• No results found

Kvartalsrapport. [ januari mars 1999 ] Koncernens nettoomsättning, ökade med 23 procent till MSEK. Bures verksamhet utgörs av fem affärsområden:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kvartalsrapport. [ januari mars 1999 ] Koncernens nettoomsättning, ökade med 23 procent till MSEK. Bures verksamhet utgörs av fem affärsområden:"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Koncernens nettoomsättning, ökade med 23 procent till 3 822 MSEK.

Koncernens resultat efter finansiella poster, 131 MSEK (501). Ingående reavinster uppgick till 41 MSEK (413).

Bures nya affärsområde Utbildning, startar starkt.

Bure IT, förbättrat resultat och kraftig volymtillväxt.

Bure Hälsa och Sjukvård, återhämtning efter en trög inledning.

Fortsatt fokusering mot den kunskapsbaserade tjänstesektorn, flera betydande förvärv.

1

Bures verksamhet

utgörs av fem affärsområden:

Bure Hälsa och Sjukvård

Bure IT

Bure InfoMedia

Bure Utbildning

Bure Investeringar

Kapitalförvaltningen är en integrerad del av moderbolaget.

B u r e s a f f ä r s i d é

Bure skall som aktiv ägare tillföra kapital och kompetens i syfte att skapa hög värdetillväxt för aktieägarna. Detta sker bl a genom att Bure medverkar till att tydliggöra industriella värden och genomföra strukturförändringar främst inom den kunskapsbaserade tjänstesektorn.

K v a r t a l s r a p p o r t

[ januari – mars 1999 ]

(2)

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 131 MSEK (501). Samtliga affärsområden visade en kraftig tillväxt- takt och koncernens nettoomsättning ökade under första kvarta- let med 23 procent till 3 822 MSEK (3 120). Föregående års resultat innehöll realisationsvinster på 413 MSEK. Dessa upp- gick i år till netto 41 MSEK. Korrigerat för realisationsvinster är det operativa rörelseresultatet i nivå med föregående år.

Bures fokusering mot den kunskapsbaserade tjänstesektorn omfattar idag affärsområdena Hälsa och Sjukvård, IT, Info- Media och Utbildning.

Affärsområdet Bure Hälsa och Sjukvård uppvisade en svag resul- tatutveckling under avslutningen av föregående år samt en trög start under januari och februari i år. Under mars månad har dock samtliga verksamhetsområden visat en god utveckling med en återhämtning och redovisar för perioden ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar om 23 MSEK (26).

Inom Bure IT har omsättningstillväxten varit 72 procent, med ett rörelseresultatet före goodwillavskrivningar som förbättrats från 11 MSEK till 26 MSEK.

Bolagen inom Bure InfoMedia har utvecklats väl. Affärs- området redovisar en nettoomsättning om 303 MSEK (213) och ett rörelseresultat före goodwill på 32 MSEK (25).

Bure Utbildning som etablerades i november 1998, har haft en god inledning på året och uppvisar ett rörelseresultat före good- willavskrivningar om 14 MSEK på en omsättning om 118 MSEK.

Under första kvartalet investerade koncernen totalt 207 MSEK (226). Inga avyttringar har genomförts. Koncernens ränte- bärande nettolåneskuld har ökat till 1 568 MSEK (108). Moder- bolagets banklån uppgick till totalt 1 156 MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick den 31 mars till 39 procent (52). Vid års- skiftet uppgick soliditeten till 39 procent.

Kapitalförvaltningen uppvisade under perioden en positiv av- kastning uppgående till 9,7 procent. Findatas avkastningsindex uppgick samtidigt till 6,6 procent. Realisationsvinsterna inom kapitalförvaltningen uppgick till netto 34 MSEK (47).

Bures redovisade substansvärde uppgick den 31 mars till 95 SEK (99) per aktie. Substansvärdet har ökat med 9 procent sedan årsskiftet. Den 22 april uppgick substansvärdet till 91 SEK per aktie sedan 5,75 SEK har lämnats i utdelning till aktie- ägarna. Cirka 45 procent utgörs av onoterade aktieinnehav som upptagits till bokfört värde i det redovisade substansvärdet.

Koncernen

Resultaträkning, MSEK Kv1 -99 Kv1 -98

Nettoomsättning 3 822 3 120 Rörelsens kostnader - 3 680 - 2 852 Exitresultat 7 196 Resultatandelar i intressebolag 2 5 Rörelseresultat före

goodwillavskrivningar1 151 469

Goodwillavskrivningar - 40 - 20 Rörelseresultat 111 449

Utdelningar 0 1 Realisationsvinster, netto 34 47 Ränteintäkter 18 9 Räntekostnader - 32 - 14 Övriga finansiella poster 0 9 Resultat efter finansiella poster 131 501

Minoritetsintressen - 22 - 109 Skatter - 34 - 31 Nettoresultat 75 361

11998 är inklusive jämförelsestörande poster om netto 170 MSEK

Koncernen

BALANSRÄKNING, MSEK Kv1 -99 981231

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5 947 5 713 Omsättningstillgångar 4 908 4 824 Summa tillgångar 10 855 10 537

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4 210 4 153 Minoritetsintressen 705 643 Avsättningar 309 256 Långfristiga skulder 1 264 888 Kortfristiga skulder 4 367 4 597

Summa eget kapital och skulder 10 855 10 537

Koncernöversikt

(3)

Bureaktien

Nyckeltal per aktie, SEK 990331 981231 971231

Nettoresultat*, koncernen 4,05 9,20 11,00

Eget kapital, koncernen 77,20 76,10 72,20

Substansvärde, moderbolaget 95,00 87,00 88,00

Aktiekurs 102,00 115,00 104,50

Lämnad utdelning - 5,75 5,50

Totalavkastning, % - 7 15 35

Aktiedata

Antal aktier, tusen 54 550 54 550 54 550

Antal ägare 15 128 13 200 7 700

* Senaste tolv månaderna

Kassaflödesanalys, MSEK Kv1 -99 Kv1 -98

Kassaflöde från rörelsen 262 414

Förändring av rörelsekapitalet - 328 - 470

Kassaflöde från rörelsen - 66 - 56

Förvärv av dotter- och intresseföretag - 89 - 78

Försäljning av dotter- och intresseföretag 12 242

Investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar - 118 - 148

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 195 16

Finansiella betalningar, netto 545 - 191

Förändring av likvida medel 284 - 231

90 120

105 135

Jan Feb Mars April

Bure Generalindex

Bureaktiens kursutveckling jämfört med generalindex (SEK)

Bureaktien hade en svag utveckling under första kvartalet.

Den 31 mars noterades aktien till 102 SEK exklusive rätt till utdelning om 5,75 SEK. Aktiekursen var vid inledning- en av året 115 SEK per aktie.

Antalet aktieägare i Bure har fortsatt att öka kraftigt och uppgick 31 mars till 15 128 st (10 100).

Vid bolagsstämman i mars beslöts om en fondemission 1:1 innebärande att antalet aktier i Bure ökat från 54.550.000 till 109.100.000.

Handeln med det utökade antalet aktier inleddes den 21 april.

Aktiekursen uppgick den 21 april till 52 SEK per aktie.

0 1 2 3 4 5 6

5,00

5,50 5,75

1996 1997 1998 Utdelning per aktie (SEK)

Utdelningspolitik

Bures utdelningspolitik innebär att minst 5 procent av redovisat substansvärde skall lämnas i utdelning, dock lägst 5 kronor.

(4)

Bure Hälsa och Sjukvård

Nettoomsättning 650 544

Rörelsens kostnader -627 -518

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 23 26

Goodwillavskrivningar -13 -7

Ledning & nya projekt -6 -7

Rörelseresultat 4 12

Bure Hälsa och Sjukvård, MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Verksamhetsområden Kv1 -99 Kv4 -98 Kv3 -98 Kv2 -98 Kv1 -98 Kv1 -99 Kv4 -98 Kv3 -98 Kv2 -98 Kv1 -98

Sjukvård 152 148 119 137 143 8 8 0 7 14

Äldrevård 50 49 36 30 28 3 2 5 4 3

Arbetshälsovård 126 131 110 125 126 - 5 - 13 1 3 0

Diagnostik 171 148 101 117 114 14 17 - 2 7 4

Materialförsörjning 134 156 134 133 141 3 5 6 - 1 6

Eliminering, avyttrat - 1 - 3 - 10 - 10 - 8 0 1 - 1

Totalt 650 629 490 532 544 23 15 8 26 16

Rörelsemarginal, % 3,6 2,4 1,6 4,9 4,8

Bure Hälsa och Sjukvård skall vara den aktör som bäst uppfyller de krav som såväl patienter som sjukvårdens huvudmän ställer.

Nettoomsättningen inom Bure Hälsa och Sjukvård ökade under första kvartalet med 19 procent till 650 MSEK (544).

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 23 MSEK (26) vilket ger en rörelsemarginal på 3,6 procent (4,8).

Bure Hälsa och Sjukvård har under perioden haft en god till- växt. Resultatet är sämre än föregående år beroende på lägre beläggning i januari och februari inom Arbetshälsovård samt inom Sjukvård i Norge. En återhämtning har skett under mars.

Rörelsemarginalen 3,6 procent under första kvartalet var högre än såväl tredje som fjärde kvartalet 1998 trots den svaga inledningen av året.

Sjukvårds nettoomsättning uppgick till 152 MSEK (143).

Verksamheten i södra Sverige har utvecklats väl med goda resultat och nyetableringar i Lund och Landskrona. Tillfälliga läkarvakanser i den norska verksamheten har påverkat resul- tatet negativt. Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (14).

Verksamhetsområde Sjukvård har under en längre period för- berett en utvidgning av verksamheten med psykiatri. Ett första steg togs efter rapportperiodens utgång då två sjukhus, spe- cialiserade inom psykiatriområdet, förvärvades i England respektive Schweiz.

Äldrevårds nettoomsättning har nästan fördubblats till 50 MSEK (28). Rörelseresultatet i den svenska verksamheten har utvecklats i takt med omsättningen. Resultatet har belastas av projektutvecklingskostnader i Norge. Totalt uppgår resultatet till 3 MSEK (3).

Arbetshälsovård uppvisar oförändrad nettoomsättning.

Beläggningen var lägre än planerat under årets två första månader men en återhämtning har skett under mars.

Rörelseresultatet uppgick till -5 MSEK (0). Orderingången var god under perioden.

Diagnostiks nettoomsättning ökade med 33 procent till 152 MSEK (114). I ökningen ligger bl a etableringen av röntgen som nytt område vid sidan om laboratoriemedicin. Verk- samheten utvecklas väl och rörelseresultatet ökade kraftigt till 14 MSEK (4).

Materialförsörjnings snabba expansion fortsätter och netto- omsättningen ökade med 21 procent till 171 MSEK (141).

Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (6). Betydande IT

investeringar har belastat resultatet. Under perioden fick

Simonsen en större order på sitt One-Stop koncept.

(5)

MSEK Kv1 -99 Kv1 -98

Nettoomsättning 354 205

Rörelsens kostnader -330 -196

Resultatandelar i intressebolag 2 2

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 26 11

Goodwillavskrivningar -6 -3

Affärsområdesledning -2 -2

Rörelseresultat 18 6

Bure IT

Bure ITs konsoliderade nettoomsättning uppgick till 354 MSEK (205), en ökning med 73 procent. Den sammanlagda omsättningen för affärsområdets samtliga företag uppgick till 512 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade mer än faktureringen och uppgick till 26 MSEK (11).

Guide Konsults nettoomsättning uppgick till 149 MSEK (131). Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (10).

CR&T redovisade både ökad nettoomsättning och ökat ope- rativt resultat. Den geografiska expansionen fortsätter i Stock- holm och Linköping.

Erdas omsättning och resultat utvecklats väl. Bolaget fortsät- ter att växa starkt och antal anställda har på knappt ett år för- dubb-lats och uppgår nu till cirka 60 personer.

Arbetet med att fusionera Santa Monica Software och Salcom för att därigenom skapa en ledande nordisk aktör inom nät- verksintegration fortskrider planenligt. Santa Monica

Software redovisade en nettoomsättning på 55 MSEK och ett rörelse-resultat på 6 MSEK. Salcoms nettoomsättning uppgick till 82 MSEK med ett rörelseresultatet på 0 MSEK.

Marknaden för systemleverantörer av nätverk har generellt varit svag under inledningen av året. Bure IT har under janua- ri förvärvat ytterligare 20 procent av aktierna i Santa Monica Software. Efter förvärvet uppgår Bures innehav till 60 procent.

AXNet redovisade en nettoomsättning på 51 MSEK och redovisade ett rörelseresultat på 2 MSEK.

Dimension har haft en stark orderingång under inledningen av året och nettoomsättningen ökade med 59 procent till 132 MSEK (83). Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (6). Den goda utvecklingen beror framförallt på ökad efterfrågan till följd av IT-anpassningar inför millennieskiftet.

Udacs nettoomsättning uppgick till 24 MSEK (25). Rörelse- resultatet uppgick 2 MSEK(-2). Framförallt har konsulttjän- sterna utvecklats väl och orderingången är god.

Bure IT, MSEK Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Investerat kapital1 Ägarandel1 Ingående bolag Kv1 -99 Kv1 -98 1998 Kv1 -99 Kv1 -98 1998

Guide Konsult 149 131 537 13 10 32 89 34

CR&T 9 4 28 1 1 2 8 45

Erda4 13 26 1 3 18 75

Dimension 132 83 461 12 6 35 155 69

Salcom2 82 100 493 0 2 16 67 61

Santa Monica Software 55 242 6 38 213 60

Udac 24 25 99 2 - 2 1 33 100

AXNet3 51 2 74 98

1Bokfört värde vid utgången av perioden samt ägarandel av kapitalet. 21998 års siffror inkl. AXNet. 3Ingick i Salcom under 1998. 4Helårssiffror 1998 avser juni- december

Bure ITs vision är att, som ett ledande nordiskt nätverk av tjänste-

baserade IT-företag, vara det första valet för stora och medelstora

företag som köper kvalificerade IT-lösningar.

(6)

Bure InfoMedia ökade sin nettoomsättning med 42 procent till 303 MSEK (213). Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 32 MSEK (25).

Sifo Groups nettoomsättning ökade med 29 procent till 252 MSEK (195). Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (17).

Expansionen inom Observer Media Intelligence har fortsatt med förvärv av finländska Pressfax OY. I januari etablerade Sifo Group ett gemensamägt bolag tillsammans med Guide Konsult. Sifos ägarandel uppgår till 60 procent. Bolaget skall genom att utnyttja varandras kompetens utveckla IT-baserade lösningar inom bl a omvärldsbevakning och knowledge mana- gement.

Citats nettoomsättning uppgick till 47 MSEK (43). Rörelse- resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3 MSEK (5). Året inleddes något svagare än förra året men belägg-

ningen har tagit fart under slutet av perioden och orderin- gången är god. Bure InfoMedia innehar cirka 3 procent i Relevant Knowledge/Media Metrix som är USAs marknads- ledande företag inom publikmätningar på Internet.

I februari tecknade Bure InfoMedia ett avtal om nyemission av aktier och konvertibelt förlagslån i Buyonet International som är en snabbväxande återförsäljare av direkt nedladd- ningsbar programvara över Internet.

Bure Infomedia, MSEK Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Investerat kapital1 Ägarandel1 Ingående bolag Kv1 -99 Kv1 -98 1998 Kv1 -99 Kv1 -98 1998

Sifo Group 252 195 894 24 17 83 508 51

Citat 47 43 170 3 5 12 32 87

1Bokfört värde vid utgången av perioden samt ägarandel av kapitalet.

Bure InfoMedia Bure InfoMedia skall öka effektiviteten och kvaliteten i kundens infor- mationsflöden genom att tillhandahålla kvalificerade beslutsunderlag samt tillföra verktyg och kompetens för effektiv kommunikation.

Nettoomsättning 303 213

Rörelsens kostnader - 274 - 188

Resultatandelar i intressebolag 3 0

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 32 25

Goodwillavskrivningar - 9 - 10

Affärsområdesledning - 2 - 1

Rörelseresultat 21 14

(7)

Bure Utbildning

Bure Utbildning som etablerades under slutet av 1998 har haft en god start. Nettoomsättningen uppgick till 118 MSEK med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 14 MSEK.

I början av året förvärvades 70 procent av aktierna i Vittra För- och grundskolor som driver 12 för- och grundskolor i Stock-holmsområdet. Vittra kommer att utgöra basen i upp- byggnaden av Bures verksamhet inom området Skolor.

I januari förvärvades Network Management som är ett ledan- de utbildningsföretag inom nätverk och datakommunikation.

Network Management kompletterar redan förvärvade bolag och kommer att ingå i det nyetablerade Informator Training

Group som ska ta en marknadsledande position i Sverige inom avancerad IT-utbildning.

IT-utbildningsföretagen har utvecklats väl. Arbetet att fusio- nera Nordisk Datautbildning och Fama har inletts och beräknas klart under sommaren.

Mercuri International ScanAsia har en god orderingång.

Efter rapportperiodens utgång har Bure Utbildning förvärvat majoriteten i Mercuri International Western Europe. Verk- samheten omsätter cirka 300 MSEK. Genom förvärvet och tidigare förvärvade bolag i affärsområdet får Bure Utbildning nu en omsättning på ca 800 MSEK på årsbasis.

Affärsidén för Bure Utbildning är att erbjuda utbildning med hög kvalitet till såväl företag som offentliga huvudmän inom segmenten Företagsutbildning och Skolor.

MSEK Kv1 -99 Kv1 -981

Nettoomsättning 118

Rörelsens kostnader - 104

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 14

Goodwillavskrivningar - 3

Ledning & nya projekt - 2

Rörelseresultat 9

1Etablerades i november 1998

(8)

Bure Investeringar bidrog under första kvartalet med ett rörel- seresultat före goodwillavskrivningar på 79 MSEK (441).

Affärsområdesrelaterade investeringar

Scribonas omsättning uppgick till 2 119 MSEK (1 959) en ökning med 8 procent. För jämförbara enheter och i jämför- bara valutor var försäljningen på samma nivå som föregåen- de år. Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (201). I före- gående års resultat ingick resultat av avyttringar med 170 MSEK.

Övriga direktinvesteringar

Chematur Engineerings nettoomsättning ökade till 134 MSEK (48). Rörelseresultatet var -7 MSEK (-16). I försälj- ningsökningen ligger bl a förvärvet av det tyska engineering- företaget Plinke som genomfördes i april 1998. De utländska dotterbolagen har utvecklats väl medan det svenska moder- bolaget påverkats negativt av fördröjningar i projekt i Asien som inträffade under 1998 och som ännu inte kunnat åter- hämtas.

Gunnebos resultat efter finansiella poster uppgick till 5 MSEK (28). Nettoomsättningen uppgick till 919 MSEK (807).

Åre Vemdalens nettoomsättning uppgick till 156 MSEK (133). Rörelseresultatet uppgick till 64 MSEK (64).

Investeringar i de nya anläggningarna, som invigdes i decem- ber förra året, har mottagits väl. Beläggningen har ökat och introduktionen av det nya familjekonceptet har lett till att Åre tagit ytterligare marknadsandelar.

Troponor redovisar ett rörelseresultat på -2 MSEK (-11).

Genomförda strukturåtgärder börjar nu ge effekt trots en svag marknad.

Svolder har brutet räkenskapsår och redovisade sitt halvårs- bokslut den 28 februari 1999. Substansvärdet per den 28 februari var 815 MSEK motsvarande 127 SEK/aktie (148).

Fonder

Bures investerade kapital inom ramen för Nordic Capital är oförändrat 152 MSEK sedan årsskiftet. Bures investeringar i InnovationsKapital har ökat med 4 MSEK till 21 MSEK per 31 mars.

Nettoomsättning 2 394 2 158

Rörelsens kostnader - 2 318 -1 915

Exitresultat 3 196

Resultatandelar i intressebolag 0 2

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 79 441

Goodwillavskrivningar -8 -5

Ledning & nya projekt - 2 -4

Rörelseresultat 69 432

Bure Investeringar Bure Investeringar skall investera främst i verksamhet i nära anknyt- ning till Bures övriga verksamheter.

Bure Investeringar, MSEK Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Investerat kapital Ägarandel1 Ingående bolag Kv1 -99 Kv1 -98 1998 Kv1 -99 Kv1 -98 1998

Nobel Biocare 2 1310 121 397 16

Scribona 2119 1959 8880 21 201 303 707 51

Gunnebo 919 807 3791 19 41 256 209 32

Chematur Engineering 134 48 487 -7 -15 7 248 100

Åre Vemdalen 156 133 204 64 64 25 152 100

Troponor 113 87 448 -2 -11 -14 48 40

1Bokfört värde vid utgången av perioden samt ägarandel av kapitalet.

2Kvartalsrapport 29 april.

(9)

Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (233). Bures redovisade substansvärde har ökat med 9,2 pro- cent sedan årsskiftet och uppgick den 31 mars till 95 SEK per aktie. Cirka 45 procent av Bures investeringar utgörs av ono- terade aktieinnehav som upptagits till bokfört värde i det redovisade substansvärdet.

Kapitalförvaltningen redovisade under första kvartalet en avkastning på 9,7 procent, att jämföra med Findatas avkast- ningsindex på 6,6 procent. Nettot av realisationsvinster och realisationsförluster uppgick till 34 MSEK (47). Värdet på kapitalförvaltningens portfölj uppgick den 31 mars till 948 MSEK (977). Totalt investerade moderbolaget 155 MSEK (241) under perioden. Moderbolagets soliditet uppgick den 31 mars till 75 procent (94).

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 6 079 (6 052) och i moderbolaget till 24 varav 12 tillhör affärsledningarna i Bure IT, Bure InfoMedia, Bure Utbildning och Bure Inves- teringar.

Efter rapport-

periodens utgång

Bure Hälsa och Sjukvård förvärvade i april 100 procent av aktierna i sjukhusen Charter Medical of England Ltd respek- tive SA de la Métairie i Schweiz. Sjukhusen är specialisera- de inom psykiatri och omsätter tillsammans cirka 260 MSEK. Genom förvärvet når Bure Hälsa och Sjukvård en omsättning på närmare 3 miljarder kronor per år, och redan under 1999 erhålles ett positivt bidrag till resultatet.

Bure IT förvärvade i april 30 procent av IT-konsultföretaget SYSteam med en omsättning på cirka 470 MSEK. Förvärvet innebär att Bure inleder en satsning inom standardiserade affärssystem och IT för medelstora företag.

Inom Bure IT genomförde dessutom Salcom ett förvärv av den danska nätverksintegratören Westerberg. Företaget som omsätter cirka 60 MSEK är förutom i Danmark etablerat i Polen. Genom förvärvet stärker Salcom sin position i norra Europa.

Bure InfoMedia har under april avyttrat dokumenthanterings- företaget Pennon till Elanders.

Sifo Group träffade i april en överenskommelse om att för- värva ytterligare 30 procent av aktierna i det tyska Argus Media GmbH. Sifo Group äger sedan tidigare 50 procent av aktierna i bolaget. Under år 2000 kommer Argus Media att gå samman med Observer RTV Medienauswertungen GmbH som är ett helägt bolag inom Sifo Group. Bolaget blir därmed en ledande aktör inom medie- och omvärldsbevakning på den tyska marknaden.

Bure Utbildning har i april förvärvat majoriteten i Mercuri International Western Europe. Verksamheten omsätter cirka 300 MSEK. Genom förvärvet och med tidigare förvärvade bolag i affärsområdet får Bure Utbildning nu en omsättning på 800 MSEK på årsbasis.

Gunnebo förvärvade i april det franska Fichet-Bauche som är ledande leverantör av säkerhetsprodukter i södra Europa.

Genom förvärvet stärker Gunnebo kraftigt sin position i Europa och tar ytterligare ett steg i sin renodling att bli en ledande säkerhetskoncern.

Kapitalförvaltningen, MSEK 990331 1998 1997 1996 1995

Aktier 948 851 836 713 593

Räntebärande placeringar 0 0 431 1 033 864

Totalt 948 851 1 267 1 746 1 457

Realisationsvinster, netto 34 126 318 79 185 Aktieportföljens avkastning, % 9,7 15,2 26,4 54,5 17,4 Findatas avkastningsindex, % 6,6 13,0 27,8 43,3 20,6

(10)

Nettoomsättning 3 822 4 402 2 862 3 502 3 120 Rörelsens kostnader - 3 679 - 4 257 - 2 870 - 3 451 - 2 852 Exitresultat 7 -5 0 84 196 Resultatandelar i intressebolag 2 24 20 39 5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar1 151 164 12 174 469 Goodwillavskrivningar -40 -36 -39 -41 -20 Rörelseresultat 111 128 -27 133 449

Utdelning 0 4 0 22 1 Realisationsvinster, netto 34 -13 31 61 47 Ränteintäkter 18 16 2 13 9 Räntekostnader -32 -22 -12 -17 -14 Övriga finansiella poster 0 -10 31 -10 9 Resultat efter finansiella poster 131 103 25 202 501

Minoritetsintressen -22 -46 -19 -12 -109 Skatter -34 -74 0 -38 -31 Nettoresultat 75 -17 6 152 361

1Kv1-98 inklusive jämförelsestörande poster på 170 MSEK

Roger Holtback VD och Koncernchef

Göteborg den 27 april 1999 Investment AB Bure (publ)

För ytterligare information kontakta:

Roger Holtback, VD, 031-335 76 35

Hans Ljungkvist, Finansdirektör, 031-335 76 35 Ulrika Stenson, IR-ansvarig, 031-335 76 51

Information finns också på http://www.bure.se

Kommande rapporter:

Halvårsrapport publiceras 11 augusti.

Niomånadersrapport publiceras 1 november.

Bokslutskommuniké publiceras i februari år 2000.

Granskningsrapport:

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(11)

Substansvärde moderbolaget 990331 990331 980331 980331 SEK/aktie MSEK SEK/aktie MSEK

Bure Hälsa och Sjukvård Onoterade bolag 12,90 706 9,40 517

Bure IT Noterade bolag 5,20 286 1,90 104

Onoterade bolag 10,40 569 3,60 198

Bure InfoMedia Noterade bolag 16,80 920

Onoterade bolag 1,50 81 0,70 38

Bure Utbildning Onoterade bolag 1,40 78

Bure Investeringar Noterade bolag 30,20 1 651 53,00 2 901

Onoterade bolag 12,00 654 9,60 526

Kapitalförvaltning 17,40 948 17,90 977

Övrigt 6,50 355 5,10 280

Summa Tillgångar 114,30 6 248 101,20 5 541

Totala Skulder - 19,30 - 1056 - 2,20 - 122

Substansvärde 95,00 5192 99,00 5 419

Beräkning av Bures Substansvärde

Substansvärdet definieras som skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, där de marknadsnoterade tillgångarna värderats till marknadsvärde. Beräkningen av Bures substansvärde sker med utgångspunkt från moderbolagets balansräkning och utgörs av synligt eget kapital, inklusive resultat under perioden och övervärden i marknadsnoterade tillgångar.

Börsnoterade värdepapper värderas till aktuell börskurs utan hänsyn till eventuellt mervärde i kontrollposter. Bures innehav av penning- marknadsinstrument värderas till kurs beräknad efter gällande marknadsränta. Bures innehav av aktier i onoterade bolag tas upp till bokförda värden.

(12)

Box 5419, 402 29 Göteborg Besöksadress: Mässans gata 8 Org. nr. 55 64 54 - 8781 Tel. 031 - 335 76 35 Fax. 031 - 778 58 38 www.bure.se

Bure - ett tillväxt och kunskapsföretag som karaktäriseras av...

• affärsmannaskap

• ständig utveckling

• utmana gamla strukturer

• bygga nya och innovativa verksamheter

• skapa hög värdetillväxt för aktieägarna

...med bibehållen status som investmentbolag

References

Related documents

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 18,0 Mkr för första kvartalet.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod för

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 28,7 Mkr för de första nio månaderna 2014.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod

De ökade kostnaderna, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, förklaras främst av kostnader kopplade till nya butiker öppnade efter första kvartalet 2014, uppgående

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 409 MSEK (323), vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2007.. Rörelseresultatet uppgick till 39

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 1 173 MSEK (940), vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2007..

Försäljningen under perioden uppgick till 1 091 MSEK en ned- gång med 102 MSEK eller 9 procent jämfört med mot- svarande period 1997.. Rörelseresultatet uppgick till 326 MSEK (413),

Av Swedish Match snusförsäljning på den svenska marknaden under andra kvartalet uppgick andelen portionssnus till 63 procent jämfört med 59 procent under andra kvartalet

För produktområdet snus ökade den redovisade nettoomsättningen med 8 procent under det tredje kvartalet till 852 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med knappt 1 procent till

Rörelseresultatet minskade till 1 693 MSEK (1 797) eller med 6 procent, i huvudsak beroende på en starkare svensk krona i förhållande till andra valutor vilket negativt påver-

Försäljningen för året uppgick till 3 318 MSEK (3 481), en minskning med 5 procent.. I lokal valuta var

Swedish Match försäljning för året ökade med 18 procent till 13 635 MSEK (11 533), varav den organiska tillväxten svarade för 8 procentenheter.. Högre valutakurser, främst en högre

Under det första halvåret 2010 uppgick orderingången till 4 532 MSEK, vilket är en ökning med 19 % jämfört med motsvarande period föregående år (3 803).. Efter periodens

För helåret 2013 ökade försäljningen inom dessa kvarvarande produktområden med 11 procent till 76,2 MSEK.. Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,0

Förvärvade verksamheter har bidragit med 130 MSEK till periodens omsättning jämfört med föregående år, vilket ger en underliggande organisk tillväxt om drygt 5 % för

koncentration av tilltrycksverksamheten till Tammerfors. Projektet löper enligt plan och produktionen flyttas successivt till den utbyggda fabriken i Kaavi. Projektet beräknas

För att säkerställa finansiering av bolag och trygga rörelsekapital för verksamheten beslutade bolagets styrelse och VD under första kvartalet 2019 att genomföra en nyemission om max

Koncernens nettoomsättning uppgick till 99,6 MSEK jämfört med 88,9 MSEK för första kvartalet 2008 vilket är en ökning med 12 procent.. Till jämförbara valutakurser har

Verksamheten inom N ordic består av fem huvud- områden, som är nära kopplade till varandra. Vi brukar säga att vi erbjuder en skarvlös kedja av tjänster som kan ta en ide

Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader, se tabell nedan, för perioden januari till september uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK.. Koncernens rörelseresultat

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-december ökade till 1 061,3 (445,0) MSEK.. Genomförda

vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB för perioden 1 januari 2010 till 30 september 2010. Det är styrelsen och

”Sparkapitalet hos Avanza Bank uppgick i slutet av mars till 71 000 MSEK, vilket är 89 procent högre än ett år tidigare.. Detta skapar förutsättningar för god intäkts-

Under perioden oktober 2009 – september 2010 hade Avanza Bank 6,9 procent av det totala netto- inflödet till den svenska sparmarknaden (6,1 procent under 2009).. Avanza Bank hade