• No results found

Bullerutredning Odensjö 7:7 m fl RAPPORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning Odensjö 7:7 m fl RAPPORT"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RAPPORT

TOVATT ARCHITECTS AND PLANNERS AB

Bullerutredning Odensjö 7:7 m fl

UPPDRAGSNUMMER 13009262

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR DETALJPLAN

2019-10-04

REVIDERAD 2019-10-24

STOCKHOLM AKUSTIK DANIEL FORSBERG HILMA LARSSON

GRANSKAD AV: JOHANNA THORÉN

(2)

Sammanfattning

Ekvivalenta trafikbullernivåer från Lovsjövägen innebär att de fyra husen närmast Lovsjövägen måste anpassas så att minst hälften av bostadsrummen i respektive bostad får tillgång till bullerskyddad sida.

Husen längre in i planområdet klarar riktvärden vid fasad enligt förordningen.

För att samtliga planerade hus ska klara riktvärden vid fasad, utan krav på anpassning av planlösningar, kan hastigheten på Lovsjövägen begränsas från nuvarande 60 km/h till 40 km/h.

Maximala trafikbullernivåer från Odensjövägen överskrider riktvärde för bullerskyddad uteplats för de två husen närmast Odensjövägen. Med lokala bullerskyddsskärmar vid respektive uteplats klaras riktvärden enligt förordningen. Vid övriga hus i planområdet kan uteplats i bullerskyddat läge erhållas utan ytterligare åtgärder.

Beräknade ljudnivåer medger goda förutsättningar att klara myndighetskrav för ljudmiljö inomhus, med avseende på dimensionering av fasad, fönster och eventuella

ventilationsdon.

(3)

Innehållsförteckning

1 Inledning och bakgrund 1

2 Underlag 2

3 Riktvärden 3

3.1 Buller från trafik 3

3.1.1 Utomhus 3

3.1.2 Inomhus 3

3.2 Samlade bedömningsgrunder 4

4 Förutsättningar 5

4.1 Väg- och spårtrafik 5

4.2 Beräkningsprogram och noggrannhet 5

4.3 Utredningsförutsättningar 6

5 Beräkningsresultat 6

5.1 Bilagor 6

5.2 Översikt 7

5.3 Hus A 11

5.3.1 Ljudnivåer vid fasad 11

5.3.2 Uteplatser 12

5.3.3 Slutsatser 12

5.4 Hus B-D 13

5.4.1 Ljudnivåer vid fasad 13

5.4.2 Uteplatser 13

5.4.3 Slutsatser 13

5.5 Hus E 14

5.5.1 Ljudnivåer vid fasad 14

5.5.2 Uteplatser 14

5.5.3 Slutsatser 14

5.6 Hus F-I 14

5.6.1 Ljudnivåer vid fasad 14

5.6.2 Uteplatser 14

5.6.3 Slutsatser 14

6 Samlad bedömning 15

7 Beskrivning av föreslagna bullerskyddsåtgärder 15

(4)

7.1 Hastighetssänkning 15

7.2 Bullerskyddsskärm mot Lovsjövägen 15

7.3 Lokala bullerskyddsskärmar 15

8 Förslag till detaljplanbestämmelser 16

Bilagor

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå - Utformningsförslag Bilaga 2 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag

Bilaga 3 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + Lokala bullerskyddsskärmar Bilaga 4 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + Lokala bullerskyddsskärmar Bilaga 5 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + 2,5 m bullerskyddsskärm längs

Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 6 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + 2,5 m bullerskyddsskärm längs Lovsjö vägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 7 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + Hastighetssänkning på Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 8 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + Hastighetssänkning på Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

(5)

1(16)

1 Inledning och bakgrund

Jönköping Kommun avser detaljplanelägga del av fastigheten Odensjö 7:7 i för

bostadsbebyggelse. Sweco akustik har av Tovatt architects and planners fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning för planarbetet.

Området avgränsas av Lovsjövägen i väst samt Odensjövägen i norr, vilka utgör de huvudsakliga källorna till buller i planområdet. Ca 1 km väst om planområdet går E4.

Planen berör en del av fastigheten som idag består av åkermark för att möjliggöra byggnation av bostäder. Se Figur 1 för situationsplan med planerade byggnader enligt utformningsförslag.

I denna rapport utreds trafikbullernivåer vid planerade bostäder och möjlig principiell utformning av åtgärder.

Figur 1. Illustration av planerad bebyggelse från situationsplan.

(6)

Figur 2. Illustration av planområdet med omgivningar.

2 Underlag

• Situationsplan med planerad bebyggelse och byggnadshöjder daterad 2019-08- 28

• Vägtrafik uppräknad till prognosår från beställare 2019-09-05

• Markmodell och befintligheter från digital baskarta daterad 2019-03-18

• Samrådshandling för detaljplan daterad 2019-02-13

(7)

3(16)

3 Riktvärden 3.1 Buller från trafik

3.1.1 Utomhus

Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 2015:216 med ändringarna som träder i kraft 1:a juli 2017, framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller väsentlig om byggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA Ljudnivå utomhus vid fasad

(frifältsvärde) 601 -

Ljudnivå utomhus vid uteplats i

anslutning till bostad 50 702

Om värdet 60 dBA vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå3 inte överskrids vid fasaden.

Vid ombyggnad gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad.

3.1.2 Inomhus

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR, som anger att ”byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.

Ljudisolering dimensioneras utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att ljudnivåer i Tabell 2 inte överskrids inomhus. Angivna värden avser minimikrav för nya bostäder.

1För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA.

2Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dBA.

3Gäller nattetid (22-06).

(8)

Tabell 2. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder.

Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA i utrymme för sömn, vila eller

daglig samvaro 30 454

i utrymme för matlagning eller

personlig hygien 35 -

Vidare finns det riktvärden för lågfrekvent buller Folkhälsomyndighetens allmänna råd enligt Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13.

Frekvensband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 Ljudtrycksnivå, Leq (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32

3.2 Samlade bedömningsgrunder

Bedömningen av möjligheterna att bygga bostäder i enlighet med gällande förordningar och vägledningar avseende trafikbuller sker i denna rapport utgående från riktvärden nedan.

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

• Möjligheten att uppfylla avstegsfall:

o Riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad i tillräcklig omfattning för att alla lägenheter som har ekvivalent ljudnivå över 60 dBA på trafiksidan kan vända hälften av bostadsrummen mot den dämpade sidan.

o Riktvärdet om 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för små lägenheter om max 35 m2.

• Möjligheten att erhålla uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

4Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.

(9)

5(16)

4 Förutsättningar

4.1 Väg- och spårtrafik

Trafikbuller i planområdet orsakas främst av vägtrafik på Lovsjövägen och Odensjövägen.

Trafikuppgifter för dessa vägar har erhållits av trafikplanerare på Jönköpings kommun.

Nedan listas de relevanta trafikparametrar för prognosår 2030 som använts i beräkningarna.

Tabell 4. Vägtrafik, prognosår 2030

Väg ÅDT

[antal]

Tung trafik [%]

Hastighet [km/h]

Lovsjövägen 6 700 11 60

Odensjövägen 6505 17 70

Lokal gata 130 5 30

4.2 Beräkningsprogram och noggrannhet

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för buller från väg- och järnvägstrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653 [1] i programvaran SoundPlan 8.1. Bullerberäkningar är utförda med inverkan av tre reflexer. Den maximala ljudnivån vid fasad är beräknad som den femte högsta ljudnivån som uppkommer nattetid, i enlighet med gällande riktvärde. Ljudnivåer vid fasad beräknas som

frifältsvärden, alltså ljudnivån utan inverkan av reflexer från den egna fasaden. Detta kan göra att resultatet av beräkningar av bullerutbredningen kan se ut att ge högre värden nära fasaden än vad värdet vid fasad blir.

I beräkningsmodellerna finns en beräkningsnoggrannhet på  2-3 dB. Noggrannheten i beräkningarna beror även på indata, såsom trafiksiffror, höjdinformation, placeringen av hus, vägstandard, dubbdäck, väglag etc.

I projektet förekommer gator med högsta hastighet 40 km/h och 30 km/h.

Beräkningsmodellen har en lägsta gräns för lätt trafik vid 40 km/h och för tung trafik vid 50 km/h. Detta innebär att för dessa gator beräknas bullret utifrån högre hastigheter än skyltat, och detta kan innebära en överskattning av ljudnivåerna.

5 Bedöms öka med ca 200 fordon till ca 850 ÅDT om den planerade golfbanan norr om Odensjövägen byggs.

(10)

4.3 Utredningsförutsättningar

En bullerskyddskärm längs Odensjövägen har diskuterats i tidigt skede. Med hänsyn till risken för störning av befintliga naturvärden har alternativet inte utretts vidare som möjlig bullerdämpande åtgärd.

Vid beräkning av buller från trafik på lokalgata har lätta fordon antagits varit

dimensionerande för maximala ljudnivåer, då antalet tunga fordon inte överskrider än 5 per timme dagtid eller per nattperiod.

5 Beräkningsresultat

Nedan redovisas beräknade trafikbullernivåer översiktligt för planområdet samt per huskropp med konsekvensanalys.

5.1 Bilagor

Resultatet av genomförda beräkningar redovisas som ljudutbredning 2 m över mark samt som frifältsvärden vid fasad i bilaga 1 till 8.

Bilaga 1-2 redovisar beräkningar med föreslagen bebyggelse och prognostrafik.

Bilaga 3-4 redovisar beräkningar med åtgärder endast vid uteplats.

Bilaga 5-8 redovisar beräkningar med åtgärder som krävs för att klara bullerriktvärden enligt förordningen vid samtliga bostäder i planområdet.

Tabell 5. Förteckning över bilagor

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå - Utformningsförslag Bilaga 2 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag

Bilaga 3 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + Lokala bullerskyddsskärmar Bilaga 4 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + Lokala bullerskyddsskärmar Bilaga 5 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + 2,5 m bullerskyddsskärm mot

Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 6 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + 2,5 m bullerskyddsskärm mot Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 7 Ekvivalent ljudnivå – Utformningsförslag + Hastighetssänkning på Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

Bilaga 8 Maximal ljudnivå - Utformningsförslag + Hastighetssänkning på Lovsjövägen + Lokala bullerskyddsskärmar

(11)

7(16)

5.2 Översikt

Figur 3. Benämning av respektive huskropp i denna rapport.

A

B

C

D

E

F

G G

H

I

(12)

Figur 4. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från nordväst. Utan åtgärder. Motsvarar beräkning i bilaga 1.

Figur 5. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från öst. Utan åtgärder. Motsvarar beräkning i bilaga 1.

(13)

9(16) Figur 6. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från nordväst. Bullerskyddsskärm i plangräns mot Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser. Motsvarar beräkning i bilaga 5.

Figur 7. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från öst. Bullerskyddsskärm i plangräns mot Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser. Motsvarar beräkning i bilaga 5.

(14)

Figur 8. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från nordväst Sänkt hastighet på Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser. Motsvarar beräkning i bilaga 7.

Figur 9. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad, vy från öst. Sänkt hastighet på Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser. Motsvarar beräkning i bilaga 7.

(15)

11(16)

5.3 Hus A

5.3.1 Ljudnivåer vid fasad

Beräkningar visar att ekvivalenta ljudnivåer vid fasader mot Lovsjövägen uppgår till 60-65 dBA, se Figur 4. Byggnaden måste därmed anpassas så att minst hälften av bostadsrummen per lägenhet/bostad får tillgång till en ljuddämpad sida med högst 55/70 dBA ekvivalent/maximal ljudnivå. Detta kan exempelvis uppfyllas med anpassning av byggnad och planlösning enligt Figur 10.

Figur 10. Förslag på anpassning av byggnad och planlösning som uppfyller krav på bullerdämpad sida för minst hälften av bostadsrummen i Hus A. Färgmarkeringar avser beräknad maximal ljudnivå, 55 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls längs alla färgmarkerade fasader. Grön och blå markering indikerar delar av fasaden där kriterier för bullerdämpad sida innehålls. Notera att ritningen är spegelvänd för Hus A.

Med åtgärder som medför att ekvivalenta ljudnivåer inte överskrider 60 dBA vid någon fasad behöver byggnaden inte anpassas för bullerdämpad sida. Exempel på åtgärd är en hastighetssänkning på Lovsjövägen från 60 till 40 km/h längs planområdet, se Figur 8 samt Figur 9. Med en bullerskyddskärm längs del av plangräns mot Lovsjövägen klaras 60 dBA vid fasad generellt förutom överbyggnaden på plan 3, se Figur 6 samt Figur 7.

Avsteg i bedömningen bör kunna göras med vissa villkor, se kapitel 6 Samlad bedömning.

Om Hus A utgår från planen skulle Hus B få 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå längs norra fasaden i något högre utsträckning än redovisat i Figur 4. Detta skulle inte påverka den samlade bedömningen för Hus B.

(16)

5.3.2 Uteplatser

Beräknade ljudnivåer utomhus överskrider riktvärde för uteplats - 50/70 dBA

ekvivalent/maximal ljudnivå - runt hela byggnaden. Med en lokal bullerskyddsskärm kan bullerskyddade uteplatser erhållas längs byggnadens östra fasad. Se grön streckning i Figur 11 för föreslagen placering.

Figur 11. Föreslagen placering av lokala bullerskyddskärmar vid uteplats för hus A och E 5.3.3 Slutsatser

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik överskrider riktvärden för såväl fasad som uteplats.

Lokal bullerskyddsskärm vid uteplats och anpassad planlösning eller bullerdämpande åtgärd vid Lovsjövägen krävs för att klara riktvärden enligt förordningen.

(17)

13(16)

5.4 Hus B-D

5.4.1 Ljudnivåer vid fasad

Beräkningar visar att ekvivalenta ljudnivåer vid fasader mot Lovsjövägen uppgår till 60-65 dBA, se Figur 5. Planlösningarna måste därmed anpassas så att minst hälften av

bostadsrummen per lägenhet/bostad får tillgång till en bullerdämpad sida med högst 55/70 dBA ekvivalent/maximal ljudnivå. Kriterier för detta uppfylls vid fasader mot öst.

Med anpassad planlösning bedöms detta vara möjligt att uppnå.

Med åtgärder som medför att ekvivalenta ljudnivåer inte överskrider 60 dBA vid någon fasad behöver byggnaderna inte anpassas för bullerdämpad sida. Exempel på åtgärd är en hastighetssänkning på Lovsjövägen från 60 till 40 km/h i anslutning till planområdet, se Figur 8 samt Figur 9.

5.4.2 Uteplatser

Beräknade ljudnivåer utomhus innehåller riktvärde för uteplats - 50/70 dBA ekvivalent/maximal ljudnivå – längs byggnadernas östra fasader.

5.4.3 Slutsatser

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik på Lovsjövägen medför att planlösningarna måste anpassas så att hälften av bostadsrummen får till gång till en bullerdämpad sida.

Bullerskyddad uteplats kan erhållas längs byggnadernas östra fasader.

(18)

5.5 Hus E

5.5.1 Ljudnivåer vid fasad

Beräkningar visar att ekvivalenta ljudnivåer vid mest utsatta fasad mot Odensjövägen uppgår till 55-60 dBA, se Figur 5. Byggnaden behöver därmed ej anpassas ytterligare med avseende på trafikbullernivåer vid fasad.

5.5.2 Uteplatser

Beräknade ljudnivåer utomhus överskrider riktvärde för uteplats - 50/70 dBA

ekvivalent/maximal ljudnivå – längs västra, norra och delar av östra fasaden. Med en lokal bullerskyddsskärm kan bullerskyddade uteplatser erhållas för bägge

lägenheterna/bostäderna längs byggnadens östra fasad. Se grön streckning i Figur 11 för föreslagen placering.

5.5.3 Slutsatser

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik medför att byggnaden ej behöver anpassas med avseende på trafikbullernivåer vid fasad.

Lokal bullerskyddsskärm mot Odensjövägen krävs för att klara riktvärden för uteplats.

5.6 Hus F-I

5.6.1 Ljudnivåer vid fasad

Beräkningar visar att ekvivalenta ljudnivåer ej överskrider 55 dBA vid någon byggnad, se Figur 5. Byggnaderna behöver därmed ej anpassas ytterligare med avseende på

trafikbullernivåer vid fasad.

5.6.2 Uteplatser

Riktvärde för uteplats - 50/70 dBA ekvivalent/maximal ljudnivå överskrids inte i anslutning till någon av byggnaderna. Bullerskyddade uteplatser kan erhållas i anslutning till

samtliga fasader.

5.6.3 Slutsatser

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik medför att byggnaderna ej behöver anpassas med avseende på trafikbullernivåer vid fasad.

Bullerskyddad uteplats kan erhållas i anslutning till respektive byggnad.

(19)

15(16)

6 Samlad bedömning

Hus A måste anpassas med bullerdämpad sida i tillräcklig omfattning. Enligt ritningsskiss med förslag på justering av byggnadsform och planlösning kan detta uppfyllas. Med en lokal bullerskyddsskärm kan bullerskyddade uteplatser erhållas längs byggnadens östra fasad. Med en sänkning av hastigheten på Lovsjövägen från 60 till 40 km/h skulle ingen anpassning av planlösning av Hus A behövas då riktvärden skulleinnehålls vid fasad.

Med en bullerskyddsskärm längs del av plangräns mot Lovsjövägen klaras riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå generellt vid fasad, dock kvarstår överskridande på

överbyggnaden på plan 3. Avsteg i bedömningen kan göras om fasad på plan 3 mot Lovsjövägen planeras utan fönster6, eller möjligen med fasta fönster och bostadsrum på plan 3 förses med öppningsbart fönster för vädring i annan fasad.

Hus B-D måste anpassas med ljuddämpad sida i tillräcklig omfattning. Bullerskyddade uteplatser kan erhållas längs byggnadernas östra fasader. Med en sänkning av

hastigheten på Lovsjövägen från 60 till 40 km/h gäller samma bedömning som för Hus A avseende ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.

Hus E innehåller riktvärden vid fasad. Med en lokal bullerskyddsskärm kan bullerskyddade uteplatser erhållas längs byggnadens östra fasad.

Hus F-I innehåller riktvärden vid fasad och för bullerskyddade uteplatser.

Om Hus A utgår från planen påverkas inte den samlade bedömningen avseende buller för Hus B.

Utifrån de beräknade utomhusnivåerna bedöms myndighetskrav avseende trafikbullernivåer inomhus kunna uppfyllas med rätt dimensionering av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och ventilationsdon.

7 Beskrivning av föreslagna bullerskyddsåtgärder 7.1 Hastighetssänkning

Hastigheten sänks till 40 km/h på Lovsjövägen, på en sträcka med start minst 100 m norr om planområdet till 100 m söder om planområdet.

7.2 Bullerskyddsskärm mot Lovsjövägen

I beräkningen har en bullerskyddsskärm med skärmkrön 2,5 m över respektive parti av vägbanan ansatts. Beroende på terrängen kan detta innebära att faktisk skärmhöjd är högre eller lägre än 2,5 m. Se bilaga 5 och 6 för översiktlig utformning i plan.

7.3 Lokala bullerskyddsskärmar

Bullerskyddsskärmar vid uteplats har modellerats med skärmkrön 2,5 m över mark.

6 Tillämpas i Stockholms stads vägledning för tolkning av förordningen.

(20)

8 Förslag till detaljplanbestämmelser

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för alla byggnader som omfattas av detaljplanen:

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att,

• Lägenheter mindre än 35 kvm får högst 65 dBA från vägtrafik vid fasad

• Lägenheter större än 35 kvm får högst 60 dBA från vägtrafik vid fasad

• vid överskridande ska

o minst hälften av bostadsrummen i berörd bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden o minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden

• gemensam uteplats med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå kan anordnas i anslutning till bostäderna

(21)

Bilaga 1

Odensjö

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:1 Filnamn:1_P_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknad högsta ljudnivå vid fasad, frifältsvärde

ORT DATUM

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 75 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 40 - 45

<= 40

A

B

C

D

G

H F

E

I

(22)

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:2 Filnamn:2_P_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

A

B

C

D

G

H F

E

I

(23)

Bilaga 3

Odensjö

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:4

Filnamn:3_P_Åtgärd_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

Lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser

ORT DATUM

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 75 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 40 - 45

<= 40

A

B

C

D

G

H F

E

I

(24)

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:3

Filnamn:4_P_Åtgärd_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

Lokala bullerskyddsskärm vid uteplatser

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

A

B

C

D

G

H F

E

I

(25)

Bilaga 5

Odensjö

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:6

Filnamn:5_P_Skärm_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

2,5 m bullerskyddsskärm längs Lovsjövägen samt lokala

bullerskyddsskärmar vid uteplatser

ORT DATUM

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 75 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 40 - 45

<= 40

A

B

C

D

G

H F

E

I

(26)

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:6

Filnamn:6_P_Skärm_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

2,5 m bullerskyddsskärm längs Lovsjövägen samt lokala

bullerskyddsskärmar vid uteplatser

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

A

B

C

D

G

H F

E

I

(27)

Bilaga 7

Odensjö

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:8

Filnamn:7_P_Hastighetssänkning_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

Hastighetssänkning till 40 km/h på Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser

ORT DATUM

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 75 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 40 - 45

<= 40

A

B

C

D

G

H F

E

I

(28)

Tovatt Architects & Planners AB Odensjö bullerutredning

Beräkning nr:8

Filnamn:8_P_Hastighetssänkning_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark Värden vid hus avser beräknade högsta ljudnivå vid fasad,

frifältsvärde

Hastighetssänkning till 40 km/h på Lovsjövägen samt lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser

HANDLÄGGARE SEFODA/SEHILA

PROJEKT NR:

13009262

Ljudnivå i dB(A)

> 90 85 - 90 80 - 85 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 55 - 60

<= 55

A

B

C

D

G

H F

E

I

References

Related documents

Att miljöförvaltningen valde att kräva in mätresultat istället för att själva mäta beror på att vi anser att uppmätning av ljudnivån är en del i en egenkontroll som skall

Riktvärden för äldre skolgård, det vill säga ej nybyggnad, innebär att den ekvi- valenta ljudnivån från trafiken inte bör överskrida 55 dBA på de delar av skol- gården som

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

RIKSINTRESSE/FORNMINNEN Planområdet ligger inte inom område av riksintresse för natur- eller kultur- minnesvård.. Inga kända fornlämning- ar har påträffats

Planområdet ligger inte inom område av riksintresse för natur- eller kulturminnesvård men gränsar till ett område som utgör riksintresse för kulturmiljö..

Ett genomförande av detaljplanen med uppförande av nya byggnader enligt illustrationskartan, sänker ljudnivåerna vid förskolan så att bullersituationen blir klart bättre än

De flesta av de planerade bostäderna inom planområdet uppfyller riktvärdena för trafikbuller enligt förordningens 3 § genom att dygnsekvivalent ljudnivå från tra- fik vid

▪ minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och.. ▪ minst hälften av bostadsrummen