Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Lokala Arbetsplan 2014

Full text

(1)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Lokala Arbetsplan 2014

Vi erbjuder en trygg och inspirerande utvecklingsmiljö.

Den nationella läroplanen, Reggio Emilias pedagogiska filosofi och Sjöbo kommuns mål för förskolan ligger som en grund för arbetet.

Vi har höga kvalitetskrav på vår verksamhet.

”Vår förskola är en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som

olikhet, lyssnande och delaktighet.”

(2)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Piratenområdets förskolors lokala arbetsplan

Arbetsplanen ska konkretisera hur enheten kommer att arbeta för att nå målen i den nationella läroplanen för förskola, Lpfö 98/10, nämndens mål i Sjöbo kommun samt våra på Piratenområdets förskolors prioriterade mål.

 Planen ska vara överskådlig för alla berörda och intresserade och tydliggöra vilka mål som satts upp för att utveckla verksamheten.

 Planen ska ge möjlighet för barn till inflytande över sin dag i förskolan samt vårdnadshavares delaktighet kring sitt barns trivsel, utveckling och lärande på förskolan.

”Arbetssättet är ingen metod utan representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter."

Lyssnandets Pedagogik

Förskoleenhetens systematiska kvalitetsarbete Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Det ska vara ett underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Kvalitet hos oss ska uppnås genom att:

 Målen ska genomsyra det dagliga arbetet.

 Rutiner ska vara tydligt dokumenterade och väl kända.

 Digitala verktyg såsom laptop, Ipad/surfplatta, kamera används till reflektion/utvärdering direkt i verksamheten, tillsammans med barnen.

 Tid finns avsatt för pedagogerna till enskild och gemensam reflektion, för vidare analys och utveckling av arbetet.

 Kontinuerliga observationer och analys av verksamheten ingår i det dagliga arbetet.

 Arbetslagen ansvarar för att göra gemensam analys, avstämning och nerslag några gånger per termin avseende hur hela verksamheten fungerar. Dessa analyser leder sedan fram till hur vi går vidare i vårt arbete.

 Utvärdering sker även genom enkäter till barn, vårdnadshavare, medarbetare.

 Inom verksamheten ska en ständig dialog föras. En bra dialog för oss innebär att vara ständigt beredd att värdera, ompröva och förändra verksamheten.

”Vår verksamhet ska utveckla och stimulera barnens kreativitet, initiativförmåga, självtillit och lust att lära. Alla barn är lika mycket värda oavsett bakgrund, behov och livssituation. Alla barn är kompetenta och kunskapstörstiga. Varje barn är en unik individ med sina erfarenheter, upplevelser, kunskaper och talanger.”

(3)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Kompetensplan 2014

Enskild medarbetares kompetensutveckling upprättas vid medarbetarsamtal.

All personal kommer att få/erbjudas fortbildning i:

Reggio Emilias pedagogiska filosofi Dokumentation och analys

edWise

IT (Ipad/Lärplatta) Värdegrundsfrågor Barnhälsofrågor

Teknik i förskolan - pillar verkstad HLR (Hjärt- Lung- Räddning) Studiebesök

Litteraturstudier

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar"

"Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan."

(Läroplan för förskolan) Lpfö-98/10

(4)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende

Sammanfattande analys Piratenområdets förskolor

Piratenområdets prioriterade utvecklingsområden 2014 har hämtats från Familjenämndens mål för 2014 och kopplats till verksamhetens åtagande, utvärderingar, enkäter och FOKUS 2020, utifrån intentionerna i Läroplanen för förskolan Lpfö, 98/10.

De senaste åren har präglats av omorganisation pga snedfördelad kompetens av personal på de tre förskolorna. Man har också genomfört en kompetensutveckling avseende arbetet med Planen mot diskriminerade och kränkande behandling på högskolenivå som har stärkt kvalitén på detta arbete. Prioriterade mål har varit att ta fram planeringsunderlag till

verksamhetsplanering och att få igång arbetet med den pedagogiska dokumentationen.

Hösten 2013 fick förskolorna en ny förskolechef och ytterligare några nya medarbetare började i verksamheten. Under hösten har personalen fått inputs i form av föreläsningar och studiebesök. Man har även fått tid till att läsa litteratur. Fokus under 2014 kommer att ligga på att utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen, ett arbete som inte kom igång under 2013. De fortsatt riktade kompetensutvecklingsinsatser och handledning till personalen ska leda till personalen i sitt dagliga arbete i förskolan medvetet utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet och till en bättre måluppfyllelse för verksamheten.

Piratenområdets förskolor ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Organisation och verksamhetsbeskrivning

Geografiskt är Piratenområdets förskolor fördelad på tre enheter belägna norr och nordväst om Sjöbo, Bjärsjölagårds förskola, Trollakulls förskola och Trätofflans förskola.

Piratenområdets förskolor har tillsammans ca 110 barn i sina verksamheter.

Piratenområdets personal består av förskolechef, specialpedagog, förskollärare, barnskötare, assistent, intendent, vaktmästare, kokerska och lokalvårdare.

Hjälp och stödfunktioner på Piratenområdets förskolor

Administration som stöd för ledning och verksamhet består av assistent och intendent.

Intendenten är anställd direkt under Familjeförvaltningen. Intendentens uppdrag består blanda annat i att avlasta förskolechefen inom främst följande områden: ekonomi, personal,

fastigheter, arbetsmiljö samt egenkontrollen av verksamheten.

Assistentuppdraget är en administrativ servicetjänst med arbetsuppgifter så som

fakturahantering, personalredogörelse, vikariehantering och kontakt med vårdnadshavarna kring omsorgsregler, schema och debitering.

Specialpedagogen är gentemot förskolechefen ansvarig för kartläggning av barnhälsa samt att handleda och stödja utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i arbetslagen och

förskoleenheten som helhet.

En processgrupp är under uppstart. Tanken är att den från början kommer att utgöras av specialpedagogerna, utvecklingspedagoger och förskolechef. Beroende av utvecklingsprojekt, fokusområde och behov kommer gruppens medlemmar att variera, man kan därav som pedagog bjuda in sig själv eller bli inbjuden i gruppen under en längre eller kortare period.

(5)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Gruppen kommer att ansvara för att ge Värdegrundsgruppen och IT-gruppen arbetsuppgifter.

Tydligare syfte för gruppen kommer att tas fram.

Utvecklingspedagoger har under våren i uppdrag att handleda i arbetet med utvecklandet av den pedagogiska dokumentationen på Grimstofta- och Piratenområdet under vårterminen 2014. Då detta är ett av våra högst prioriterade mål för att kunna synliggöra vår verksamhet och utveckla den framåt. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som pedagoger och barn tillsammans ska använda sig av på vårt område för att synliggöra barnens lärprocesser i verksamheten. Pedagogisk dokumentationen ska också ge oss en förståelse för vad det är barnen är intresserade av, hur de lär sig och få oss att utveckla nya tankar och arbetsätt.

Utvecklingspedagogens roll i verksamheten kommer att vara att tillsammans med pedagogerna träffas i reflektionsgrupper där man har pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för reflektion. Ett syfte är att komma fram till hur vi kan ge barnen nya

utmaningar att gå vidare i olika projekt, men det kan också vara diskussioner kring hur vi kan inrätta pedagogiska miljöer för barnen som är spännande, utmanande och som väcker

nyfikenhet. Barnens perspektiv och frågor ska vara i fokus. Barnen ska möta pedagoger som ser dem i ett sammanhang där de känner sig kompetenta, viktiga och delaktiga.

Utvecklingspedagogens uppdrag under våren är också att hjälpa förskolechef att vara den som kan lyssna, stödja, stärka, motivera pedagogerna i sitt pedagogiska uppdrag, helt enkelt vara ett pedagogiskt bollplank.

IT-gruppen kommer att ansvara för att i linje med utvecklingsprojekt, fokusområde eller områdets behov att finnas som ett stöd till pedagogerna, kopplat till processgruppens arbete.

Tydligare syfte för gruppen kommer att tas fram.

Värdegrundsgruppen kommer att ansvara för att planen mot diskriminerande och kränkande behandling är levande i verksamheten och "riktlinjer" och att ta fram en idébank hur vi arbetar med den och övriga värdegrundsfrågor i vardagen kopplat till processgruppen. Tydligare syfte för gruppen kommer att tas fram.

”Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inta en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt tillsammans med barnen.”

Lyssnandets Pedagogik

(6)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Målområden

Målområde 1 - Livskvalitet Ett gott liv och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen. Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

Indikator 2013 Utfall april 2014

Nöjd Medborgar-Index ska förbättras Nöjd-Kund-Index ska förbättras

Förskole, fritidshems- samt grundskoleverksamhet

Varje enhet ska initiera något samarbete med någon förening under året Aktivitet

Initiera samarbeta med Sjöbo GK och med Scouterna.

Sjöbo GK är del i projekt kring att aktivera barn och ungdomar där dom kan söka pengar för att ta dit skolklasser eller förskolegrupper. Vi kommer anmäla Bjärsjölagårds förskola till detta och hoppas på samarbete där vi kan få komma ut och spela golf och vara aktiva under en dag. Trollakulls förskola besöker redan lägerplatsen i gång i veckan och vill utöka samarbetet med scouterna.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Pedagogerna ska ha vardagliga samtal med barnen om varför det är viktigt att äta och vilken mat som är nyttig. Uteaktivitet ska finnas för alla barn varje dag. Barnen ska erbjudas rörelse både inne och ute, utemiljön ska bli tillgängligare oftare under dagen. Barnen ska få ta del av vad ett gott liv innebär med balans mellan kost, motion, vila och utevistelse.

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till

beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

Indikator 2013 Utfall april 2014

Nöjd inflytande-index ska förbättras

Förskole-, fritidshems- samt grundskoleverksamhet

Varje enhet ska ha forum för samråd vid minst 2 tillfälle per år Aktivitet

Piratenråd

Förskolechef bjuder in föräldrarna till Piratenråd 2 gånger/år.

(7)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Vårdnadshavarna ska uppleva att de har möjlighet att samverka med förskolan.

Vi kommer att utveckla våra mer lättsamma och i verksamheten viktiga forum som "familjekvällar", "drop-in". Förskolan ska erbjuda daglig kontakt vid hämtning och lämning. Vårdnadshavarna ska erbjudas utvecklingssamtal en gång varje år, där barn 4-6 år medverkar, fler samtal kan erbjudas vid behov. Föräldrarna ska erbjudas kontakt och samspråk via edWise, e-post, vår hemsida, bloggar. Vårdnadshavarna ska få möjlighet att uttala sig i enkätundersökningar.

Barnen ska uppleva att de har inflytande i den dagliga verksamheten på förskolan.

Barnen ska involveras utifrån ålder och förutsättningar. Barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga kring val av innehåll i sin egen vardag. Barn och pedagoger ska forska, lära och upptäcka tillsammans. Barnen ska få reflektera över sina lärprocesser och sina upptäckter och få möjlighet att tillsammans med oss vuxna ta ansvar för sig själva, varandra och påverka sin vardag i förskolan. Barnens tankar, intressen och nyfikenhet ska ses som självklara utgångspunkter i förskolans arbete och även utmynna i projekt där barnen och inte ämnet är det viktigaste. Pedagogerna plocka fram, synliggöra och presentera materialet och de olika lärmiljöerna med t ex bilder, så barnet sedan kan ta ställning till vad det har förmöjligheter att välja bland. Pedagogerna ska var medupptäckare och vara delaktiga i aktiviteterna i de olika lärande miljöerna som barnen erbjuds. Barnen ska ha inflytande i inköp av lekmaterial. Barnet ska få vara med och planera sitt utvecklingssamtal med pedagogerna. Pedagogerna ska observera, lyssna in, vara lyhörda för, samtala med och intervjua barnen.

Förskole-, fritidshems- samt grundskoleverksamhet samt elevhälsan

Alla enheter ska bygga upp en bra information via edwise, blogg eller hemsidan.

Aktivitet

Informationen från enheten via IKT-verktyg ska fungera tillfredställande.

All personal ska få kompetensutveckling inom IKT-området.Områdets IT-grup ska via Processgruppen få uppdrag som ska leda till att informationsflödet från verksamheten är tillfredställande.

Personalen ska få kompetensutveckling inom edWise, blogg och appar

Personalen ska få möjlighet att kompetensutveckla sig för att på ett lätt sätt hantera de IKT-verktyg man behöver i sitt dagliga arbete.

Alla föräldrar ska ges möjlighet att få stöd i användningen av edwise

Alla föräldrar måste ges möjlighet att få stöd i användningen av edwise av personalen på förskolan.

Målområde 2 - Kunskap

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

Indikator 2013 Utfall april

2014 Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till

förskolan/skolan ska öka.

Förskole-, fritidshems- samt grundskoleverksamhet

Alla ska arbeta aktivt med likabehandlings-arbete genom exempelvis KRAFT, Stegvis.

(8)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

Aktivitet

Barnen ska trivas i förskolan och känna att de duger.

Alla pedagogerna ska ständig föra en dialog kring och tydligt visa att de står på en gemensam värdegrund.

Värdegrundsarbetet ska genomsyra den dagliga verksamheten i förskolan och ska naturligt diskuteras, ventileras och revideras mellan barn-vuxna, vuxna-vuxna och barn-barn.

Barnen ska erbjudas många tillfällen i vardagen att uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som de ska ges tillfälle att lyssna på andras synpunkter.

Vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet

Pedagogerna ska lyfta fram Olikheten som en tillgång i gruppen. Pedagogerna ska lyfta fram och synliggöra barnets förmågor.

Barnen ska mötas av välkomnade vuxna och barn när de kommer till förskolan. Pedagogerna ska lyssna på, samtala med och ge barnen inflytande över sin dag i förskolan. Pedagogerna ska lyfta fram och diskutera med barnen hur vi ska göra för att alla som besöker vår förskola ska känna sig välkomna och bli sedda.

Planen för diskriminerande och kränkande behandling ska vara välkänd för alla i verksamheten personal, föräldrar och barn.

Fortsätta med blanketter för tillbud och kränkande behandling. Genom sociogram och enkäter upptäcker vi om åtgärder behöver vidtas. Ska tas upp med personalen på APT, med föräldrar på föräldramöten och med barnen i den dagliga verksamheten.

Vi arbetar med REDE med de äldre barnen och med START med de yngre barnen.

Vi använder REDE och START som grund för värdegrundsarbetet med barnen i vår verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att det färdiga materialet enbart är en grund att vila på. Med vårt nya sätt att dokumentera planerar vi verksamheten efter barnens nyfikenhet, lust och intresse. Vi arbetar även med dramatisering av olika konflikter och efterföljande samtal.

FOKUS 2020 - Lärprocesser

Ett lärande är en ständigt pågående process. Lärmiljöerna ska utveckla och stimulera generella kompetenser som initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Den utvecklade lärmiljön främjar också kompetenserna att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Utvecklande lärmiljöer är miljöer där samspelet mellan barn/elev och pedagog utmärks av ett ömsesidigt respektfullt möte. De formativa processerna ska aktivera barn och elever som ägare av sin egen lärprocess, skapa aktiviteter som tydliggör mål, synliggör lärandet, ger återkoppling samt gör barn och elever till lärresurser för varandra.

Aktivitet

Alla ska arbeta med lärande samtal

Några medarbetare på varje enhet ska tillsammans med förskolechef kompetensutvecklas i att hålla i lärande samtal.

Förskolans lärmiljöer ska stimulera barnens kreativitet, initiativförmåga, självtillit och lust att lära.

Vi ska arbeta med att utveckla våra lärmiljöer både ute och inne. Vi ska också arbeta med att skapa :

* möjligheter för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra.

* en tillåtande miljö som uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar.

* möte mellan barnen och möten barn-pedagoger där relationen fördjupas.

Barn och pedagoger ska forska, lära och upptäcka tillsammans. Barnet ska i vår verksamhet ses som rikt, kompetent och

(9)

Piratenområdets förskolor i Sjöbo kommun Januari 2014

nyfiket. Barnens lekfulla förundran ska tas tillvara genom att pedagogen ser sig själv som medupptäckare tillsammans med barnen i vardagen på förskolan. Pedagogen ska ställa frågor, ge barnen möjlighet att reflektera tillsammans, använda barnens hypoteser och finnas med som ett stöd för barnen i deras funderingar och tankar.

Vi ska utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som pedagoger och barn

tillsammans ska använda sig av på vårt område för att synliggöra barnens lärprocesser i verksamheten. Pedagogisk dokumentationen ska också ge oss en förståelse för vad det är barnen är intresserade av, hur de lär sig och få oss att utveckla nya tankar och arbetsätt.

Alla pedagoger ska få möjlighet, kompetensutveckling och handledning i hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation.

Mål medarbetare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Samtliga ledningsgrupper inom Familjeförvaltningen

Varje ledningsgrupp ska under 2014 ha en diskussion kring vad som gör Sjöbo kommun till en bra arbetsgivare samt ledarskapets betydelse för detta.

En god arbetsmiljö Samtlig arbetsplatser

Samtliga arbetsplatser ska ha en introduktion för nyanställda Aktivitet

Introduktion av nyanställda

En tydlig plan för introduktion av nyanställda på Vollsjö skola och fritidshem ska tas fram av Processgruppen.

"Den pedagogiska verksamheten skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer."

Lpfö98/10

Sofie Stagevik

Förskolechef Piratenområdets förskolor Januari 2014

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :