UTSTÄLLNINGSKATALOG NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS NORDIC DOG SHOW. Hässleholmsgården den 21 maj 2018

152  Download (0)

Full text

(1)

UTSTÄLLNINGSKATALOG

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS NORDIC DOG SHOW

Hässleholmsgården den 21 maj 2018

BESTYRELSE: Ove Johansson

Christina Johansson Anneli Siöland Einarsson

KOMMISSARIE: Linda Friberg Andersson

PRISER & PLAKETTER: Jerker Arvidsson

SEKRETARIAT ANSVARIG: Lise-Lotte Persson

PRESSANSVARIG Christina Bjerstedt Ohlsson

VETERINÄR: Anna Hedenskog

FINALSPEAKER: Berith Uhlén-Svensson

VID SJUKDOMSFALL: Kontakta sekretariat

SERVICEPERSONAL: Tyringe konståkningssällskap

CUA: Linda Friberg Andersson

RASER OCH RASGRUPPER

TOTALT HAR 2924 HUNDAR ANMÄLTS TILL DENNA UTSTÄLLNINGEN. RASERNA ÄR FÖRDELADE PÅ 10 OLIKA RASGRUPPER. OCH AV DESSA DELTAR 5 RASGRUPPER PÅ LÖRDAGENS UTSTÄLLNING FÖRDELADE PÅ 103 RASER OCH 1416 HUNDAR. VILL NI LETA UPP EN RAS I KATALOGEN SÅ SLÅ UPP RASREGISTRET SOM FINNS SIST I KATALOGEN DÄR DELTAGANDE RASER FINNS I ALFABETISK ORDNING.

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN ÖNSKAR ALLA LYCKA TILL!

ARRANGERANDE KLUBB FRITAR SIG OCH SINA FUNKTIONÄRER FRÅN ALLT ANSVAR FRÅN SKADA OCH FÖRLUST SOM KAN UPPSTÅ FÖR HUNDÄGAREN I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN. DETSAMMA GÄLLER SKADA VILKEN FÖRORSAKATS AV HUND UNDER PÅGÅENDE UTSTÄLLNING SÅVIDA DET EJ KAN LEDAS I BEVIS ATT SKADAN VARIT

PÅ LÖRDAGEN TÄVLAR GRUPP 2, 4, 6, 9, 10

(2)

2

07.30-11.30 Veterinärkontrollen öppen

09.00 Utställningen öppnas och bedömningen börjar 14.30 Final Juniorhandling Anna Hedenskog

15.00 Finaltävlingar

Tävlan om dagens bästa AVELSGRUPP Domare: Bengt-Åke Bogren

Tävlan om dagens bästa VALP Domare: Ann-Christin Johansson

Tävlan om dagens bästa VETERAN Domare: Elisabeth Spillman Åkerlund

Tävlan om dagens bästa hund i GRUPP 2 Domare: Philip Behan

Tävlan om dagens bästa hund i GRUPP 4/6 Domare: Marie Gadolin

Tävlan om dagens bästa UPPFÖDARGRUPP Domare: Mikael Nilsson

Tävlan om dagens bästa hund i GRUPP 9 Domare: Joyce O’Connor

Tävlan om dagens bästa hund i GRUPP 10 Domare: Dimitris Antonopoulos

BIS söndag Eva Liljekvist Borg

OBS! Förhandsgranskning. Hundarna skall genom ägarens/handlerns försorg vara i uppsamlingsringen i god tid före aktuell tävlan

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

(3)

Så här går det till på utställningen

Allmänna regler

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Utställarens skyldigheter

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden ska delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass.

Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass, bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter.

Överträdelse av detta kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras i till exempel bil, bur eller tält så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning

Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på grund av domarbyte. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass. Anmälningsavgiften återbetalas ej heller på grund av veterinärintyg.

Regler för bedömning och bedömningsordning

Bedömningsordning

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatregler som finns på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet ”Cannot be judged”. Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning .

Excellent (utmärkt)

Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition,

visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt

helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från

smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

(4)

4

Very good (mycket god)

Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)

Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)

Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)

Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)

Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell) 6–9mån

Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning.

Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass Juniorkonkurrensklass (junkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån

Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande

utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas

in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som

tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

(5)

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–

Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds- /tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass alternativt i bruks-/ jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs eller i veteranklass om hunden den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning.

Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i championklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år–

Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder.

Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande utställning. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)

I denna klass deltar hanhund/tik som på ifrågavarande utställning tilldelats Ck.

Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är

berättigad att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa hund som är berättigad

att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla

certifikat.

(6)

6

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)

I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)

Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respek-tive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv- CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)

Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)

Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG- vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.

Prisbeteckningar Utmärkelser betecknas med följande färger:

Prisbeteckningar Utmärkelser betecknas med följande färger:

Excellent röd

Very good blå

Good gul

Sufficient grön

Ck rosa

Hp lila

Placering 1 röd

Placering 2 blå

Placering 3 gul

Placering 4 grön

Certifikat blå/gul

Reservcertifikat ljusblå Nordic Show certifikat svart/guld Reserv Nordic Show certifikat vit/silver

Championat röd/grön

CACIB/CACIOB/CACIAG vit reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange BIR röd/gul

BIM grön/vit

BIG-1 röd

BIG-2 blå

BIG-3 gul

BIG-4 grön

BIS-1 röd/vit

BIS-2 blå/vit

BIS-3 gul/vit

BIS-4 grön/vit

(7)

Regler för Nordic Dog Show

Allmänt

Hundars välfärd och hälsa har alltid högsta prioritet på samtliga utställningar i enlighet med de nationella utställningsreglerna. Varje nordiskt land har rätt att arrangera fem (5) Nordic Dog Shows med krav på att arrangera minst en varje år.

Därutöver har varje land rätt att arrangera en utställning för varje 5 000 tal registrerade hundar. Det baseras på antalet registreringar föregående år. En Nordic Dog Show kan inte också vara en internationell utställning.En Nordisk vinnar- utställning måste vara en Nordic Dog Show. Katalogerna för dessa utställningar måste vara tydligt märkta med NKU-loggan samt följande text: ”Nordic Kennel Union”.

Ansökan

Ansökan om att få Nordic Dog Show status på en utställning måste, av den nationella kennelklubben i landet i fråga, sändas till NKU/AU arbetsgrupp senast den 31 december tre år innan tänkt tillfälle för utställningen.

En arbetsgrupp utsedd av NKU/AU koordinerar ansökningarna så det kan undvikas att utställningar infaller på samma datum. Utställningens datum, avståndet mellan utställningar samt gruppindelningen ska tas särskild hänsyn till. Det är NKU sekretariatets uppgift att sammanställa samt publicera Nordic Dog Show program för utställningarna som har godkänts av NKU.

Klasser

Nordic Show certifikat kan tilldelas hundar som har deltagit i följande klasser, så som är definierat i den nationella kennelklubbens utställnings-regler

• Juniorklass

• Unghundsklass

• Bruks/jaktklass

• Öppen klass

• Championklass

• Veteranklass

Klasser i vilka Nordic Show certifikat inte kan utdelas

• Valpklass (inofficiell klass)

Nordic Show certifikat

Endast ett (1) Nordic Show certifikat

kan delas ut för respektive kön, per

ras och rasvariant – i enlighet med

den nationella kennelklubbens

utställningsregler. Alla raser erkända

av NKU kan tilldelas Nordic Show

certifikat. Nordic Show certifikat

tilldelas alltid vinnaren i bästa

hane/tikklass, och reserv Nordic Show

certifikat tilldelas alltid andraplacerad

i bästa hane/tikklass. Nordic Show

certifikat delas ut av tjänstgörande

domare. Den slutgiltiga bekräftelsen

fastslås av de nationella

kennelklubbarna. Den nationella

kennelklubben bekräftar Nordic Show

certifikaten efter utställningen. Om

det framkommer att vinnaren i bästa

hane/tikklass på utställningsdagen

redan var Nordic Show Champion,

eller om resultatet blir makulerat,

flyttas Nordic Show certifikatet till

hunden som blev tilldelad reserv

Nordic Show certifikat. Andraplacerad

(8)

8

i bästa hane/tikklass. Nordic Show certifikaten flyttas aldrig ytterligare.

På Nordic Dog Shows utdelas även nationella certifikat.

Domare

Vid Nordic Dog Shows ska andelen nordiska domare utgöra minst hälften av domarlistan samt vara från minst tre nordiska länder. Ersättningen domarna erhåller ska vara i enlighet med de regler som gäller hos den nationella kennelklubb i landet där utställningen hålls.

Nordic Show Champion

Den nya Nordic Show Champion titeln (NORDIC CH) ersätter den tidigare titeln Nordisk utställningschampion, vilken kräver tre nationella championat från Nordiska länder.

Att bli Nordic Show Champion:

• Hunden måste vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad.

• Hunden måste erhålla tre Nordic Show certifikat från tre olika Nordiska länder*, utdelade av tre olika domare.

Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

*Island undantas från regeln gällande tre olika Nordiska länder på grund av deras karantänregler. Således, alla tre Nordic Show certifikaten, utdelade av tre olika domare, kan utdelas på Island.

Ansökan om titeln Nordic Show

Champion ska skickas till det land där

hunden är registrerad. Om hunden

inte är registrerad i ett Nordiskt land

ska ansökan skickas till den nationella

kennelklubben i det land där det sista

Nordic Show certifikatet togs.

(9)

RASFÖRTECKNING

GRUPP 1 VALL-BOSKAP- HERDEHUNDAR Australian cattledog Australian kelpie Australian shepherd Australian stumpy tail cattle dog*

Bearded collie Beauceron Belgisk vallhund:

groenendael laekenois malinois tervueren Bergamasco

Berger des pyrénées à face rase Berger des pyrénées à poil long Berger picard

Border collie Bouvier des ardennes Bouvier des flandres Briard

Ca de bestiar Cão da serra de aires Ceskoslovenský vlcak Chodský pes

Ciobanesc romanesc carpatin Ciobanesc romanesc mioritic Collie, korthårig

Collie, långhårig Gos d'atura catala Hollandse herdershond:

korthårig långhårig strävhårig Hrvatski ovcar Juzjnorusskaja ovtjarka Komondor

Kuvasz

Lancashire heeler Maremmano-abruzzese Mudi

Old english sheepdog Polski owczarek nizinny Polski owczarek podhalanski Puli

Pumi

Saarloos wolfhond Schapendoes Schipperke Shetland sheepdog Slovensky cuvac Tysk schäferhund

Långhårig normalhårig Vit herdehund Vostochno evropeiskaya ovcharka

Welsh corgi cardigan Welsh corgi Pembroke

GRUPP 2

SCHNAUZER OCH PINCHER, MOLOSSER OCH

BERGSHUNDAR SAMT SENNENHUNDAR Affenpinscher Aidi

Appenzeller sennenhund Berner sennenhund Boxer

Broholmer Bullmastiff Cane corso

Cão da serra da estrela:

pelo comprido pelo curto Cão de castro laboreiro Cao de gado transmontano Cão fila de são miguel Cimarron Uruguay

Ciobanesc romanesc de bucovina Dansk/svensk gårdshund Dobermann

Dogo argentino Dogue de bordeaux Dvärgpinscher Dvärgschnauzer:

peppar & salt svart svart & silver vit

Engelsk bulldogg Entlebucher sennenhund Fila brasileiro

Grand danois

Grosser schweizer sennenhund Hollandse smoushond Hovawart

Kangal çoban köpegi Kavkazskaja ovtjarka Krazski ovcar Landseer Leonberger Mastiff Mastin español Mastino napoletano Newfoundlandshund Perro dogo mallorquin/ca de bou

Pincher Presa canario Pyrenéerhund Pyreneisk mastiff Rafeiro do alentejo Riesenschnauzer:

peppar & salt svart svart & silver Rottweiler Rysk svart terrier Sankt bernhardshund:

Sarplaninac Schnauzer:

peppar & salt svart Shar pei

Sredneasiatskaja ovtjarka Tibetansk mastiff Tornjak Tosa

Österreichischer pinscher GRUPP 3

Airedaleterrier

American staffordshire terrier American hairless terrier American toy foxterrier Australisk terrier Bedlingtonterrier Biewer terrier Borderterrier Bullterrier Cairnterrier Ceskyterrier Dandie dinmont terrier English toy terrier Irish glen of imaal terrier Irish softcoated wheaten terrier Irländsk terrier

Jack russell terrier Kerry blue terrier Lakelandterrier Manchesterterrier Miniatyrbullterrier Nihon teria Norfolkterrier Norwichterrier Parson russell terrier Ratornero-bodeguero andaluz Rat terrier

Sealyhamterrier Silky terrier Skotsk terrier Skyeterrier Släthårig foxterrier Staffordshire bullterrier Strävhårig foxterrier Tenterfield terrier Terrier brasileiro Tysk jaktterrier Welshterrier

West highland white terrier Yorkshireterrier GRUPP 4 Tax normalstor:

-korthårig -långhårig -strävhårig dvärg:-korthårig

-långhårig -strävhårig kanin:-korthårig

(10)

10

GRUPP 5

SPETSAR OCH RASER AV URHUNDSTYP

Akita

Alaskan malamute American akita American eskimo dog Anjing kintamani-bali Basenji

Canaan dog Chow_chow Cirneco dell' etna Dansk spids Eurasier Faraohund Finsk lapphund Finsk spets Grönlandshund Hokkaido Hälleforshund Isländsk fårhund Jakutskaja lajka Japansk spets Jämthund Kai

Karelsk björnhund Keeshond Kishu

Korea jindo dog Lapsk vallhund Norrbottenspets Norsk buhund Norsk lundehund

Norsk älghund, grå (gråhund) Norsk älghund, svart Perro sin pelo del peru:

grande médio pequeno Podenco canario Podenco ibicenco:

korthårig strävhårig Podengo portuguès:

pelo cerdoso:

-grande - médio

-pequeno pelo liso:

- grande -médio -pequeno Pomeranian Rysk europeisk lajka Samojedhund Shiba Shikoku Siberian husky Svensk lapphund Svensk vit älghund

Taiwandog Thai bangkaew dog Thai ridgeback dog

Tysk spets grosspitz

mittelspitz kleinspitz Volpino italiano Västgötaspets Västsibirisk lajka Xoloitzcuintle:

stor mellan liten Östsibirisk lajka

GRUPP 6

DRIVANDE HUNDAR SAMT SÖK- OCH SPÅRHUNDAR Alpenländische dachsbracke American foxhound Anglo_francais de petite venérie

Anglo-russkaya gontjaja Ariégeois

Basset artésien normand Basset bleu de gascogne Basset fauve de bretagne Basset hound

Bayersk viltspårhund Beagle

Beagle harrier Billy

Black and tan coonhound Blodhund

Bluetick coonhound Bosanski ostrodlaki gonic_barak

Briquet griffon vendéen Chien d'artois

Crnogorski planinski gonic Dalmatiner

Deutsche bracke Drever

Dunkerstövare Erdélyi kopo Estlandsstövare Finsk stövare Foxhound

Francais blanc et noir Francais blanc et orange Francais tricolore Gonczi polski Gotlandsstövare

Grand anglo_francais blanc et noir Grand anglo_francais blanc et orange Grand anglo_francais tricolore Grand basset griffon vendéen Grand bleu de gascogne Grand gascon saintongeois

Grand griffon vendéen Griffon bleu de gascogne Griffon fauve de bretagne Griffon nivernais Haldenstövare Hamiltonstövare

Hannoveransk viltspårhund Harrier

Hellinikos ichnilatis Hygenstövare

Istarski kratkodlaki gonic Istarski ostrodlaki gonic Jugoslavensky trobojni gonic Ogar polski

Otterhound

Petit basset griffon vendéen Petit bleu de gascogne Petit gascon saintongeois Plott

Poitevin Porcelaine Posavski gonic Rhodesian ridgeback Russkaja gontjaja Sabueso espanol Schillerstövare

Schweiziska små stövare:

berner jura luzerner schwyzer Schweiziska stövare

berner jura luzerner schwyzer Seugio italiano

släthårig strävhårig Serbski gonic Serbski trobojni gonic Slovensky kopov Smålandsstövare Steirische rauhaarbracke Tirolerbracke

Westfäische dachsbracke Österreichische glatthaarige bracke

GRUPP 7

STÅENDE FÅGELHUNDAR Bracco italiano

Braque d'auvergne Braque de l'ariège Braque du bourbonnais Braque francais, -type gascogne -type pyrénées Braque saint germain Breton

(11)

Cesky fousek Drentse patrijshond Deutsch stickelhaar Engelsk setter

Epagneul bleu de picardie Epagneul depont_audemer Epagneul francais

Epagneul picard Gammel dansk hönsehund

Gordonsetter Griffon d'arret à poil dur/korthals

Grosser münsterländer Irländsk röd och vit setter Irländsk röd setter Kleiner münsterländer Korthårig vorsteh Långhårig vorsteh Perdigueiro portuguès Perdiguero de burgos Pointer

Pudelpointer

Slovensky hrubosrsty stavac Spinone

Stabyhoun

Stichelhaariger deutscher vorsteh

Strävhårig vorsteh Ungersk vizsla,

Korthårig strävhårig Weimaraner:

korthårig strävhårig

GRUPP 8 STÖTANDE,

APPORTERANDE OCH VATTENHUNDAR American water spaniel Amerikansk cocker spaniel Barbet

Chesapeake bay retriever Clumber spaniel Cocker spaniel Curly coated retriever Engelsk springer spaniel Field spaniel

Flatcoated retriever Golden retriever Irländsk vattenspaniel Kooikerhondje Labrador retriever Lagotto romagnolo Nova scotia duck tolling retriever

Perro de agua español Portugisisk vattenhund Sussex spaniel Wachtelhund Welsh springer spaniel Wetterhoun

GRUPP 9

SÄLLSKAPSHUNDAR Bichon frisé

Bichon havanais Bolognese Bostonterrier

Cavalier king charles spaniel Chihuahua:

korthårig långhårig

Chinese crested dog Coton de tuléar Fransk bulldogg Griffon belge Griffon bruxellois

Japanese chin King charles spaniel Kromfohrländer Lhasa apso Löwchen Malteser Mops Papillon Pekingese Petit brabancon Phalène Prazský krysarík Pudel:

stor mellan dvärg toy

Russkaya tsvetnaya bolonka Russkiy toy:

långhår korthår Shih tzu

Tibetansk spaniel Tibetansk terrier

GRUPP 10 VINTHUNDAR Afghanhund Azawakh Borzoi Chart polski Galgo espanol Greyhound Irländsk varghund Italiensk vinthund Magyar agar Saluki

Skotsk hjorthund Sloughi Whippet

Kvitto

Utställningskatalog för Nordic Dog Show på Hässleholmsgården, 2022-05-21

Nordskånska Kennelklubben

Kr 60:-

(12)

IMPORTANT INFORMATION FOR EXHIBITORS

Bitches in whelp: Bitches in whelp may not compete in shows, trials or competitions 30 days prior to whelping (calculated from 63 days after the first mating), nor prior to 75 days after whelping irrespective of the result of the whelping.

Change of Judge: If you do not find your breed with the judge you entered for, the breed has been moved to another judge. Any breed/breeds judge/rings. If when advertising the show the reserve judge who replaces the advertised judge is named, entry fees will not be refunded. If the new judge is not a namned reserve judge you can request your entry fee back by informing the Västra Kennelklubben in writing. You may do that on the day of the show, but it has to be done before the judging of the breed has started in the show ring.

Contact the Information desk at the showground.The postal address is written on the ringcard. The ring card and the confirmation must be included, together with your bank account details and the name of the account holder. Fees which have been paid will be reimbursed to the bank account given. A cost of SEK40 per dog will be charged to cover our administration costs.

Collecting Ring: For those dogs competing in the finals. Be sure to be in good time before for prejudging at the collecting ring close to the Main ring. Pre-judging will take place 30 minutes prior to entering into the Main ring

Critiques: Every dog get written critiques. You will have from the ringsteward after the judge has finished the breed. If you wish to have your critique translated, you can leave it at information desk.

Deworming: Exhibitors who need help with deworming contact the veterinary control at the Entrance between 7.30 am and 11.30 am. Bring your own tablets.

Doping and other inappropriate measures: The exhibition of sick or injured dogs is not permitted, nor is showing of dogs that have been subjected to measures aimed at altering their appearance, performance or reactions, or intended to conceal signs of injury or illness. It is incumbent upon the person responsible for a dog to ascertain how a specific treatment or other measure may affect the eligibility of that dog to take part in breed shows.

For information regarding waiting periods following medical treatment, please contact Svenska Kennelklubben or e-mail dopk@skk.se Svenska Kennelklubben, who can help you with any questions regarding your exhibit application, vaccinations etc.

Exercise Area: You can leave the exhibition area and relieve your dog. Bring your dog’s ring card with you. Please help us to keep the premises clean by using poo bags for your dog. If fouling occurs indoors, please contact the cleaning staff. Poo bags are available for purchase at the informationdesk.

Exhibition Catalogue: 50 SEK/day. Pre-ordered catalogs are collected at catalog sales area at either entrance or at informationdesk..

Finals: Suppose to starts at 4 pm all showdays. The schedule is available in the exhibition catalogue. We reserve the right to make changes to the programme. Please pay attention to any announcements made over the speaker.

Measuring: If you have a breed that has to be measured, please be at the ringside in due

time before the judging starts.

(13)

Special prizes: Sale of rosettes and delivery of special prizes will take place in the show hall. Please bring your dog’s critique. Come in time to avoid the queues!

Treatment of coat, nose and skin: Dogs that have had their coat, nose or skin treated with substances that change their colour, or texture, will not be allowed to take part in the show. This includes the use of e.g. colourants, hairspray, gel, mousse, chalk and talcum powder.

Veterinarian: Between 8-12.00 am, the veterinary examination is available at the show Sick/injured dog outside the opening hours, please contact information desk

Veterinary control and vaccination check: All dogs must pass the veterinary control.

Vaccination check : Is carried out during the veterinary control. We remind exhibitors that they are responsible for the competing dogs having received the necessary vaccinations:

Canine distemper: Dogs competing at the exhibition must be vaccinated as follows against canine distemper: Dogs less than one year of age – at a minimum of 10 weeks. Dogs older than one year – at a minimum of 10 months or older, however, no more than four years ago.

The so-called first vaccination may not be carried out less than 14 days prior to exhibition day. Parvovirus Infection: Svenska Kennelklubben recommends the dog to be vaccinated against Parvo. For those recommendations which apply for the different Parvo vaccines, please ask your veterinarian. Rabies: Any dog brought into Sweden against the current import regulations will be banned from the exhibition venue, and any possible show result for that dog will be annulled.

Web: Pictures and results will be published on the website

http://www.nordskanskakennelklubben.se/ and www.b-u-s.se and on facebook

https://www.facebook.com/BUS-Bästa-UtställningsService-205368692858511/

Nordskånska Kennelklubben wish you good luck !

The ring card together with the mandatory vaccination ce rtificate is your and your dog’s entry ticket.

Till Hunduppfödarna.

Har du ansökt om medlemskap i nystartade föreningen för Hunduppfödare? Gå in på hemsidan och ansök!

Hälsningar Svenska Hunduppfödarföreningen SHF

www.svenskahunduppfodarforeningen.se"

(14)

Lördag 2022-05-21 Domare och ringsekreterare

---

Ring 1 Börjar kl 09:00

Domare:

SONBERG CHRISTINE, NORGE

Ringsekreterare:

Inga-Lill Persson, Emma Persson CHIHUAHUA, KORTHÅRIG / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED

---

Ring 2 Börjar kl 09:00

Domare:

SPILLMAN ELISABETH

Ringsekreterare:

Karin Gabrielsson, Annika Stjärneving PAPILLON / PAPILLON

PHALÈNE / PHALÈNE

KING CHARLES SPANIEL / KING CHARLES SPANIEL RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED PRAZSKÝ KRYSARÍK / PRAZSKÝ KRYSARÍK

---

Ring 3 Börjar kl 09:00

Domare:

THORPE MARIE, IRLAND

Ringsekreterare:

Johanna Norrlid, Inger Björkman FRANSK BULLDOGG / FRENCH BULLDOG

BEAGLE / BEAGLE

---

Ring 4 Börjar kl 09:00

Domare:

NILSSON FREDRIK

Ringsekreterare:

Anna Christiansson, Tina Sommermark CHINESE CRESTED DOG / CHINESE CRESTED DOG

GRIFFON BELGE / BELGIAN GRIFFON GRIFFON BRUXELLOIS / BRUSSELS GRIFFON PETIT BRABANCON / SMALL BRABANT GRIFFON

---

Ring 5 Börjar kl 09:00

Domare:

ULLTVEIT-MOE ANNIKA

Ringsekreterare:

Roger Johansson, Eva Blom DVÄRGPINSCHER / MINIATURE PINSCHER

AFFENPINSCHER / AFFENPINSCHER BEAGLE / BEAGLE (Valpklass) BICHON HAVANAIS / HAVANESE

(15)

Ring 6 Börjar kl 09:00

Domare:

STRÖM SONNY

Ringsekreterare:

Christel Källquist Karlsson, My Wendel TIBETANSK TERRIER / TIBETAN TERRIER

SHIH TZU / SHIH TZU

---

Ring 7 Börjar kl 09:00

Domare:

NILSSON MIKAEL

Ringsekreterare:

Berit Persson Quist, Eva Svanberg TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, WIRE-HAIRED TAX, STRÄVHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, WIRE-HAIRED TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED TAX, KORTHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED TAX, KORTHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, SMOOTH-HAIRED TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED

TAX, LÅNGHÅRIG KANIN / DACHSHUND KANINCHEN, LONG-HAIRED TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED

---

Ring 8 Börjar kl 09:00

Domare:

LOPEZ MARCO PEDRO, ITALIEN

Ringsekreterare:

Marika Hümpfer , Marina Siljehav MOPS / PUG

---

Ring 9 Börjar kl 09:00

Domare:

ÅKESSON MONIKA

Ringsekreterare:

Ingela Sandström, Lena Bertilsson BERNER SENNENHUND / BERNESE MOUNTAIN DOG

---

Ring 10 Börjar kl 09:00

Domare:

HOGARTY MARIE, IRLAND

Ringsekreterare:

Sölvie Linder, Annette Persson BOSTONTERRIER / BOSTON TERRIER

RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA / RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA CAVALIER KING CHARLES SPANIEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

---

Ring 11 Börjar kl 09:00

Domare:

O'CONNOR JOYCE, IRLAND

Ringsekreterare:

Christina Regefalk, Maria Sjöberg PUDEL, DVÄRG / POODLE, MINIATURE

PUDEL, TOY / POODLE, TOY

PUDEL, MELLAN / POODLE, MEDIUM SIZE PUDEL, STOR / POODLE, STANDARD

(16)

Ring 12 Börjar kl 09:00

Domare:

BERGE KARL EDDIE, NORGE

Ringsekreterare:

Bris Wilseus Dahlin, Aleksandra Kesselmark NEWFOUNDLANDSHUND / NEWFOUNDLAND

LANDSEER / LANDSEER

PYRENÉERHUND / PYRENEAN MOUNTAIN DOG BROHOLMER / BROHOLMER

DANSK-SVENSK GÅRDSHUND / DANISH-SWEDISH FARMDOG

---

Ring 13 Börjar kl 09:00

Domare:

KONRAD TIJANA, SERBIEN

Ringsekreterare:

Anette Fogelberg, Gertie Broman LEONBERGER / LEONBERGER

HOVAWART / HOVAWART

DOGUE DE BORDEAUX / DOGUE DE BORDEAUX PYRENEISK MASTIFF / PYRENEAN MASTIFF MASTIFF / MASTIFF

KANGAL ÇOBAN KÖPEGI / ANATOLIAN SHEPHERD DOG ÖSTERREICHISCHER PINSCHER / AUSTRIAN PINSCHER

---

Ring 14 Börjar kl 13:00

Domare:

HEDENSKOG ANNA

Ringsekreterare:

Anette Fogelberg, Gertie Broman JUNIORHANDLING (Junior Handling 10-13 år)

JUNIORHANDLING (Junior Handling 14-17 år)

---

Ring 15 Börjar kl 09:00

Domare:

AGRONIUS REBECCA

Ringsekreterare:

Eva Engvall, Maria Andersson

DVÄRGSCHNAUZER, SVART & SILVER / MINIATURE SCHNAUZER, BLACK AND SILVER DVÄRGSCHNAUZER, SVART / MINIATURE SCHNAUZER, BLACK

DVÄRGSCHNAUZER, VIT / MINIATURE SCHNAUZER, WHITE

---

Ring 16 Börjar kl 09:00

Domare:

WIDÉN LARS

Ringsekreterare:

Christina Persson, Bea Hultfeldt SCHNAUZER, PEPPAR & SALT / SCHNAUZER, PEPPER AND SALT SCHNAUZER, SVART / SCHNAUZER, BLACK

PINSCHER / GERMAN PINSCHER

DVÄRGSCHNAUZER, PEPPAR & SALT / MINIATURE SCHNAUZER, PEPPER AND SALT

---

(17)

Ring 18 Börjar kl 09:00

Domare:

GADOLIN MARIE

Ringsekreterare:

Anna Nilsson Roos, Nina Göransson GONCZY POLSKI / POLISH HUNTING DOG

HANNOVERANSK VILTSPÅRHUND / HANOVERIAN SCENTHOUND BAYERSK VILTSPÅRHUND / BAVARIAN MOUNTAIN SCENTHOUND PORCELAINE / PORCELAIN

BLUETICK COONHOUND / BLUETICK COONHOUND HAMILTONSTÖVARE / HAMILTON HOUND FINSK STÖVARE / FINNISH HOUND

ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE / ALPINE DACHSBRACKE DREVER / DREVER

BASSET ARTÉSIEN NORMAND / BASSET ARTÉSIEN NORMAND BASSET FAUVE DE BRETAGNE / BASSET FAUVE DE BRETAGNE PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN BASSET HOUND / BASSET HOUND

DALMATINER / DALMATIAN

---

Ring 20 Börjar kl 09:00

Domare:

ANTONOPOULOS DIMITRIS

Ringsekreterare:

Monika Höglund, Eva Ohlin SALUKI / SALUKI

BORZOI / BORZOI

---

Ring 21 Börjar kl 09:00

Domare:

BOGREN BENGT-ÅKE

Ringsekreterare:

Christina Rapp, Camilla Benon WHIPPET / WHIPPET

KROMFOHRLÄNDER / KROMFOHRLÄNDER

---

Ring 22 Börjar kl 09:00

Domare:

ANDERSSON JOHNNY

Ringsekreterare:

Evelina Fyhr, Elisabeth Fyhr IRLÄNDSK VARGHUND / IRISH WOLFHOUND

GREYHOUND / GREYHOUND

ITALIENSK VINTHUND / ITALIAN GREYHOUND TIBETANSK SPANIEL / TIBETAN SPANIEL

---

Ring 23 Börjar kl 09:00

Domare:

SKAAR TORBJÖRN

Ringsekreterare:

Therese Skog, Carina Andersson Rapp CANE CORSO / CANE CORSO (Valpklass)

SKOTSK HJORTHUND / SCOTTISH DEERHOUND SLOUGHI / SLOUGHI

GALGO ESPANOL / SPANISH GREYHOUND CHART POLSKI / POLISH GREYHOUND AFGHANHUND / AFGHAN HOUND BICHON FRISÉ / BICHON FRISE

(18)

Ring 24 Börjar kl 09:00

Domare:

NORDIN SARA

Ringsekreterare:

Britt-Inger Tano, Kurt Tano RHODESIAN RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK BOLOGNESE / BOLOGNESE

COTON DE TULÉAR / COTON DE TULÉAR LÖWCHEN / LÖWCHEN

MALTESER / MALTESE PEKINGESE / PEKINGESE

---

Ring 25 Börjar kl 09:00

Domare:

JOHANSSON ANN-CHRISTIN

Ringsekreterare:

Anette Hellner, Eva Zittorin

GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND / GREAT SWISS MOUNTAIN DOG CANE CORSO / CANE CORSO

BULLMASTIFF / BULLMASTIFF BOXER / GERMAN BOXER GRAND DANOIS / GREAT DANE SHAR PEI / SHAR PEI

RIESENSCHNAUZER, SVART / GIANT SCHNAUZER, BLACK

---

Ring 26 Börjar kl 09:00

Domare:

BEHAN PHILIP, IRLAND

Ringsekreterare:

Carina Bruzelius, Annika Sandberg ROTTWEILER / ROTTWEILER

ENGELSK BULLDOGG / ENGLISH BULLDOG DOBERMANN / DOBERMANN

SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG / SAINT BERNARD DOG, SHORT-HAIRED SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG / SAINT BERNARD DOG, LONG-HAIRED

---

(19)

ANMÄLDA HUNDAR

C ANGER ATT HUNDEN SKALL ERÖVRA YTTERLIGARE ETT CERTIFIKAT FÖR ATT ERHÅLLA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

S ANGER ATT HUNDEN ÄR FÖRHINDRAD ATT TÄVLA OM CERTIFIKAT

---

R I N G 1

DOMARE: SONBERG CHRISTINE

NORGE

CHIHUAHUA, KORTHÅRIG

CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED

HANAR VALPKLASS

1 Shamrag's Something's Got To Give SE70347/2021 Korthårig FÖDD 2021-11-18, E. SE UCH US CH Destiny's Boy Wonder , U. SE UCH RU CH I Took A Pill In Ibiza S Lipetskih , Uppf Petersson Christina, Vilund Marianne, Härryda , Ägare Palmé Eva, Karlshamn

TIKAR

2 Sagosjöns Bandit Dressed Queen SE65113/2021 Korthårig FÖDD 2021-09-24, E. LT&LV CH EE CH C.I.B. RU CH NORD UCH Dressed By Louis Vuitton Di San Gim , U. Sagosjöns Calamity Jane , Uppf Larsson Nina, Sollebrunn , Ägare Larsson Nina, Sollebrunn

HANAR JUNIORKLASS

3 Bumblebee's Star Chester SE59241/2021 Korthårig FÖDD 2021-08-12, E. Only Doll's Boo-Boo Bear , U. Krumelurens Bumblebee Bizzy , Uppf Borgström Camilla, Lönsboda , Ägare Nilsson Karin, Tollarp

4 Elith v I P SE27122/2021 Korthårig FÖDD 2021-03-16, E. SE UCH DK UCH Helmiäisen Mr Neptune , U. Tanitas Lucky Dreams Freya , Uppf Thim Lisa, Thim Emma, Gualöv , Ägare Thim Emma, Thim Lisa, Fjälkinge

5 Eric-Pc Di San Gimignano SE54951/2021 Korthårig FÖDD 2021-03-27, E. Misty Meadow's Oreo-Pl , U. Evelina-Pc Di San Gimignano , Uppf Cochetti Francesco, Italien , Ägare Borg Sofia, Lagan

6 Zoya's Kingdom Kronos SE65148/2021 Korthårig FÖDD 2021-05-18, E. Copymear Middle Man , U. Zoya's Kingdom Goddes , Uppf Volkova L P, Ryssland , Ägare Thim Emma, Thim Lisa, Fjälkinge

UNGHUNDSKLASS

7 DK JV-21 FI JV-21 NORD JV-21 Li-Depui General Liam NO59314/20 FÖDD 2020-10-01, E. SL CH EE CH NORD UCH HU CH DE CH Lian My Pride And Joy , U. Helmiäisen Coffee Break , Uppf Depui-Bakke Linn-Hege, No-4623 Kristiansand , Ägare Linn Hege Depui-Bakke, Kristiansand, Norge

ÖPPEN KLASS

8 My Precious Ivory SE32140/2018 Korthårig FÖDD 2018-04-14, E. C.I.B. SE UCH NO V-17 FI V- 17 NORD V-17 Bramver's Iris , U. My Precious Puma , Uppf Peeker Irene, Västra Frölunda , Ägare

(20)

9 Secret Rendez-Vous My Pride And Joy SE50214/2019 Korthårig FÖDD 2019-04-16, E.

Leandro My Pride And Joy , U. Phenomena My Pride And Joy , Uppf Rigaux Guy, Belgien , Ägare Bortinna Lorettah, Malmö

CHAMPIONKLASS

10 DK UCH SE UCH Chi's Lovely Sheriff Of Wiltshire SE50784/2017 Korthårig FÖDD 2017-07-23, E. LV CH EE CH US CH Destiny's Let It Ride , U. Chi's Lovely Lady Percy , Uppf Andrén Maria, Steninge , Ägare Göl Lisbeth, Malmö

TIKAR JUNIORKLASS

11 Claudia Ottavia Di San Gimignano ROI21/162153 FÖDD 2021-06-30, E. IT CH Ballybroke Golden Treacle , U. Livia Drusilla Di San Gimignano , Uppf Cochetti, Francesco, Italien , Ägare Wenche Myklebost, Fredrikstad, Norge

12 Elith Yippee Ki Yay SE45083/2021 Korthårig FÖDD 2021-06-22, E. Elith Quantum Leap , U.

Elith Darn Darn Darn Darny Darn , Uppf Thim Lisa, Thim Emma, Gualöv , Ägare Thim Emma, Thim Lisa, Fjälkinge

13 Send Me An Angel Svajoniu Angelas LSVKCHK1819/21 FÖDD 2021-07-16, E. LT&LV CH BY CH EE CH C.I.B. He's Trevor In My Heart Svajoniu An , U. Atrueaboutmemexicosvajoniuangelas , Uppf Ceilutkiene Erika, Litauen , Ägare Nina Eriksen, Klavestadhaugen, Norge

14 Swetazz Gaia SE49979/2021 Korthårig FÖDD 2021-06-12, E. Angelus Corona Spotless Mind , U.

Doris , Uppf Andersson Flenmark Cecilia, Fjälkinge , Ägare Newman Lena, Kristianstad

UNGHUNDSKLASS

15 Micropup's Forgetmenot SE14486/2021 Korthårig FÖDD 2020-12-14, E. SE UCH DK UCH Chi's Lovely Sheriff Of Wiltshire , U. Helmiäisen Next Best Thing , Uppf Forsberg Kim, Malmö , Ägare Forsberg Kim, Malmö

ÖPPEN KLASS

16 Chi's Piazza Candlelight SE40211/2020 Korthårig FÖDD 2020-05-17, E. DK UCH NO UCH Chidelia Absolutely Famous , U. BG CH SE UCH DK UCH Chi's Piazza Dressed By Vera Wang , Uppf Andersson Christina, Yngsjö , Ägare Andersson Christina, Yngsjö

CHAMPIONKLASS

17 DK JV-18 DK UCH NO UCH Li-Depui Crystal's Black Heart NO31660/18 Korthårig FÖDD 2017-11-29, E. LV CH NO UCH NORD UCH Helena's Band Cross My Heart , U. Li-Depui Ariel Blue Crystal , Uppf Tversland Linn Hege, Norge , Ägare Linn Hege Depui-Bakke, Kristiansand, Norge (Specialtecken: C)

18 HU CH Queen Of My Heart My Pride And Joy SE11134/2018 Korthårig FÖDD 2017-01-31, E.

BE CH Konnor My Pride And Joy , U. Blueberry , Uppf Rigaux Guy, Belgien , Ägare Bortinna Lorettah, Malmö

VETERANKLASS

19 DK UCH SE UCH Aliborgs Dare Bite Zoe Summerfield SE47435/2011 Korthårig FÖDD 2011- 07-15, E. SE V-09 C.I.B. SE UCH DK UCH SE V-13 Chico Querida's It's Brilliant , U. Orkanens Bezique , Uppf Borgryd Helene, Borgryd Lars-Göran, Nybro , Ägare Riesle Olsson Cecilia, Färjestaden

(21)

CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG

CHIHUAHUA, LONG-HAIRED

HANAR VALPKLASS

20 Lucky Winners Do One's Best SE18409/2022 Långhårig FÖDD 2021-10-17, E. RU CH Queen Power Ioan Povelitel Mira , U. Elin Land Pure Heart Martina , Uppf Morozova E.a., Ryssland , Ägare Haarala Kent, Conrad Torbjörn, Alafors

21 Mexican Rose's No Diggity NO65453/21 FÖDD 2021-09-18, E. Shah Arpilin Amadis , U. Mexian Rose's Illusion , Uppf Myklebost Wenche, No-1615 Fredrolstad , Ägare Nina Eriksen,

Klavestadhaugen, Norge

TIKAR

22 Beautiful Nightmares Sweet Escape SE66512/2021 Långhårig FÖDD 2021-09-30, E. Aliborgs Getting Close , U. Beautiful Nightmares Love Supreme , Uppf Andersson Helene, Kalmar , Ägare Nyberg Ann, Vinslöv

23 Bye Bye Baby Secret Of Angels SE18410/2022 Långhårig FÖDD 2021-10-10, E. SK CH RS CH C.I.B. RO CH HU CH Avicii Secret Of Angels , U. Lara Croft Secret Of Angels , Uppf Szaboova Zuzana, Slovakien , Ägare Andersson Christina, Yngsjö

24 Candy Island Crystal Candy Star SE67046/2021 Långhårig FÖDD 2021-10-22, E. NORD UCH Kolibri Mini Dogs Halif , U. Lucky Winners Olenka Snow Cloud , Uppf Mehlqvist Annika, Svensson Jens, Stånga , Ägare Conrad Katrin, Conrad Torbjörn, Alingsås

25 Chicostars Highlights A Beauty Star SE68802/2021 Långhårig FÖDD 2021-11-20, E. Elin Land Es Eden , U. Chicostars Bright And Beauty Star , Uppf Conrad Katrin, Conrad Torbjörn, Alingsås , Ägare Conrad Katrin, Alingsås

26 My Precious Sing For Me SE65845/2021 Långhårig FÖDD 2021-10-26, E. Rix Chix Its My Precious , U. Bramver's My Precious Marionette , Uppf Peeker Iréne, Västra Frölunda , Ägare Peeker Iréne, Västra Frölunda

27 Qq's Amazing Princess Sunshine SE69656/2021 Långhårig FÖDD 2021-10-15, E. Qq's Amazing Let'´s Go Crazy , U. SE UCH DK UCH FI UCH NORDIC CH SE JV-18 Qq's Amazing Princess Rosegold , Uppf Timerdal Janina, Älmeboda , Ägare Timerdal Janina, Älmeboda

HANAR JUNIORKLASS

28 NORD JV-21 Mexican Rose's Made To Love NO35775/21 FÖDD 2021-01-23, E. SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH NO V-21 NORD V-21 DK V-21 Misty Meadow's Good Vibration , U.

Mexican Rose's Gloria Gaynor , Uppf Myklebost Wenche, No-1615 Fredrikstad , Ägare Wenche Myklebost, Fredrikstad, Norge

29 Triangel Joy Mister Vain SE70695/2021 Långhårig FÖDD 2021-08-12, E. Rix Chix Alter Ego , U.

Triangel Joy Gimonnet Gonet , Uppf Kuldar Salumets Kristiina Feinman, Estland , Ägare Larsson Nina, Sollebrunn

UNGHUNDSKLASS

30 Chi's Lovely Puck SE18752/2021 Långhårig FÖDD 2020-12-29, E. Qq's Amazing Mr Magnificent , U. Chi's Lovely Titania , Uppf Andrén Maria, Steninge , Ägare Andrén Maria, Steninge

ÖPPEN KLASS

31 Bramver's Millionaire JKC-CI-07053/21 Långhårig FÖDD 2020-11-12, E. Bramver's Never Mind , U. Bramver's Horizon , Uppf Kadowaki Chizuru, Japan , Ägare Chizuru Kadowaki, Japan

32 Chicostars Ztar Son Of A Lucky Star SE10322/2020 Långhårig FÖDD 2019-11-27, E. NORD UCH Kolibri Mini Dogs Halif , U. Lucky Winners Olesia , Uppf Conrad Katrin, Conrad Torbjörn,

(22)

33 Chidelia Absolutely Perfect SE13190/2018 Långhårig FÖDD 2017-10-09, E. NORD UCH Emeldas Magic Dragon , U. Chidelia Amore Bella , Uppf Kalleklev Lene Nordås, Norge , Ägare Agelstam Ninni, Torsås

34 Elith Quality Approved SE15695/2020 Långhårig FÖDD 2020-01-20, E. LV CH C.I.B. & NORD UCH SE UCH NO V-14 FI JV-14 NORD JV-14 Macenvi Highlander , U. Helmiäisen Greased Lightning , Uppf Thim Lisa, Thim Emma, Gualöv , Ägare Göl Lisbeth, Malmö

35 Elith Quantum Leap SE15693/2020 Långhårig FÖDD 2020-01-20, E. LV CH C.I.B. & NORD UCH SE UCH NO V-14 FI JV-14 NORD JV-14 Macenvi Highlander , U. Helmiäisen Greased Lightning , Uppf Thim Lisa, Thim Emma, Gualöv , Ägare Thim Emma, Thim Lisa, Fjälkinge

36 Pyttestors Endast Frej SE49829/2018 Långhårig FÖDD 2018-07-21, E. US CH Guichon's Mucho Macho Man , U. Alea's Ruby Gloom , Uppf Ross Katarina, Ronneby , Ägare Ross Katarina, Ronneby

37 Qq's Amazing Let'´s Go Crazy SE35557/2019 Långhårig FÖDD 2019-04-24, E. SE UCH IT CH Headstar Prince Rogers-Pl , U. Qq's Amazing Stargirl , Uppf Timerdal Eriksson Janina, Växjö , Ägare Timerdal Janina, Älmeboda (Specialtecken: C)

38 Tussas Lovely Eight Hearts Diamond SE59756/2018 Långhårig FÖDD 2018-11-14, E. Mini Mind's Master Of Love , U. Tussas Lovely Black Lily From Vegas , Uppf Strandberg Norén Carina, Norén Pjär, Härryda , Ägare Johansson Elisa, Mölndal

CHAMPIONKLASS

39 NORD UCH Kolibri Mini Dogs Halif SE36921/2018 Långhårig FÖDD 2017-09-24, E. BY CH CZ CH RS CH C.I.B. RU CH US CH Loving You S Lipetskih Ozer , U. UA CH RU CH Shah Arpilin Hanna , Uppf Orlova Alla, Ukraina , Ägare Conrad Katrin, Alingsås

40 DE CH Love Bundles Blue Legacy DK17602/2017 Långhårig FÖDD 2017-09-26, E. BH CH RS CH SE UCH RO CH EUW-15 Misty Meadow's Promised You A Mirac , U. Kristy's Pride Mrs Jones , Uppf Lind-Rasmussen Dorthe, Danmark , Ägare Dorthe Lind-Rasmussen, København Nv, Danmark (Specialtecken: C)

41 DK UCH DK V-21 FI UCH NO UCH NO V-21 NORD V-21 SE UCH Misty Meadow's Good Vibration ROI19/36187 Långhårig FÖDD 2018-12-15, E. Misty Meadow's Mad About You , U.

Chihuahua Del Valle Maga Melissa , Uppf Lehtinen Tuula, Italien , Ägare Wenche Myklebost, Fredrikstad, Norge

VETERANKLASS

42 C.I.B. & NORD UCH NO UCH NORD V-19 SE JV-12 SE V-14 SL CH Chi's Lovely Cassio SE59920/2011 Långhårig FÖDD 2011-10-26, E. SL CH CZ CH EE CH NORD UCH US CH Guichon's My Name Is No No Bad Boy , U. Chi's Lovely Mistress Quickly , Uppf Andrén Maria, Steninge , Ägare Andrén Maria, Steninge

43 DK UCH EE CH LT CH LV CH NORD VV-21 SE UCH Divandior Vendetta SE12177/2013 Långhårig FÖDD 2012-11-28, E. Goldenchigarden's Amadeus , U. Fialottas Absolut Sky , Uppf Sundin Jill, Fjärås , Ägare Alexandersson Camilla, Göteborg

TIKAR JUNIORKLASS

44 A Small Paw You'Re My World SE33678/2021 Långhårig FÖDD 2021-04-04, E. CH UCH A Small Paw Near You , U. SE UCH CH UCH A Small Paw Little Black Beauty , Uppf Salomonsson Ing-Marie, Stockaryd , Ägare Agelstam Ninni, Torsås

45 Chicostars Doll To My Golden Star SE11644/2021 Långhårig FÖDD 2020-12-26, E. NORD UCH Kolibri Mini Dogs Halif , U. Brilliantovoe Siyanie Zhasmin Noir , Uppf Conrad Katrin, Conrad Torbjörn, Alingsås , Ägare Haarala Kent, Alafors

(23)

46 Elith Whole Lotta Love SE30700/2021 Långhårig FÖDD 2021-04-09, E. Elith Fight N I Am Right , U. Helmiäisen Greased Lightning , Uppf Thim Lisa, Thim Emma, Gualöv , Ägare Thim Emma, Thim Lisa, Fjälkinge

47 DK JV-21 Mexican Rose's Made By Dennis NO35773/21 FÖDD 2021-01-23, E. SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH NO V-21 NORD V-21 DK V-21 Misty Meadow's Good Vibration , U.

Mexican Rose's Gloria Gaynor , Uppf Myklebost Wenche, No-1615 Fredrikstad , Ägare Wenche Myklebost, Fredrikstad, Norge

48 Pyttestors Endast Beyla SE41751/2021 Långhårig FÖDD 2021-04-13, E. Pyttestors Endast Frej , U. Pyttestors Endast Idun , Uppf Ross Katarina, Ronneby , Ägare Ross Katarina, Ronneby

UNGHUNDSKLASS

49 Beautiful Nightmares Savage Love SE18128/2021 Långhårig FÖDD 2021-01-29, E. Chidelia Absolutely Perfect , U. Qq's Amazing Miss World , Uppf Andersson Helene, Kalmar , Ägare Agelstam Ninni, Torsås

50 Exita Di Sienna NO54093/20 FÖDD 2020-08-10, E. Mystic Legion Deeply Yours , U. Mona Aime' Million Dollar Boogaloo , Uppf Caci Tone Karin, No-1734 Hafslundsöy , Ägare Nina Eriksen, Klavestadhaugen, Norge

51 My Precious The Sun Is Shining SE18307/2021 Långhårig FÖDD 2021-01-26, E. Rix Chix Its My Precious , U. C.I.B. SE UCH My Precious Here Comes The Sun , Uppf Peeker Irene, Västra Frölunda , Ägare Peeker Iréne, Västra Frölunda

ÖPPEN KLASS

52 Amy SE58388/2019 Långhårig FÖDD 2019-10-13, E. Black Fajter's Bogo , U. Sweet Honey Dogs Mitzzy , Uppf Sonesson Tove, Hallabro , Ägare Ross Katarina, Ronneby

53 Chicostars Yes You May Kiss A Star SE47335/2019 Långhårig FÖDD 2019-07-05, E. SE UCH Kalipso Bluz Magnificent Victories , U. Kiss Of A Loving Star S Lipetskih O , Uppf Conrad Katrin, Conrad Torbjörn, Alingsås , Ägare Conrad Katrin, Alingsås

54 Chi's Lovely Constance SE14573/2019 Långhårig FÖDD 2018-12-08, E. Chi's Lovely King Alonso , U. Chi's Lovely Doll Tearsheet , Uppf Andrén Maria, Steninge , Ägare Andrén Maria, Steninge

55 Chis Newmountain Mad Ballerina SE22269/2020 Långhårig FÖDD 2020-02-12, E. Headstar Mad Max-Pl , U. SE UCH Qq's Amazing Million Wild Dreams , Uppf Nyberg Ann, Vinslöv , Ägare Nyberg Ann, Vinslöv

56 Divandior Malawi SE57622/2014 Långhårig FÖDD 2014-10-19, E. Nemo , U. Divandior Skymningslandets Mirabell , Uppf Sundin Jill, Fjärås , Ägare Alexandersson Camilla, Göteborg

57 Lillpinglans Nuts About You SE40042/2018 Långhårig FÖDD 2018-06-12, E. LT CH C.I.B.

NORD UCH Thelminas Mutt's Nuts , U. Vinzenta Temi Lady In Red , Uppf Hedström Mirelle, Landvetter , Ägare Wingemo Hamann Desirée, Helsingborg

58 Little Speratti Ice Princess NO46933/20 FÖDD 2020-05-10, E. SE UCH DK UCH NO UCH My Precious Ice Cube , U. Deep In My Heart Av Stjernehiet , Uppf Åsheim Veronica Helen, No-1580 Rygge , Ägare Nina Eriksen, Klavestadhaugen, Norge

59 Misty Meadow's Glitter In The Air SE40484/2019 Långhårig FÖDD 2019-01-03, E. GI CH ES CH IT CH Misty Meadow's Rain Man , U. IT CH Lisa Simpson-Pl Di San Gimignano , Uppf Lehtinen Tuula, Italien , Ägare Haarala Kent, Alafors

CHAMPIONKLASS

60 DK UCH SE UCH Chi's Lovely The Queen SE59402/2015 Långhårig FÖDD 2015-10-30, E.

Tegs Wild Card , U. Chi's Lovely Lady Percy , Uppf Andrén Maria, Steninge , Ägare Göl Lisbeth, Malmö

(24)

61 RO CH Chi's Piazza Dark Pearl SE40210/2020 Långhårig FÖDD 2020-05-17, E. DK UCH NO UCH Chidelia Absolutely Famous , U. BG CH SE UCH DK UCH Chi's Piazza Dressed By Vera Wang , Uppf Andersson Christina, Yngsjö , Ägare Andersson Christina, Yngsjö (Specialtecken:

C)

62 SE UCH Mini Chipette Black Pearl SE41471/2018 Långhårig FÖDD 2018-06-09, E. Aulin Chistar Million Dreams , U. Fleur Jeanti Lina , Uppf Strid Hietanen Carina, Angered , Ägare Haarala Nina, Alafors

63 SE UCH Qq's Amazing Million Wild Dreams SE35493/2015 Långhårig FÖDD 2015-05-06, E.

Tegs Wild Card , U. Qq's Amazing Lady Million , Uppf Timerdal Janina, Växjö , Ägare Nyberg Ann, Vinslöv

UPPFÖDARKLASS

UPPFÖDARE: Andrén Maria, Steninge, Kennel Chi's Lovely TÄVLAR MED: 30 42 54 60

R I N G 2

DOMARE: SPILLMAN ELISABETH

PAPILLON

PAPILLON

HANAR VALPKLASS

64 Alex' Butterfly Hoover SE64871/2021 FÖDD 2021-09-07, E. Nightfire's Piece Of Ny , U. Alex' Xanadu , Uppf Alexandersson Björn, Brösarp , Ägare Alexandersson Björn, Skåne-Tranås

65 Grahnskans Ville SE59614/2021 FÖDD 2021-09-05, E. NORD UCH Bachita Been Caught Steeling , U. NORD JV-18 Lindatorps Nice And Cute Nadina , Uppf Strand Grahn Carina, Strand Tony, Ballingslöv , Ägare Strand Grahn Carina, Ballingslöv

66 Two Princes Darth Vader SE10348/2022 FÖDD 2021-11-12, E. SE UCH FI UCH NORD JV-17 Silenzio's Kickoff , U. C.I.B. NORD UCH SE JV-15 Two Princes Anthea , Uppf Magnusson Kristina, Partille , Ägare Hasselgren Irene, Brålanda

TIKAR

67 Alex' Butterfly Hony Pie SE64869/2021 FÖDD 2021-09-07, E. Nightfire's Piece Of Ny , U. Alex' Xanadu , Uppf Alexandersson Björn, Brösarp , Ägare Alexandersson Björn, Skåne-Tranås

68 Haremet's Pandora SE61878/2021 FÖDD 2021-09-06, E. SE UCH DK UCH Menine's One Of A Kind , U. Alex' Xtravagansa , Uppf Yaglikcilar Inger, Kristianstad , Ägare Larsson Maria, Skåne- Tranås

69 Kariwes's Sansa SE63080/2021 FÖDD 2021-09-28, E. Kariwes's Acces , U. Tilda , Uppf Westerlund Karina, Vankiva , Ägare Westerlund Karina, Vankiva

HANAR JUNIORKLASS

70 Fashion First High Priority SE17651/2022 FÖDD 2021-03-30, E. Darfil Ultra Special , U. RU CH Optimizmo Be Star , Uppf Kurinova I.a, Ryssland , Ägare Gudbergsdottir Asta Maria, Lövestad

71 Silenzio's Online SE43746/2021 FÖDD 2021-06-01, E. Silenzio's Johnny Cash , U. Siljans White Pearl Connection , Uppf Hansson Britt-Mari, Vikarbyn , Ägare Lindlöf Petra, Dalby

(25)

72 Tigerbrand A Sign Of Ireland SE31860/2021 FÖDD 2021-03-19, E. Sweet Pich Lucian , U.

EUW-96 GI CH C.I.B. SE UCH FI UCH RU CH Tigerbrand Moder Svea , Uppf Malmkvist Malin, Vellinge , Ägare Malmkvist Malin, Vellinge

73 Up And Down's Boom Boom Boom SE64923/2021 FÖDD 2021-06-18, E. High Voltage Forussi , U. Graycaz Goody Too Shoes , Uppf Rutten C G M, Nederländerna , Ägare Laso Lilia, Hässelby

UNGHUNDSKLASS

74 Avanta Sweden Emil-Zemil SE64954/2020 FÖDD 2020-11-02, E. Golden Leafs Fiasco , U.

Zolotoi Angel Hranitel Florida , Uppf Laso Lilia, Hässelby , Ägare Källman Therese, Vallentuna

75 Pappilove's Flip Flop SE44374/2020 FÖDD 2020-06-23, E. SE UCH Ravenwaves Boogie Shoes , U. Stardream's Grammia Dione , Uppf Skog Britt-Inger, Ekerö , Ägare Stina Bjerringgaard Hansen, Praesto, Danmark

ÖPPEN KLASS

76 Alex' Up For Some Fun SE36670/2016 FÖDD 2016-05-17, E. SE UCH Ellyas de La Montez , U.

SE UCH DK UCH Alex' Zhade Of Pale , Uppf Alexandersson Björn, Alexandersson Lotta, Brösarp , Ägare Larsson Maria, Skåne-Tranås (Specialtecken: C)

77 Nightfire's Piece Of Ny SE53892/2019 FÖDD 2019-01-04, E. Nightfire's Legendary Winner , U.

HU CH Nightfire's Just Win Like Ny Diamon , Uppf Weber Yvonne, Tyskland , Ägare Alexandersson Björn, Skåne-Tranås

CHAMPIONKLASS

78 PL CH Bresar's I Cant Get No Satisfaction SE51435/2015 FÖDD 2015-05-23, E. Connection Siljans Mastercard , U. Milbu Eldona , Uppf Geidons Jurijs, Italien , Ägare Hansén Carina, Domsten (Specialtecken: C)

79 DK UCH PL CH SE UCH Knasen's Olof SE20453/2016 FÖDD 2016-03-13, E. SE UCH DK UCH PL CH Amber Beauty Joker , U. Moniquiq's Mabel , Uppf Lindblad Gabriella, Mörarp , Ägare Hansén Carina, Domsten

80 AZ CH C.I.B. DK JV-18 DK UCH RU CH Nillaz Butterflyz Zummer In Russia SE57619/2017 FÖDD 2017-10-13, E. BY CH EE CH FI UCH RU CH Santa Fe Premier Ot Nevskogo Duetta , U.

C.I.B. SE UCH DK UCH RO CH HU CH David Beckham Voulez Vous Concher A , Uppf Rydell Pernilla, Helsingborg , Ägare Rydell Pernilla, Vallåkra (Specialtecken: C)

81 DK UCH NO JV-19 NORD JV-19 SE UCH Purple Sensation Kenny SE18346/2019 FÖDD 2018-12-24, E. SE UCH NO UCH NORD JV-16 Houm Tet A Tet Commander , U. NO UCH True And Trusty U Are So Beautiful , Uppf Bernhus Rune Johnny, No-1809 Askim , Ägare Österberg Britt-Marie, Svensson Claes, Strömsnäsbruk

VETERANKLASS

82 AGD I AGHD I AGHD II Hualtet's Fille SE14952/2013 FÖDD 2013-01-18, E. Fiossas Amorino , U. Styva Linans One Night , Uppf Svensson Klas, Markaryd , Ägare Nilsson Jennyann, Tyringe

TIKAR JUNIORKLASS

83 A'Dior Dream Are You Lost Baby Girl DK12394/2021 FÖDD 2021-04-30, E. Denemore Ronaldo , U. Lindatorps Take That Talitha , Uppf Bjerringgaard Hansen Stina, Dk-4720 Praestö , Ägare Stina Bjerringgaard Hansen, Praesto, Danmark

84 Alex' Fortuna Faye SE20547/2021 FÖDD 2021-01-05, E. Nightfire's Piece Of Ny , U. Alex' Sweet Cinderella , Uppf Alexandersson Björn, Brösarp , Ägare Gustafsson Alexandra, Alvesta

85 Halsakots Makes Magic SE37537/2021 FÖDD 2021-03-28, E. Sweet Pich Lucian , U. Halsakots Ginny Weasley , Uppf Gudbergsdottir Asta Maria, Lövestad , Ägare Gudbergsdottir Asta Maria,

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :