Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

358,8 1 mån (%) 3,8

Nettoskuld (MSEK) 12,9 3 mån (%) 10,0

Enterprise Value (MSEK) 371,7 12 mån (%) 10,4

Soliditet (%) 38,6 YTD (%) 4,9

Antal aktier f. utsp. (m) 5,2 52-V Högst 73,0

Antal aktier e. utsp. (m) 5,2 52-V Lägst 54,0

Free Float (%) 57,12 Kortnamn ELEC

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 1 700 1 727 1 751 1 784

EBITDA (MSEK) 40 35 41 44

EBIT (MSEK) 37 32 39 41

EBT (MSEK) 39 34 40 43

EPS (just. SEK) 5,81 5,10 5,88 6,42

DPS (SEK) 4,25 4,25 5,00 5,25

Omsättningstillväxt (%) -0,2 1,6 1,4 1,9

EPS tillväxt (%) -19,7 -12,2 15,4 9,1

EBIT-marginal (%) 2,2 1,9 2,2 2,3

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 13,7 12,9 11,7 10,7

P/BV (x) 2,1 1,7 1,7 1,7

EV/Omsättning (x) 0,3 0,2 0,2 0,2

EV/EBITDA (x) 12,1 11,6 9,0 8,5

EV/EBIT (x) 12,9 12,7 9,7 9,1

Direktavkastning (%) 5,3 6,5 7,2 7,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Lissinger 20,9%

0,209

20,9%

Catella Fonder 11,4%

0,114

11,4%

Theodor Jeansson 10,6%

0,1058

10,6%

Avanza Pension Försäkring AB 9,7%

0

9,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Elving 1Q-rapport

BOLAGSBESKRIVNING

2017-04-26 Electra Gruppen ska utveckla och driva koncept för butikskedjor (Audio

Video, Digitalbutikerna och RingUp) med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Gynnsam produktmix stärke Retail

• EPS-tillväxt under 2017

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Tillväxt i båda affärsområdena. Electra Gruppen presenterade en rapport som kom in något över förväntan på alla punkter.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med 3% till 575,9 MSEK (559,2) gentemot vårt estimat om 570,0 MSEK.

Electra Retail ökade omsättningen med 2,2% och Electra Logistik

& IT växte med 4,6%. Bruttomarginalen stärktes något till 12,5%

(12,4) och trenden från H1 2016 med minskande bruttomarginal, som även vi räknade med, fortsatte således inte. Inklusive jämförelseförstörande kostnader om 0,8 MSEK hänförligt organisationsförändringar, vilket vi ser i den minskade personalstyrkan från 129 stycken i Q3 till 124 anställda (134), ökade EBIT med 1,9% till 15,9 MSEK (15,6) där vi hade räknat med en minskning till 14,4 MSEK. Justerat för ovan EO ökade dock EBIT med 7% till 16,7 MSEK. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 4,25 SEK (4,25) vilket även var vår prognos.

Gynnsam produktmix stärkte Retail. Kvartalet genomsyrades av Black Friday, som medförde rekordvolymer, och julhandeln.

Telekom fortsatte att växa, så även Ljud & Bild, och bolaget såg även en betydande tillväxt med ökade volymer inom hushållsapparater (SDA). Således en gynnsam produktmix som syntes i Retail-segmentets rörelsemarginal som ökade till 2,4%

(2,0). Rörelsemarginalen inom Logistik & IT minskade däremot till 3,5% (4,8) och var drivet av ökade handelsvolymer hos Electras uppdragsgivare inom 3PL. Leverans sker främst inom telekom och späder därmed ut marginalen. Antalet SMART- butiker uppgick i kvartalet till 250 (266), och bidrog därmed till marginalförsämringen. Det danska intressebolaget Euronics Danmark omsättning uppgick i kvartalet till 16,7 MSEK med ett positivt resultatbidrag.

EPS-tillväxt under 2017. Vi räknar med att bolagets genomförda organisationsförändringar med tillhörande besparingsåtgärder under 2016, kombinerat med ett utökat fokus på försäljning av bolagets breda tjänsteerbjudanden, leder till att Electra Gruppen lyckas vända EPS-trenden från negativ till positiv under 2017.

Därutöver förväntar vi oss en utdelningshöjning till 5,00 SEK (4,25), motsvarande en direktavkastning om 7,2%.

55 60 65 70 75 80

2016-02-16 2016-05-13 2016-08-09 2016-11-01 2017-01-26

ELEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 368 401 382 576 374 409 388 580 1 704 1 700 1 727 1 751 1 784 1 802

Rörelsekostnader -363 -398 -374 -559 -366 -403 -377 -563 -1 657 -1 661 -1 692 -1 710 -1 741 -1 755

EBITDA 5,7 3,9 8,8 16,6 7,7 5,7 10,7 17,2 48,8 39,5 34,8 41,1 43,6 46,8

Avskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -2,4 -2,4 -2,8 -2,6 -2,5 -2,5

EBIT 5,0 3,2 8,1 15,9 7,0 5,0 10,0 16,5 46,4 37,1 32,0 38,5 41,0 44,3

Finansnetto 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 1,3 1,9 2,1 1,7 1,7 1,7

EBT 5,4 3,8 8,6 16,6 7,4 5,4 10,3 17,1 47,7 39,0 34,1 40,2 42,8 46,0

Skatt -1,1 -0,5 -2,1 -3,8 -1,8 -1,3 -2,5 -4,1 -10,1 -8,8 -7,6 -9,7 -9,4 -10,1

Nettoresultat 4,3 3,3 6,5 12,8 5,6 4,1 7,8 13,0 37,6 30,2 26,5 30,6 33,4 35,9

EPS f. utsp. (SEK) 0,83 0,64 1,30 2,44 1,09 0,79 1,51 2,50 6,98 5,75 5,22 5,88 6,42 6,90

EPS e. utsp. (SEK) 0,83 0,64 1,30 2,44 1,09 0,79 1,51 2,50 6,98 5,75 5,22 5,88 6,42 6,90

Omsättningstillväxt Q/Q -34,2% 9,1% -4,7% 50,7% -35,1% 9,4% -5,1% 49,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -0,9% -0,4% 4,2% 3,0% 1,7% 1,9% 1,5% 0,7% 9,2% -0,2% 1,6% 1,4% 1,9% 1,0%

Just. EBITDA marginal 1,5% 1,0% 2,3% 2,9% 2,0% 1,4% 2,7% 3,0% 2,9% 2,3% 2,0% 2,3% 2,4% 2,6%

Just. EBIT marginal 1,4% 0,8% 2,1% 2,8% 1,9% 1,2% 2,6% 2,8% 2,7% 2,2% 1,9% 2,2% 2,3% 2,5%

Just. EBT marginal 1,5% 0,9% 2,3% 2,9% 2,0% 1,3% 2,7% 2,9% 2,8% 2,3% 2,0% 2,3% 2,4% 2,6%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 39 37 26 33 36 38 EPS 7,23 5,81 5,10 5,88 6,42 6,90

Förändring rörelsekapital -6 -3 36 -13 15 -3 Just. EPS 7,23 5,81 5,10 5,88 6,42 6,90

Kassaflöde löpande verksamheten 33 26 62 20 51 35 BVPS 36,81 37,32 38,31 39,94 41,11 42,76

Kassaflöde investeringar -4 -14 -1 -4 -4 -4 CEPS 6,37 4,92 11,92 3,81 9,85 6,72

Fritt kassaflöde 29 12 61 16 48 31 DPS 5,25 4,25 4,25 5,00 5,25 5,25

Kassaflöde fin. verksamheten -20 -15 -62 -22 -27 -27 ROE 20% 16% 13% 15% 16% 16%

Nettokassaflöde 9 -3 -2 -6 20 4 Just. ROE 20% 16% 13% 15% 16% 16%

Soliditet 37% 35% 39% 38% 38% 39%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

0 5 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

26 23 22 16 37 41 Antal B-aktier (m) 5,2

515 548 516 550 561 573 Totalt antal aktier (m) 5,2

191 194 199 208 214 222 +46(0) 480 584 00

38 63 63 19 -2 -6 www.electra.se

215 213 168 181 166 169

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

570 576 1 756 1 751 1 791 1 784

EBIT 14,4 15,9 38,8 38,5 43 41

Just. EPS (SEK) 2,11 2,44 5,83 5,88 6,44 6,42

Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

Electra Gruppen Trångsundsväg. 20 392 39 Kalmar

0%

MSEK

2018E Estimat

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar

-4%

0%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

1%

10%

16%

0%

-1%

1%

Förändring Förändring

Skillnad

4Q 2016A 2017E

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Omsättning EBIT

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2EQ4E 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2E Q4E 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

-2

0

2

4

6

8

10

12

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Rullande 12 månader (Q4 2016)

BOLAGSBESKRIVNING

Electra Gruppen är en svensk koncern som driver detaljhandelskedjorna Audio Video, Ring Up samt Digitalbutikerna. Bolaget äger konceptet och namnrättigheterna medan själva butikerna drivs och ägs av lokala entreprenörer. Genom att ansvara för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas överlägsna marknadskännedom och entreprenörskap. Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen också med säljstödjande logistik.

Det innebär att man erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshopar och butiksdatasystem.

71%

29%

Retail Logistik & IT

45%

55%

Retail

Logistik & IT

(5)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Electra Gruppen: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :