Aktivitetscirkeln. Daglig verksamhet utifrån delaktighet och inflytande

Full text

(1)

Aktivitetscirkeln

Daglig verksamhet utifrån delaktighet och inflytande

(2)

Uddevalla – daglig verksamhet

2015

250 beslut om daglig verksamhet

Varav 25 stycken har platser , eller önskar en plats utanför socialtjänsten

2014

22 stycken intresseanmälning om att byta arbete 11 stycken bytte plats

20 nya beslut

(3)

Historik

Uppkomst:

Organisatoriskt

Behov av ett nytt sätt att erbjuda platser till individer som sökt om daglig verksamhet.

Individnivå – brukarmedverkan

Önskan att kunna skapa ett nytt arbetsätt som innebar ökad delaktighet från individen själv.

Tillsatte en arbetsgrupp: Avdelningschef, enhetschefer

.

Personal gick Supported Employment utbildning våren 2013

Studiebesök i andra kommuner

Ny arbetsgrupp: Enhetschefer, habiliteringsassistenter, verksamhetspedagog

Anställde en arbetskonsulent – hösten 2013

Arbetade fram arbetsmaterial; flödescheman, matchning, introduktion, uppföljning

Arbetar i dag med implementering av arbetssättet.

(4)

Utgångspunkt

Aktivitetscirkeln har utarbetats för att skapa de bästa

förutsättningarna för att rätt person kommer till rätt plats – rätt plats erbjuds/finns för varje individ

Aktivitetscirkelns uppdrag är att:

underlätta för personer som redan har en daglig verksamhetsplats och vill byta plats inom kommunen, eller till en daglig

verksamhetsplats ute i samhället.

leta nya platser ute i samhället och stötta i att bredda vårt utbud av platser för daglig verksamhet. – utifrån önskemål och behov

förbereda en daglig verksamhetsplats för sistaårsstudenter som går vid gymnasiesärskolan eller inom ordinarie skolform och som har en diagnos inom LSS-personkrets.

(5)

Hur går det?

Önskan var att kunna skapa ett nytt arbetsätt som innebär ökad delaktighet från individen själv. – brukarmedverkan

Individnivå

”vi känner oss sedda”

”vad bra detta blev”

”en i arbetsgruppen”

” tack, för att ni finns”

Få ”felplaceringar” – både från individ och organisation Organisation:

Synliggör behov, intressen, kan skapa goda förutsättningar för utveckling, förberedelse

(6)

Valmöjlighet

Det finns möjlighet för brukaren att kombinera daglig verksamhet inom kommunen med en extern plats på deltid.

Förberedelse

• För särskolegymnasisterna genomförs

aktivitetscirkelns olika moment med målet att hitta en väl fungerande praktikplats sista året, vilken kan

erbjudas som daglig verksamhet i direkt i anslutning till att skolan slutar.

(7)

Svårigheter

Individnivå:

”vet inte vad ni har?” – svårt att säga vad man vill göra.

Vet inte vad de kan – ”vill göra sånt jag kan och är bra på”

Processen – tiden, strukturen Be om hjälp i sin arbetsgrupp Organisation:

Tiden att räcka till – möten, samtal, förberedelse Implementering på alla nivåer

”det som ska bli rätt- blir ändå ”fel”” på grund av tidigare gruppsammansättning

(8)

Kartläggning och Matchning

Teamets arbete med att kartlägga och matcha personer initieras på tre sätt:

via nyansökningar om daglig verksamhet,

via ansökningar från personer som önskar byta daglig verksamhet – intresseanmälningar

uppdrag från chefsgruppen som bedömer att en person kan behöva byta daglig verksamhet utifrån ändrade

förutsättningar.

(9)

Aktivitetsprofil

Fokus: Önskemål och framtidstankar

I ett första skede sker en dialog med brukaren varför den är här och hur arbetet framöver kommer att se ut.

Brukaren får information om daglig verksamhet.

Tematräffar – olika ämnen berörs, så som vardag, intresse, funktionsnedsättning

En aktivitetsprofil görs för att beskriva individens förmågor,

svårigheter eller hinder, funktionsnedsättning, behov av stöd och önskemål. – som stöd till verksamheten.

(10)

Matchning

Att sätta individens önskemål, förmågor och behov i relation till våra arbetsplatsers krav och möjlighet till att erbjuda

”rätt” verksamhet.

Utmaningen är balansera individens behov mot dess önskemål

Tillgodose behoven eller

Tillmötesgå önskemålen

Individens

behov och önskemål

Arbetsplatsens krav

(11)

Introduktion

Inför start på daglig verksamhet både inom kommunens verksamhet och ute i samhället, diskuteras hur platsen bäst

anpassas för att skapa de bästa förutsättningarna för brukaren att lyckas och trivas.

Brukaren är delaktig i denna planering

(12)

Uppföljning

Uppföljning sker regelbundet för att se till att det fungerar väl för brukaren och följa upp hur brukaren själv upplever sin arbetsplats, arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö

(13)

Tack för oss!

 Jenny Wallentin 0522- 69 77 04

Jenny.wallentin@uddevalla.se

 Ann-Sofie Jumark 0522- 69 70 65

ann-sofie.jumark@uddevalla.se

 Christian Jansson

Kontakt genom arbetskonsulent Jenny.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :