• No results found

TIDIGARE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TIDIGARE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR"

Copied!
45
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

WSP Samhällsbyggnad Laholmsvägen 10

302 66 Halmstad Tel: +46 10 722 50 00 Fax: +46 10 722 52 42 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se L:\5836\!Trafikverket\10209303 - Gång- och cykelväg väg 939\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\Tidigare geotekniska undersökningar\Försättsblad Bilaga 3_Tidigare geotekniska undersökningar.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

TIDIGARE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

· Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo), Väg/Vägbana väg 939/916, Trafikverket objektnummer 85331280, WSP Sverige AB projekt- nummer 10157614, daterad 2012-09-20. Inkluderar bilagor samt ritningar i plan och sektion.

· Jordartskarta, Sveriges geologiska undersökningar (SGU), skala 1:50 000, ID XroDVP8NkT, daterad 2015-06-26

· Jorddjupskartan, Sveriges geologiska undersökningar (SGU), skala 1:50 000, ID 2EHzZfqIFQ, daterad 2015-06-26

· Broritning N 546 a, rev 1, Bro över nuv väg E6 vid TPL Fjärås Å väg E6, Sammanställning, Statens vägverk, daterad 1977-12-28 (från Batman).

(2)

CPL Fjärås

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Projektnummer: 10157914

Datum: 2012-09-20 Handling nr

Rev datum: Kontraktsnr

(3)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

2 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

Objektdata

Vägnummer 939/916 Objektnamn CPL Fjärås Objektnummer 85331280

Kommun Kungsbacka

Län Halland

Dokumentdata

Titel CPL Fjärås

Dokumentslag Markteknisk undersökningsrapport Utgivningsdatum 2012-09-20

Utgivare

Kontaktperson Madelene Markusson Konsult WSP Sverige AB Kvalitetsansvarig

(4)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

3 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

Innehållsförteckning

1 Objekt ... 5

1.1 Blivande anläggning/konstruktion ... 5

1.2 Topografi och ytbeskaffenhet ... 5

2 Syfte och begränsningar ... 5

3 Underlag ... 6

3.1 Tidigare utförda undersökningar ... 6

4 Styrande dokument ... 6

5 Utsättning / Inmätning ... 7

6 Geotekniska undersökningar ... 7

6.1 Fältundersökningar ... 7

Utförda undersökningar och provtagningar ... 8

6.2 Miljöprovtagning ... 8

6.3 Laboratorieundersökningar ... 8

Utförda undersökningar... 8

7 Härledda värden ... 9

7.1 Hållfasthetsegenskaper ... 9

7.2 Deformationsegenskaper ... 10

7.3 Hydrogeologiska egenskaper ... 11

7.4 Övriga egenskaper ... 11

(5)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

4 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

Bilagor:

Bilaga 1: Fältrapport (4 sidor)

Bilaga 2: Provtagningsprotokoll underlättare Bilaga 3: Laboratorieprotokoll skruv (2 sidor) Bilaga 4: Laboratorieprotokoll kolv (1 sida)

Bilaga 5: Laboratorieprotokoll CRS försök (6 sidor) Bilaga 6: Laboratorieprotokoll siktning (3 sidor)

Bilaga 7: Utvärdering CPT-sondering, Conrad (5 sidor)

Ritningar:

101G1101 Plan 102G1101 Plan 102G1102 Plan

101G1191 Separata borrhål 101G1192 Separata borrhål

(6)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

5 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

1 Objekt

1.1 Blivande anläggning/konstruktion

WSP Sverige AB har på uppdrag av Trafikverket utfört en geoteknisk undersökning samt en miljöteknisk undersökning (redovisas separat) för en ombyggnation av en fyrvägskorsning i Fjärås station. När fältundersökningarna utfördes ingick även ombyggnad av två anslutningar av enskild väg till Varbergsvägen, markerade med gult i nedanstående bild. Dessa undersökningar är redovisade i denna MUR men ej beaktade vid framtagande av härledda värden.

Bild 1: Flygfoto från Google Earth. Rödmarkering visar det aktuella uppdragets undersökningsområde. Gulmarkerade områden visar områden som i dagsläget ej ingår i detta projekt, men som det inom detta uppdrag utförts geotekniska undersökningar för.

1.2 Topografi och ytbeskaffenhet

Nivåerna för undersökningspunkterna inom aktuellt undersökningsområde (rödmarkerat område, Bild 1) varierar mellan ca +5,8 till +7,4 med de högsta nivåerna i

undersökningsområdets södra del. Markytan utgörs mestadels av asfalterad yta eller gräsbevuxen yta.

2 Syfte

Undersökningens syfte är att dokumentera de geotekniska förhållandena samt ange härledda värden.

(7)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

6 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

3 Underlag

3.1 Tidigare utförda undersökningar

Geotekniska undersökningar från närområdet har beaktats vid planering av

fältarbetena samt vid utvärdering av materialegenskaperna. Dessa undersökningar är ej inarbetade i denna rapport.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

undersökning Standard och andra styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:96

samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

sondering/provtagning Standard och andra styrande dokument Skruvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok

Trycksondering SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok

Vingförsök SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för vingförsök i fält

Kolvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2009 metodbeskrivning för provtagning med standardkolvprovtagare

CPT-sondering SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok

SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering

(8)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

7 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

undersökning Standard och andra styrande dokument

Jordartsklassificering Enligt SGIs Information 1, jords egenskaper (Linköping 2008)

Naturlig vattenkvot Enligt SS 02 71 16

Konflytgräns Enligt SS 02 71 20

Skjuvhållfasthet Enligt SS 02 71 25

Plasticitetsgräns Enligt SS 02 71 21

Kompressionsegenskaper Enligt SS 02 71 29

5 Utsättning / Inmätning

Borrpunkterna är inmätta samt avvägda. Använt koordinatsystem i plan och höjd är SWEREF 99 12 00, RH2000.

6 Geotekniska undersökningar 6.1 Fältundersökningar

WSP Sverige AB har i januari 2012 utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat projekt. Fältundersökningen har utförts av Daniel Eriksson. Resultatet av undersökningarna redovisas på bilagda ritningar. Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 geoteknisk fälthandbok.

Utrustning

Utrustning typ/anmärkning

Borrvagn Geotech 605 DD med digital registrering

CPT spets 51052 Kalibrerad 2011-10-11

Kalibreringsintyg bifogas i Bilaga 1, Fältrapport

(9)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

8 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

Utförda undersökningar och provtagningar

sondering/provtagning antal typ/anmärkning

Trycksondering 9

Skruvprovtagning 9

Vingförsök 1 10 nivåer

Kolvprovtagning 1 10 nivåer

CPT-sondering 5

6.2 Miljöprovtagning

Inom den geotekniska undersökningen har 9 st miljöskruvar utförts. Resultat från den miljötekniska undersökningen redovisas separat.

6.3 Laboratorieundersökningar

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 3 till 6. WSP Sverige AB, Göteborg och Halmstad, utförde dessa laboratorieundersökningar under januari 2012.

Laboratorieundersökningarna utfördes av Lars Söderqvist, WSP Halmstad, och Alma Zerem Hrvat, WSP Göteborg.

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i 6 månader efter utförd rutinundersökning.

Utförda undersökningar

Metod antal typ/anmärkning

Jordartsbestämning 33

Skrymdensitet 10

Vattenkvot 33

Konflytgräns 24

Konförsök, ostörd skjuvhållfasthet 10

Konförsök, omrörd skjuvhållfasthet 10

CRS-försök 3

Siktning 3

(10)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

9 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

7 Härledda värden

7.1 Hållfasthetsegenskaper

Utförda CPT-sonderingar har utvärderats med datorprogrammet Conrad version 3.1 och redovisas i Bilaga 7.

Redovisning av härledda och korrigerade värden för skjuvhållfasthet samt empiriska värden enligt Larsson 1984 ((0,126+0,174*WL)* σ´c) redovisas nedan.

(11)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

10 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

7.2 Deformationsegenskaper

Lerans förkonsolideringstryck (σ´c) har utvärderats ur utförda CRS försök, CPT-sonderingar samt empirisk enligt Hansbo 1957 (Cu (okorrigerad)/0,45/WL)

Redovisning av härledda värden för förkonsolidering redovisas nedan.

(12)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

11 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

7.3 Hydrogeologiska egenskaper

Inga grundvattenobservationer har gjorts inom denna undersökning.

7.4 Övriga egenskaper

Sammanställning av densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet redovisas nedan.

(13)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

12 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

(14)

CPL Fjärås Objektnr 85331280

13 (13)

Titel

MUR Dokumentsdatum

2012-09-20 Rev datum

Projektnummer

10157914 Ärendenummer

Markteknisk undersökningsrapport 2012-09-20

(15)

1

FÄLTRAPPORT

Undersökningar utförda 2012-01-10 ---- 2012-01-16

Projekt CPL FJÄRÅS

Ort/plats FJÄRÅS

Projektnummer 10157914

Beställare TRAFIKVERKET

Handläggare geo MADELENE MARKUSSON Borrningsledare DANIEL ERIKSSON

Borrvagn GEOTECH 605 DD

Omfattning

Utförda undersökningar inom ramen för rapporterad projekt eller projektdel Bh Metod Djup Stopp-

kod

Djup till berg

Datum Geo- påsar

Miljö- påsar

GW I Bh

1 CPT 15,03 90 12-01-11

1 Kv 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 12, 15

12-01-11

1 Vb 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 12, 15

12-01-13

1 Skr 3,0 90 12-01-11 7 Ingen

2 Tr 15,01 90 12-01-16

2 Skr 3,0 90 12-01-16 3 Ingen

3 CPT 27,56 91 12-01-16

4 Tr 15,06 90 12-01-16

4 Skr 3,0 90 12-01-16 3 Ingen

5 Tr 15,07 90 12-01-12

5 Skr 3,0 90 12-01-12 7 Ingen

6 Tr 15,04 90 12-01-10

7 Tr 15,11 90 12-01-10

8 CPT 15,01 90 12-01-12

9 Tr 14,98 90 12-01-12

9 Skr 3,0 90 12-01-12 4 Ingen

10 Tr 15,12 90 12-01-12

11 Tr 15,05 90 12-01-10

11 Skr 3,0 90 12-01-10 6 Ingen

12 Tr 15,11 90 12-01-10

13 CPT 14,98 90 12-01-10

13 Skr 3,0 90 12-01-10 6 Ingen

(16)

2 Bh Metod Djup Stopp-

kod

Djup till berg

Datum Geo- påsar

Miljö- påsar

GW I Bh

14 Skr 3,0 90 12-01-10 6 Ingen

15 CPT 15,58 90 12-01-16

15 Skr 3,0 90 12-01-16 3 Ingen

16 Asfalt 12-01-16

17 Asfalt 12-01-16

18 Asfalt Vectura

19 Asfalt Vectura

20 Asfalt Vectura

21 Asfalt Vectura

22 Asfalt Vectura

Stackfiler

Stackfiler av sonderingarna skickat till Madelene Markusson.

Prover till lab

2012-01-17 lämnat 13 geopåsar och 32 miljöpåsar samt provtagningsprotokoll för bh 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13,14,15 till Lars Söderqvist.

Miljö proverna överlämnade och skickade för analyser av Kirsten Malmström

Vid provpunkterna 18-22 medtogs proverna av Daniel Eriksson till WSP Halmstad och överlämnades till Lars Söderqvist.

Vingförsök

Stackfil skickat till Lars Söderqvist.

Bilagor

Kalibreringsprotokoll för CPT och vinginstrument.

Fältgeotekniker

Lars Söderqvist

(17)

3

(18)

4

(19)

Geir Eriksen geir.eriksen@vectura.se

Telefon: 070 644 99 57

(20)
(21)
(22)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Fjärås

402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Växel: 031-727 25 00

Direkt: 031-727 27 84/ -28 41/ -28 91 Beställare WSP Hlmstad

Fax: 031-727 25 03 Uppdragsnummer 10157914

Borrhål 1

Fältundersökning DEN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2012-01-19

X Granskning 2012-01-20 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup wn wL St fu r typ klass Anm.

m t/m3 % % (kPa) (kPa)

1,75 50

2,0 1,70 59 56 18 21 1,15

1,66

1,59 78

3,0 1,61 76 65 26 18 0,67

1,61

1,55 84

4,0 1,55 85 76 29 21 0,75

1,58

1,58 77

5,0 1,59 78 68 20 16 0,76

1,60

1,60 69

6,0 1,61 70 70 17 24 1,39

1,62

1,64 67

7,0 1,62 67 65 18 21 1,17

1,61

1,56 69

8,0 1,59 70 68 18 22 1,26

1,60

1,53 85

10,0 1,53 86 79 27 22 0,83

1,54

1,57 79

12,0 1,57 77 73 21 22 1,04

1,57

1,53 78

15,0 1,56 77 76 18 25 1,39

1,56

L:\5250\W SP Halmstad\10157914 Fjärås grå sulfidflammig LERA, skalrester

grå sulfidflammig LERA, skalrester

grå sulfidfläckig LERA, enstaka skalrester, växtdelar

grå sulfidflammig LERA, skalrester

2012-01-12 2012-01-11

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning

grå sulfidflammig LERA, skalrester

grå sulfidflammig LERA, skalrester grå LERA, siltkörtlar, skalrester, växtdelar

grå LERA, skalrester, växtdelar

grå sulfidflammig LERA, skalrester

grå sulfidflammig LERA

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

CPL Fjärås station 10157914

WSP

Daniel Eriksson

0.01 m 0.01 m 15.03 m 1.00 m my 6.50 m

Normal

Fjärås 1

20120111

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5836\!Trafikverket\10157914_Cpl_Fjärås_Väg_939_916\5_Beräkningar\Conrad\Pkt 1.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51052 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 7

sid 1 (5)

(33)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

CPL Fjärås station 10157914

WSP

Daniel Eriksson

0.01 m 0.01 m 27.56 m 1.00 m my 7.28 m

Normal

Fjärås 3

20120116

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5836\!Trafikverket\10157914_Cpl_Fjärås_Väg_939_916\5_Beräkningar\Conrad\Pkt 3.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51052 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 7

sid 2 (5)

(34)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

CPL Fjärås station 10157914

WSP

Daniel Eriksson

0.01 m 0.01 m 15.01 m 1.00 m my 6.19 m

Normal

Fjärås 8

20120112

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5836\!Trafikverket\10157914_Cpl_Fjärås_Väg_939_916\5_Beräkningar\Conrad\Pkt 8.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51052 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 7

sid 3 (5)

(35)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

CPL Fjärås station 10157914

WSP

Daniel Eriksson

0.01 m 0.01 m 14.98 m 1.00 m my 6.05 m

Normal

Fjärås 13

20120110

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5836\!Trafikverket\10157914_Cpl_Fjärås_Väg_939_916\5_Beräkningar\Conrad\Pkt 13.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

51052 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 7

sid 4 (5)

(36)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

CPL Fjärsås station 10157914

WSP

Daniel Eriksson

0.01 m 0.01 m 15.58 m 1.00 m my 4.14 m

Normal

Fjärås 15

20120116

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5836\!Trafikverket\10157914_Cpl_Fjärås_Väg_939_916\5_Beräkningar\Conrad\Pkt 15.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

20458 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 7

sid 5 (5)

(37)

VÄG 939/916

(38)

VÄG 939/916

(39)

VÄG 939/916

(40)

VÄG 939/916

(41)

VÄG 939/916

(42)

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning.

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten

”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings- metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor:

Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90 00 E-post: kundservice@sgu.se www.sgu.se

Torpaån Hovmanneån

kyrka Tjolöholms

Kvia Sätinge

7,59

Torpa

Tom 50,47

Fjärås

Dala Skanslyckan

Bäck Fjärås station Böckeras

Vallby

7,88

Orred Duvehed

61,01

49,02 Äskatorp

Gressela

Slätten

53,1 Li

Torkelstorp

18,61

Allatorp

Tjolöholm

Stegatorp

Asserlund

Hålan

Bolg 12,10

Hanhals

12,79

Herred 12°10' 330

6365 6365

6370 6370

KUNGSBACKA

VICKAN

1:25 000–1:100 000

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:50 000

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan

©Lantmäteriet Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.

Gradnät i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF99.

Denna karta är automatiskt framställd ifrån SGUs databas 2015-06-26 med id-nr:XroDVP8NkT

6364511325885

Jätteblock Jättegryta Källa

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv

Tunt eller osammanhängande ytlager av morän

Mossetorv Kärrtorv

Svämsediment, ler--silt Svämsediment, sand Gyttjelera (eller lergyttja) Postglacial finlera Postglacial grovlera Postglacial silt Postglacial finsand Postglacial sand Svallsediment, grus

Glacial lera Glacial finlera Glacial silt Isälvssediment

Morän omväxlande med sorterade sediment

Sandig morän Urberg

(43)

Kartläggningen har skett med olika metoder och skiftande geografiskt underlag samt för presentationsskalor från 1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet inom kartan, både vad gäller lägesnoggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har delats in i olika karttyper (2–5) i täckningskartan. Gemensamt för alla karttyper är att

jordartsobservationerna i fält i huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och jordmån.

Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag.

Den tidiga informationen har digitaliserats från tryckta kartunderlag. Resultatet från många kartläggningar har publicerats som tryckta kartor inom SGUs serier Ae, Ak och K och till dessa finns ofta kartbladsbeskrivningar utgivna, vilka innehåller kompletterande information om arbetsmetoder och geologiska förhållanden. Information om dessa beskrivningar finns på www.sgu.se.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor:

Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90 00 E-post: kundservice@sgu.se www.sgu.se

Torpaån Hovmanneån

kyrka Tjolöholms

Kvia Sätinge

7,59

Torpa

Tom 50,47

Fjärås

Dala Skanslyckan

Bäck Fjärås station Böckeras

Vallby

7,88

Orred Duvehed

61,01

49,02 Äskatorp

Gressela

Slätten

53,1 Li

Torkelstorp

18,61

Allatorp

Tjolöholm

Stegatorp

Asserlund

Hålan

Bolg 12,10

Hanhals

12,79

Herred 12°10' 330

6365 6365

6370 6370

KUNGSBACKA

VICKAN

1:25 000–1:100 000

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:50 000

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan

©Lantmäteriet Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.

Gradnät i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF99.

Denna karta är automatiskt framställd ifrån SGUs databas 2015-06-26 med id-nr:XroDVP8NkT

6364511325885

Kinna Borås Göteborg

Viskafors Mölnlycke

Kungsbacka

Vickan

Fritsla Billdal

Bollebygd

Fältkartläggning med detaljerad digital höjdmodell som underlag. Lämplig presentationsskala:

1:25 000 (karttyp 2).

Flygbildstolkning med detaljerad digital höjdmodell som underlag samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 3).

Fältkartläggning på varierande kartunderlag. Lämplig presentationsskala: 1:50 000 (karttyp 4).

Flygbildstolkning samt fältkontroller i huvudsak längs vägnätet. Lämplig presentationsskala:

1:100 000 (karttyp 5).

Täckningsområde med information om karttyp

(44)

Uppmätt djup

undersökningar. För att identifiera områden där jordtäcket är mycket tunt eller saknas helt har information om berg från SGUs jordartskartor använts. Jorddjupet har beräknats genom att interpolera kända jorddjupsdata. Eftersom vissa jordarter uppvisar betydligt större jorddjup än andra har jordartskartan använts som stöd vid denna interpolering. Information om sprickzoner i berggrunden har använts för att ta fram områden med speciellt stora jorddjup.

Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup. Om avståndet exempelvis är flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade jorddjupet betydande.

Ny information om jorddjup tillkommer hela tiden vilket gör att kartan successivt kan förbättras.

Kartan kommer därför att uppdateras ungefär en gång per år.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor:

Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90 00 E-post: kundservice@sgu.se www.sgu.se

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan

© Lantmäteriet. MS2009/08799 Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.

Gradnätet i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF 99.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:50 000

(45)

References

Related documents

området förekommer även sten och ytblock inom vissa delar även rikligt. Området är delvis kuperat men sluttar i huvudsak västerut mot Vänern. Törnbergavägen i öster fungerar

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

FB Engineering AB har utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för pågående planarbete för området Fridhem i de södra delarna av Ängelholm.. Området omfattar ca 65 ha

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013;

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-..

Ett lodrätt streck under cirkeln och streckets avslutning - eller avsaknaden av lodrätt streck - anger hur sonderingen avslutats, t ex om sondering utförts till för metoden

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Sticksondering Metodbeskrivning finns ej framtagen.. GW-observationer i bh

Provtagning av grundvatten SGF Rapport 2:2013: Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden.. Mätning med PID-instrument SGF Rapport 2:2013: Fälthandbok Undersökningar av

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Installations för.. grundvattenmätning Geoteknisk

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Beteckningssystem EN ISO 22475–1:2006..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

Inmätning av den geotekniska undersökningen har utförts av Nicklas Andersson och Victor Hatava, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013 (Geoteknisk Fälthandbok), och av