Guide till FPA:s stöd och tjänster

Full text

(1)

Guide till FPA:s stöd och tjänster

STUDIER, JOBB & FÖRSÖRJNING Arbetslöshetstryggheten flexar

10

PENSIONÄRER

8 19 HEM & FAMILJ

HÄLSA

Så här löper vårdbidragsansökan

4

2018

(2)

I DENNA GUIDE

”När det gått en tid började jag längta efter annat än vila, lugn och hobbyer i min vardag.”

300 e/mån

MITT I ALLT 2018 Utgivare

Folkpensionsanstalten Kommunikationsgruppen PB 450, 00056 FPA redaktion@fpa.fi Distribution

Mitt i allt – Elämässä kan avhämtas bl.a. på FPA:s serviceställen. Guiden kan även beställas i buntar på 20 och 50 ex. från lomakevarasto@kela.fi.

Taltidningen Mitt i allt kan beställas från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf: kansliet@fss.fi eller tfn 09 696 2300.

utan att arbetslöshets­

förmånen minskar.

KÄNNER DU TILL FÖRMÅNEN?

Kom ihåg att anmäla ändringar i din livssituation till FPA.

Läs mer: fpa.fi/nysituation

Ansökan om vårdbidrag ...4

Aktuellt ...6

Tillbaka på jobb från pension ...8

Socialskydd och deltidsjobb ...10

STÖD FRÅN FPA Hälsa ...12

Pensionärer ...16

Hem & familj ...18

Studier, jobb & försörjning ...21

Utbetalningsdagar för pensionärer. ...19

Kan du FPA? ...23

8

Omslagsbild: Vesa Tyni

HÄLSNINGAR FRÅN FPA

FPA är en del av varje finlän- dares vardag. När det sker för- ändringar i livet finns FPA där.

Ungdomar börjar i allmänhet sköta sina FPA-ärenden själva när de flyttar hemifrån. Att för- sta gången ansöka om eget bo- stadsbidrag och studiestöd är något man kommer ihåg länge.

Moderskapsförpackningen som man fick som ung familj lever kvar som ett kärt minne i många år.

FPA finns också som stöd om man drabbas av sjukdom eller blir arbetslös. I synnerhet i livets motgångar borde det vara så enkelt som möjligt att sköta olika ärenden. FPA utvecklar sina tjänster kontinuerligt. Vårt mål är en utmärkt kundupp- levelse i livets alla skeden. Det här kan till exem- pel betyda kortare köer än tidigare och smidigare samarbete med våra samarbetspartner – något som gagnar var och en. Vi utvecklar också nya service former, som till exempel distansservice och tidsbokning.

Ibland för livet med sig kärva tider och man kan behöva hjälp för att komplettera en liten eller oregelbunden lön. Eller så kan ens arbetsförmåga vara nedsatt, men ändå inte helt och hållet. Därför måste också den sociala tryggheten flexibelt be- akta olika situationer i människors liv. Många kän- ner redan till den partiella sjukdagpenningen. Men visste du att det också är möjligt att lämna sjuk- pensionen vilande? För dem som har ströjobb kan utkomsten vid behov kompletteras med jämkade arbetslöshetsförmåner. Mer om det här och mycket annat kan du läsa i den här guiden.

Elli Aaltonen

generaldirektör för FPA

FPA utvecklar sina tjänster kontinuerligt.

FPA

Den nya webb­

tidningen ger kunden ordet

Känner du till Mittiallt.fi? Där berättar kunderna om sina erfarenheter av FPA:s stöd och tjänster. Där får du också tips som hjälper dig att sköta dina ärenden hos FPA.

Vi träffas på webben!

www.mittiallt.fi

Som arbetslös får du förtjäna

(3)

Helsingforsbon Pentti Heinonen vet att ser- viceboende inte är gratis. Vårdbidraget för pensionstagare med förhöjt belopp har både ekonomisk och mental betydelse för honom.

”Jag har hela mitt liv betalat skatter, man behöver inte skämmas över att få något tillbaka.”

Vårdbidraget är en förmån som FPA betalar åt pensionstagare som har en funktions- nedsättning eller en långvarig sjukdom. Bi- draget är graderat i tre nivåer bland annat enligt den sökandes hjälpbehov.

Först beviljades Pentti det lägsta bidra-

Vårdbidrag underlättar pensionstagarens ekonomi

get med grundbelopp, då han ännu var kli- ent hos hemvården. Då blev det så svårt för honom att gå att han inte längre kunde gå ensam till affären. Sedermera förlorade han synen nästan helt på grund av åldersrelate- rad maculadegeneration.

I servicehemmet funderade man senare utifrån läkarutlåtandet att det vore möjligt för Pentti att få vårdbidrag med förhöjt belopp.

Päivi Saukkola besöker sin bror Pentti Heinonen flera gånger i månaden.

Ansökan om vårdbidrag gjordes tillsammans.

Vesa Tyni

”Systern och en skötare fyllde i ansökan, jag tittade inte ens på blanketten, eftersom jag ändå inte skulle ha kunnat läsa den.”

I den sex sidor långa ansökan skulle man bland annat ange sjukdomar och beskriva funktionsförmågan och behovet av hjälp, handledning och övervakning samt till- gång till hjälp. Även kostnader som gällde sjukdomen och serviceboendet skulle skrivas ner. Hjälpbehovet genomgick en

omfattande kartläggning – att röra sig, klä på sig, tvätta sig, äta, se, höra och tala, att ta mediciner samt hur Pentti minns saker och kan sköta dem.

”Det var lätt att fylla i ansökan. Jag fyllde i ansökan med penna tillsammans med skötaren, läste till slut hela texten åt Pentti och lämnade den i FPA:s postlåda”, berättar systern Päivi Saukkola.

Tarja Västilä

Mer om vårdbidrag för pensionstagare: www.fpa.fi/vardbidrag-for-pensionstagare.

Hela artikeln om Pentti: www.mittiallt.fi.

Kolla förmånerna för pensionärer Förmånerna för pensionärer presenteras på www.fpa.fi/pensionar. Här finns både villkoren för olika förmåner och ansökningsanvisningar. Om du inte hittar svar på nätet, betjänar FPA:s telefonservi­

ce på numret 020 692 222.

Skaffa fullmakt för att sköta ärenden

På www.fpa.fi/fullmakt finns en fullmaktsblankett som kan skrivas ut, undertecknas och postas till FPA. Med denna kan den anhöriga ge dig fullmakt att sköta sina ärenden. På så sätt får du rätt att ta del av sådant som gäller hand­

läggningen av en ansökan.

Hjälp till med e-tjänster I FPA:s e­tjänst kan du hjälpa den anhöriga att fylla i en elektronisk ansökan bara hen själv klarar av att logga in i tjäns­

ten. En fullmakt ger inte rätt att identifiera sig i en e­tjänst på någon annans vägnar.

Boka vid behov tid till FPA Tillsammans med kundrådgivaren kan ni fylla i en ansökan antingen via telefonservicen eller på FPA­byrån. Boka tid på www.fpa.fi/tidsbokning eller per telefon på numret 020 692 222.

Hjälp till med att fylla i en ansökan som sänds in per post Om den gamla har svårt att sitta i telefon eller framför en dator kan det vara lättast att sända in en förmånsansökan per post.

Du behöver ingen fullmakt för att hjälpa till med att fylla i ansökan. Om den anhöriga inte klarar av att underteckna ansökan på egen hand, kan du i tilläggsuppgifterna ange orsaken. För eventuella förfrågningar om tilläggsutredningar kan du med fördel ange ditt eget telefonnummer i slutet av ansökan.

Pertti Heinonen får vårdbidrag för pensionstagare och använder den för att betala servicehusets avgifter.

Det var lätt att fylla i ansökan.

Att sköta en nära gamlings ärenden 1.

2.

3.

4.

5.

(4)

Frontveteraner får rehabilitering från hemkommunen Vid servicepunkterna

finns också FPA:s tjänster

Statskontoret finansierar rehabilitering för frontveteraner så de kan bevara en så god funktionsförmåga som möjligt. Kom- munerna köper tjänsterna i enlighet med Statskontorets anvisningar. Rehabilite- ringsinrättningar och små serviceprodu- center producerar rehabiliteringen som är gratis för klienten.

De frontveteraner som deltog i krigen 1939–1945 ansöker om rehabilitering hos sin hemkommun som kartlägger och bedömer rehabiliteringsbehovet. Ansök-

ningsblanketter finns hos hälsovårdscen- tralerna.

En maka eller make kan delta i rehabili- teringen tillsammans med frontveteranen.

Det finns även öppen rehabilitering, t.ex.

massage och fysioterapi. Stödd rehabilite- ring hemma kan gälla exempelvis vardag- liga sysslor.

FPA överlåter uppgifter om vilka perso- ner som får fronttillägg till kommunerna så de kan informera frontveteranerna om de här tjänsterna.

De tidigare samserviceställena kallas nu- mera servicepunkter. Servicepunkterna får en ny logo och ett nytt visuellt uttryck.

Servicepunkten erbjuder utöver kommu- nal service tillgång till bl.a. FPA:s Skatte- förvaltningens, polisens tillståndsför- valtnings, arbets- och näringsbyråns och magistraten. Servicepunktens serviceråd- givare ger allmän information och handled- ning i hur man sköter ärenden hos de olika myndigheterna.

Vid servicepunkten kan du också sköta dina ärenden självständigt på en kundda- tor. Vid behov visar en servicerådgivare dig hur man använder de olika myndigheter- nas e-tjänster.

Vid vissa servicepunkter kan man kon- takta myndigheterna via videoförbindelse.

Via videoförbindelsen kan du till exempel tala med en sakkunnig vid FPA. Tjänsten är i första hand avsedd för personer som behöver mera omfattande rådgivning. Ser- vicerådgivaren hjälper vid behov till med att skapa videoförbindelsen.

På servicepunkterna kan du sköta många brådskande FPA-ärenden. Vid behov kan du t.ex. anhängiggöra en brådskande utkomststödsansökan via videoförbindelse. Handläggaren bedömer hur brådskande ansökan är och för saken vidare.

AKTUELLT

ÄR DITT ÅRSSJÄLVRISKKORT FÖR RESOR

ÄNNU PÅ VÄG? Nu kan du skriva ut ett tillfälligt intyg som du kan visa upp åt chauffören! Logga in på www.fpa.fi/etjanst. Du hittar intyget i me­

nyn under Sjukvårdsersättningar > Resor som beräknas in i självriskandelen. En tydlig bild av informationen på bildskärmen som du tagit med mobilen eller en digikamera duger också som tillfälligt intyg. Ta genast i bruk årssjälvriskkortet när du får det per post.

Småföretagaren Päivi Välilä skaffade sig företagshälsovård för över tio år sedan och hon är mycket nöjd med beslutet. Hon har både förebyggande företagshälsovård och sjukvård därtill. FPA-ersättningen som är kännbar får hon bekvämt som direktersätt- ning.

”Vanligen ökar krämporna med åren, och därför är det bra med förebyggande insatser från företagshälsovården”, kon- staterar Päivi.

FPA ersätter 50–60 % av företagshälso - vårdskostnaderna till ett årligt maximi- belopp per företagare.

Från år 2018 kan företagare få FPA-ersättningen avdragen direkt från räkningen både hos offentliga och privata företagshälsovården.

Läs mer fpa.fi/foretagshalsovard- foretagare.

Företagshälsovården lättar företagarens krämpor

SÅ HÄR BETJÄNADE FPA 2017

Över

Grundläggande utkomststöd utbetalades för totalt 722,1 mn euro. Stödet beviljades till:

Allmänt bostadsbidrag beviljades

381 526

hushåll i slutet av året.

Harri Nurminen

65 %

5 %

andra ut­

gifter, t.ex. pass eller för att träffa barnen

48 %

för boende­

kostnader som t.ex.

hyra och el

38 %

var­

dagliga utgifter (grunddelen) såsom mat och kläder

9 %

hälso­

vårdskostnader, t.ex. läkemedel

TAxI

av alla ansökningar

gjordes på

webben.

(5)

Sjukpension hindrar inte arbete

”Du är ju galen”, utbrast en bekant till Anita Ojanen, när hon berättade att hon hade för avsikt att återvända till arbets- livet från sin sjukpensionering.

”Just det. Beslutet att återvända till arbetslivet verkade nog inte särskilt förnuf- tigt, särskilt eftersom jag hade kämpat för mitt pensionsbeslut med myndigheterna i fyra långa år”, berättar Anita.

”Att jobba har emellertid sin egen drag- ningskraft: jag får känna mig nyttig och uppleva att jag är en fullfjädrad medlem i samhället.”

Jag får känna mig nyttig

.

Anita Ojanen vill arbeta deltid, trots att sjukdomen tidvis tar all hennes arbetsförmåga.

Anita är en av de få finländare som har beviljats sjukpension på grund av sin Meniere-sjukdom. Sjukdomen i innerörat visar sig som svåra attacker av illamående rentav flera gånger per vecka.

”Den roterande yrseln gör att det känns som om mitt huvud var i en centrifugerande tvättmaskin. Även om jag håller i sängkan- ten känns det som om jag faller. Bredvid

Anita Ojanen arbetar deltid medan hon är sjukpensionerad trots sin svåra Meniere­sjukdom.

mig har jag en hink som jag kräks i. Det su- sar obeskrivligt hårt i öronen” säger Anita när hon beskriver attackerna.

Kvällarna är lättare. Då arbetar Anita hem ifrån på deltid som medlemssekrete- rare i Finlands Meniere-förbund.

Arbete inverkar inte på sjukpensionen, om förvärvsinkomsten före skatt är högst 737,45 euro per månad. Anitas löneinkom- ster överstiger inte gränsen.

”Vi är en liten patientorganisation och har inte mycket pengar. Jag upplever trots det att det lönar sig att arbeta.”

• FPA fortsätter att betala din sjukpensi­

on, om din förvärvsinkomst före skatt (brutto) är högst 737,45 euro per månad.

• Om FPA betalar sjukpension och dina inkomster överskrider inkomstgränsen, kan du lämna pensionen vilande. Då betalas ingen sjukpension alls så länge du arbetar.

• Det är möjligt att lämna sjukpensionen vilande i minst tre månader och högst två år. Förutom lönen kan du få handi­

kappbidrag av FPA, om du omedelbart innan pensionen lämnades vilande fick vårdbidrag för pensionstagare. För att du ska få handikappbidrag måste du

lämna folkpensionen och arbetspensio­

nen vilande, ifall du får båda.

• Du kan också prova på att arbeta.

Arbete som pågår i två månader till exempel avbryter inte nödvändigtvis betalningen av sjukpension, utan FPA kan betrakta det som arbetsprov.

• Om din pension lämnas vilande för två år utan avbrott och du därefter fort­

farande är arbetsförmögen och fort­

sätter att jobba upphör sjukpensionen.

Om ditt tillstånd därefter försämras igen, kan du ansöka om sjukpension på nytt hos FPA. Din arbetsförmåga bedöms då på nytt.

Läs mera om arbete under sjukpension: www.fpa.fi/sjukpension-och- rehabiliteringsstod-arbete. Anitas hela berättelse: www.mittiallt.fi.

Harri Nurminen

Pensionen kan också lämnas liggande

Trots sin svåra sjukdom har Anita aldrig tänkt på att ge upp och gömma sig inom husets fyra väggar. Kulturhobbyer, barn- barn och den övriga familjen samt hun- darna ger mening i livet. Och man ska inte undervärdera deltidsarbetets betydelse heller.

”Mitt arbete har gett äkta innehåll i livet och det har också höjt min självkänsla. Jag är glad över att jag behövs och jag njuter av de rutiner som arbetet för med sig.”

Essi Kähkönen

Även om du har beviljats sjukpension, kan du om du vill återvända till avlönat arbete.

Om du börjar jobba ska du underrätta FPA och ditt arbetspensionsbolag. När du är sjukpensionerad kan du arbeta under vissa förutsättningar:

(6)

”De som har jobbat med översättning i flera år har helt bra med arbete. Själv har jag inte någon inarbetad kundkrets ännu, och därför växlar arbetsmängden”, berät- tar Jenni Pakula, som utexaminerades som översättare i december 2016.

När Jenni utexaminerades jobbade hon redan via andelslaget som hon grundat tillsammans med sina studiekamrater. Hon sökte och fick jämkat arbetsmarknadsstöd genast från januari 2017, för hon anade att hon inte i början skulle ha jobb på heltid.

När man har arbete på deltid eller tillfälligt, kan arbetslöshetsförmånen jämkas med löneinkomsterna antingen i fyra veckors perioder eller kalendermånadsvis, som i Jennis fall. Som arbetslös får man förtjäna 300 euro utan att arbetslöshetsförmånen

Deltidsjobbare kan få arbetslöshetsförmån

Vesa Tyni

minskar. För varje euro som förtjänas ut- minskar förmånen med 50 cent.

”Jag lämnar alltid in anmälan om arbete via FPA:s e-tjänst, vilket är behändigt. Trots att jag har flera uppdragsgivare ger an- delslaget mig ett enda lönekvitto, som jag sedan laddar upp som pdf-fil i e-tjänsten.”

Under det första året har Jennis arbets- mängd varierat mycket. I flera månader har arbetsmarknadsstödet varit hennes huvud- sakliga inkomstkälla, men emellanåt har lönen utgjort hälften av månadsinkomsten.

Jenni har inte ännu varit fullt syssel satt

Kolla vad du kan få i jämkat arbetsmarknadsförmån med räknaren på www.fpa.fi/berakningar > Arbetsmarknadsstöd.

eller helt utan arbetsmarknadsstöd en enda månad.

”Det påstås ofta att de arbetslösa är lata och måste piskas. Jag tar åt mig en aning trots att jag många månader har känt mig nöjd över att jag kunnat arbeta och klarat mig. Arbete lönar sig alltid.”

Jenni tror att hon snart är fullt syssel- satt antingen via andelslaget eller med lönearbete. ”Tack vare det jämkade arbets- marknadsstödet kan jag koncentrera mig på att söka jobb de dagar som jag inte har arbete.”

Sabina Mäki

Översättaren Jenni Pakula får jämkat arbetsmarknadsstöd som kompletterar.

Arbete lönar sig alltid.

Arbetslöshetstrygghet enligt aktiveringsmodellen

Översättaren Jenni Pakulas arbetsmängd varierar från månad till månad.

Aktiveringsmodellen infördes som villkor för arbetslöshetstrygghet 1.1.2018. Arbetslöshetsförmånen minskar inte om du under en 65 dagars period antingen arbetar 18 timmar, fungerar som företagare eller deltar under 5 dagar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Arbetslöshesförmånens fulla belopp är 32,40 e/dag och det sänkta 30,90 e/dag. Läs mer: www.fpa.fi//utan-arbete.

Anmälan om arbetslöshetstid

var 4:e vecka Anmälan om

arbetslöshetstid Anmälan om

arbetslöshetstid Anmälan om arbetslöshetstid

Dag 1

Arbetslösheten börjar

65 dagar 130 dagar

Retroaktiv

granskningsperiod Retroaktiv

granskningsperiod

Har du arbetat i lönearbete eller som företagare eller deltagit i sysselstättningsfrämjande tjänster de senaste 65 betalningsdagarna?

Inga förändringar.

Arbetslöshetsför­

månen är 32,40 e/

dag. Kom ihåg att meddela alla dagar du arbetat i anmälan om arbetslöshetstid.

Arbetslöshets­

förmånen är 32,40 e/dag.

JA JA

NEJ Arbetslöshetsförmånen minskar 4,65 % och du får 30,90 e/dag de följande 65 betalningsdagarna. Om du arbetar minst 18 timmar höjs förmånen igen i början av följande 65 dagarsperiod. Om du inte arbetar får du 30,90 e/dag.

(7)

STÖD FRÅN FPA 2018

HÄLSA

Kort från FPA

Alla som bor permanent i Finland eller som omfattas av sjukförsäkringen får ett FPA-kort.

Med kortet kan du visa att du har rätt till finländsk sjukförsäkring. När du använder kortet t.ex. vid läkarbesök och taxiresor som ersätts av FPA kan du få ersättningen genast.

Om du flyttar till Finland ska du ansöka om att få rätt till den finländska sociala tryggheten. Det kan du göra antingen på nätet via fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blankett Y77r.

Om du är under 65 år och får full folkpen- sion kan du få kortet för folkpensionstagare.

Om du har fyllt 65 år behöver du inte det här kortet, utan du får pensionärsrabatter när du visar upp ditt identitetsbevis.

Om du omfattas av den finländska sjuk- försäkringen kan du få det europeiska sjuk- vårdskortet. Kortet ger dig rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i andra EU- och EES-länder och i Schweiz. Du kan ansöka om kortet på nätet. Kortet är gratis och det är giltigt i två år. FPA förnyar kortet

automatiskt. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter inte FPA-kortet i Finland.

Sjukvårdsersättningar

FPA ersätter en del av läkararvodena och av kostnaderna för undersökning och behand- ling som en privatläkare eller privattand- läkare ordinerat. Ersättningen bygger på fastställda taxor. Du får mer information om de olika taxorna på FPA:s webbplats eller serviceställen.

Direktersättning eller ansökan

I allmänhet får du FPA-ersättningen redan på vårdenheten när du visar upp ditt FPA-kort.

Ersättningen dras då av på räkningen. Om du inte får ersättningen genast kan du ansöka om ersättning hos FPA inom sex månader.

Tandvårdsersättningar

FPA ersätter en del av kostnaderna för under- sökning av mun och tänder som utförs av en privattandläkare samt en del av kostnaderna för behandlingen. Ersättningen grundar sig på

Det här är en sammanfattning av FPA:s förmåner. Stödbeloppen gäller för år 2018. Du får mer information via våra servicenummer, på byråerna, i broschyrerna och på webbplatsen www.fpa.fi.

HÄLSA HEM & FAMILJ STUDIER, JOBB

& FÖRSÖRJNING PENSIONÄRER

en fastställd taxa. Ersättning för tandgransk- ning betalas bara vartannat kalenderår.

Kostnader för behandling som getts av en munhygienist enligt ordination av en pri- vattandläkare ersätts bara upp till beloppet enligt den fastställda taxan. FPA ersätter inte kostnader för tandtekniskt arbete eller prote- tiska åtgärder.

Tandvårdsersättning för krigsveteraner

Krigsveteraner som har veterantecken eller minröjarintyg får ersättning från FPA även för kostnaderna för protetiska åtgärder. Under- sökning av mun och tänder, förebyggande tandvård samt kliniskt arbete som utförs av privattandläkare eller specialtandtekniker i samband med protetik ersätts enligt en fast- ställd taxa.

Helprotesarbete som utförs av en special- tandtekniker ersätts utifrån en remiss från en tandläkare.

Läkemedelsersättning

Läkemedelsprisnämnden bestämmer vilka läkemedelspreparat som ersätts. Alla som har fyllt 18 år betalar en initialsjälvrisk på 50 euro. FPA ersätter antingen 40 %, 65 % eller 100 % av priset på läkemedel som läkare för- skrivit. Även om ersättningen är 100 % beta- lar du ändå alltid 4,50 euro/läkemedel.

Varje läkemedel har ett fastställt referens- pris enligt vilket ersättningsbeloppet räknas ut. För ett läkemedel som kostar mindre än referenspriset men som hör till samma grupp betalas ersättningen på försäljningspriset.

Detsamma gäller för läkemedel som inte hör

till någon grupp. Du har rätt till tilläggsersätt- ning om den del av läkemedelskostnaderna som du själv betalat i år överstiger 605,13 euro, det så kallade takbeloppet. Då betalar du bara 2,50 euro för varje läkemedel som du får ersättning för. I takbeloppet inräknas en- dast andelarna enligt referenspriset.

Du får ett meddelande från FPA när du får rätt till tilläggsersättning.

Reseersättning

Av dina kostnader för resor till sjukvård eller rehabilitering ersätter FPA den andel som överstiger 25 euro (i en riktning). Om din egen andel av resekostnaderna är mer än 300 euro under ett år betalar FPA resten av dina resekostnader under året helt och hållet. Om du använder egen bil kan FPA ersätta 0,20 eu- ro/km efter att du betalat din andel. Övernatt- ningspenningen är högst 20,18 euro/natt.

Sjukdagpenning

Om du är 16–67 år och inte kan arbeta på grund av sjukdom kan du få skattepliktig sjukdagpenning om sjukdomen pågår i över nio vardagar utöver insjuknandedagen.

Om du får lön för sjuktiden betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Du ska ansöka om sjukdagpenning inom 2 månader.

För FöPL- eller LFÖPL-försäkrade företa- gare är självrisktiden insjuknandedagen.

Sjukdagpenningen bestäms i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid be- skattningen. För företagare bestäms sjukdag- penningen utifrån årsarbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen det senast fastställda skatteåret. Dagpenningsbeloppet

HÄLSA

(8)

HÄLSA

kan också bestämmas utifrån arbetsinkom- sterna för de senaste sex månaderna.

För arbetslösa utan andra inkomster bestäms sjukdagpenningen utifrån arbets- löshetsförmånerna. Om du inte har några inkomster alls eller bara låga inkomster kan FPA betala ut en sjukdagpenning på 24,64 euro/vardag om din arbetsoförmåga pågår utan avbrott i minst 55 dagar.

Partiell sjukdagpenning

Om du inte kan arbeta på heltid och har rätt till sjukdagpenning kan du få partiell sjuk- dagpenning. Då ska du för en viss tid gå ner i arbetstid från heltid till deltid och avtala med din arbetsgivare om att dina arbetsupp- gifter och din lön minskar med 40–60 %.

Den partiella sjukdagpenningen är alltid hälften av den egentliga sjukdagpenningen.

Rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning och krävande medicinsk rehabilitering för personer under 65 år samt rehabiliterande psykoterapi hör till FPA:s lagstadgade skyldigheter. Efter att en person har varit sjuk och fått sjukdagpen- ning i 60 vardagar reder FPA ut om personen behöver rehabilitering och senast då perso- nen ansöker om sjukpension.

FPA kan också enligt prövning bevilja yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering inom ramen för de medel som riksdagen årligen fastslår. Medlen går bland annat till familjerehabilitering för barn.

Rehabilitering för unga med funktionsnedsättning

Om du är 16–19 år och har en funktionsned- sättning och riskerar att bli arbetsoförmö- gen reder FPA först ut, om du kan ha hjälp av rehabilitering innan något pensionsbeslut fattas. Ungdomar hänvisas i första hand till yrkesinriktad rehabilitering eller utbildning.

Under rehabiliteringen får du rehabilite- ringspenning som är minst 31,02 euro/dag.

Under mellanperioderna är rehabiliterings- På en gång får man vanligen köpa särskilt

dyra läkemedel för endast en månads behov. Från år 2018 kan man i början av året ta ut en mängd varmed årssjälvrisken uppfylls. Resten får man ta ut en månads läkemedel i taget mot den läkemedels- specifika självrisken.

Årssjälvrisken för läkemedel är 605,13 euro år 2018. Förändringen innebär en ekonomisk lättnad för dem som regelbun- det behöver dyra läkemedel. Då årssjälv- risken uppfylls redan i samband med för- sta köpet, behöver kunden inte för längre tid binda stora belopp för läkemedel.

Som särskilt dyra läkemedel räknas enskilda läkemedelsförpackningar som kostar över 1 000 euro. Sådana används t.ex. vid behandling av cancer och reu- matism. Det nya förfarandet tillämpas inte då det handlar om att inleda en ny läkemedelsbehandling, utan då expe- dieras läkemedel för en månad.

Lättnad för dem som behöver dyra läkemedel

penningen 20 % lägre. Du kan samtidigt också få handikappbidrag.

Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i heldagsrehabilitering för att kunna fortsätta i arbetslivet eller komma in i eller åter- vända till arbetslivet. En person med funktions- nedsättning kan få rehabiliteringspenning också för läroavtalsutbildning. Rehabiliteringspenning- en är i regel lika stor som sjukdagpenningen.

När du deltar i rehabilitering och har extra kostnader för detta kan du enligt prövning också ha rätt till en skattefri ersättning för up- pehälle på 9 euro/dag. Du kan också få rehabiliteringsunderstöd enligt prövning t.ex.

under den tid då du deltar i arbetspraktik.

Partiell rehabiliteringspenning

FPA kan betala partiell rehabiliteringspen- ning om en arbetstagare eller företagare har förkortat sin arbetstid med minst 40 % på grund av rehabilitering. Den partiella rehabi- literingspenningen är hälften av den egentli- ga rehabiliteringspenningen.

Handikappbidrag och vårdbidrag

Handikappbidrag för personer under 16 kan betalas till ett barn som på grund av sjukdom eller skada behöver regelbunden vård eller rehabilitering och mera omvårdnad än ett friskt barn i samma ålder i minst 6 månader.

Handikappbidraget för personer över 16 är avsett för personer vars funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år och som inte får fortlö- pande pension på grund av arbetsoförmåga eller ålder.

Handikappbidraget med grundbelopp är 92,14 euro/månad, det höjda handikapp- bidraget är 215 euro/månad och det högsta handikappbidraget är 416,91 euro/månad.

Vårdbidraget för pensionstagare är avsett för personer som på grund av sjukdom eller skada har nedsatt funktionsförmåga i minst ett års tid. Bidraget betalas ut till personer som får ål- derspension, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga eller garantipension.

Vårdbidraget med grundbelopp är 70,52 euro/månad, det höjda vårdbidraget är 153,63 euro/månad och det högsta vård- bidraget är 324,85 euro/månad.

Krigsveteraner som har låga inkomster kan dessutom få ett veterantillägg på 105,13 euro/

månad. Veterantillägget kan beviljas veteraner som får extra fronttillägg och det höjda eller högsta vårdbidraget för pensionstagare.

Handikappbidraget och vårdbidraget är skattefritt.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA beviljar tolktjänst och distanstolkning samt förmedlar tolkar för personer med hör- selskada, syn- och hörselskada eller talska- da. Hos FPA koordineras tolkningstjänsterna av Centret för tolkningsservice.

Stöd till företagshälsovården

FPA ersätter arbetsgivare och företagare för ungefär hälften av kostnaderna för lagstad- gad företagshälsovård. Vid förebyggande företagshälsovård kan ersättningen vara 60 %. Företagshälsovården kan också inne- hålla sjukvårdstjänster.

HÄLSA

(9)

PENSIONÄRER PENSIONÄRER

Folkpension och garantipension

Om du inte har rätt till arbetspension eller om din arbetspension är mycket liten får du folkpension. Till folkpensionerna hör sjuk- pension och tidsbegränsat rehabiliterings- stöd för 16–64-åringar samt ålderspension från 65 års ålder. Man kan ta ut ålderspensi- on i förtid då man fyllt 63 år.

Om du får folkpension eller arbetspension och har barn som är under 16 år får du barn- förhöjning. Barnförhöjningen är 21,93 euro/

månad per barn.

För ensamboende är folkpensionens fulla belopp 628,85 euro/månad och för gifta eller samboende 557,79 euro/månad. Folk- pension en minskar gradvis när arbetspen- sionens belopp före skatt överstiger 55,54 euro/månad. Man får ingen folkpension om

arbetspensionen före skatt är över 1 299,88 euro/månad (ensamstående) eller 1 157,71 euro/månad (gift, sambo). Folkpensionen är beskattningsbar inkomst.

FPA kan betala garantipension till en pen- sionstagare vars övriga pensioner samman- lagt är mindre än 775,27 euro/månad före skatt. Om arbetspension saknas helt och hållet är garantipensionen för en ensamstå- ende folkpensionstagare 131,41 euro/månad och 202,47 euro/månad för den som är gift eller sambo. Folkpensionen eller garantipen- sionens belopp kan vara mindre än de som anges här om man väljer att ta ut pensionen i förtid. Den tid man bott utomlands kan också minska folkpensionens belopp.

Garantipension beviljas också invandrare som fyllt 65 år eller som är arbetsoförmögna, efter att de har bott i Finland i tre års tid.

Rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd som beviljats för viss tid är sjukpension vars syfte är att hjälpa människor att återvända till arbetslivet. Man kan få stödet för att kunna delta i verksam- het som bevarar arbetsförmågan eller för att delta i rehabiliterande verksamhet samt då arbetsförmågan ska redas ut. Ett villkor för stödet är att det finns en vård- och rehabi- literingsplan, eller att en sådan plan håller på att tas fram. Rehabiliteringsstödet är lika stort som normal sjukpension.

Fronttillägg

FPA betalar ett skattefritt fronttillägg på 49,56 euro/månad till krigsveteraner, och ett extra skattefritt fronttillägg till dem som får

Utbetalningsdagar 2018

Folkpensio­

ner, front ­ tillägg och vård bidrag

Garanti­

pension Bostads­

bidrag för pensions­

tagare

7.2 22.2 2.2

7.3 22.3 2.3

6.4 20.4 4.4

7.5 22.5 4.5

7.6 21.6 4.6

6.7 20.7 4.7

7.8 22.8 3.8

7.9 21.9 4.9

5.10 22.10 4.10

7.11 22.11 2.11

7.12 22.12 4.12

folkpension. Minröjare har rätt till ett tillägg som är lika stort som fronttillägget, men de får inte extra fronttillägg.

Familjepension

FPA betalar familjepension till änkor eller änklingar och till barn som förlorat en för- älder. Det finns två slag av familjepension:

efterlevandepension för änkor och änklingar som är under 65 år och barnpension för barn under 18 år. Barnpension kan också beviljas barn i åldern 18–20 år som studerar.

Till efterlevandepensionen hör en begyn- nelsepension på 324,33 euro/månad som

änkan eller änklingen får under 6 månader från det att maken eller makan avled. Efter det kan FPA betala fortsättningspension, som beror på familjeförhållandena, inkomsterna och på andra pensioner.

Fortsättningspensionen är lika stor som folkpensionens fulla belopp.

Barnpensionens grundbelopp är 59,68 euro/månad och det påverkas inte av inkom- sterna. Ett barn under 18 år kan dessutom få ett kompletteringsbelopp som uppgår till högst 90,26 euro/månad. Ett barn som förlo- rat båda sina föräldrar får grundbeloppet och kompletteringsbeloppet dubblerat.

Många drömmer om pensionärsdagar i Spanien. Solen och den låga prisnivån lockade också Teuvo och Eija Peltoniemi.

De tillbringar vintrarna i Fuengirola.

”Vi är som flyttfåglarna: då och då åker vi till Finland för att uträtta ärenden och träffa barnbarnen.”

Makarna vistas i Spanien under sex månader och omfattas därför alltjämt av den finska beskattningen och sociala trygg­

heten. De betalar sina sjukförsäkringsav­

gifter till Finland, går också hos läkare och köper sina läkemedel i Finland.

”Vi har en fortlöpande reseförsäkring.

Och naturligtvis det europeiska sjuk­

vårdskortet”, säger Teuvo.

Mer information på servicenumret 020 634 0300 och www.fpa.fi/ internationella- situationer.

”Jag behöver en medicinspruta regel­

bundet, och råkar jag vara i Spanien köper jag medicinen här och får injektionen på en privat läkarstation. Här går jag hos tand läkare, eftersom det är förmånligare.”

Läs hela intervjun på www.mittiallt.fi.

Pensionärsdagar i Spanien 

Miia Marjamäki

(10)

Moderskapsunderstöd

En kvinna som väntar barn kan välja antingen en moderskapsförpackning med kläder och barnavårdsartiklar eller 140 euro skattefritt.

Om den beräknade nedkomstgen är 1.6.2018 eller senare är beloppet 170 euro. Också adoptivföräldrar har rätt till moderskapsun- derstöd.

Adoptionsbidrag

De som adopterar ett barn under 18 år från utlandet kan som engångsersättning få ett skatte fritt adoptionsbidrag, vars belopp varie- rar beroende på land.

Föräldradagpenningar

Man har rätt att ta ut moderskaps-, fader- skaps- eller föräldraledighet utan att anställ- ningen upphör, och under den tiden betalar FPA skattepliktiga föräldradagpenningar.

Moderskapspenning betalas till mamman för 105 vardagar. Särskild moderskapspen- ning kan betalas från den dag då hon måste utebli från arbetet p.g.a. olika riskfaktorer i samband med arbetet.

Pappor kan få faderskapspenning för to- talt 54 vardagar. Av dessa kan högst 18 dagar tas ut under mammans moderskaps- och för- äldrapenningsperiod. Efter föräldrapennings- perioden kan resten tas ut, eller alla dagar om pappan så vill.

Föräldrapenning betalas till föräldrarna för 158 vardagar. Föräldraledighet kan tas ut av någondera föräldern.

Faderskaps- och föräldrapenning betalas till adoptivföräldrar om barnet är under 7 år vid adoptionen. En adoptivför-

älder får föräldra dagpenning för 200–234 vardagar.

Föräldradagpenningarnas belopp be- stäms i regel utifrån den inkomst som fast- ställts i beskattningen. Den som saknar inkomster eller som har låga inkomster får 24,64 e/vardag. För arbetslösa är beloppet i regel lika stort som arbetslöshetsförmånen, utan förhöjningsdelar.

En mamma som studerar kan samtidigt få både moderskaps- och föräldrapenning (24,64 e/vardag) och studiepenning och en stude- rande pappa både föräldrapenning (24,64 e/

vardag) och studiepenning. En pappa med studiestöd kan få faderskapspenning om han sköter barnet och inte studerar på heltid.

Barnbidrag

Ett skattefritt barnbidrag betalas till föräldern tills barnet fyller 17 år. Månadsbeloppet är följande: för det första barnet 94,88 e, för det andra 104,84 e, för det tredje 133,79 e, för det fjärde 153,24 e och för det femte och för varje följande barn 172,69 e. Ensamförsörjare får ett tillägg på 53,30 e/barn/mån.

På Åland beslutar landskapsregeringen om barnbidragsbeloppen.

Barnbidragen betalas ut 26.1, 23.2, 23.3, 26.4, 25.5, 26.6, 26.7, 24.8, 26.9, 26.10, 23.11 och 21.12. På Åland finansieras barnbidraget av landskapsregeringen.

Barnavårdsstöd

Efter föräldradagpenningsperioden har bar- net rätt till dagvård tills läroplikten börjar.

Man kan välja antingen kommunal dagvård eller barnavårdsstöd från FPA.

De som inte väljer kommunal dagvård kan få hemvårdsstöd då familjen har ett barn under 3 år. Här ingår en vårdpenning, som för ett barn under 3 år är 338,34 e/mån. För övriga barn under 3 år är den 101,29 e/mån och för andra barn under skolåldern 65,09 e/

mån. För ett barn kan dessutom vårdtillägg betalas, som beroende på inkomsterna är högst 181,07 e/mån.

För adoptivbarn över 3 år kan hemvårds- stöd betalas tills 2 år gått sedan föräldrapen- ning började betalas, men högst tills skolan börjar.

Privatvårdsstöd betalas om familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en privat dagvårdsproducent. Beroende på hur omfattande rätten till dagvård är kan privat-

vårdsstödets vårdpenning vara 172,25 e/mån eller 63,38 e/mån. Den lägre vårdpenningen betalas om föräldrarna eller den ena av dem är hemma hela dagen, till exempel p.g.a.

arbetslöshet eller vård av ett annat barn där hemma. Lägre vårdpenning betalas också för barn i förskoleåldern. Familjer med låga inkomster kan dessutom få vårdtillägg, högst 144,85 e/barn/mån.

Familjen ansöker om stödet, men det be- talas till dagvårdsproducenten.

Den som har ett barn under 3 år och som arbetar högst 30 timmar/vecka eller högst 80 % av heltidsarbete kan få flexibel vård- penning, som beroende på arbetstiden är 241,19 e/mån eller 160,80 e/mån.

Den som har ett barn i åk 1 eller 2 och som arbetar högst 30 timmar/vecka p.g.a.

vården av barnet kan få partiell vårdpenning som är 96,89 e/mån.

På Åland söker man barnavårdsstöd hos kommunen.

Underhållsstöd

FPA betalar underhållsstöd för barn under 18 år ifall den som är underhållskyldig inte betalar det underhållsbidrag som fastställts eller om beloppet av ekonomiska skäl är läg- re än underhållsstödet.

Underhållsstöd betalas också om fader- skapet inte har fastställts eller om det fast- ställts men underhållsbidraget inte kunnat fastställas samtidigt. Den som ensam adop- terar ett barn kan också få underhållsstöd.

Fullt belopp är i år 156,39 e/barn/mån.

När många och svåra FPA­ärenden ska re­

das ut lönar det sig att boka tid.

”Jag sätter mig in i kundernas situ­

ation före den bokade tiden och kollar upp att de sökt alla förmåner de kan få”, berättar kundrådgivare Marianne Virta på FPA.

Man kan också boka en telefontid.

Så slipper man köa på byrån.

”En gång hade kunden glömt den överenskomna telefontiden och svarade i svampskogen. Vi fick allt skött i alla fall.”

FPA-ärenden kan ordna sig i svampskogen

FPA

HEM & FAMILJ HEM & FAMILJ

(11)

STUDIER, JOBB & FÖRSÖRJNING

Specialvårdspenning

En förälder till ett svårt sjukt barn under 16 år kan få specialvårdspenning som inkomst- bortfallsersättning om han eller hon deltar i vården eller rehabiliteringen på ett sjukhus, på polikliniken vid ett sjukhus eller special- omsorgsdistrikt eller i hemvård i anslutning till sådan vård samt på rehabiliterings- eller anpassningskurser.

Om sjukdomen inte är svår kan special- vårdspenning beviljas bara för den tid då ett barn under 7 år vårdas på sjukhus eller poli- klinik.

Beloppet beräknas utifrån arbets- inkomsten. Har man låga eller inga inkomster är specialvårdspenningen 24,64 e/vardag.

Bostadsbidrag

De som har låga inkomster kan få stöd för sina boendekostnader.

Det allmänna bostadsbidraget är 80 % av skillnaden mellan de godtagbara boendeut- gifterna, vars maximibelopp bestäms i lag, och bassjälvriskandelen. Du kan beräkna bo- stadsbidraget på fpa.fi/berakningar.

Pensionstagare kan få bostadsbidrag för pensionstagare, men de som har deltids- pension eller delinvalidpension får allmänt bostadsbidrag. Allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare kan betalas direkt till hyresvärden.

Värnpliktiga kan få bostadstillägg till mili- tärunderstödet (se Militärunderstöd).

Flyttning till eller från Finland

Om du flyttar utomlands för kortare tid än ett år omfattas du i allmänhet fortfarande av den

finländska sociala tryggheten. Om du flyttar utomlands för längre tid än ett år upphör vanligen din sociala trygghet i Finland i sam- band med flyttningen. Om du börjar arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar, också om du arbe- tar en kortare tid än ett år.

Meddela alltid FPA när du flyttar utomlands eller återvänder till Finland. Alla FPA-förmåner betalas inte ut utomlands.

Om du flyttar till Finland för att stanna här kan du börja omfattas av den finländska soci- ala tryggheten från och med flyttningen. FPA bedömer om din flytt är stadigvarande. Vid be- dömningen beaktas din helhetssituation som påverkas av t.ex. återflyttning, arbetsavtal för arbete i Finland samt familjeband till Finland.

I vissa fall kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten på basis av att du arbetar här. Ansök om att få rätt till den finländska sociala tryggheten via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 77r.

För utsända arbetstagare, tjänstemän, studerande och familjemedlemmar samt för personer som flyttar mellan två länder som in- gått en överenskommelse om social trygghet gäller särskilda regler.

Studiestöd

Studiestödet består av studiepenning till studerande som fyll 17 år samt statsgaran- ti för studielån. De som studerar utomlands eller på Åland kan få bostadstillägg då de bor på hyra. I Finland beviljas bostadstillägg för studerande på avgiftsbelagd linje i folkhög- skola eller idrottsutbildningscenter som bor i läroanstaltens elevhem.

Studiepenningen är beskattningsbar in- komst. Beloppet är beroende av ålder, hur man bor, om man är gift eller har minderåriga barn.

Studiepenningen är 38,66–325,28 e/mån.

Det högsta beloppet, 250,28 e/mån plus en försörjarförhöjning på 75 e/mån, betalas till förmyndare av minderårigt barn. Antalet

Meddela förändrade inkomster

Studerande! Får du allmänt bostads­

bidrag från FPA? Se upp med din årsinkomst som påverkar studiestödet och månadsinkomsten som påverkar bostadsbidraget.

Meddela FPA om inkomsterna som påverkar bostadsbidraget ökar minst 400 e/mån eller minskar minst 200 e/

mån jämfört med inkomsterna som beaktats i bidragsbeslutet. Det är enklast att meddela om förändringarna på nätet www.fpa.fi/etjanst.

barn och hos vem barnet bor påverkar inte beloppet. FPA betalar försörjartillägget fr.o.m.

1.1.2018 å tjänstens vägnar utifrån uppgifter som fås från befolkningsregistret.

Föräldrarnas inkomster kan inverka på studiepenningen för studerande som bor hos föräldrarna samt på studiepenningen, bostads- tillägget och statsgarantin för studielån.

Statsgarantin för studielån är 650 e/mån, men för personer under 18 år 300 e/mån och vid studier utomlands 800 e/mån.

En studerandes inkomster beaktas för hela kalenderåret. Årsinkomstgränsen beror på antalet månader med studiestöd. Den studerande ska själv se till att inkomstgrän- sen inte överskrids. Studerande undviker återkrav av studiestöd genom att före slutet av maj året efter stödåret återbetala det som eventuellt betalats för mycket.

Efter avslutade studier kan låginkomst- tagare få räntebidrag för studielånsräntorna.

Den som tar en högskoleexamen inom utsatt tid kan få studielånsavdrag i beskattningen eller en studielånskompensation som kan vara upp till en tredjedel av studielånet.

Åland har ett eget studielånssystem.

Stöd för skolresor

Den som avlägger gymnasiestudier, yrkes- inriktad grundexamen eller handledande ut- bildning för grundläggande yrkesutbildning kan få ersättning för resorna om sträckan mellan bostaden och läroanstalten är minst 10 km i en riktning. Resekostnaderna ska vara över 54 e/mån. Den studerande betalar själv minst 43 e/mån (undantag finns).

HEM & FAMILJ

(12)

STUDIER, JOBB & FÖRSÖRJNING

Militärunderstöd

Militärunderstöd betalas för att trygga försörjningen för värnpliktigas maka och barn.

Den värnpliktige kan få bostadsunderstöd, och dessutom kan studielånsräntorna betalas.

Militärunderstöd betalas i form av

• grundunderstöd, som motsvarar full folk- pension (628,85 e/mån). Antalet barn höjer beloppet, medan familjens inkomster kan sänka beloppet.

• bostadsunderstöd.

• särskilt understöd för t.ex. utrustning för barnen.

• understöd för underhållsbidrag som ska betalas under tjänstgöringstiden.

Alterneringsersättning

En arbetstagare med minst 20 års arbetshis- toria kan avtala med arbetsgivaren om alter- neringsledighet i 100–180 dagar. För samma tid måste en arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån anställas.

Under alterneringsledigheten betalas al- terneringsersättning, som är 70 % av arbets- löshetsdagpenningen. Läs mer om ålders- gränserna på fpa.fi/alterneringsersattning.

De som hör till en arbetslöshetskassa an- söker om alterneringsersättning hos kassan, alla andra hos FPA.

Arbetslöshetsförmåner

Som arbetslös arbetssökande i åldern 17–64 år kan du från FPA få

• grunddagpenning för arbetslösa i högst 400 dagar. För arbetslösa med en ar- betshistoria på högst 3 år betalas arbets- löshetsdagpenning för högst 300 dagar

(om maximibelopp för 58 år fyllda, se fpa.fi/gunddagpenning).

• arbetsmarknadsstöd, ifall du inte uppfyller arbetsvillkoret eller redan har fått dag- penning för maximitiden från FPA eller en arbetslöshetskassa.

Grunddagpenningens och arbetsmark- nadsstödets fulla belopp, som är skatteplik- tigt, är 32,40 e/dag. Barnförhöjningen för ett barn är 5,23 e/dag, för 2 barn 7,68 e/dag och för 3 eller flera barn 9,90 e/dag.

Du kan få arbetslöshetsförmånen till fullt belopp om du uppfyller kravet på aktivitet som betraktas i perioder på 65 dagar.

Du uppfyller kravet om du under perioden arbetar 18 timmar som löntagare, företagare (241 e i företagarinkomst) eller i sysselsätt- ningsfrämjande tjänster.

Aktiveringsmodellen gäller inte när- stående- och familjevårdare, dem som får arbetslöshetsförmån på basis av arbets- löshetsförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller i samband med anhängiga sjukpensionsansökningar eller kortvariga permitteringar.

Nästan alla inkomster och sociala förmå- ner minskar arbetsmarknadsstödet. Om du inleder företagsverksamhet kan du ändå få arbetslöshetstrygghet i 4 månaders tid.

Arbetslöshetsförmånen kan också jämkas om du arbetar på deltid eller sporadiskt. Du kan också få arbetslöshetsförmån om du del- tar i sysselsättningsfrämjande service enligt överenskommelse med arbets- och närings- byrån (TE-byrån)

Kom ihåg att meddela FPA om eventuella inkomster under arbetslöshetstiden. Arbets-

marknadsstödet och grunddagpenningen jämkas med dina arbetsinkomster. Du får förtjäna 300 e/mån utan att det påverkar ar- betslöshetsförmånen.

På Åland är det arbetsförmedlingen som sköter arbetslöshetsförmånerna.

Tillägg till arbetslöshetsförmånerna

Deltagare i vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder kan få en kostnadsersättning på 9 e/dag eller 18 e/dag. På olika grunder kan arbetslösa få en förhöjningsdel, vars fulla belopp är 4,74 e/dag.

Rörlighetsunderstöd

Du kan beviljas rörlighetsunderstöd om du för minst 2 månaders anställning (även del- tid) och den dagliga arbetsresan tar över

1. Det europeiska sjukvårdskortet är giltigt och förnyas efter

a) 2 år b) 5 år c) 10 år 2. Du kan boka tid till FPA

a) på nätet, per telefon och på byrån b) med en blankett

c) endast genom att besöka FPA 3. Den årliga självrisken för läkemedels-

kostnader, dvs årstaket är i år

a) 310,65 euro b) 605,13 euro c) 737,45 euro

4. Med sjukpension från FPA får man dessutom förtjäna

a) 300,00 e/mån b) 550,00 e/mån c) 737,45 e/mån 5. Det allmänna bostadsbidraget betalas vanligen

varje månad

a) den 1 vardagen b) den 4 vardagen c) den sista vardagen

Rätt svar: 1a, 2a, 3b, 4c, 5a

FEM FRÅGOR OM SOCIALSKYDDET

STUDIER, JOBB & FÖRSÖRJNING

3 timmar (deltid 2 timmar). Stödet betalas endas för arbetsdagar. Den retroaktiva an- sökningstiden är 3 månader.

Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som betalas i sista hand till personer som bor eller vistas i Finland. Det är avsett att täcka grundläggande utgifter i livet. Du kan ha rätt till grundläggande utkomststöd om dina inkomster och övriga sociala förmåner inte räcker till för dina nödvändiga utgifter, såsom boende, mat, hälsovård och kläder.

Stödet är avsett för en kort period. Du ansök- er om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Kommunen kan enligt övervägande bevilja kompletterande eller förebyggande utkomst- stöd.

(13)

På webben kan du ansöka om stöd, skicka bilagor samt se dina egna stödbelopp och utbetalningsdagar. Du loggar in på adres- sen www.fpa.fi/etjanst antingen med nät- bankskoder eller med mobil-id. På FPA-by- råerna kan du få hjälp med att använda webbtjänsten.

Ofta räcker ett samtal.

FPA betjänar per telefon mån–fre kl. 9–16.

Vanlig samtalasavgift.

Bostadsbidrag 020 692 221 Efterlevandepensioner 020 692 228 Familjeförmåner 020 692 226

Flyttning till/från Finland 020 634 0300 FPA- och EU-kort 020 692 223

Handikappförmåner 020 692 231 Pension 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225 Sjuk 020 692 224

Studerande 020 692 229 Utan arbete 020 692 230 Utkomststöd 020 692 227 Värnpliktiga 020 692 220

Indrivningsärenden 020 634 4940 (mån–fre kl. 9–16)

Utbetalningsdagar (automat) 020 634 0220 (24 h)

Taxiresor som FPA ersätter ska beställas från telefonnumret i ditt sjukvårdsdistrikt Beställ resan från numret i ditt sjukvårdsdistrikt.

Då betalar du ensjälvrisk på 25 euro.

SJUKVÅRDSDISTRIKT BESTÄLLNINGSNUMMER Birkaland 0100 84 488

Egentliga Finland (02) 106 06 00 (svenska) (02) 106 00 60 (finska) Egentliga Tavastland (03) 106 25 300 Helsingfors och Nyland 0100 84 001 (svenska) 0100 84 000 (finska) Kajanaland 0600 398 008 Kymmenedalen 0100 84 299 Lappland och

Länsi-Pohja 0200 99 000 Mellersta Finland 0100 876 50

Mellersta Österbotten 0100 86 444 (svenska) 0100 85 444 (finska) Norra Karelen 0200 20 055 Norra Savolax 0200 20 050 Norra Österbotten 0100 86 500 Päijänne-Tavastland 0601 100 60 Satakunta 0600 309 666 Södra Österbotten 0100 86 001

(ej kustkommunerna)

Södra Karelen 0200 60 123 Södra och Östra Savolax 0601 10 003 Vasa 0600 399 411

Du kan boka tid till en FPA-byrå eller telefontjänsten via ovannämnda servicenummer eller på adressen

Lagen om transportservice kan 1.7.2018 innebära ändringar i beställningsnumren och reseersättningarna. Tidsenliga uppgifter fås på www.fpa.fi och per telefon 020 692 224.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :