Kunskapsgymnasiet Uppsalas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Full text

(1)

Kunskapsgymnasiet Uppsalas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasium

Ansvariga för planen

Skolan har en likabehandlingsgrupp som består av rektor, arbetslagsledare, skolsköterska och kurator.

Vår vision

En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling Planen gäller från

2013-05-30 Planen gäller till 2014-05-30

Elevernas delaktighet 1.Introduktion

Syftet med likabehandlingsarbete gås igenom med eleverna på basgruppstid.

2. Kartläggning

Diskussion sker kring diskrimineringsgrunderna i basgrupperna.

Anonym enkätutvärdering görs med eleverna. Denna kommer sedan att ligga till grund för prioriterade arbetsområden och åtgärder.

3. Främjande och förebyggande åtgärder

Utifrån kartläggningen diskuteras förslag på främjande och förebyggande åtgärder med eleverna som kan skrivas in i likabehandlingsplanen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Under höstens första föräldramöte informeras föräldrarna om skolans arbete att ta fram likabehandlingsplanen samt var de kan hitta den på nätet.

Föräldrar har möjlighet att komma med synpunkter på höstens föräldramöte alternativt per mail till rektor.

Personalens delaktighet

Personalen informeras av någon i likabehandlingsgruppen om varför vi har en likabehandlingsplanen. Personalen är efter enkäten delaktiga att analysera resultatet och tillsammans med eleverna ta fram prioriterade områden.

1:Syftet ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2. Skapa en trygg skola där alla elever och medarbetare blir värderade lika och får förutsättningar för positiv utveckling 3. Förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Elever ska ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda 4. Varje skola ska, enligt lag, varje år upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling

Förankring av planen

När elever och personal har analyserat enkätresultaten och kommit fram till prioriterade områden sammanställer

likabehandlingsgruppen resultaten och presenteras för elever, elevkår och personal. Beslut om planen fastställs efter eventuella revideringar på en arbetsplatsträff.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Utvärderingen av planen har gjorts i ledningsgruppen, arbetslagen och tillsammans med eleverna på basgruppstid. Med eleverna har detta genomförts medelst anonyma enkäter. Dessa har utvärderats av ledningsgrupp, arbetslag och elever. Utvärderingen ligger till grund för detta års likabehandlingsplan.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Utvärderingen har gjorts av ledningsgrupp, arbetslag och elever.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Utvärderingen visar att årets förebyggande åtgärder har givit resultat. Prioriterade områden har varit att jobba med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet och könsuttryck och där andelen elever som upplever sig kränkta eller illa behandlade på sätt som har samband med könsidentitet eller könsuttryck har minskat från 23% till 2%. Detta har bl.a.

uppnåtts genom att personal och elever visar mindre acceptans mot användandet av könsuttryck samt en temadag på

(2)

området.

Andelen elever som upplever olika bemötande utifrån könstillhörighet är dock oförändrad.

Årets plan ska utvärderas senast 2014-05-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Utvärdering av Likabehandlingsplanen mars - juni 2014

• Eleverna får enkätfrågor i mars

• Personalen analyserar svaren i mars/april

• Genomgång av frågorna med respektive basgrupp april med förslag på åtgärder

• Sammanställning av åtgärder och revidering i samband med kvalitetsanalys och verksamhetsplan – april-juni

• Ev. synpunkter från föräldrar vävs in i analysen Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor

Främjande insatser

NamnFrämjande av Likabehandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Vår skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling är upprättad tillsammans med elever, lärare och övrig personal och ska på ett övergripande sätt behandla de olika former av trakasserier eller kränkande behandlingar som är förbjudna.

Likabehandlingsplanen ska finnas med i skolans dagliga arbete och vara kända av alla som verkar där, medarbetare, elever och föräldrar

• Alla elever ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

• Alla elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller

funktionshinder ska behandlas och mötas med respekt och värdighet av elever och personal. Diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.

• Elever, föräldrar och personal ska ha kännedom om lagen och handläggningsordningen vid ev. anmälan om diskriminering.

• Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas för att aktivt främja likabehandling av elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

• Lokaler ska vara utformade, inredda och utrustade så att de ger god tillgänglighet för elever med fysiska funktionshinder.

Uppföljning skall ske kontinuerligt i elev hälsoteam, arbetslag och ledningsgrupp. En enkätutvärdering skall ske med elever och personal i mars 2014.

Insats

Varje år informeras skolans nya elever och deras föräldrar om skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nyanställda medarbetare informeras i samband med introduktionen vid skolan. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns även att ladda ner på vår interna hemsida.

Varje år informeras alla elever och deras vårdnadshavare om de trivsel-/ordningsregler som gäller vid skolan.

All personal på skolan har ett ansvar för att de med eleverna gemensamt upprättade överenskommelserna angående arbetsmiljö och trivsel (trivselregler) följs.

Det är alla medarbetares ansvar att särskilt uppmärksamma alla former av mobbning, våldsbenägenhet,

främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor.

Samtliga medarbetare ska fungera som stöd för alla elever.

I skolan diskuteras regelbundet (i ordinarie undervisning, temadagar o dyl) aktuella frågor kring etik och moral som rör såväl livet i skolan som i samhället i stort.

Värdegrundsfrågor finns med som ett naturligt inslag i all undervisning.

All personal på skolan har ett ansvar för att de med eleverna gemensamt upprättade överenskommelserna

angående arbetsmiljö och trivsel följs. Överenskommelserna finns nedskrivna i skolans elevhandbok och undertecknas av elever och om de är omyndiga även av deras föräldrar/vårdnadshavare.

Handledarsamtalen, som regelbundet förs mellan elev och lärare, ger möjlighet för elev och handledare att lära känna varandra på ett förtroendefullt sätt, och ska leda till att eleven känner sig trygg i skolmiljön.

Ansvarig

Rektor, basgruppsledare, ämneslärare, övrig personal

(3)

Datum när det ska vara klart 30 maj 2014

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Eleverna har fått svara på en enkät och sedan varit med och analyserat och prioriterat vilka områden skolan skall arbeta vidare med.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen

Basgruppsledarna har under processen gått igenom följande med eleverna:

• Syfte och mål,

• Vad är en Likabehandlingsplan och vad styr arbetet.

• Vad är diskriminering?

• Eleverna får svara på en enkät som tar upp de olika diskrimineringsgrunderna

• Eleverna får vara med och analysera enkäterna.

• Eleverna får anonymt själva skriva ner vilka tre diskrimineringsgrunder de tycker att skolan ska arbeta vidare med, var dessa sker och varför de tycker att dessa skall prioriteras.

• Arbetslagsledarna sammanställer årskursernas prioriteringar.

• Arbetslagsledarna lämnar över sammanställningarna till likabehandlingsgruppen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Arbetslagen har analyserat enkäterna och själva kommit med prioriteringsförslag.

Resultat och analys

Utifrån enkätsvaren och diskussioner med elever så upplever de att det inte är någon diskrimineringsgrund som det är något större problem med på skolan. Det är dock två områden som skolan vill uppmärksamma och arbeta vidare med nästa år. Det ena området är diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, det andra området religion eller annan trosuppfattning. 9% av eleverna menar att det förekommer främlingsfientliga eller rasistiska företeelser och handlingssätt på skolan. 11% av eleverna anser att det förekommer intolerans mot vissa religioner.

Förebyggande åtgärder

NamnLika bemötande av elever oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Att minska främlingsfientliga och rasistiska företeelser och handlingssätt på skolan.

Idag upplever 9% av eleverna på skolan främlingsfientliga och rasistiska företeelser.

Åtgärd

Ämnesvisa diskussioner kring temat religion och etnicitet inom ämnesundervisningen. Ämneslärare i ämnen såsom religion, svenska, engelska, samhällskunskap, filosofi, psykologi, juridik och historia kommer att integrera temat i sin undervisning.

Vidare kommer lärare och basgruppsledare jobba preventivt med gruppsammansättningar för att förebygga etniskt och religiöst grundade sociala grupperingar.

Motivera åtgärd

Området tarvar en åtgärd då det i elevenkäten anges att 9% anser att det förekommer främlingsfientliga och rasistiska företeelser. Vidare har vi i skolan ett uppdrag att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan, som säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras; varje barns rätt till religionsfrihet ska respekteras;

undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Ansvarig

All personal på skolan

Datum när det ska vara klart 30 maj 2014

(4)

NamnLika bemötande av elever oavsett religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning

Att minska intoleransen mot vissa religioner.

Idag upplever 11% av eleverna på skolan intolernas mot vissa religioner.

Åtgärd

Ämnesvisa diskussioner kring temat religion och etnicitet inom ämnesundervisningen. Ämneslärare i ämnen såsom religion, svenska, engelska, samhällskunskap, filosofi, psykologi, juridik och historia kommer att integrera temat i sin undervisning.

Vidare kommer lärare och basgruppsledare jobba preventivt med gruppsammansättningar för att förebygga etniskt och religiöst grundade sociala grupperingar.

Intoleranta uttryck mot religioner och trosuppfattningar skall bemötas av personalen med nolltolerans.

Motivera åtgärd

Området tarvar en åtgärd då det i elevenkäten anges att 11% anser att det förekommer intolernas mot vissa religioner. Vidare har vi i skolan ett uppdrag att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan, som säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras; varje barns rätt till religionsfrihet ska respekteras;

undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Ansvarig

All personal på skolan

Datum när det ska vara klart 30 maj 2014

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

- Årlig enkät om trygghet och trivsel till samtliga elever. Ansvarig: rektor ( KSAB enkät) - Hälsosamtal med elever i åk 1. Ansvarig: skolsköterska

- Utvecklingssamtal med varje elev minst en gång/termin. Ansvarig:

personlig handledare (PH)

- Regelbundna samtal, varje vecka, PH – elev. Ansvarig: PH - Undersöka anledning till frånvaro.

Vid misstanke om att någon eller några utsätts eller utsätter andra för trakasserier eller kränkande behandling ska rektor, aktuell handledare, elevvårdsteam eller andra som särskilt ansvarar för dessa frågor genast informeras.

Ansvarig:PH/elevhälsoteamen

- Observationer. Ansvarig: all personal och elever

- Elevhälsans regelbundna träffar. Ansvarig: rektor/elevhälsoteamen Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Rektor Stina Jonsson tel. 08-510 081 92 stina.jonsson@kunskapsskolan.se Skolsköterska Lena Eklind Jonsson tel. 08-510 081 68

lena.eklindjonsson@kunskapsskolan.se Kurator Elin hammarbäck tel.08-510 081 61 elin.hammarback@kunskapsskolan.se

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Stödjande samtal med den som utsatts för trakasserier eller annan kränkning Samtala med den/de som utfört handlingarna

Åtgärdsprogram för att förhindra fortsatta kränkningar

Noga följa upp träffade överenskommelser och andra åtgärder som vidtagits.

I allvarliga fall kan elev, för att säkerställa undervisningen för övriga elever, undervisas särskilt eller stängas av för en kortare eller längre tid.

. Särskild utbildning och information för elever och medarbetare i frågor som resultaten från de årliga enkätundersökningarna eller enskilda fall kan aktualisera.

(5)

Kontakt med vårdnadshavare

(Elev som är 18 år bestämmer själv om föräldrarna ska kontaktas).

Handlingsplan vid kränkande behandling

A. Det inledande samtalet med ”den som blivit utsatt för kränkande behandling”:

Personlig handledare tar första samtalet med ”den som blivit utsatt” och samlar information i frågan. Personlig handledare rapporterar till rektor som informerar elevvårdsteamet om vad som har framkommit. Elevvårdsteamet tar över frågan.

Samverkan mellan elevvårdsteam, personlig handledare och vårdnadshavare. Om eleven är över 18 år, bestämmer han/hon själv om vårdnadshavarna ska var med.

Handlingsplan upprättas.

Uppföljningssätt bestäms.

B. Det inledande samtalet med ”den som misstänks ha utsatt andra för kränkande behandling”:

Elevvårdsteamet kallar elev/eleverna till samtal om vad som har förekommit.

Samverkan mellan elevvårdsteam och vårdnadshavare. Om eleven/eleverna är över 18 år, bestämmer de själva om vårdnadshavarna ska var med.

Skolans ”riktlinjer för upprättande av handlingsplan vid kränkande behandling” tydliggörs.

Eleven/eleverna får möjlighet att berätta sin version av det inträffade.

Åtgärdsprogram upprättas.

Uppföljningssätt bestäms.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Anmälan görs till rektor eller annan vuxen på skolan och kan göras av utsatt elev eller annan person som iakttagit företeelsen, elev eller vuxen.

Rektor eller någon rektor utsett har samtal med den utsatta, dokumenterar och signerar samtalet.

Rektor kallar berörd person till samtal.

Inom två veckor skall rektor eller någon denna utsett följa upp samtalet med den utsatta, dokumentera och bägge signerar.

rektor tar del av uppföljningen. Om diskriminering/kränkning inte upphör beslutar rektor om vidare åtgärder samt att anmälan till Arbetsmiljöverket sker.

När det fråga om en lärare eller annan anställd som kränker elever kan även arbetsrättsliga åtgärder aktualiseras.

Rutiner för uppföljning

Genom årliga elevenkäter där frågor ställs om trakasserier och kränkande behandlingar (rektor ansvarig).

Genom uppföljande samtal med elever (i förekommande fall även med deras vårdnadshavare) som blivit utsatta eller som utsatt andra för trakasserier eller kränkande behandling ( rektor ansvarig).

Rektor ansvarar för att nödvändiga kontakter tas utanför skolan, exempelvis Arbetsmiljöverket, polis eller socialförvaltning.

Rutiner för dokumentation

Alla åtgärder som vidtas i samband med att någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling dokumenteras.

Dokumentera noggrant:

samtalet med den utsatta.

samtalet med den/de som diskriminerat/utfört den kränkande handlingen.

med hemmet/ev övriga.

Dokumentation över samtal med inblandade elever och deras föräldrar förs på separata papper för varje elev. Efter avslutat ärende lämnas dokumentationen till Skolhälsovården. Handlingarna förvaras på ett betryggande sätt då de innehåller sekretessbelagd information.

DOKUMENTATION SPARAS I 10 ÅR.

Ansvarsförhållande

Rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt.

Rektor har ett elevvårdsteam till sin hjälp i detta arbete. Elevvårdsteamet består av kurator, skolsköterska, Studie- och yrkesvägledaren samt aktuell handledare.

Var och en som får vetskap om kränkande behandlingar ska genast informera rektor.

Rektor ansvarar för att all tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras.

Nödvändiga åtgärder sätts in så fort någon form av trakasserier eller kränkande behandling blir känd.

(6)

Rektor ansvarar för att nödvändiga insatser vidtas om det vid de årliga enkätundersökningarna framkommer att trakasserier och kränkande behandling förekommer.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :