• No results found

Hur mår din konst? Undersökning och sammanfattning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur mår din konst? Undersökning och sammanfattning"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur mår din konst?

Vill du vara med och bevara våra konstskatter för framtiden? Nu genomför

Västmanlands läns museum och Kulturutveckling konst vid Landstinget Västmanland en undersökning om företags konstinnehav. Att kartlägga den offentliga konsten i länet är ett led i arbetet med att bevara våra kulturmiljöer och finna nya sätt att använda den offentliga konsten - för att generera ekonomiska och kulturella värden för våra företag och i samhället.

I Sverige pågår samtal och forskning kring bevarandefrågor och den offentliga konsten lyfts fram som en ekonomisk och kulturell tillgång. En stor del av Sveriges och länets offentliga konstverk är från mitten av 1900-talet och stora vårdbehov uppmärksammas runtom i landet. Under 2010-2011 genomfördes en undersökning av kommunernas offentliga konst och nu vänder vi oss till företagen i Västmanlands län. Undersökningen sker inom ramen för projektet ”Modernismen och den offentliga konsten”. Syftet med undersökningen är att kartlägga och synliggöra den offentliga konsten och dess behov i Västmanlands län.

Västmanlands läns museum och Kulturutveckling konst vid Landstinget Västmanland samarbetar gärna med er och stödjer ert arbete kring konst och kulturmiljö. Vi har kontaktnät för

kunskapsuppbyggande, bevarande-, vård- och förmedlingsarbete samt verktyg för registrering och antikvarisk rådgivning.

Undersökning och sammanfattning

 Undersökningen kan fyllas i på internet, vänligen följ denna länk: www.modernismen.se Ni kan även fylla i enkäten i pappersform, vänligen skriv ut, fyll i bifogad pdf och skicka till Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 14 Västerås. Kontaktpersoner är Linda Wallenberg, Anna Bratås eller Anna Ahlberg

 Företagets uppgifter behandlas anonymt och sammanställs i en kartläggning över företagsägd offentlig konst i Västmanland. Obligatoriska uppgifter, markerade med *, används enbart för utskick av sammanställning av denna enkät, uppgifterna omfattas av PUL.

 Sista datum för inlämning är den 1 september 2014.

Kartläggningen kommer att skickas till alla som medverkat och publiceras på konstivastmanland.se och modernismen.se

(2)

FRÅGOR :

Kontaktuppgifter (för utskick av sammanställningen)

Företagets namn:_______________________________________________________________________

Grundades år:___________________________________________________________________________

Är del av företagsgrupp: ______________________________________________________________

Kontaktperson:_________________________________________________________________________

Titel:______________________________________________________________________________________

Adress:____________________________________________________________________________________

E-post:____________________________________________________________________________________

Tel:_________________________________________________________________________________________

Inventering och utveckling – kulturmiljö, bevara och nya verk

1. Frågor angående fastighetsägare

Om företaget ej är fastighetsägare gå vidare till fråga 2.

1.1 Företaget är fastighetsägare:

Ja

1.2 Till antal fastigheter:

1-25

25-50

50- fler

1.3 I kommunen/erna i Västmanlands län:

Arboga

Fagersta

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Surahammar

Västerås

2. Frågor angående fastighetsförvaltare

Om företaget ej är fastighetsförvaltare gå vidare till fråga 3 2.1 Är företaget är fastighetsförvaltare:

Ja

(3)

2.2 Till antal fastigheter:

1-25

25-50

50- fler

2.3 I kommunen/erna i Västmanlands län:

Arboga

Fagersta

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Surahammar

Västerås

3. Frågor angående byggherre

Om företaget ej är byggherre gå vidare till fråga 4.

3.1 Företaget är byggherre:

Ja

3.2 Till antal fastigheter:

1-25

25-50

50- fler

3.3 I kommunen/erna i Västmanlands län:

Arboga

Fagersta

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Surahammar

Västerås

Ägarförhållanden och historik

4. Har ni konst/ett konstinnehav *

Ja

Nej, gå vidare till fråga 15.

5. Har ni överblick över den fasta, byggnadsanknutna konst i/på era fastigheter?

Ja

Nej

Delvis

6. Har ni överblick över den fasta eller lösa konst som finns i anslutning till byggnaderna t ex på innergård eller trottoar?

Ja

Nej

Delvis

Inventering och dokumentation av konsten

7. Har ni sammanställt konstverken i ett internt register?

Ja, fyll i antal konstverk i fråga 7.1

Nej

delvis, antal ca: ___________________

(4)

7.1 Om ja, hur många konstverk är registrerade?

8. Är konsten värderad?

Ja

Nej

9. Är konsten försäkrad?

Ja

Nej

10. Finns återkommande rutiner för uppdatering av internt konstregister?

Ja

Nej, gå vidare till fråga 11.

10.1 När uppdateras det interna konstregistret?

I samband med årlig inventering

I samband med köp/försäljning

10.2 Har ni en annan rutin för uppdatering av det interna konstregistret som ej angavs i förgående fråga?

_____________________________________________________________________________________________________________

Vård och förvaltning av konsten

11. Har företaget rutiner för hur konsten ska hanteras och skyddas i samband med renoveringar och ombyggnad av era fastigheter?

Ja

Nej

Nej, vi har inte byggt om eller renoverat några fastigheter 12. Finns det en speciell vårdplan upprättad för konsten?

Ja

Nej

13. Har konstverk omplacerats, monterats ner eller dylikt i samband med renoveringar och ombyggnation?

Ja

Nej

(5)

14. Har företaget haft kontakt/samverkat/med antikvariska myndigheter, konservatorer eller konstnärer kring vård av konstverk?

Ja, gå vidare till fråga 14.1

Nej, men önskar kontakt med någon. Gå vidare till fråga 14.2.

Nej

14.2 Vilka antikvariska myndigheter, konservatorer eller konstnärer har ni kontaktat/samverkat med?

_________________________________________

14.3 Vilka önskar ni kontakt med?

_______________________________________

Inköp och beställning

15. Finns policy eller riktlinjer för inköp av konst vid nybyggnation?

Ja

Nej

16. Finns policy eller riktlinjer för inköp av konst vid ombyggnation?

Ja

Nej

17. Tillämpar företaget en s k procentsregel, dvs rekommendationen att en procentdel av den totala byggkostnaden vid nybyggnad eller ombyggnad används till konstnärlig

gestaltning?

Ja

Nej

18. Vid inköp och beställning av konst samarbetar/har företaget samarbetat med t ex Statens konstråd, konstnär, arkitekt?

Ja

Nej

Vi har en intern inköpsansvarig/-grupp som köper in / beställer konst

Vet ej

(6)

Konstens roll

19. Har företaget några byggnader/platser/områden eller konstverk som är särskilt viktiga för ert företag?

Ja

Nej, gå vidare till fråga 20.

19.1 Varför är dessa viktiga för ert företag?

Som en del av företagets historia

I företagets arbete kring kulturmiljöer

Värdehöjande vid eventuell försäljning och vid hyressättning

I företagets kommunikation med hyresgäster

Som del i företagets profil och identitet i kommunikations/marknadsföringsarbete

Annat

Konsultationer - samverkan

Landstinget Västmanlands konstkonsulentverksamhet och Västmanlands läns museum samarbetar gärna med er och stödjer ert arbete kring konst och kulturmiljö. Vi har kontaktnät för kunskapsuppbyggande, bevarande-, vård- och förmedlingsarbete samt verktyg för

registrering och antikvarisk rådgivning.

20. Finns planer på förändringar när det gäller skötsel och vård av den konst företaget äger, t ex förändrade rutiner för inventering?

Ja

Ja, företaget är intresserat av kontakter för konsultation i frågor som rör konsten.

Nej

21. Finns intresse av att få kunskap om hur andra företag arbetar med sitt konstinnehav, t ex om enprocentsregeln tillämpas och hur det fungerar?

Ja

Ja, företaget är intresserat av kontakter för konsultation i frågor som rör konsten.

Nej

(7)

Stort tack för er hjälp!

Ja, företaget vill delta i visning av Västmanlands läns museums utställningar och offentlig konst runt Mimerkvarteret under hösten 2014 (antalet visningar är begränsat, vid stort intresse lottas visningar ut)

Ja, företaget önskar information om ”kom-igång-paket” för att beställa nya offentliga konstverk. Paketet erbjuds av Västerås konstmuseum i samarbete med Kulturstiftelsen ARTY.

References

Related documents

Den samtida arkitekturens konstnärliga utveckling möjliggörs till stor del av den tekniska och materiella utvecklingen. Detta yttrar sig inte bara i den funktionella

Man kan fråga sig om det verkligen är möjligt för Margaretha att separera de olika formerna av kunskap eleverna framvisar i det här projektet, när hon i sin

Trots att konstsamlingarna ofta är förankrade inom företaget kan syftet bli otydligt över tid, då syftet inte alltid når fram till nästa generation inom

Vi kan också kontrastera tidningarnas händelser, som tillhör den offentliga sfären, med bollarnas (vardags- slitet) som tillhör den privata. Stencilerna flödar över

NDER HELA VECKAN HADE den ena solskensdagen följt på den andra som pärlor på en tråd, och när Sven Brandrup gick längs den gnistrande hvita strandbrädden, föll det honom inte

Vi ska “stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan”, samt som ett led i detta “ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika

Som slutsats kan vi se att barnen själva, föräldrar och forskningen vi tagit del av, visar att barn pratar med sällskapsdjur och detta har betydelse för barns övning i att

Den här övningen syftar till att visa upp skogen som en inspirationskälla och visa på hur material från skogen kan användas för att måla och skapa.. Inledande diskussion