KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

271 1 mån (%) -16,7

Nettoskuld (MSEK) -91,5 3 mån (%) -9,6

Enterprise Value (MSEK) 180 12 mån (%) -6,1

Soliditet (%) 86,0 YTD (%) -1,2

Antal aktier f. utsp. (m) 56,6 52-V Högst 7,7

Antal aktier e. utsp. (m) 56,6 52-V Lägst 3,9

Free Float (%) 57,3 Kortnamn NLAB

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 111 233 196 217

EBITDA (MSEK) -2,0 52,1 17,6 25,2

EBIT (MSEK) -6,3 41,8 9,2 17,7

EBT (MSEK) -10,3 41,7 9,2 17,7

EPS (just.SEK) -0,16 0,66 0,15 0,30

DPS (SEK) 0,0 0,0 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 66,0 109,4 -16,2 11,1

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf 104%

EBIT-marginal (%) -2,1 17,9 4,7 8,1

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) nmf 7,4 32,9 16,1

P/BV (x) 1,7 1,7 1,6 1,4

EV/Omsättning (x) 1,5 1,1 0,9 0,8

EV/EBITDA (x) 84,5 4,8 10,3 7,2

EV/EBIT (x) neg. 6,0 19,7 10,2

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE* KAPITAL

Erlinghundra AB 22,1% 22,1%

Nordea Bank 20,6% 20,6%

Michael Pettersson med bolag 8,6% 8,6%

Humle Kapitalförvaltning 5,0% 5,0%

Per 2016-11-01, källa: Bolagets hemsida

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Niklas Braathen 1Q-rapport

VD Peter Åström 2Q-rapport

CFO Meir Roimy 3Q-rapport

2017-08-09 2017-11-08 Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

RÖSTER

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver spelverksamhet, huvudsakligen inom onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland, Curacao och Malta. Den operativa spelverksamheten bedrivs i huvudsak på reglerade marknader.

BOLAGSBESKRIVNING

2017-05-03

• Händelserik avslutning på året

• Stark tillväxt i aktiva kunder

• Estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic

NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster

Händelserik avslutning på året. Intäkterna uppgick till 49,8 MSEK (34,1) en ökning med 46% y/y. Kvartalet innehöll dock en större övrig intäkt (som vi förmodar är av engångskaraktär), därför är det mer rättvisande att kolla på spelintäkterna. De växte med 25% y/y till 38,7 MSEK (30,9) och ökningen var till största del organisk. Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-2,3). Mot våra estimat var omsättningen 29% bättre, med en EBIT som var 2,5 MSEK sämre. Exkluderat för de övriga intäkterna av engångskaraktär var omsättningen i linje med estimat. Anledningen till att EBIT kom in sämre trots omsättningsökningen berodde på en stor marknadsföringssatsning samt högre övriga kostnader (troligtvis konsultkostnader för försäljningen av Betting Promotion/Tain samt köpet av BestBet). För övrigt konsoliderades BestBet den 1 december och spellicensen för Storbritannien är nu under behandling. Andelen reglerade intäkter uppgick till 99,6% vilket eliminerar regleringsrisken som andra spelbolag kan stå inför marginalmässigt.

Stark tillväxt i aktiva kunder. Nordic Leisure satsade 13,9 MSEK på marknadsföring under det fjärde kvartalet. Det resulterade i att antalet aktiva kunder ökade till 34 563 (24 399), en ökning med 42% y/y och 69% sekventiellt. Det blir spännande att följa hur väl Nordic Leisure lyckas behålla dessa nya kunder samt hur effektivt de kan plocka in nya kunder framgent då det är viktiga nyckeltal för en speloperatör. Nordic Leisure avslutade året med en nettokassa om 91,5 MSEK.

Estimatjusteringar. Efter rapporten har vi höjt våra omsättningsestimat något men även justerat upp rörelsekostnaderna. Detta för att ta hänsyn till den starka tillväxten i aktiva kunder under kvartalet som förvånade oss positivt. Samtidigt har Nordic Leisure förstärkt ledningsgruppen och ökat marknadssatsningarna, därav höjer vi även våra rörelsekostnadsestimat.

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

2016-03-04 2016-06-03 2016-09-01 2016-11-28 2017-02-24

OMXSPI (ombaserad) NLAB

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Spelintäkter 48,3 47,2 35,9 38,7 46,7 49,4 45,3 52,6 61,2 103 170 194 215 233

Övriga intäkter 4,1 3,4 44,6 11,1 0,4 0,4 0,4 0,4 5,9 8,4 63,2 1,6 1,8 2,0

Totala intäkter 52,4 50,6 80,5 49,8 47,1 49,8 45,7 53,0 67,1 111 233 196 217 235

Rörelsekostnader ink COGS -51,7 -48,1 -32,4 -49,0 -43,3 -45,8 -41,3 -47,5 -66,3 -117 -181 -178 -192 -204

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 0,7 2,5 48,0 0,8 3,8 4,0 4,4 5,4 0,8 -2,0 52,1 17,6 25,2 30,8

Avskrivningar -3,3 -3,4 -1,6 -2,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -4,5 -4,3 -10,3 -8,4 -7,5 -7,0

Just. EBIT -2,6 -0,8 46,4 -1,2 1,7 1,9 2,3 3,3 -3,8 -6,3 41,8 9,2 17,7 23,8

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

EBT -2,6 -0,8 46,4 -1,3 1,6 1,9 2,3 3,3 0,8 -10,3 41,7 9,2 17,7 23,8

Skatt -0,5 -0,8 -1,0 -2,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -2,1 -2,7 -4,3 -0,9 -0,9 -1,2

Nettoresultat -3,1 -1,7 45,4 -3,3 1,5 1,7 2,1 3,0 -1,3 -13,1 37,3 8,2 16,8 22,6

EPS f. utsp. (SEK) -0,06 -0,03 0,81 -0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 -0,03 -0,16 0,66 0,15 0,30 0,40

EPS e. utsp. (SEK) -0,06 -0,03 0,81 -0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 -0,03 -0,16 0,66 0,15 0,30 0,40

Omsättningstillväxt Q/Q 53,7% -3,5% 59,0% -38,2% -5,4% 5,8% -8,2% 15,9% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 131% 101% 173% 46% -10% -2% -43% 6% -4% 66% 109% -16% 11% 8%

Just. EBITDA marginal 1,3% 5,0% 59,7% 1,6% 8,0% 8,0% 9,6% 10,3% 1,1% -1,8% 22,3% 9,0% 11,6% 13,1%

Just. EBIT marginal -5,0% -1,7% 57,7% -2,4% 3,5% 3,8% 5,1% 6,3% -5,6% -5,7% 17,9% 4,7% 8,1% 10,1%

Just. EBT marginal -5,0% -1,7% 57,7% -2,6% 3,5% 3,8% 5,0% 6,3% 1,2% -9,3% 17,9% 4,7% 8,2% 10,1%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -16 -11 9 17 24 30 EPS -0,03 -0,23 0,66 0,15 0,30 0,40

Förändring rörelsekapital 21 -1 -2 3 -1 0 Just. EPS -0,03 -0,16 0,66 0,15 0,30 0,40

Kassaflöde löpande verksamheten 5 -12 7 19 23 30 BVPS 1,94 2,24 2,87 3,01 3,31 3,71

Kassaflöde investeringar 15 17 29 -10 -11 -12 CEPS 0,12 -0,21 0,12 0,34 0,41 0,52

Fritt kassaflöde 20 5 36 10 13 18 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 -2 0 0 0 0 ROE -2% -12% 26% 5% 9% 11%

Nettokassaflöde 20 3 36 10 13 18 Just. ROE -2% -12% 26% 5% 9% 11%

Soliditet 86% 81% 86% 82% 84% 85%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

12 30 22 22 22 22 Antal A-aktier (m) -

58 62 98 108 120 138 Antal B-aktier (m) 56,6

99 155 189 209 222 247 Totalt antal aktier (m) 56,6 +46 18 34 60 90

86 126 162 170 187 210 www.nordicleisure.se/

-58 -61 -91 -101 -114 -132

-6 1 2 -1 0 0 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

38,5 49,8 184 196 201 217

EBIT 1,3 -1,2 12,3 9,2 17,7 17,7

Just. EPS (SEK) 0,02 -0,06 0,20 0,15 0,31 0,30

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MSEK

Immateriella tillgångar Stora Gatan 46, 193 30

Sigtuna, Sverige Likvida medel

Förändring Totala tillgångar

Eget kapital

Förändring 0%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

6%

-25%

-27%

Skillnad

4Q 2016A 2017E 2018E

29% 8%

Totala intäkter

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

EBITDA-MARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0 50 100 150 200 250

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA-marginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E

2013 2014 2015 2016 2017

Nettoomsättning EBIT-marginal

-50,0X -40,0X -30,0X -20,0X -10,0X 0,0X 10,0X 20,0X 30,0X 40,0X

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som driver onlinespel. Koncernens bolag har spellicenser i Estland, Lettland och Malta.

Verksamheten drivs under flera varumärken med Optibet som det primära. Under slutet av 2015 förvärvades, bl.a spelkoncernen Tain vilken efter omstrukturering såldes i juli 2016. Bolagsgruppen har omkring 120 anställda och huvudkontoret förlagt i Riga samt kontor i Tallinn, Stockholm och på Malta. Den operativa spelverksamheten bedrivs i huvudsak på reglerade marknader.

Odds Onlinekasino Övrigt

Baltikum

Malta

Sverige

Övrigt

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Stefan Knutsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Nordic Leisure: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :