oktober/november månad 2018:

Tj 16: Käringsunds Marina Ab, resolution 36/2018: Käringsunds Marina Ab, sophus

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 121 BUDGETUPPFÖLJNING

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 121

Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetupp- följning per sista oktober.

Per sista juli borde användningen vara 83,33 %. Den enhet som inte uppfyller användningen är C540 Vatten och avloppsverket vilket dels beror på att inkomsterna inte bokförts då de faktureras i december samt så har inköp av råvatten från Ålands Vatten ökat markant från förra året och därav överskridits.

Bilaga, BTN 19.11.2018, § 121 Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstek- niska nämnden antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 344/2018 BTN § 122 HOLMÄNGEN 12:14 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 122

Upptogs till behandling Pär-Anders Fällmans ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Holmängen 12:14 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 35 m2. Fastigheten om 62000 m2 är sedan tidigare obebyggd.

Byggnaden skall placeras minst 30 m från strandlinjen.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Pär-Anders Fällman godkänns som ansvarig arbetsledare

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 344/2018 BTN § 123 HOLMÄNGEN 12:14 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV BASTU

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 123

Upptogs till behandling Pär-Anders Fällmans ansökan om bygglov för nybyggnad av en bastu på fastigheten Holmängen 12:14 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en bastu om 15 m2.

Fastigheten om 62000 m2 är sedan tidigare obebyggd, bygglov om fri- tidshus har sökts.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Pär-Anders Fällman godkänns som ansvarig arbetsledare

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 331/2018 BTN § 124 FÖRSLAG TILL NY LANDSKAPSFÖRORDNINGAR OM AVFALL

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 124

Ålands landskapsregering begär in kommunernas yttrande gällande förslag till ny landskapsförordning om avfall. Förslaget är uppgjort så att det ska komplettera den nya landskapslagen om att tillämpa rikets avfallslag. Utlåtandet bör inlämnas senast den 26 november.

Förslaget omfattar såväl EU:s regelverk om avfall som genomförande av ett med riket gemensamt producentansvar.

Förslaget är i grunden en fortsättning på arbetet med att få till stånd en modernare lagstiftning och en större samverkan mellan landskapet och riket i producentansvarsfrågor.

I detta syfte antog lagtinget den 21 mars 2018 ett lagstiftningspaket där huvudsaken var att en landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag ersätter den gällande landskapslagen (1981:3) om renhållning. I det ingår följdändringar som rör främst hänvisningar i miljöskydds- och tra- fiklagstiftningen. Republikens president har den 1 juni 2018 inte funnit något hinder för ikraftträdandet av lagstiftningen.

Förslaget till tre nya förordningar föreslås i huvudsak ersätta alla de förordningar som utfärdats med stöd av den gällande renhållningsla- gen. Undantaget är landskapsförordningen (2010:79) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad, som således kommer att förbli i kraft.

Förordningsförslaget innehåller till största delen bestämmelser som gäller redan idag enligt gällande renhållningsförordning och till viss del även enligt gällande renhållningslag.

Nya bestämmelser är definitionerna av bygg- och rivningsavfall och av- fall från fritidsbostäder, kravet på separat insamling av glasavfall, plas- tavfall samt pappers- och kartongavfall vid bygg- och rivningsverksam- het i 14 §, kraven om asbestavfall i 16 § och uppgifter om fastighetsvis avfallstransport i 22 §.

Bilaga BTN 19.11.2018, § 124 Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att det är bra att avfallsförord- ningen uppdateras. Den uppdaterade avfallslagstiftningen som nu för- verkligas kommer att medföra utökad arbetsmängd även för kommu- nerna.

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att lämna utlåtande enligt bilaga.

Ärendet sänds till kommunstyrelsen.

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 338/2018 BTN § 125 OMBYGGNAD AV SKOLVÄGEN

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 125 Byggnadstekniska nämnden 22.10.2018 § 113

Kommunfullmäktige har i budgetbehandlingen för år 2018 beviljat me- del för att utföra säkerhetsförbättrande åtgärder längs vägen till Eckerö skola samt har de beviljat tilläggsanslag för projektet.

Ett förslag har tagits fram vari Käringsundsvägen enkelriktas i riktning mot Käringsund från servicestationen fram till infarten till bl.a. fastig- heten 43-406-23-2, en sträcka om ca 80 m.

En upphöjd trottoar anläggs på Käringsundsvägens västra sida från korsningen vid servicestationen fram till skolans infart för att separera de gående- och cyklande trafikanterna från biltrafiken.

Anbudshandlingar har tagits fram för detta projekt, se bilaga BTN 22.10.2018, § 113.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att enkelrikta vägavsnittet från servicestationens infart fram till infarten till bl.a. 43-406-23-2, i riktning mot Käringsund. Projektet bjuds ut enligt anbudshandlingarna.

BESLUT:

Jan Fagerström ankom under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

Byggnadstekniska nämndens presidie samt kommuntekniker fullmäk- tigas att anta anbud förutsatt att anbud ligger inom budgeterade medel.

Paragrafen justeras omedelbart.

__________

Den 02.11.2018 inkom ett rättelseyrkande mot beslut taget den 22.10.2018 § 113, från 11st boende längs Farmvägen.

De undertecknande är emot att byggnadstekniska nämnden beslutat att enkelrikta vägavsnittet mellan servicestationen och skolan, och de anser att den planerade upphöjda trottoaren bör kunna anläggas utan att vägen enkelriktas.

Ur rättelseyrkandet framkommer även att den planerade omdikningen av dagvatten från området inte är möjlig då befintliga diken redan idag är underdimensionerade.

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Bilaga, BTN 19.11.2018, § 125

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att dubbelrikta vägavsnittet mel- lan servicestationen och skolan men med väjningsplikt mot mötande trafik om man kommer från skolan och ska mot servicen.

Dikningen kommer inte att utföras enligt tidigare projektering, utan dag- vattnet kommer att ledas söderut från området.

BESLUT:

Ledamot John Hilander föreslår att ärendet återremitteras för vidare utredning.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet.

I samband med justering av protokollet uppdagas att det vid behand- lingen av § 125 har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades.

Nämnden får med stöd av 45 § förvaltningslagen undanröja sitt felakt- iga beslut och avgöra ärendet på nytt.

__________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 126 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2019–2021 Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 126

Upptogs till behandling förslag till investeringsbudget och –plan för åren 2019 – 2021.

Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens inve- steringar för åren följande:

 2019: - 580 500 €

 2020: - 391 000 €

 2021: - 200 500 € Bilaga, BTN 19.11.2018, § 126

Kommunteknikerns förslag:

Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern, budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden skickar förslaget vidare till kommunstyrel- sen med följande ändringar:

År 2019:

VB-6 Storby GC-bana m, belysning vid skolan, anslag om -20 000 € VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen höjs till -40 000 €

År 2020:

VB-4 Vägbelysning Björnhuvud, anslag om -25 000 €

VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen, anslag om -20 000 € Paragrafen justeras omedelbart.

__________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 127 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 127

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

1. Beslut från kommunstyrelsen § 327, gällande inbesparingar i driftsbudgeten motsvarande 2 %.

2. Beslut från kommunstyrelsen § 328, gällande samarbetsav- tal för VA-sektorn 2019-2022

3. Björnhuvud vägbelysning, information gällande projektet

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 128 EXTRA ÄRENDE NYCKELPIGSGATAN

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 128

Ledamot John Hilander lyfter ett ärende gällande investeringsprojektet Nyckelpigsgatan som utfördes år 2017.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden tillsätter en arbetsgrupp för att granska projektets utförande bestående av Mikael Stjärnfelt, Karl-Fredrik Björn- huvud och John Hilander.

__________

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 129 EXTRA ÄRENDERENDE TILL REVISORERNA

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 129

Ledamot John Hilander lyfter ett ärende gällande investeringsprojektet Nyckelpigsgatan som utfördes år 2017. Hilander anser att revisorerna skall granska investeringsprojektets utförande som helhet inklusive an- svarsfrågan för uppföljning och dokumentation av projektet som upp- dragits åt tjänsteman/konsult.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden remitterar ärendet till tjänstemannen för beredning samt inväntan av resultatet av den i BTN § 128 tillsatta ar- betsgruppens slutsats innan ärendet kan delges kommunstyrelsen för eventuell vidare åtgärd.

__________

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 130 EXTRA ÄRENDE:ARBETSORDNING OCH ARBETSSÄTT

Byggnadstekniska nämnden 19.11.2018 § 130

Ledamot John Hilander lyfter ett ärende gällande intern arbetsordning och arbetssätt i byggnadstekniska nämnden.

John Hilander anser att det vid alla investeringsprojekt, oberoende av storlek, alltid skall tillsättas en politisk arbetsgrupp förrän projektet bjuds ut. Alla handlingar gällande ett investeringsprojekt, oberoende av storlek, skall godkännas av nämnden innan projektet kan bjudas ut på entreprenad.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden remitterar ärendet till tjänstemannen för beredning.

__________

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 117 – 121, 124 – 127, 129, 130

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 128

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 128

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses

ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts

fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i

besvärstiden.

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 122, 123

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.