• No results found

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

Beslut av rektor 2006-05-17, reviderad 2006-08-10, 2007-08-06, 2007-10-22, 2008-02-19 2009-03-31, 2010-02-17, 2010-10-25, 2010-12-01 samt 2013-01-09.

1. Bakgrund

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)

Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandling inom försörjningssektorerna (försörjningslagen). EG:s direktiv på upphandlingsområdet har införlivats i dessa lagar.

För Högskolan i Halmstad gäller den klassiska lagen.

Lagen om Offentlig upphandling (SFS 2007:1091) reglerar all upphandling som genomförs vid statliga myndigheter inom den klassiska sektorn. Med upphandling avses köp, leasing, hyra och hyrköp av varor, byggentreprenader och tjänster samt anordnande av projekttävlingar. LOU gäller för all upphandling som genomförs vid Högskolan i Halmstad oavsett om upphandlingen finansieras med anslagsmedel eller med externa medel.

LOU anger olika regler för upphandling beroende på om upphandlingens värde överstiger eller ligger under vissa tröskelvärden. För Högskolan i Halmstad gäller tröskelvärdet för statliga myndigheter. Med upphandlingens värde menas det totala värdet av varje upphandling beräknad enligt bestämmelserna i LOU.

Tröskelvärdet gäller enligt LOU för den upphandlande enheten. Högskolan i Halmstad räknas i detta sammanhang som en upphandlande enhet. Tröskelvärdet gäller alltså för hela högskolan.

För upphandling över tröskelvärdet finns tre upphandlingsförfarande:

 Öppen upphandling

Upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

 Selektiv upphandling

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud.

(2)

 Förhandlad upphandling

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.

För upphandling under tröskelvärdet finns också tre förfaranden:

 Direktupphandling

Upphandling utan krav på anbud. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster eller om det finns synnerliga skäl. När det gäller direktupphandling utgår alla myndigheter, även statliga, från det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting.

Huvudregeln om grundläggande principer för offentlig upphandling enligt nedan gäller dock alltid.

 Förenklad upphandling

Upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 Urvalsupphandling

Upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Grundläggande principer för offentlig upphandling (Konkurrensverkets information)

 Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer skall behandlas lika, d.v.s.

ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle.

 Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Högskolan får t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland inom EU måste godtas av övriga medlemsländer.

 Proportionalitetsprincipen innebär att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste stå i rimlig proprotion till det som upphandlas.

(3)

 Transparensprincipen innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som skall upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.

Miljöhänsyn

Miljöaspekter skall ingå som en naturlig del i allt upphandlings- och inköpsarbete.

Miljökrav skall finnas med i alla upphandlingar där det är möjligt att ställa sådana krav.

Miljömärkta produkter skall väljas i den mån det går och är rimligt, och miljöskadliga produkter och tillverkningsprocesser skall undvikas vid inköp och upphandling när detta är möjligt. Miljökoordinator skall kontaktas när en upphandling över

direktupphandlingsgränsen påbörjas för att stämma av vilka miljökrav som är lämpliga att ställa.

Energieffektivitet

Aspekter på energieffektivitet skall ingå som en naturlig del i allt upphandlings- och inköpsarbete. Produkter med låg energianvändning i alla lägen, även i viloläge, skall vara förstahandsalternativ där det är möjligt och rimligt. Annars skall produkter med

energimärkning väljas i den mån det går och är rimligt. Miljökoordinator skall kontaktas när en upphandling över direktupphandlingsgränsen påbörjas för att stämma av vilka energikrav som är lämpliga att ställa.

Sekretess

Huvudregeln är att absolut sekretess råder under en pågående upphandling. Detta förhållande måste beaktas av dem som deltar i upphandlingen och när det gäller handläggning av ärendet. Av sekretessreglerna följer att det inte är tillåtet att avslöja något av innehållet i ett anbud för anbudsgivare. Det är heller inte tillåtet att informera om antalet leverantörer som deltar i upphandlingen. Man får aldrig bifoga en sändlista över leverantörer i förfrågningsunderlaget eller senare. Handlingar är normalt offentliga först efter det att beslut fattas och avtal slutits.

2. Målsättning med Högskolan i Halmstads upphandling

Vid Högskolan i Halmstad finns följande grundläggande målsättningar vid upphandling:

 att rätt vara/tjänst skall anskaffas till rätt pris.

 att inköp samordnas när detta bedöms möjligt.

 att upphandling skall genomföras enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling och enligt LOU.

(4)

 att de ekonomiadministrativa reglerna enligt EA-handboken beaktas vid all upphandling.

 att all upphandling skall genomföras i linje med högskolans miljöpolicy och energiåtagande.

 att beställningar i så stor utsträckning som möjligt skall göras via ramavtal.

3. Upphandlingsorganisationen

3.1 Central nivå

 Inom Tekniska avdelningen finns Inköps- och upphandlingskoordinator som har samordningsansvar för inköp av varor och tjänster samt för upphandlingar för myndigheten. Häri ligger också ansvar för att information om gällande ramavtal når ut till personalen samt att vara kontaktperson mot Konkurrensverket.

 En styrgrupp finns som stöd för inköp och upphandling. Styrgruppen består av förvaltningschef och chefen för Tekniska avdelningen.

3.2 Sektioner och avdelningar

 På sektioner, avdelningar (motsvarande) och biblioteket skall det finnas inköps- och upphandlingsansvarig person utsedd. Alla inköp inom enheten skall godkännas av denna person, eller på delegation av denna person.

3.3 Inköp av IT-utrustning

Alla inköp av IT-utrustning såsom nätverk, datorer, skrivare och programvara går genom IT-avdelningen.

3.4 Inköp av teknisk utrustning, telefoner och hygien- och städprodukter.

Alla inköp som gäller teknisk utrustning såsom projektorer, styrsystem och övrig hårdvara till lärosalar och hörsalar skall gå via tekniska avdelningen. Telefoner och hygien- och städprodukter skall gå via tekniska avdelningen.

4. Ansvarsfördelning

Rektor

 fastställer och svarar för riktlinjer för högskolans upphandling.

 fattar upphandlingsbeslut och tecknar avtal över 300 000 kronor.

Central upphandlingsfunktion

 har ett övergripande ansvar för all upphandling vid högskolan, utom direktupphandling.

(5)

 informerar om gällande lagstiftning på upphandlingsområdet och om högskolans interna regler.

 utarbetar och föreslår riktlinjer för upphandling vid högskolan.

 ansvarar för upphandling över tröskelvärdet.

 bistår sektioner och andra enheter med råd och konkret hjälp vid förenklad upphandling, urvalsupphandling och direktupphandling.

 samordnar inköp när så är möjligt.

 inventerar behov av och upphandlar erforderliga ramavtal för Högskolan i Halmstad i samarbete med berörda användare.

 informerar om gällande ramavtal.

 ansvarar för internutbildning inom upphandlingsområdet.

Sektioner och avdelningar

 utser lokalt inköpsansvariga som skall arbeta i samråd med inköps- och upphandlingskoordinator.

 avropar från gällande ramavtal som kan utnyttjas av högskolan.

 ansvarar för direktupphandling, d.v.s. inköp av varor och tjänster där värdet av kontraktet (totala värdet för hela avtalstiden) för högskolan totalt understiger direktupphandlingsgränsen 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster som gäller för kommuner och landsting. Varje sektion/avdelning/biblioteket skall fastställa vilka personer som har rätt att handlägga direktupphandling. Vid

direktupphandling skall samråd ske med inköps- och upphandlingskoordinator för avstämning av direktupphandlings-beloppet.

 chefen för sektionen/avdelningen/biblioteket ansvarar för att LOU följs för den upphandling som genomförs vid sektionen/avdelningen/biblioteket.

 chefen för sektionen/avdelningen/biblioteket ansvarar enligt beslutsordningen för de ekonomiska beslut som fattas när det gäller medel som är anvisade till

sektionen/avdelningen/biblioteket, inklusive medel som är anvisade för forskningsprojekt ledda av enskilda forskare.

5. Ramavtal

Ramavtal definieras i 2 kap. 15 § LOU: ”Med ramavtal avses ett avtal som ingår mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”

Upphandlingsförfarandet ändras inte för att det rör sig om ett ramavtal. Däremot ändras reglerna för hur förfrågningsunderlaget skall ställas upp. De olika typer av ramavtal som

(6)

kan ingås bestäms utifrån hur avropet skall ske, antingen genom fastställd avropsordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalets löptid kan bestämmas till max fyra år inklusive options- och förlängningsklausuler, om det inte finns särskilda skäl.

Antalet leverantörer kan antingen bestämmas till en eller till minst tre. Detta är under förutsättning att det kommer in minst tre anbud och att dessa uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.

Varor och tjänster, som omfattas av ramavtal, kan anskaffas utan att en regelrätt upphandling behöver göras i varje enskilt fall. Man utnyttjar då ett tidigare upphandlat avtal (ramavtal) och kan beställa (avropa) de varor/tjänster som omfattas av avtalet enligt ramavtalets villkor. Ramavtal kan utnyttjas även när det sammanlagda beställningsvärdet överstiger gällande tröskelvärde. Om leverantören av vara eller tjänst är annan statlig myndighet krävs ingen upphandling eller kontroll av leverantören eftersom staten är en juridisk person.

Högskolan har några egenupphandlade ramavtal, vilka skall användas i första hand.

Dessa ramavtal finns förtecknade, tillsammans med övriga avtal som vi har rätt avropa, på Högskolans intranät Insidan under Handböcker och rutiner/Inköp och

upphandling/Avtal. Vi har ett samarbete med Göteborgs Universitet där det görs möjligt att nyttja deras ramavtal som vi valt att delta i som samarbetspartner. Inom

samarbetsavtalet kan vi också göra gemensamma upphandlingar samt få hjälp med upphandlingsfrågor.

Ramavtal, som kan användas av alla statliga myndigheter, finns förtecknade i en databas på Internet. (http://www.avropa.se)

6. Förfarande vid upphandling

Direktupphandling – enstaka köp av varor och tjänster under 15 procent av tröskelvärdet.

 Direktupphandling får användas vid inköp av varor och tjänster där värdet av kontraktet (totala värdet för hela avtalstiden) för högskolan totalt understiger 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster eller om det finns synnerliga skäl. När det gäller direktupphandling utgår alla myndigheter, även statliga, från det

tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting.

 Inköpen görs på sektion/avdelning/biblioteket efter samråd med inköps- och upphandlingskoordinatorn.

 När beställningsbeloppet överstiger två prisbasbelopp exklusive moms vid inköp av varor och fyra prisbasbelopp exklusive moms vid inköp av tjänster, skall en

(7)

marknadsundersökning genomföras innan upphandlingen påbörjas. För att uppfylla de grundläggande principerna för offentlig upphandling skall

marknadsundersökningen omfatta minst tre leverantörer (om det finns så många).

Syftet med marknadsundersökningen är att finna den leverantör som är ekonomiskt mest fördelaktig för högskolan för den efterfrågade varan/tjänsten. Vid en

marknadsundersökning är det viktigt att tala om för företagen som kontaktas att det inte är fråga om en beställning, inga löften om framtida beställningar skall ges.

 Efter genomförd marknadsundersökning är det tillåtet att direkt vända sig till en leverantör. Valet av leverantör bör motiveras skriftligt. För att undvika missförstånd bör dock alltid skriftligt anbud/offert begäras in när beställningsbeloppet överstiger två prisbasbelopp vid inköp av varor och fyra prisbasbelopp vid inköp av tjänster.

Anbud/offert bör infordras från minst tre leverantörer.

 All direktupphandling med beställningsbelopp över två prisbasbelopp för varor och fyra prisbasbelopp för tjänster skall motiveras, dokumenteras (val av leverantör, anbud/offert, skriftlig beställning) och sparas.

Förenklat förfarande – varor och tjänster i intervallet 15 procent av

tröskelvärdet som gäller för kommuner och landsting, till tröskelvärdet för statliga myndigheter

 Får göras vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet understiger tröskelvärdet som gäller för statliga myndigheter.

 Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen skall genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

 Förenklad upphandling skall annonseras i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller annonseras på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Alla leverantörer som ser annonsen har rätt att delta i upphandlingen.

 Begäran om anbud skall vara skriftlig. De krav som ställs skall klart anges, d.v.s.

kravspecifikation skall ingå i anbudsunderlaget. De kriterier som kommer att tillmätas betydelse vid anbudsvärderingen skall också anges klart och rangordnas.

Anbud från anbudsgivare skall vara skriftliga.

 Alla anbudsgivare skall informeras om tilldelningsbeslutet och skälen för detta innan avtal/beställning träder i kraft.

 All förenklad upphandling skall dokumenteras (annons, anbudsinfordran,

kravspecifikation, offerter, anbudsprotokoll, anbudsvärdering, tilldelningsbeslut och avtal/beställningsskrivelse).

(8)

Urvalsförfarande - varor och tjänster i intervallet 15 procent av tröskelvärdet som gäller för kommuner och landsting, till tröskelvärdet för statliga

myndigheter, stort antal leverantörer

 Kan användas vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet understiger tröskelvärdet för statliga myndigheter och antalet tänkbara leverantörer är för stort.

 Urvalsupphandling skall annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Av inbjudan skall det framgå hur ansökan får lämnas och den dag ansökan senast skall ha kommit in. Högskolan får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som vi avser att bjuda in. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall uppnås.

 Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen skall genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

Upphandling över tröskelvärdet – varor och tjänster

 Används vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet överstiger tröskelvärdet som gäller för statliga myndigheter.

 Upphandling över tröskelvärdet skall annonseras enligt särskilt förfarande med användande av standardformulär. Alla leverantörer som ser den första annonsen har rätt att delta i upphandlingen.

 Begäran om anbud skall vara skriftlig. De krav som ställs skall klart anges, d.v.s.

kravspecifikation skall ingå i anbudsunderlaget. De kriterier som kommer att tillmätas betydelse vid anbudsvärderingen skall också anges klart och rangordnas.

Anbud från anbudsgivare skall vara skriftliga.

 Beslut om leverantör skall baseras på inkomna anbud. Förhandling är ej tillåten (utom i ett fåtal undantagsfall).

 Alla anbudsgivare skall informeras om tilldelningsbeslut och skälen till detta innan avtal/beställning träder i kraft.

 All upphandling över tröskelvärdet skall dokumenteras (annons, anbudsinfordran, kravspecifikation, offerter, anbudsöppningsprotokoll, anbudsvärdering,

tilldelningsbeslut, avtal/beställningsskrivelse och avslutande annons).

 Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas i god tid innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen skall genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

(9)

Arkivering av dokumentation i upphandlingsärenden

 Diarieföring, gallring och arkivering skall ske enligt dokumenthanteringsplanen för upphandlingsärenden som finns tillgänglig i dokumentarkivet på hemsidans interna sidor.

7. Överprövning och skadestånd

 En anbudsgivare kan vända sig till domstol och begära att den prövar om en

pågående förhandling görs enligt bestämmelserna i LOU. Domstolen kan besluta att en felaktig upphandling måste göras om eller att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts.

 Vid all upphandling, utom vid direktupphandling, skall alla anbudsgivare informeras om tilldelningsbeslutet (beslut om leverantör) och skälen för detta. En anbudsgivare kan sedan inom 10 dagar ansöka om överprövning av beslutet i domstol. Som en följd av detta kan avtal/beställning ej träda i kraft tidigare än 10 dagar efter att anbudsgivaren informerats.

 Efter att upphandlingen har avslutats kan en anbudsgivare begära skadestånd i domstol om han anser att han har lidit skada på grund av att någon annan anbudsgivare har fått avtalet/beställningen på felaktiga grunder.

 Domstol kan döma upphandlande myndigheter och enheter till böter, d.v.s.

upphandlingsskadeavgift, om det skett en otillåten direktupphandling.

 Högskolan i Halmstad svarar i egenskap av myndighet i allmän domstol i skadeståndsmål och vid prövning av pågående upphandling.

 Kostnader i samband med eventuell överprövning gällande upphandling betalas av den avdelning/sektion/enhet som är ägare av avtalet.

8. Regler om att anlita konsult för undervisning eller administrativa uppgifter

Verksamheten vid Högskolan i Halmstad är omfattande och konsulttjänster kan behöva anlitas i olika sammanhang. Upphandling av konsulttjänster sker enligt Lagen om offentlig upphandling och Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad. Med konsulter menas näringsidkare i någon form som har organisations- nummer, är momspliktig och har F-skattsedel.

Vid Högskolan i Halmstad gäller följande regler vid anlitande av konsulttjänster:

(10)

Undervisning vid Högskolan i Halmstad skall normalt bedrivas av lärare som är anställda vid Högskolan i Halmstad. Med lärare avses lärarkategorier enligt högskoleförordningen 4 kap 1 §. Vid behov kan person som inte är anställd vid högskolan anlitas för att bedriva undervisning. Att anlita konsult för att fullgöra undervisning och utveckling av

undervisning får ske endast i undantagsfall och då särskilda skäl föreligger och om verksamheten inte kan bedrivas på annat sätt. Sådana uppdrag bör avse enstaka tillfällen av kortvarig natur och får inte omfatta examination. Beslut om detta fattas enligt föreliggande beslutsordning. Beträffande företag, bolag och enskilda firmor med anknytning till anställda vid Högskolan i Halmstad gäller särskilda regler, se nedan.

Att anlita konsult för att fullgöra övrig verksamhet under anställningsliknande förhållanden får avtalas endast i undantagsfall och under förutsättning att det saknas möjlighet att anställa en person för den aktuella uppgiften. Beslut om detta fattas enligt föreliggande beslutsordning. Beträffande företag, bolag och enskilda firmor med anknytning till anställda vid Högskolan i Halmstad gäller särskilda regler, se nedan.

Juridisk person, i vilken anställd vid Högskolan i Halmstad är ägare, delägare eller på annat sätt har ett starkt inflytande, eller anställds enskilda firma, får inte anlitas för arbetsuppgifter inom högskolan. Detta gäller såväl arbetsuppgifter inom utbildning och forskning som annan verksamhet.

Juridisk person, i vilken närstående till anställd vid Högskolan i Halmstad är ägare, delägare eller på annat sätt har ett starkt inflytande eller den närståendes firma får i undantagsfall anlitas för arbetsuppgifter inom högskolan efter beslut av förvaltningschef.

Följande skall beaktas då juridisk person eller enskild firma anlitas:

 Skyldighet kan föreligga att uppta förhandling med fackliga motparter enligt 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

 Upphandling skall göras enligt föreliggande regler.

 Skriftligt avtal skall tecknas med motparten.

 F-skattesedel skall bifogas avtalet.

Definitioner

Juridisk person: Sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer. Som juridiska personer betecknas bland annat aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser.

(11)

Enskild firma: En företagsform i vilken en person på egen hand bedriver näringsverksamhet.

Närstående: Föräldrar, far- och morföräldrar, make/sambo/partner, barn, barnbarn och dessas make/maka samt syskon eller syskons make/maka.

References

Related documents

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

En utvecklad global omvärldssamverkan och lärosätets internationella ambitioner är av central betydelse för attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

I den förberedande fasen ska en förstudie genomföras för att identifiera vilka grundförutsättningar som finns för att kunna ta beslut om det är aktuellt med en upphandling eller

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

[r]

Direktupphandling får endast användas om inköpen inom produktområdet för hela Högskolan uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och

• Får användas vid inköp av varor och tjänster där värdet (totala inköp inom produktområdet för hela avtalstiden) för Högskolan i Halmstad totalt understiger högst 28

För att undersöka huruvida kommunen har ramavtal avseende en viss vara eller tjänst skall alltid före ett inköp en kontroll ske med hjälp av upphandlingsenhetens

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att säkerställa att alla medarbetare som be- ställer varor och tjänster eller genomför direktupphandlingar har nödvändig kompe- tens samt

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

upphandlas, upphandlingens komplexitet, värdet av upphandlingen och om det finns ramavtal eller inte.. Ofta kan värdets storlek avgöra vilken form av upphandling som

Observera att en upphandlande myndighet får varken i förfrågningsunderlaget eller i an- nat underlag för upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.