• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Roland Goltsch Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Roland Goltsch Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Roland Goltsch

Název bakalářské práce: Vliv existence celní unie na vývoj zahraničního obchodu ČR

Cíl práce: Cílem práce je určit budoucí možný vývoj zahraničního obchodu ČR a identifikovat vliv změny v rámci celní unie.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jaké další ukazatele jsou běžně využívány k analýze zahraničního obchodu, kromě Vámi uváděné míry otevřenosti ekonomiky?

2. Diskutujte tzv. soft a hard brexit. Jaká varianta by byla pro ČR výhodnější a proč?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře

Datum: 23. 5. 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Práce je zaměřena na vývoj zahraničního obchodu ČR v podmínkách celní unie. Autor v úvodu práce formuluje tři výzkumné předpoklady. Pro ověření prvního předpokladu vhodně použil výpočet Herfindahl - Hirschmannova indexu koncentrace. Zdrojem dat pro výpočet byla oficiální statistika ČSÚ. Dále autor ve své práci aplikoval metodu komparace a verbální dedukce. První část práce je převážně teoretická a zabývá se podstatou integrace, následně integračními procesy v Evropě a obchodními vztahy EU se „zbytkem“ světa. Další kapitoly jsou orientovány prakticky. Pozitivně hodnotím snahu autora reagovat na aktuální problém brexitu a jeho pokus vyvození možných důsledků pro zahraniční obchod ČR i ekonomiku jako celek. V závěru se autor diskutuje výsledky svého zkoumání v kontextu formulovaných výzkumných předpokladů. Neformuluje však žádná konkrétní hospodářsko-politická doporučení. Ve své práci postupoval od obecného ke konkrétnímu.

Práce má logickou strukturu. V teoretické části mohl autor použít více zahraniční literatury. Citace jsou uvedeny v souladu se směrnicí. Autor splnil cíl bakalářské práce.

References

Related documents

Cíl práce: Rozbor maloobchodního řetězce Lidl z hlediska praktikovaných maloobchodních činností a následné vyhodnocení efektivity těchto aktivit z pohledu zákazníka,

V prvních třech kapitolách se studentka věnuje mezinárodní marketingové komunikaci s důrazem na sociální sítě jako komunikační nástroj, tato část tvoří teoretický

Výsledkem práce jsou konkrétní doporučení pro komunikaci vybrané firmy v zahraničí, čímž byl cíl bakalářské práce splněn. V prvních třech kapitolách student

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Na začátku práce je uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž specifikovány použité zkratky.. Při

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita