Barn- och utbildningsnämnden 8 februari (14) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl

14  Download (0)

Full text

(1)

Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik Fornander (m) Linda Knutsen (m)

Michael Helmersson (fp)

Ersättare: Åsa Hååkman Felth, Jomark Polintan, Pia Skoglund, Bengt Sjöberg, Kerstin Brunn, Jerry Rothin

Övriga deltagande: Jan Ulvforsen, sekr Ulf Almquist, förv.chef Tage Nordkvist, Info Ingela Dullum, Info

Margareta Johansson, Info

Utses att justera: Ann-Marie Rosö Paragrafer: 13-19

Underskrifter: Sekreterare Jan Ulvforsen

Ordföranden Torbjörn Parling

Justerande Ann-Marie Rosö

___________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 8 februari 2011

Anslagsdatum: 14 februari 2011 Datum för anslags nedtagande: 7 mars 2011 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli

Underskrift__________________________________________________________

Maritha Hedlund Utdragsbestyrkande

(2)

Ks

§ 13 Dnr 11/018

Bokslut 2010 Nämnden beslutar

att godkänna bokslut 2010 samt

att översända det till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

(3)

§ 14 Dnr 11/019

Investeringsbudget 2011

Tilldelade specialdestinerade medel Summa enl förvaltningens IT-strategi (250+500) 750,0

tilläggsbudget 38,0 788,0

Investeringsmedel att fördela

Invest 11 1000,0

tilläggsbudget 112,0 1112,0 SUMMA INVESTERINGSBUDGET 1900,0

Fördelning

Fördelningsprincip:

1 Specialändamål

2 Fördelning av återstod i förhållande till budget

FÖRDELNING

Specialdest. medel enl. förvaltningens IT-stategi 750,0 788,0 tilläggsbudget 38,0

Gemensamma kostnader 150,0 Kansli, elevhälsa Procapitaserver (50,0) 150,0

samt buffert

FÖRSKOLEVERKSAMHET 229,0 Specialändamål;

Öppen förskola, utrustning 60,0 Skötrum, Björnen 40,0 Fördelning i förhållande till budget 129,0

Grundskola/särskola/förskoleklass/fritids 390,0 Specialändamål:

Ferlinskolan: Luftrenare träslöjden 60,0

” : Bänkskivor NO-salar 12,0

” : Mörkläggningsgardiner NO-salar 14,0

” : Utrustning gymnastiksalar 50,0 Fördelning i förhållande till budget 254,0

Utdragsbestyrkande

(4)

FRIVILLIGA SKOLFORMER 318,0 Specialändamål;

Yrkesprogrammen: Haki-ställning 30,0 ” : Ljudabsorbenter 25,0 ” : Trapphiss 70,0 Fördelning i förhållande till budget 193,0

KULTURSKOLAN 25,0 Specialändamål; 25,0

SUMMA 1900,0

MBL-förhandling har hållits 110207 utan erinran

Nämnden beslutar enligt upprättat förslag till fördelning av Investerings- budget 2011 samt

att i de fall enskild investering överstiger 100 000 kr skall denna redovisas för barn- och utbildningsnämnden innan verkställighet.

Utdragsbestyrkande

(5)

Ks

§ 15 Dnr 11/020 Redovisning av intern kontroll 2010

Intern kontroll enligt Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan (bilaga 1) har genomförts enligt följande:

ƒ Arkivering Bilaga 2

ƒ Delegation Bilaga 3

ƒ Journalhantering skolhälsovård Bilaga 4

ƒ Basprogram skolhälsovård Bilaga 5

ƒ Avgiftshantering i barnomsorgen Bilaga 6

ƒ Registerkontroll Bilaga 7

Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen

att redovisningen delges kommunstyrelsen

att fastställa Intern kontrollplan för 2011 i överensstämmelse med kontrollplan för 2010

Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag

Utdragsbestyrkande

(6)

§ 16 Dnr 11/014

Yttrande över revisionsrapport ”Insatser för barn och ungdomar”

Revisorerna i Filipstads kommun har genomfört en uppföljning av den granskning som genomfördes 2008 avseende ärendehandläggning och dokumentation inom Socialnämndens individ- och

familjeomsorgsverksamhet. Utöver detta har revisorerna även granskat hur samverkan kring samma målgrupp sker med framförallt skolan i kommunen.

Revisorerna önskar få Barn- och utbildningsnämndens synpunkter och kommentarer till den genomförda granskningen som rör samverkan (bilaga BUN dnr 11/14).

Förvaltningschefens förslag till yttrande utarbetat i samverkan med socialchefen:

Planerade åtgärder

• Utbildning/information

Information om varandras verksamheter, organisation samt styrdokument är av största vikt för en väl fungerande samverkan.

Det är viktigt att förstå skillnader att olika yrkeskategorier har olika synsätt, olika legitimitet och förhållningssätt. Kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar är viktigt för respekt och förståelse när vi skall samverka.

Inför arbetet med samverkan bör vi ställa tre grundläggande frågor. Det är nödvändigt att de

båda förvaltningarna får en gemensam syn på dessa:

• Vilka samverkar vi om?

• Varför samverkar vi?

• Vad gör vi när vi samverkar?

1. Nivåer där information och utbildning bör ske

Inom våra verksamheter måste en planering ske kring utbildning och information. Det kan vara lämpligt att strukturera våra verksamheter i nivåer inför denna planering.

Socialförvaltningen Barn och Utbildning

1. Verksamhetsledare/ Samordnare 1. Rektorer

2. Socialsekreterare 2. Elevhälsopersonal 3. Ansvariga pedagoger

Utdragsbestyrkande

(7)

2. Områden som bör ingå vid information/utbildning

Lagar och förordningar som styr våra verksamheter. Våra olika uppdrag skall redovisas.

Det är viktigt att visa på skilda uppdrag men också inom vilka områden det finns gränsytor.

Särskild vikt bör läggas vid hanterandet av sekretess och förfarandet med medgivande.

Organisation och kompetenser inom IFO och Barn och Utbildning.

Skolan redogör

för systemen med individuella utvecklingsplaner (IUP), åtgärdsprogram, elevvårdskonferens (EVK) samt övriga elevhälsorutiner.

Olika tidsperspektiv styr våra arbeten inom resp. verksamhet. Skolan har, genom skollagen, ett omedelbart utrednings- och åtgärdsansvar. Vi har också skolans läsårsindelning. Detta påverkar samarbetet i högsta grad eftersom rutinerna skiljer sig åt.

Anmälningsskyldigheten är av central betydelse och bör noggrant klargöras. Där är det mycket viktigt hur själva förfarandet skall gå till.

Generella metoder, systematisk dokumentation och uppföljning är centrala moment. Detta arbete är redan påbörjat.

Utredningsansvar och uppgiftsskyldighet skall klargöras och skolans behov av återkoppling måste hanteras.

Förebyggande arbete inom våra verksamheter. Skolans skyldighet att upprätta planer mot kränkande behandling.

Helhetsperspektivet är viktigt eftersom många kan vara inblandade runt vissa elever (Soc, skola, BUP mm)

Samverkansformer kring barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium.

Vilka arenor och forum fungerar för närvarande?

Vilka gemensamma handlingsplaner finns?

Utdragsbestyrkande

(8)

3. Planering av genomförandet.

När information och utbildning sker måste personal från

socialförvaltningen vara med i skolan och vise versa. Detta bör planeras noggrant för att minimera tidsåtgång och för att få bästautfall. Man måste även hantera hur och i vilken omfattning de olika nivåerna skall erhålla information och utbildning

En arbetsgrupp, bestående av representanter från IFO och Barn och Utbildning är tillsatt.

Gruppen utarbetar en plan, så att information och utbildning kan genomföras under våren

2011.

• Utökad samverkan förskola/skola – IFO

En ny samverkansmodell har utarbetats för grundskolan och IFO.

Modellen har sin utgångspunkt i ”Ferlin-gruppens” arbete och kommer att provas under VT 2011 med uppföljning i april och utvärdering i juni.

Arbetet bygger på gemensamt möte med representanter från IFO och skola tillsammans med vårdnadshavarna i avsikt att skapa en

gemensam och heltäckande bakgrundsbild som utgångspunkt för åtgärder samt återkoppling till berörda om ärendets fortsatta handläggning.

Samverkansmöte för förskoleverksamhet och IFO är inplanerat för att skapa en liknande samverkansmodell anpassad till den åldersgruppen samt fortsatt utveckling av Barnhälsoteamets arbete.

• Gemensam information på intranätet

Gemensam information i form av handlingsplaner, rutiner, mötesforum, kontaktlistor mm läggs in på intranätet med åtkomst för båda

förvaltningarna.

• Övrigt

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att kontinuerligt informeras om vidtagna åtgärder.

Avslutningsvis föreslår förvaltningarna respektive nämnd att, utifrån ovanstående redovisning, ta ställning till hur den samverkan på politisk nivå som föreslås i rapporten ska utformas.

Utdragsbestyrkande

(9)

Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag till yttrande:

Planerade åtgärder

• Utbildning/information

Information om varandras verksamheter, organisation samt styrdokument är av största vikt för en väl fungerande samverkan.

Det är viktigt att förstå skillnader att olika yrkeskategorier har olika synsätt, olika legitimitet och förhållningssätt. Kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar är viktigt för respekt och förståelse när vi skall samverka.

Inför arbetet med samverkan bör vi ställa tre grundläggande frågor. Det är nödvändigt att de

båda förvaltningarna får en gemensam syn på dessa:

• Vilka samverkar vi om?

• Varför samverkar vi?

• Vad gör vi när vi samverkar?

1. Nivåer där information och utbildning bör ske

Inom våra verksamheter måste en planering ske kring utbildning och information. Det kan vara lämpligt att strukturera våra verksamheter i nivåer inför denna planering.

Socialförvaltningen Barn och Utbildning

1. Verksamhetsledare/ Samordnare 1. Rektorer

2. Socialsekreterare 2. Elevhälsopersonal 3. Ansvariga pedagoger 2. Områden som bör ingå vid information/utbildning

Lagar och förordningar som styr våra verksamheter. Våra olika uppdrag skall redovisas.

Det är viktigt att visa på skilda uppdrag men också inom vilka områden det finns gränsytor.

Särskild vikt bör läggas vid hanterandet av sekretess och förfarandet med medgivande.

Organisation och kompetenser inom IFO och Barn och Utbildning.

Skolan redogör

för systemen med individuella utvecklingsplaner (IUP), åtgärdsprogram, elevvårdskonferens (EVK) samt övriga elevhälsorutiner.

Utdragsbestyrkande

(10)

Olika tidsperspektiv styr våra arbeten inom resp. verksamhet. Skolan har, genom skollagen, ett omedelbart utrednings- och åtgärdsansvar. Vi har också skolans läsårsindelning. Detta påverkar samarbetet i högsta grad eftersom rutinerna skiljer sig åt.

Anmälningsskyldigheten är av central betydelse och bör noggrant klargöras. Där är det mycket viktigt hur själva förfarandet skall gå till.

Generella metoder, systematisk dokumentation och uppföljning är centrala moment. Detta arbete är redan påbörjat.

Utredningsansvar och uppgiftsskyldighet skall klargöras och skolans behov av återkoppling måste hanteras.

Förebyggande arbete inom våra verksamheter. Skolans skyldighet att upprätta planer mot kränkande behandling.

Helhetsperspektivet är viktigt eftersom många kan vara inblandade runt vissa elever (Soc, skola, BUP mm)

Samverkansformer kring barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium.

Vilka arenor och forum fungerar för närvarande?

Vilka gemensamma handlingsplaner finns?

3. Planering av genomförandet.

När information och utbildning sker måste personal från

socialförvaltningen vara med i skolan och vise versa. Detta bör planeras noggrant för att minimera tidsåtgång och för att få bästautfall. Man måste även hantera hur och i vilken omfattning de olika nivåerna skall erhålla information och utbildning

En arbetsgrupp, bestående av representanter från IFO och Barn och Utbildning är tillsatt.

Gruppen utarbetar en plan, så att information och utbildning kan genomföras under våren

2011.

• Utökad samverkan förskola/skola – IFO

En ny samverkansmodell har utarbetats för grundskolan och IFO.

Modellen har sin utgångspunkt i ”Ferlin-gruppens” arbete och kommer att provas under VT 2011 med uppföljning i april och utvärdering i juni.

Utdragsbestyrkande

(11)

Ks

Revisorerna Soc

Arbetet bygger på gemensamt möte med representanter från IFO och skola tillsammans med vårdnadshavarna i avsikt att skapa en

gemensam och heltäckande bakgrundsbild som utgångspunkt för åtgärder samt återkoppling till berörda om ärendets fortsatta handläggning.

Samverkansmöte för förskoleverksamhet och IFO är inplanerat för att skapa en liknande samverkansmodell anpassad till den åldersgruppen samt fortsatt utveckling av Barnhälsoteamets arbete.

• Gemensam information på intranätet

Gemensam information i form av handlingsplaner, rutiner, mötesforum, kontaktlistor mm läggs in på intranätet med åtkomst för båda

förvaltningarna.

• Övrigt

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att kontinuerligt informeras om vidtagna åtgärder.

Avslutningsvis föreslår förvaltningarna respektive nämnd att, utifrån ovanstående redovisning, ta ställning till hur den samverkan på politisk nivå som föreslås i rapporten ska utformas.

Nämnden beslutar

att anta förvaltningschefens förslag till yttrande Ordförande föreslår

att en arbetsgrupp bestående av presidierna i de båda nämnderna samt förvaltningscheferna bildas

att arbetsgruppens uppdrag är att ta ställning till hur den samverkan på politisk nivå som föreslås i rapporten skall utformas

att arbetsgruppens förslag föreläggs barn-och utbildningsnämnden samt socialnämnden för beslut senast 14 juni 2011

Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag

Utdragsbestyrkande

(12)

Bergs- skolan TL

§ 17 Dnr 11/021

Val av ersättare – Stiftelsen Bergsskolans styrelse

Enligt stadgarna för Stiftelsen Bergsskolan ska kommunens

tjänstgörande förvaltningschef i utbildningsfrågor ingå i styrelsen. En ersättande tjänsteman ska utses.

Ordföranden föreslår

att rektor Thomas Larsson, Spångbergsgymnasiet utses som ersättare för förvaltningschefen

Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag

Utdragsbestyrkande

(13)

Till berörda

§ 18 Dnr 11/022

Förvaltningen informerar

- Planering för de årliga mötena med föräldraföreningarna. Bilaga - Rapport lokalutredning

- Öppen förskola i familjecentral

- Småbarnspedagogik – kursdeltagare vill visa sin verksamhet 14/4 ordinarie ledamöter 10.30-12-30

Villekulla Olle Engström Bergabacken Michael Helmersson Junibacken Torbjörn Parling

Björnen Philip Botström, Patrik Fornander Bullebyn Ann-Marie Rosö, Linda Knutsen

Utdragsbestyrkande

(14)

§ 19 Dnr 11/024 Delegationsärenden

Beslut som fattats i delegation av:

Rektor Ing-Marie Jonsson Stålvallaskolan 1 Beviljande av ledighet för elev

Rektor Sten-Åke Eriksson Åsenskolan 1 Beviljande av ledighet för elev

Nämnden beslutar

att lägga inkomna delegationsärenden till handlingarna

Utdragsbestyrkande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :