: ' HJ? :- '-, ' * <... W " ' - f"-*', ** * * - 'Ä1. f I. gjg; '. - - '.-it< "Sÿâæfea

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CM

(2)

I f

■: '‘’“HJ

? 1

it<

gjg;

'. - -■ ■' .-

■ -. ■- - :- '-, ' *<■ • ....W "■ ' - f"-*' ,

** ’ * • *

- 'Ä1

(3)

nummer

• presenterar ungdomsintendent Lars Andréasson nya utbildningsmöjlig­

heter för ungdomsledare

• demonstrerar nykläckta inrednings­

arkitekten Elisabeth Olsson sitt examensarbete Club Dickson

• Herrgàrdsklubben, ny giv för ung­

dom i sommar-göteborg

• redogör teaterinstruktör Inger Johns­

son för en händelserik säsong

• aktuellt på verksamhets- och perso­

nalfronten

• matnyttigt inför sommarens läger och resor

• presenteras Fredskåren — något för ungdomsledare!

— tidskrift för Göteborgs ungdomsledare

Ansvarig utgivare: Ungdomsintendent Lars Andréasson Redaktör: Ungdomskonsulent Leif Svensson

Redaktion: Fritidsbyrån, Socialförvaltningen, box 5015 Skånegatan 26, Göteborg 5. Postgiro nr 49118.

Bilaga medföljer

(4)

utbildning för krävande yrke

Organisationer och fritidsgårdar styrs i dag av ledare, som genom en mång­

årig praktisk fritidsverksamhet merite­

rat sig för sina ledareuppdrag. Flertalet av dessa ledare söker genom kortare kurser och konferenser inspiration, idé­

er och kunskaper för fortsatt arbete.

Få av dem har dock utbildat sig för sitt krävande yrke.

En av värt samhälles viktigaste funk­

tionärer — ungdomsledaren, samhälls- pedagogen — har således oftast icke någon teoretisk och praktisk utbildning.

Han får utöva sitt yrke utan det stöd som en speciell utbildning kan ge. En situation som är helt otänkbar för and­

ra pedagoger. Det hedrar de yrkes­

verksamma ungdomsledarna att de trots detta handikapp gör ett arbete som präglas av stort kunnande.

Med hänsyn till ungdomsledarens allt mer betydelsefulla roll i vårt sam­

hälle, har följdriktigt även hans utbild­

ning diskuterats. Glädjande nog kan vi nu meddela att det i Göteborg kommer att startas en kvalificerad utbildning för ungdomsledare.

Denna utbildning, som presenteras närmare pä annan plats i detta num­

mer av Vi alla, kommer att knyta an till folkhögskolan och dess speciella metodik och atmosfär. De tvä första studieåren avser i linje härmed att ut­

göra en allmänbildande grund för en mera avancerad och specialinriktad två­

årig påbyggnad. Det blir således nu möjligt för dem som vill ägna sig ät ungdoms- och samhälispedagogiska uppgifter att få en fyraårig yrkesutbild­

ning som påbyggnad på den nioåriga grundskolan. Ett villkor för inträde till denna utbildning är dock att man upp­

nått 18 års ålder. Detta gör det möjligt för ungdomar med ledarambitioner att efter grundskolan få några års praktisk erfarenhet genom engagemang i fri­

tids- och organisationsarbete innan yrkesutbildningen startar.

(5)

hänt och händer

• PERSONALLEDNINGSRROBLEM ägnades fritidsgårdarnas fortbildnings­

kurs för föreståndare och assistenter.

En ”skräddarsydd” tvådagarstrimning på Hindåsgården 15 och 16 juni i ett ständigt aktuellt ämne producerade av Institutet för tillämpad psykologi, Saltsjöbaden, var vad personalen fick ta del av.

• NYTT VANDRARHEM i Göteborg har inrättats på Vidkärrs fritidsgård. Stora Katrinelunds vandrarhem har lagts ner till förmån för...

• HERRGÂRDSKLUBBEN som startar i slutet av juni med förlustelser både inom- och utomhus för alla kvar-i-stan- ungdomar och turistande tonåringar.

Klubben är öppen alla dagar mellan 19 och 24 till mitten av september. Med­

arrangörer är Göteborgs Elevorganisa­

tion.

• TIMME FRITIDSGÅRD har öppet he­

la sommaren. Redan kl 14 på eftermid­

dagen tänker man starta. Experiment får aktiviteten rubriceras som.

• KROKÄNGSGÄRDEN UPPHÖR. Den har hamnat i ett område som saknar rekryteringsunderlag. Vidare öde: om­

byggnad till upptagningshem för flic­

kor. Krokäng blir stadens första ned­

lagda fritidsgård.

• AUGUSTIKLUBBARNA kommer även i år att vara samlande namn på de fri­

tidsgårdar som startar den 1 augusti.

Ett stort sensommarpådrag kan man vänta sig på Burås, Ekebäck, Högsbo- torp, Kortedalagårdarna, Kville, Kyrkby­

gårdarna, Mosseberg, Nylöse och Vår­

vinden.

• TORSLANDA fritidsgård har invigts under informella former i närvaro av bl.a. kommunal- och föreningsfolk i den tidigare grannkommunen. Verksamhe­

ten är igång och bland de föreningar som är mest aktiva märks Torslanda IK, Torslanda Sjöscoutkår och SSU.

• FRITIDSPEDAGOGERNA — eller rättare sagt blivande sådana — har för sitt kommande jobb på fritidshem bekantat sig med sin närmaste släkting inom fritidsverksamheten d.v.s. fritids­

gårdarna vid studiebesök 29 mars.

• STUDIEDELEGATIONER från Karls­

krona, Oslo, Malmö, Ärhus finns med i besöksboken för de senaste månader­

na.

• HELT UPPSLUKADE av kampanjen Vårnyckeln — Flykting 67 var flera går­

dar söndagen 16 april. Runt om i sta­

den agerade och musicerade artister och orkestrar från fritidsgårdarna.

• MOPPETOPPEN — mopedpropa- gandatävling i samverkan med GP, Festis m.fl. — kördes för tredje året med nytt rekord i antal deltagare.

• VAD KAN VI GÖRA FÖR VAR­

ANDRA? — samarbetsfrågor förening/

fritidsgård intensivbehandlades under ett komtillsammans med förenings- instruktörer och gårdsfolk i Betlehems- kyrkans nya ungdomsanläggning Vasa- gården 17 maj.

• DECKARKLUBBARNAS första sä­

song i fritidsbyråns regi har avslutats med en poängjakt och en utflykt till Härskogen. 8 klubbar har varit igång i Biskopsgården. Till hösten startas mot­

svarande verksamhet i Västra Frölunda och Kortedala.

(6)

• KORSÂS FRITIDSGÅRD är äntligen klar att tas i bruk — många, många månader försenad.

• KRYSS I ALMANACKAN för den 28 augusti. Då inviges under övliga for­

mer stadens största fritidsgård Vårvin­

den, som vid det tillfället redan varit igång 2 månader.

• SJÖSPORT rapporterar full belägg­

ning på sommarens två seglarläger på Aeolsön. Det innebär mycket nöje för 75 pojkar och flickor bland optimister, OK och andra jollar.

namn att minnas

Nylöse och Bjurslätts

föreståndare d.v.s. Ola Gustafsson och Vivi Nilsson har varit göteborgsdeltaga- re på Sö:s kurs på Biskops-Arnö.

Torslanda

Lennart Larsson heter den nya fritids­

gårdens föreståndare. Lennart har i många år varit aktiv ungdomsledare i Torslanda främst inom idrotten.

Korsås

Dennis Björk — gammal Ung Örn — blir bas på den första fritidsgården i stadsdelen Tynnered.

Burås

assistent C-G Berthling tjänar Kronan under ett år fr.o.m. början av juni.

Kortedalagårdarna

d.v.s. Timme och Kortedala har Sven Essie som top-dog. Sven sekunderas av Lissy Lindengren och Nils Boström. Tu­

re Söderberg tidigare föreståndare på Kortedala har fått annan tjänst i social­

förvaltningen.

Roland Andersson, Fotbollsförbundet, är ingalunda ny på instruktörsposten men återfinns inte förrän i år bland dem som erhåller kommunalt instruk- törsbidrag. Sedan 1960 har han dirige­

rat och utvecklat fotbollsförbundet, som enbart i Göteborg räknar inte mindre än 11.975 medlemmar under 25 år.

Gunnar Carlstrand, mera känd som

"Casper", är sedan 1 febr, i år Ishoc­

keyförbundets instruktör. ”Casper” har ett s. k. brokigt förflutet med bL a. po­

lis- och militäranställningar, FN-upp- drag Ghaza och Katanga, olika försälj­

nings- och PR-jobb och nu senast or­

ganisationschef hos Ingemar Johans­

son & Bertil Knutsson Promotion.

Bernt Dicander, Saronförsamlingen, har under ett flertal år varit anställd som ungdominstruktör på riksplanet för öre- bromissionens räkning men kommer i fortsättningen alltså att låta göteborgs- distriktet få del av sin erfarenhet.

Jan-Äke Ringholm, Demokratisk Ung­

dom, kommer närmast från Kumla, där han innehaft olika uppdrag inom såväl D. U. som det kommunistiska partidis- riktet inom Örebro län. Han hann även med en kort sejour inom Kumla stads­

fullmäktige, innan Göteborgs-distriktet tog hans tjänster i anspråk.

Torsten Stjernstad, Högerns Ungdoms­

förbund, kommer närmast från en an­

ställning som assistent vid Nykterhets- nämnden. Bland de dominerande in­

tressena märks teaterverksamhet och Torsten har bl. a. genomgått en 1-årig teaterutbildning vid Skara Skolscen samt verkat som teatercirkelledare i olika städer och vid Katrinebergs folk­

högskola.

(7)

ïQ:

Club Dickson

Inredningsarkitekten Elisabeth Olsson presenterar sitt examens­

arbete.

"Målet för uppgiften har varit att bibehålla bibliotekets gamla, inbodda atmosfär och av denna skapa trivsamma utrymmen, där ungdomar kan träffas, diskutera, dansa, spela, utöva hobbies.

Ett önskemål är att ungdomarna här skall få röra sig fritt och genom trivsel känna ansvar för sin omgivning”.

(8)

Entrévåning

i im:

Källarvåning:

Pop- och jazzklubbar med tillhörande spelrum. Utrymmen för kuratorsavdelningen.

Personalrum med duschar och toaletter, förrådsutrymmen.

Entrévåning:

Kapprum, toaletter, omklädningsrum för artister, café med barservering. Caféet är även avsett för dans och uppträdanden. Spelrum med bowlingbanor, flipperspe!

och bordtennis. Detta rum skall även användas för filmförevisning. Ett mindre spelrum för lugnare spel såsom biljard och bordspel ligger i plan över ena café- delen. Spisarrummet intill är försett med erforderlig apparatur, grammofon, band­

spelare, steroanläggning, radio m.m. Denna avdelning är avsedd för de äldre ungdomarna.

Övervåning:

Café med barservering, spelrum som i föregående våning samt TV-rum. Kontor för vaktmästare och ungdomsledare. Hobbyavdelningen i ena flygeln har flexibel möblering, lätt anpassbar efter ungdomarnas växlande hobbies. Biblioteket ligger även i denna våning, där de studerande ungdomarna kan få lugn och ro. Café och spelrumsdelen är tänkt för de yngre ungdomarna.

(9)

med sikte på fritiden

Göteborg får skola för utbildning av ungdomsledare

I Göteborg har under ett 1O-tal år fun­

nits en kvällsfolkhögskola, som drivits i Arbetarinstitutets regi. Eleverna i den­

na skola kunde genom två års kvälls- studier tillägna sig kunskaper motsva­

rande en ettårig kurs vid en traditio­

nell dagfolkhögskola. Kvällsfolkhögsko- lan har dock under de senaste åren ic­

ke haft förväntad omfattning och har därför nu omorganiserats, vilket inne­

bär att kvällsfolkhögskolan nedläggs och ersätts med en dagfolkhögskole- verksamhet.

Internationell anknytning

Den nya folkhögskolan i Göteborg blir organiserad som en ämneskurs under Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Här­

igenom får skolan i Göteborg en värde­

full kontakt med en internationell folk­

högskola av traditionell internattyp.

Denna kontakt kommer bl. a. att re­

sultera i ett livligt lärareutbyte.

Skola för ungdomsledare

Ämneskursen i Göteborg blir speciellt lämpad för dem som vill utbilda sig för ungdoms- och fritidsarbete. Avsikten är att den kurs som startar i höst skall följas av en andra årskurs under läs­

året 1968—69. De som fullföljer dessa två folkhögskolekurser har en lämplig grundutbildning för försatta studier vid det ungdomsledareinstitut som plane­

ras starta i Göteborg under hösten-69.

Ungdomsledareinstitutet

Hösten 1969 skall således en tvåårig mera kvalificerad utbildning för blivan­

de ungdoms- och fritidsorganisatörer

starta i Göteborg. De som vill skaffa sig en gedigen utbildning för ett fram- tidsyrke kan således redan i år börja grundutbildningen i den nya folkhög­

skolekursen, samt fullfölja studierna vid det planerade ungdomsledareinsti­

tutet.

Under våren 1971 kommer den förs­

ta gruppen av dessa väl utbildade sam- hällspedagoger att efter avslutade fyra­

åriga studier gå ut i förvärvslivet. Vi är förvissade om att kommunala och statliga institutioner, fritidsförvaltning­

ar och organisationer då kommer att

”slåss” om dessa examinander.

Fritid som yrke

Vid val av utbildning är det naturligt och riktigt att göra klart för sig om det yrke man vill ägna sig åt har någon framtid. Kan det vara rimligt att ovan­

på en nioårig grundskoleutbildning läg­

ga först två års förberedande folkhög­

skolestudier och därefter ytterligare två års kvalificerad specialinriktad instituts­

utbildning för att utbilda sig till ung­

domsledare?

Kortfattat kan denna fråga knappast besvaras. Det är dock ställt utom alla tvivel att fritidssektorn kommer att ex­

pandera med en kraft och snabbhet som kommer att ställa stora krav på vårt samhälle. I en sådan situation nöd­

gas såväl samhällets egna fritidsför­

valtningar som alla organisationer, vil­

ka sysslar med fritidsverksamhet, att anställa allt fler specialister — organi­

satörer, ledare, pedagoger. Dessa spe­

cialister kan framledes inte på samma sätt som nu rekryteras ur den stora intressegrupp som har fritidsverksam­

het som hobby. Här krävs en special- 8

(10)

utbildning även för denna yrkeskår och särskilt då för dem som skall intaga ledande befattningar.

Satsa på fritid

Den som känner stimulans av organi­

sationsarbete, ungdomsarbete. Som är aktivt intresserad av att medverka till att ge fritiden ett positivt innehåll. Den

kan få stor personlig tillfredsställelse av att utbilda sig till samhällspedagog.

Att välja ett yrke som ger arbetsglädje och trivsel torde heller icke vara så svårt för många av de såväl unga som något äldre ledare, vilka nu är enga­

gerade i organisationer och på fritids­

gårdar. Alla ni är välkomna till den nya skolan för fritiden.

Lena Nilsson islandsstipendiat

På Island

arrangeras det under tiden 1—8 augus­

ti en nordisk ungdomsstämma, som vi kunde berätta om i förra Vi alla-num­

ret. Från Göteborg reser bl. a. Lena Nilsson, som har utsetts till att repre­

sentera Göteborgs ungdom. Lena har många strängar på sin lyra. Bl. a. är hon dansledare i folkdanslaget Näver­

luren, vargungeledare i Engelbrekts scoutkår samt medlem i Blå Stjärnan.

Dessutom hinner hon ibland med att räcka en hjälpande hand till mamma Vivi, som är fritidsgårdsföreståndare.

Nybliven student och arbetar under sommaren på sjukhus för att spara pen­

gar till fortsatta studier. Aktiv och vär­

dig representant för det unga Göteborg.

Köpenhamn

fyller som bekant 800 år och arrangera­

de i samband därmed under tiden 8—

12 maj en nordisk ungdomsledarekon­

ferens. 150 ungdomsledare från de

större städerna i Norden fick del av ett mycket ambitiöst program, lyssna till ungdomsforskare, diskutera stor- stadsproblem och massmedias påver­

kan och möjligheter, jämföra erfaren­

heter i metodfrågor och kommunalt stöd. Från Göteborg deltog Jörgen Lin­

der, SSU, Lars Reis, FPU, Torsten Stjernstad, HUF samt Leif Svensson från fritidsbyrån. Konferensen enade sig om en resolution till Nordiska Rå­

det, vari man bl.a. betonade vikten av en kontinuerlig information om ung- doms-forskningens resultat till dem, som arbetar praktiskt med ungdoms­

frågor. Likaledes framhölls som ange­

läget att forskare och fackfolk på ung­

domsarbetets område tillsammans dryf­

tar de resultat forskningen kommer fram till.

Bergen nästa år!

Som ett led i det nordiska samarbetet arrangeras vartannat år nordiska vän- ortskonferenser för ungdomsledare.

Nästa år är det Bergens tur som kom­

mer att inbjuda 10 unglomsledare från resp. Ärhus, Åbo och Göteborg till en vänortskonferens under tiden 2—7 juni.

Vi alla-redaktören har varit på plane­

ringskonferens pä platsen och kan ut­

lova en intressant och innehållsrik vecka i ett festspelssmyckat Bergen.

(11)

Teaterinstruktör Inger Johnsson informerar:

från nalle puh till absurd teater

Fritidsbyrâns teaterverksamhet har haft sin hittills aktivaste period den här vå­

ren.

Skapande dramatikgrupper för ny­

börjare har haft enkla avslutningar, där man visat föräldrar och syskon hur man arbetar under en vanlig teatertimma.

Pjäsgrupperna har, där lokalerna va­

rit gynnsamma, haft mycket lyckade uppspel. På Stora Katrinelund inledde onsdagsgruppen med det improvisera­

de programmet ”Vi på scen”, en före­

ställning som gruppen skapat tillsam­

mans med sin ledare Roland Sten­

ström. Framträdanden gjordes även på Kålltorps, Ekebäcks, Jättestens och Timmes fritidsgårdar och på samtliga ställen gick insamlingsbössan runt till förmån för flykting 67.

Även Nalle Puh spelades för flykting 67. En charmfull föreställning av de duktiga barnen i Högsbo, vilka även kunde sminka sina djurmasker själva.

För dräkterna och för regin svarade Birgitta Helling. Hon har som ledare fått kuska mellan Kortedala — Högsbo Stora Katrinelund — Björkekärr. ! Björ- kekärr har en försöksgrupp startat på Rosendalsskolan. Initiativet togs av skolans föräldraförening, som även vill hjälpa till att ordna teaterarrangemang i barnbespisningslokalen. "Bakvända dan” spelade man upp där och med hjälp av skärmar och strålkastare blev det en god teaterföreställning.

I de provisoriska lokalerna i Korte­

dala och Biskopsgården har pjäsgrup­

perna haft det mera ogynnsamt. Lena Forsells grupp, som arbetade med

”Trollkarlen som försvann”, fick i loka­

lerna på Temperaturgatan känna av källarlokalens otillräcklighet. Men re­

dan i höst finns den nya Vårvinden att

tillgå, så situationen på Hisingssidan är hoppfull.

Flera grupper än någon annan leda­

re har Evy Jeppesen, som leder rytmik och jazzbalettgrupper i fem stadsdelar.

Prokofievs ”Peter och vargen” inledde hennes uppspel på Stora Katrinelund, följd av raden av andra danser. Största uppbådet samlades i samlingssalen på Kville fritidsgård, där 95 elever dansade 14 danser och publiken uppgick till över 250 personer. Utrymmet på scen var utmärkt och danserna kom där helt till sin rätt.

På Majornas fritidsgård har nyutbil­

dade barnteaterledaren Ronny Hallgren axlat ett stort ansvar och arbetat med två pjäsgrupper ”Hos dockhandlaren"

och ”Om skutan går läck”. Den senare i spännande piratmiljö.

Hårdast ansträngd som ”teatergård”

är Stora Katrinelund, där förutom ti­

digare nämnda grupper även ”Pippi Långstrump” getts i tre föreställningar.

Publiken jublade över Pippis vilda framfart. Lena Brodén har varit ledare.

Ungdomsgruppen 14—17 år samlade sig till en ”Teaterkavalkad” med sce­

ner ur Lysistrate, En midsommarnatts- dröm, Den inbillade sjuke, Rabies och en ungdomspjäs, allt sammanfogat med teaterhistoria under ledning av

Inger Johnsson och Bert Canvén.

Teaterverkstaden har i vår presente­

rat tre offentliga uppspel, som fått goda recentioner.

Februari: ”Det stora mörkret”, natura­

listisk enaktare av Dan Totheroth i Birgitta Hellings regi.

Mars: ”Jaques eller Underkastelsen”, absurd enaktare av Eugène Ionesco i Inger Johnssons regi.

(12)

får vi nya fritidsgrupps- bestämmelser?

1962 års ungdomsutredning har nu över­

lämnat sitt slutbetänkande ”Statens stöd till ungdomsverksamhet” (SOU 1967:

19). Utredningen föreslår bl. a. ändrin­

gar i bidragssystemet till de centrala ungdomsorganisationerna, beträffande bidraget till fritidsgrupper och i bi- dragsvillkoren för ungdomsorganisatio­

nernas ledarutbildning.

Dä det gäller fritidsgruppsbidraget ligger de väsentligaste förändringarna däri, att statsbidraget i fortsättningen utgår per gruppsammankomst och att bidraget per sådan gruppträff schablo- niseras. En betydande höjning av an­

slaget till fritidsgruppsändamål föreslås.

Som villkor för statsbidrag föreslås bl. a. gälla att gruppen

— genomför minst sju sammankomster om minst två timmar, fördelade över minst sju verksamhetsveckor,

— har lägst fem och högst tjugo del­

tagare samt

— till mer än hälften, dock lägst fem, består av deltagare, vilka fyllt tio men inte tjugofem år.

Endast en gruppsammankomst per kalendervecka blir bidragskvalificeran- de.

April: ”Holländaren" i tre akter av August Strindberg. Regi Bert Canvén.

Den tre-terminskurs för barnteaterleda­

re som omfattat totalt 122 timmar har i maj avslutats. 14 ledare fick sina intyg.

Förhoppningen är att de skall engage­

ra sig i och hjälpa till att vidareutveck­

la teaterverksamheten redan till hös­

ten.

För varje bidragsgrundande sam­

mankomst föreslås bidrag utgå med 12 kronor.

Grupper, vari handikappad ungdom deltar, föreslås kunna beviljas dispens från de generella reglerna. I de nya bestämmelserna återfinns inte heller förbudet mot politisk eller religiös pro­

paganda.

Sä långt förslaget. Vi alla ber att få återkomma i ärendet.

Narkotika

Statens Ungdomsråd och Skolöversty­

relsen har i dagarna framställt ett mö- tespaket och handledning för stillfilmen

"Din värld — Du väljer”. Stillfilmen är i första hand tänkt som ett informa- tionshjälpmedel inom skolor, ungdoms­

organisationer och ungdomsgårdarmen har givetvis intresse även för vuxna.

Mötespaketet innehåller stillfilm, anvis­

ningar för mötesuppläggningen, sam- talsblad samt broschyren Narkomani av professor Leonard Goldberg. Program­

satser finns att låna på fritidsbyråns servicecentral.

SAM bygger

Kungl Socialdepartementet meddelar, att Kungl. Maj:t beviljat 30.000 kronor ur allmänna arvsfonden såsom bidrag till uppförande av en ungdomsgård i Tynnered. Gården byggs för Svenska Alliansmissionens räkning och 1 :a etap­

pen beräknas vara klar till hösten. Bar­

navårdsnämnden har fått meddelandet

"för kännedom samt för underrättande av övriga i orten verksamma organisa­

tioner”, vilket således härmed varder verkställt.

(13)

HERRGÅRDS KLUBBEN

sommarklubb i centrum

11

* ÅW

■ S

- '

::

&: ’v-'

- .

W--- v- ■ ■ .

.

ä

..,<

t ' '

.• >.y 1

-•

i' ' 1

ÇÂhà

nj'-

(14)

I Stora Katrinelunds landeri vid Ullevi

— 1600-tals traditioner — är Herrgårdsklubben inrymd.

För den som vi hoppas stora internationella publiken får det bli the Park club

Herrgårdsklubben blir ett stämningsställe med arrangemang

utom- och inomhus

cafeteria, folksong-evenings pä friluftsscen pop — naturligtvis — speakers corner, diskotek, dans mm.

Klubben öppnar den 26 juni kl. 19.

Arrangör är fritidsbyrån i samarbete med GEO.

(15)

Kerstin Holm, arbetsterapeut och scoutle­

dare från Göteborg, arbetar i Rädda Bar­

nens leprakoloni i Bukabo, Tanzania.

fredskåren

— något för ungdoms ledare

Tvä av tre människor pä vår jord lever i svält, fattigdom och nöd. Svälten, fattig­

domen och nöden har alltid funnits. Men i dag har vi större ekonomiska och tek­

niska möjligheter än tidigare att förbättra förhållandena.

Genom att dela med oss av vår kunskap kan vi bryta fattigdomens onda cirkel.

• Ungdomsledare

skulle kunna göra en god insats i den svenska fredskåren, som står under Styrelsen för Internationell Utveckling.

• Vem kan delta?

Man skall ha fyllt 22 år, ha god yrkesutbildning, kunskaper i en­

gelska, ha god hälsa och förmåga att anpassa sig i nya förhållanden.

Erfarenhet från ledaruppdrag, aktivt föreningsarbete samt läger- och friluftsliv räknas som merit.

Ersättning

Tjänstgöringstiden är två år — och kan förlängas med ett år. Er­

sättningen motsvarar den lokala lö­

nen för liknande arbete jämte sär­

skilt tillägg. Därtill kommer en hemmaersättning på 400 kronor per månad. Kostnader för resor, utrust­

ning, försäkringar etc. betalas av fredskåren, liksom ett semesterbi­

drag om 750 kronor för hela tjänst­

göringstiden.

Att begrunda

Det som väntar är hårt arbete un­

der mycket ovana förhållanden.

Hetta, insekter och sjukdomsrisker kan göra livet påfrestande liksom primitiva bostäder, isolering och tristess. Fredskårsarbetaren måste med tålamod bära motgångar och besvikelser i arbetet: också ett gott jobb kan långsamt och i bäs­

ta fall leda till synbara framsteg.

Anmälan

Anmälan sker till Styrelsen för In­

ternationell Utveckling (SIDA), Box 342, Stckholm 1. De slutgiltigt ut­

tagna får genomgå en 10 veckors utbildningskurs.

(16)

allemansrätten i ett nötskal

w

TILLÄTET FÖRBJUDET

1 Att vistas överallt utom på tomt­

mark.

2 Att plocka blommor, svamp och bär (se upp med fridlysta växter, plocka med urskiljning).

3 Att tälta över en natt. Längre tid räknas som bosättning och är för­

bjuden utan tillstånd. Fråga alltid markägaren om lov.

4 Ta torrt ris och grenar för eldning.

5 Att elda om fara för skogsbrand ej föreligger. Tala först med skogs­

brandfogde och markägare.

6 Att bada överallt utom frän annans brygga eller från tomt ( = område kring stuga; där stängsel ej finns räknar man som tomt, område inom syn- och hörhåll).

7 Landstiga, överallt utom på tomt.

8 Att simma, ro, segla, paddla, köra motorbåt på annans vatten.

9 Medföra hund under sådan uppsikt att okynnesjakt förhindras.

10 Att passera gärdesgård och grind, (utom kring tomt), förutsatt att ska­

da inte åstadkommes eller djur slip­

per ut på olovligt bete. I så fall blir man ersättningsskyldig.

11 Dricka och ta vatten ur kallkälla och sjö. Däremot inte leda bort vatt­

net.

1 Orsaka skadegörelse. Markägare har alltid rätt att kräva gottgörelse.

2 Ta från växande träd eller buske ris, gren, näver, bark, löv, bast, ol­

lon, nötter eller kåda. Det betraktas som stöld.

3 Att beträda skogsplanteringar.

4 Plocka blommor, bär och svamp på annans tomtmark.

5 Tälta så länge på en och samma plats att detta kan anses som var­

aktig bosättning.

6 Köra bil över utmark så att skada uppstår.

7 Att beträda åker med växande grö­

da.

8 Att ta fågelbon och fågelägg.

9 Att fiska på annans fiskevatten. In­

nan masken sätts på kroken, bör man ta reda på de lokala bestäm­

melserna för fiske (kortfiskevatten o. dyl.).

10 Skräpa ner. Enligt naturskyddslagen kan nedskräpning straffas med bö­

ter.

11 Att elda i skog eller i närheten av skog om fara för skogseld förelig­

ger.

(17)

rabatter i samband med järnvägsresor

Sällskapsresor:

Förening eller slutet sällskap om minst 10 vuxna personer befordras mot en av­

gift av 75%, och om minst 25 vuxna personer mot en avgift av 65 %, av det pris som gäller för enkel eller tur- och returbiljett i 1:a och 2:a klass. Vid resa med snälltåg betalas halv snälltågsbiljett oberoende av de resandes ålder.

Avresestationen skall underrättas i god tid.

Mötesnedsättning:

Mötes- och kongressdeltagare, minst 50 personer, får 25% rabatt på tur- och re­

turbiljetter i 2:a klass vid enskild resa minst 50 km. Hel snälltågsavgift.

Nedsättningen beviljas av distriktschefen. Biljett på alla stationer och resebyråer mot särskild rekvisition, som SJ sänder arrangörer f. v. b. till deltagarna.

Idrottsresa:

Aktiva idrottsmän och funktionärer i svenska idrottsföreningar reser i grupper fram och åter för enkelt biljettpris i 2:a klass vid deltagande i utlysta tävlingar, kurser osv. Avgift för minst 6 vuxna. Halv snälltågsavgift. Giltighetstiden 15 dagar.

Biljett på alla stationer och resebyråer mot rekvisition. Medlemskort uppvisas.

Resor för scouter och annan föreningsungdom:

Skol- och föreningsungdom (scouter m.fl.) under 21 år jämte lärare/ledare betalar endast 50% av priset för enkel eller tur- och returbiljett, beräknat på pris för vuxen person. Avgift erlägges för minst 10 personer. Halv snälltågsbiljett. Fri resa medges för en deltagare för varje påbörjat 15-tal betalande.

Biljettrekvisition bör göras gärna ett par dagar innan resan. Vissa inskränkningar i ovanstående förmåner gäller under veckoslut och helger.

Upplysningar och biljetter på

WESBl

ner och SJ resebyråer.

IYCKERIAB

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :