• No results found

Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM. Remissyttrande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt STOCKHOLM. Remissyttrande"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Justitiedepartementet SN Dnr 111/2009 Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt

103 33 STOCKHOLM

2009-08-17

Remissyttrande

Förslag till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

(KOM(2009) 126 slutlig)

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade förslag och vill med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i artikel 4 om rätt till ersättning för indriv- ningskostnader med ett schablonbelopp. Förslaget innebär att vid sen betalning mellan företag borgenären ges rätt till både dröjsmålsränta och schablonersätt- ningen, oberoende av om denne haft några faktiska kostnader för indrivningsåtgär- der. Eftersom dröjsmålsränta utgör ersättning till borgenären när gäldenären inte betalat i tid innebär förslaget att lagstiftaren ger borgenären dubbel kompensation för förseningen. Svenskt Näringsliv anser att det inte är rimligt. Vi ifrågasätter också om syftet med förslaget uppnås, om det har en sådan avskräckande effekt på gäldenären att denne betalar i tid.

Övriga förslag tillstyrks. Särskilt välkomnas förslaget att myndigheter och andra offentliga organ som huvudregel ska vara skyldiga att betala fakturor inom 30 dagar.

Svenskt Näringsliv värdesätter att i förslaget avtalsfriheten upprätthålls som grund- läggande princip för handelstransaktioner mellan näringsidkare.

Kommissionens förslag om omarbetning av 2000 års direktiv om sena betalningar (2000/35/EG) syftar främst till att få myndigheter att betala fakturor i tid och minska myndigheternas betalningstider, men även att minska antalet sena betalningar mellan företag samt mellan företag och myndigheter.

(2)

Att företag betalar för sent beror snarare på likviditetsproblem än på en ovilja att betala.

Hårdare sanktioner skulle därför troligtvis inte påverka gäldenären att betala i tid. När gäldenären har pengar tillgängliga, betalas normalt fordringar i avtalad tid.

Sena betalningar påverkar likviditeten - och i många fall även soliditeten - hos företag, vilket kan vara särskilt allvarligt för små och medelstora företag. Det gäller särskilt under rådande finanskris som har gjort det svårare för företag att täcka försenade inbetalningar med kortfristiga banklån. Krisen har också gjort det svårare för företag att försäkra sig mot sena betalningar.

Den svenska utredning som utvärderade åtgärder mot sena betalningar (SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet) konstaterade att det är svårt att belägga systematiska skill- nader mellan företag av olika storlek. Bilden av sena betalningar som ett problem som enbart orsakas av stora företag och alltid bara drabbar små är inte rättvisande menade utredningen, däremot att problemen är mer uttalade i vissa branscher och för de företag som har handel med utlandet. Detta är också Svenskt Näringslivs erfarenhet.

Rätt till ersättning för indrivningskostnader med ett schablonbelopp (artikel 4)

Förslaget ger vid sen betalning mellan företag borgenären rätt till en schablonersättning för indrivningskostnader, vid sidan av dröjsmålsränta och ersättning för faktiska indriv- ningskostnader. Schablonersättningen utgår så fort grund för dröjsmålsränta föreligger och föreslås vara minst 40 euro (för fordringar understigande 1 000 euro) och högst 1 % av det förfallna, obetalda beloppet (för fordringar överstigande 10 000 euro).

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget.

I de inledande skälen (p. 15) anges visserligen att schablonersättningen ska vara ersätt- ning för borgenärens interna kostnader till följd av sena betalningar och artikel 4 står un- der rubriken ”Ersättning för indrivningskostnader”, vilket skulle tala för att schabloner- sättningen ska vara en ersättning för havda indrivningskostnader.

Svenskt Näringsliv har dock utgått från artikelns lydelse när vi tagit ställning till försla- get. Denna anger att schablonersättningen ska utgå när grund för dröjsmålsränta förelig- ger, d.v.s. gäldenären är betalningsskyldig för schablonersättningen även om borgenären inte vidtagit någon indrivningsåtgärd och således inte har någon kostnad härför. Har bor- genären haft kostnader för indrivning har denne enligt förslagets artikel 4.3 rätt till skälig ersättning för dessa. Schablonersättningen är alltså ett förseningsbelopp som gäldenären ska betala förutom dröjsmålsräntan och ersättningen för faktiska indrivningskostnader.

Enda undantaget synes vara om ”annat anges i avtalet”.

Dröjsmålsränta utgör ersättning till borgenären när gäldenären inte betalat i tid. Om nu borgenären ges rätt till både schablonersättning och dröjsmålsränta, oberoende av om denne haft några indrivningskostnader, innebär det att lagstiftaren ger borgenären rätt till dubbel kompensation för förseningen. Svenskt Näringsliv anser att det inte är rimligt.

Ytterligare ett skäl mot förslaget är att kostnader och arbete för indrivning inte ökar med fordringsbeloppets storlek. De föreslagna fasta beloppen är oproportionerliga. Nuvarande

(3)

ordning med skälig ersättning för faktiska, havda indrivningskostnader samt dröjsmåls- ränta som ersättning till borgenären vid sena betalningar är därför mer lämplig.

Förslaget motiveras (sid. 8) med att det skulle ha en avskräckande effekt på gäldenären samt möjliggöra för borgenären att driva in sina administrativa kostnader för sena betal- ningar. Det sistnämnda argumentet är inte hållbart om avsikten är att schablonersätt- ningen ska utgå även när borgenären inte haft kostnader för indrivning. Redan 2000 års direktiv om sena betalningar ger en borgenär som haft kostnader för indrivning rätt till ersättning för dessa kostnader. Som nämnts föreslås en bestämmelse härom också i det nu remitterade förslaget, artikel 4.3. Borgenären kan alltså få ersättning för sina administra- tiva kostnader även om artikel 4.1 inte genomförs.

Svenskt Näringsliv ifrågasätter om förslaget har en sådan avskräckande effekt på gälde- nären att denne betalar i tid. Den tidigare nämnda svenska utredningen konstaterade att väldigt många företag i Sverige inte utnyttjar de möjligheter som lagstiftningen ger för att påskynda betalning eller för att få kompensation vid försenade betalningar. Exempelvis följdes endast 1,3 % av fakturorna från små och medelstora företag av krav på dröjsmåls- ränta enligt utredningens enkätundersökning riktad till 3 000 små och medelstora företag (SOU 2007:55 sid. 136). Situationen verkar vara densamma i de andra medlemsstaterna i och med att Kommissionen (sid. 3) anger att trots 2000 års direktiv tar många företag, särskilt små och medelstora, inte ut ränta fastän de har rätt att göra det. Detta ger enligt Svenskt Näringsliv anledning att vara tveksam till om syftet att korta faktiska betalnings- tiderna till vad som avtalats kommer att nås om Kommissionens förslag skulle genomfö- ras. Med förslaget ges en borgenär rätt till en schablonersättning vid sidan av dröjsmåls- räntan; vad talar för att borgenären kommer att utnyttja denna rätt när erfarenheten är att den nuvarande rätten till dröjsmålsränta inte utnyttjas särskilt ofta? Innan förslaget antas måste därför en fördjupad konsekvensanalys ske av Kommissionens förslag så att det klarläggs att syftet med det verkligen uppnås.

Ytterligare en oklarhet synes föreligga. Såsom artikel 4 är utformad - när den i första me- ningen refererar till både artikel 3 (handelstransaktioner mellan företag) och artikel 5 (handelstransaktioner där myndigheter är försenade med betalningar) - kan den förstås som att myndigheter vid sen betalning skulle få kompensera borgenären trippelt: dröjs- målsränta, schablonersättning enligt artikel 4 och schablonersättning enligt artikel 5.

Skrivningen på sid. 9 att schablonersättningen om 5 % ska utgå ”utöver dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader” tyder också på att en rätt till trippelersättning föreligger. Det bör tydliggöras om detta är avsikten eller inte.

Vad gäller betalningsvillkor i affärsförhållanden mellan näringsidkare, alltså business-to- business, är det enligt Svenskt Näringsliv nödvändigt att upprätthålla avtalsfriheten som grundläggande princip. I dag råder avtalsfrihet när det gäller betalningstider, liksom när det gäller andra civilrättsliga förhållanden. Parterna bestämmer alltså själva vilken betal- ningstid som ska gälla. Avtalsfriheten som grundläggande princip för förhållandet mellan kommersiella aktörer är den grund som europeisk avtalsrätt vilar på. Även om avvikelser från principen om avtalsfrihet gjorts i vissa länder för vissa situationer i vissa typer av avtal, är det ändå den grundläggande principen. Det är positivt att Kommissionen i för- slaget respekterar avtalsfriheten när det gäller transaktioner mellan företag.

Rent principiellt är betalningstider en del av en förhandling tillsammans med pris, leve- ransvillkor m.m. Att lagreglera en av parametrarna i en förhandling skulle vara märkligt.

Det kan komma att leda till att de andra parametrarna, såsom exempelvis pris, måste om-

(4)

förhandlas om lagreglerna beslutas gälla även för redan ingångna avtal. Svenskt Närings- liv motsätter sig lagregler som inskränker avtalsfriheten när det gäller handelstransaktio- ner mellan näringsidkare.

Offentliga myndigheters betalningar (artikel 5)

Kommissionen föreslår att myndigheter och andra offentliga organ som huvudregel ska betala fakturor för handelstransaktioner inom 30 dagar. Görs inte det ges borgenären rätt till ersättning med 5 % av det förfallna beloppet och dröjsmålsränta från och med den första förseningsdagen.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget.

Såväl Kommissionens vice ordförande Günter Verheugen som kommun- och finans- marknadsminister Mats Odell har betonat vikten av att alla statliga myndigheter och andra offentliga organ är föredömen och betalar sina leverantörsfakturor i tid. Sena be- talningar från offentliga förvaltningar bör inte längre tolereras enligt Verheugen (press- meddelande den 8 april 2009). Det är enligt Odell oacceptabelt att bland annat småföre- tag ska agera bank åt offentliga aktörer (pressmeddelande den 24 juni 2009). Svenskt Näringsliv instämmer till fullo.

Myndigheter och andra offentliga organ har oftare mer kontinuerliga och mer förutsebara intäkter än privata företag. Att de dessutom många gånger kan få finansiering på bättre villkor än privata företag gör att deras finansieringsproblem torde vara mindre. Detta är omständigheter som enligt Svenskt Näringsliv motiverar varför det är berättigat att ställa högre krav på dem vad gäller betalningar. Sena betalningar från myndigheter och andra offentliga organ är särskilt klandervärda i och med att de har betalningsförmåga.

Kommissionen poängterar (sid. 4) att sena betalningar fortfarande är ett allmänt problem i EU och att offentliga förvaltningar i ett antal medlemsstater föregår med synnerligen dåligt exempel. Även svenska offentliga verksamheter betalar sina leverantörsfakturor för sent och har sämre betalningsdisciplin än många privata företag. Enligt uppgift (DI den 8 juni 2009) hade 21,5 % av alla verksamheter i statlig eller kommunal regi betalningsan- märkningar registrerade hos Upplysningscentralen, UC. Bland dessa finns över 100 kommuner och en rad landsting och statliga verk. Som en jämförelse nämns att endast 6,7 % av börsbolagen hade betalningsanmärkningar.

Svenskt Näringsliv anser att införande av en huvudregel om 30 dagars betalningstid för myndigheter och andra offentliga organ kombinerat med den föreslagna schablonersätt- ningen om 5 % vid försenad betalning är ett bra förslag som förhoppningsvis kan för- bättra de offentliga myndigheternas betalningsdisciplin. Om så sker, förbättras sannolikt likviditeten för företag som har affärsrelationer med det allmänna. Fler företag slipper gå i konkurs och därmed minskar samhällskostnaderna. Stater och kommuner får fortsatt in skatteintäkter från företagen och deras anställda. På lång sikt stärks de europeiska företa- gens konkurrenskraft.

I rådande ekonomiska krisläge vore det därför högst önskvärt om lagstiftarna på såväl EU- som nationell nivå kunde genomföra dessa regler redan nu för att därigenom under- lätta för företag att klara sig.

(5)

Mats Odells initiativ att brevledes uppmana samtliga generaldirektörer på statliga myn- digheter att betala sina leverantörsfakturor i tid är berömvärt och Svenskt Näringsliv vädjar att åtgärder vidtas för att säkerställa att uppmaningen efterlevs.

Svenskt Näringsliv välkomnar även Kommissionens förslag att en borgenär ges rätt till dröjsmålsränta vid försenad betalning utan att det krävs en påminnelse till myndigheten (artikel 5.1). Förslaget minskar företags administrativa börda och därmed deras kostna- der.

Schablonersättningen om 5 % av det förfallna beloppet ska enligt förslaget (artikel 5.5) betalas utöver dröjsmålsräntan. Inget sägs däremot i artikel 5 om indrivningskostnader som borgenären har. På sid. 9 sägs dock att schablonersättningen om 5 % ska utgå ”ut- över dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader”. Det framgår inte om det sistnämnda begreppet (ersättning för indrivningskostnader) avser schablonersättning en- ligt artikel 4 eller faktiska indrivningskostnader. Det är således oklart om borgenären har rätt till ersättning för indrivningskostnader över huvud taget eller till den del dessa över- stiger 5 % av det till betalning förfallna beloppet.

Svenskt Näringsliv anser att borgenären bör ha rätt till ersättning för havda indrivnings- kostnader under förutsättning att borgenären kan styrka kostnaderna. Det förefaller olo- giskt och omotiverat att vid sen betalning en borgenär skulle vara berättigad att av mot- parten få ersättning för faktiska indrivningskostnader när motparten är ett företag men inte om motparten är en myndighet eller annat offentligt organ.

Även små räntebelopp ska få tas ut (artikel 1.2)

Kommissionen föreslår att undantaget från direktivets tillämpningsområde för ränteford- ringar som understiger 5 euro ska tas bort.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget. Det bör vara upp till den enskilda borgenären (och inte medlemsstaterna) att avgöra om en liten räntefordran ska krävas in eller inte.

Någon beloppsgräns bör därför inte finnas i direktivet.

30-dagarsfristens utgångspunkt (artiklarna 3.2 b och 5.2 b)

Om förfallodagen eller betalningstiden inte fastställts i avtalet anges i förslaget att 30- dagarsfristen (efter vilken dröjsmålsränta ska betalas) ska börja löpa den dag gäldenären mottog fakturan eller en likvärdig begäran om betalning. För en borgenär är det mycket svårt att styrka att gäldenären tagit emot en faktura eller begäran om betalning en viss dag. För att undvika sådana problem föreslår Svenskt Näringsliv att en mer borgenärs- vänlig lösning väljs, exempelvis den som används i 4 § räntelagen. Där är utgångspunk- ten för 30-dagarsfristen den dag då borgenären avsänt räkning eller på annat sätt fram- ställt krav på betalning av ett bestämt belopp.

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV

Göran Norén Anne Wigart

References

Related documents

Single-step synthesis process of Ti3SiC2 ohmic contacts on 4H-SiC by sputter-deposition of Ti.. Hossein Fashandi, Mike Andersson, Johan Eriksson, Jun

Flera chefer påpekar hur viktigt det är att vara tydlig och rak i sitt ledarskap. Att vara tydlig kan innebära att göra klart vilka roller och ansvar var och en har i

Vi instämmer i de föreslagna åtgärderna för att komma tillrätta med hinder som identifierats på vägen mot ett bredare införande av välfärdsteknik. Gislaveds kommun ställer

”Vid en befruktning utanför kroppen med donerade könsceller eller vid donation av ett befruktat ägg, ska en läkare välja en lämplig donator eller lämpliga

På rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december 2019 har ordförandeskapet aviserat en diskussion om framtiden för EU:s asyl- och migrationspolitik. Ordförandeskapet

Er bietet einen Sitz mit individuell einstellbarer Rückenbespannung, manueller Rückenwinkelverstellung, abschwenkbare Beinstützen, ein höhenver- stellbares und abschwenkbares

1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana

1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana

Som opponent har du frihet att diskutera vilka frågor du vill, förutsatt att dessa är relevanta utifrån det behandlade examensarbetet och syftet med oppositionen. Som opponent ska

Bolagets försäkringstekniska resultat för egen räkning (f.e.r.) för perioden uppgick till 198,2 MSEK (121,8 MSEK), vilket är en förbättring jämfört med föregående

Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av

Ett Marknadsavbrott anses föreligga för respektive Aktieindex eller aktie som ingår i Aktieindexet som utgör underliggande tillgång för Korgen då handeln har avbrutits

3) Annat tillstånd som meddelats med stöd av lagen eller förordningen om fiske eller annat beslut om fattats med stöd av lagen eller förordningen om fiske Utöver de ovan

Den föreslagna waivern skulle under den tid som ett tilläggsskydd, Supplementary Protection Certificate (SPC), gäller innebära ett undantag från detta skydd för att

jordbrukare som etablerar sig ska uppfylla kravet för aktiv jordbrukare från den tidpunkt då han eller hon inledde jordbruksverksamheten. Alla jordbrukare som har fått sammanlagt

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild

Detta har enligt Mercedes-Benz medfört att nya investeringar till största delen görs i fordon med SCR- teknik som klarar kraven för Euro V.. Även i andra EU-länder är det troligt

D¨ arf¨ or ska vi ber¨ akna den betingade sannolikheten att vi drar ask A, givet att vi har erh˚ allit ett 1-euro mynt. Antingen f˚ ar vi sexa eller inte vid varje

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före

Sista datum för att teckna Trafikeringsavtal utifrån fastställd tågplan, gäller endast sökande som enbart ansökt om kapacitet i kompletterande ansökan. Trafikplats/sträcka

Styrelsen utses av b_Qlagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som Täljer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie

Kungen är också den enda föreningspunkten mellan stat och religion i Marocko, till exempel är lag- stiftningen inte inspirerad av sharia.. Kungen har också, personligen och ge-

Vägarna är viktiga för båda städer- na, samtidigt utgör de barriärer för utvecklingen av El Alto som en egen fungerande och sammanhållen stad där människans rörelse inom