FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

12  Download (0)

Full text

(1)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 1

Tredje kvartalet 2012

(jämfört med samma period föregående år)

Omsättningen ökade till 13 326 tkr (9 870 tkr), motsvarande en tillväxt med 35 procent

Rörelseresultatet uppgick till 1 438 tkr (831 tkr), vilket är en förbättring med 73 procent

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 306 tkr (1 550 tkr)

Periodens resultat efter skatt ökade med 56 procent till 1 007 tkr (646 tkr)

Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01 kr)

januari - september 2012

(jämfört med samma period föregående år)

Omsättningen ökade med 34 procent till 40 351 tkr (30 251 tkr)

Rörelseresultatet uppgick till 4 714 tkr (3 374 tkr), vilket är en förbättring med 40 procent

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 434 tkr (4 152 tkr)

Periodens resultat efter skatt ökade med 36 procent till 3 502 tkr (2 566 tkr)

Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,04 kr)

FORTNOX AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2012 2012 Q3

FORTNOX I KORTHET

Med drygt 100 000 aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten PC, Mac, surfplatta eller smartphone som helst. Flera användare kan vara inlog- gade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installationer, uppdateringar och säkerhets- kopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.

Org.nr.556469-6291

(2)

Tredje kvartalet Rullande Helår

Tkr 2012 2011 12 mån 2011

Nettoomsättning 13 326 9 870 53 280 43 180

Rörelseresultat 1 438 831 5 608 4 268

Rörelsemarginal,% 10,8 8,4 10,5 9,9

Resultat före skatt 1 513 880 5 857 4 443

Skatt -506 -234 -1 675 -1 196

Periodens resultat 1 007 646 4 182 3 247

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG VD-KOMMENTAR – TREDJE KVARTALET

NYA TJÄNSTER BREDDAR UTBUDET!

Den positiva omsättningsutvecklingen fortsatte även under tredje kvartalet med en tillväxt på 35 procent. Både antalet användarlicenser och kunder ökar kraftigt och under kvartalet nådde vi en viktig milstolpe då antalet aktiva användarlicenser av våra program passerade 100 000. Det gör oss till den klart största leverantören av internetbaserade affärssystem i Sverige.

Vi var först i Sverige när vi för drygt 10 år sedan inledde vår satsning på molntjänster. Det är en stor anledning till att vi idag har en så stark position på marknaden, dess- utom på en marknad som växer allt snabbare. Idag har vi ett helt annorlunda läge om man jämför med hur det var bara för ett par år sedan. Nu är tekniken fullt ut ac- cepterad och marknaden går i allt snabbare takt över från lokalt installerade program till molnbaserat. På några års sikt kommer marknaden för internetbaserade affärssys- tem vara större än den för traditionella system.

Trots vår starka marknadsposition slår vi oss absolut inte till ro. Tvärtom fortsätter vi att satsa hårt på utveckling och användarstöd, vilket också belastar resultatet. Trots att vi satsar mycket på utveckling så förbättrades vårt rörelseresultat väsentligt jämfört med förra året. Under tredje kvartalet redovisade vi ett rörelseresultat på cirka 1,4 (0,8) miljoner kronor. Det är viktigt för oss att tillväx- ten sker med lönsamhet.

Under tredje kvartalet har vi utvecklat och lanserat ett antal nya tjänster. Bland annat har vi en ny kreditupplys- ningstjänst som gör att våra kunder får möjligheten att ta kvalitativa kreditupplysningar direkt i våra program till en väldigt låg kostnad. Dessutom erbjuder vi våra kunder en automatisk adresshämtningstjänst. När man

knappar in ett organisationsnummer eller personnummer hämtas automatiskt uppgifter som adress, telefonnummer och branschkod. Vi erbjuder denna tjänst gratis till våra kunder, vilket är unikt på marknaden. Sedan lanseringen i mitten av september har våra kunder använt tjänsten mer än 20 000 gånger.

Vi har också arbetat vidare med ett antal integrations- lösningar. Vi ökar nu successivt takten i utvecklingen av integrationer. Vårt mål är att vi ska ha integrationer mot alla vanligt förekommande system med användningsom- råden som angränsar till våra program.

Avslutningsvis kan jag berätta om vår stora utbildnings- satsning som vi gör med två av Sveriges mest populära och erfarna lärare på området; Petter Åkesson och Peter Sundberg. Vi kallar det för Fortnox Seminarier och under hösten/vintern kommer vi att arrangera seminarier inom skatt, bokföring, bokslut och lön.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

(3)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 3

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

AKTUELL PERIOD JULI – SEPTEMBER 2012

Under tredje kvartalet 2012 uppgick nettoomsättningen till 13 326 tkr (9 870 tkr), vilket motsvarar en tillväxt på 35 procent. Den starka orderingången under andra kvartalet har fortsatt under tredje kvartalet.

Per den 30 september 2012 hade Fortnox drygt 100 000 aktiva användarlicenser fördelat på cirka 45 000 kunder.

Orderstocken uppgick till 52 905 tkr (38 915 tkr).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 438 tkr (831 tkr), vilket är en förbättring med 607 tkr eller 73 procent. Personalkostnaderna uppgick till 6 321 tkr (4 717 tkr). Ökningen av personalkostnaderna jämfört med förra året är främst en följd av att Fortnox har byggt upp en organisation som är anpassad för att kunna han- tera större kundvolymer.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 513 tkr (880 tkr) och periodens resultat uppgick till 1 006 tkr (646 tkr). Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01 kr).

VERKSAMHET

Under tredje kvartalet har Fortnox utvecklat ett antal nya tjänster. Bland annat en ny kreditupplysningstjänst som gör det möjligt att ta kvalitativa kreditupplysningar direkt i Fortnox program till en väldigt låg kostnad.

Dessutom lanserades en automatisk adresshämtnings- tjänst som innebär att användarna av Fortnox program kostnadsfritt kan hämta in uppgifter som adress, telefon- nummer och branschkod när de skapar nya kunder eller leverantörer, genom att anger organisations- eller per- sonnummer. Tjänsterna Fortnox kreditupplysning och adresshämtning levereras i samarbete med Creditsafe, som är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplys- ningsföretag.

Under kvartalet lanserades utbildningssatsningen Fort- nox Seminarier som riktar sig till de som arbetar som redovisningskonsult, revisor, ekonomiansvarig eller ekonomisk rådgivare. Utbildningarna leds av två av Sve- riges mest populära och erfarna lärare på området och under hösten/vintern 2012 anordnas seminarier inom skatt, bokföring, bokslut och lön.

I slutet av september inleddes den årliga höstroadshow- en för redovisnings- och revisionsbranschen med ett nytt deltagarrekord på premiären i Stockholm. Under hösten kommer Fortnox att besöka 16 orter runt om i Sverige.

Under september deltog Fortnox även på Ekonomimäs- san i Kista och FAR:s branschdagar i Stockholm.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2006-2012

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

(4)

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 2 306 tkr (1 550 tkr). Un- der de första nio månaderna var kassaflödet från den löpande verksamheten 6 434 tkr jämfört med 4 152 tkr föregående år. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 35 228 tkr (31 045 tkr). Fortnox AB har inga långfristiga skulder, de kortfristiga skulderna har under perioden ökat till 11 279 tkr, jämfört med 5 665 tkr per 30 september 2011. Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 17 843 tkr (11 213 tkr). Soliditeten var 76 procent (85 procent) vid periodens utgång.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Investeringar under tredje kvartalet 2012 uppgick till 366 tkr. Investeringarna för tredje kvartalet 2011 uppgick till 3 098 tkr, varav 3 000 tkr hänförde sig till förvärvet av utvecklings- och konsultverksamheten i JS Data. Avskrivningarna uppgick till 458 tkr (366 tkr).

För niomånadersperioden uppgick investeringarna till 1 394 tkr (3 367 tkr) och avskrivningarna till 1 377 tkr (987 tkr).

MEDARBETARE

Per 30 september 2012 var antalet anställda i Fortnox 60 personer, jämfört med 50 personer föregående år.

Nyanställningar under det senaste året har skett inom försäljning, utveckling och användarstöd. Bolaget anli- tar därutöver konsulter för enskilda projekt.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 september 2012 till 1 168 345 kr, fördelat på 58 417 259 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

FORTNOX AKTIE

Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 28 september 2012 noterades Fortnox aktie till 2,85 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på cirka 166 Mkr. Under 2012 har aktien noterats som högst till 2,95 kr den 28 augusti och som lägst till 2,15 kr den 21 mars.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Fortnox och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Avtal har tecknats med redovisningsbolaget LRF Kon- sult om att använda Fortnox internetbaserade program för sina kunders administration.

FRAMTIDSUTSIKTER

Framöver kommer Fortnox att öka takten ytterligare och fortsätta lansera nya programmoduler och ny funk- tionalitet. Dessutom kommer Fortnox att öka takten i utvecklingen av integrationer mellan Fortnox affärssys- tem och för- och eftersystem från andra tillverkare.

Målet är att Fortnox ska ha integrationer mot alla van- ligt förekommande system med användningsområden som angränsar till våra program där det finns en kom- mersiell potential.

Tillväxt är högsta prioritet och Fortnox ska fortsätta att investera för tillväxt och ta tillvara på de möjligheter som den snabbt växande marknaden erbjuder. Efterfrå- gan på internetbaserade program är fortsatt stark. Nu är tekniken fullt ut accepterad och marknaden går i allt snabbare takt över från lokalt installerade program till molnbaserat. Nu arbetar ca 15-20% av marknaden med internetbaserade lösningar. Den återstående potentialen är stor då Fortnox bedömer att marknaden för internet- baserade affärssystem på några år sikt kommer att vara större än den för traditionella system.

(5)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 5

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2012 8 februari 2013

Årsstämma 2012 22 mars 2013

NOTERA

Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 oktober 2012.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö den 31 oktober 2012 Fortnox AB (publ)

Jens Collskog

Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox AB Te: 0733-63 23 00

jens.collskog@fortnox.se

(6)

Resultaträkning

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering.

belopp i kronor 1201-1209 1101-1109 1207-1209 1107-1109 1101-1112

Nettoomsättning 40 350 859 30 251 494 13 325 575 9 870 058 43 179 981

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -5 240 824 -4 319 574 -1 916 501 -1 430 566 -6 444 133

Övriga externa kostnader -8 423 886 -6 573 501 -3 192 131 -2 525 511 -9 119 039

Personalkostnader -20 594 655 -14 997 278 -6 320 885 -4 716 828 -21 882 937

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 377 076 -987 198 -458 487 -365 813 -1 465 731 -35 636 441 -26 877 551 -11 888 004 -9 038 718 -38 911 840

Rörelseresultat 4 714 418 3 373 943 1 437 571 831 340 4 268 141

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 203 454 117 687 75 306 48 582 176 028

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 343 -365 0 0 -1 508

192 111 117 322 75 306 48 582 174 520

Resultat efter finansiella poster 4 906 529 3 491 265 1 512 877 879 922 4 442 661

Skatt -1 404 456 -924 995 -506 327 -234 255 -1 196 152

PERIODENS RESULTAT 3 502 073 2 566 270 1 006 550 645 667 3 246 509

(7)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 7

Balansräkning

belopp i kronor 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 876 112 3 508 172 3 328 658

Goodwill 2 350 000 2 950 000 2 800 000

6 226 112 6 458 172 6 128 658

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 399 928 311 316 480 851

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 8 712 452 8 983 609 8 712 452

Summa anläggningstillgångar 15 338 492 15 753 097 15 321 961

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 538 959 3 626 681 5 460 063

Övriga fordringar 256 232 231 784 61 542

Förskott till leverantör 109 225 109 225 109 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 420 560 5 775 837 5 309 501

13 324 976 9 743 527 10 940 331

Kassa och bank 17 843 091 11 213 286 12 802 519

Summa omsättningstillgångar 31 168 067 20 956 813 23 742 850

SUMMA TILLGÅNGAR 46 506 559 36 709 910 39 064 811

(8)

belopp i kronor 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 168 345 1 146 527 1 168 345

Pågående nyemission 0 21 818 0

1 168 345 1 168 345 1 168 345

Fritt eget kapital

Överkursfond 47 019 310 47 019 310 47 019 310

Balanserad vinst eller förlust -16 462 061 -19 708 570 -19 708 570

Periodens resultat 3 502 073 2 566 270 3 246 509

34 059 322 29 877 010 30 557 249

Summa eget kapital 35 227 667 31 045 355 31 725 594

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 474 603 312 675 338 443

Leverantörsskulder 1 080 756 781 728 1 286 656

Aktuella skatteskulder 1 404 456 0 0

Övriga skulder 1 739 787 1 843 547 2 498 470

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 579 290 2 726 605 3 215 648

Summa kortfristiga skulder 11 278 892 5 664 555 7 339 217

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 506 559 36 709 910 39 064 811

Förändring i eget kapital

Ingående eget kapital 31 725 594 25 479 085 25 479 085

Nyemission 0 3 000 000 3 000 000

Periodens resultat 3 502 073 2 566 270 3 246 509

Utgående eget kapital 35 227 667 31 045 355 31 725 594

Balansräkning

(9)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 9

Kassaflödesanalys

belopp i kronor 1201-1209 1101-1109 1101-1112

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4 906 529 3 491 265 4 442 661

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 377 076 987 198 1 465 731

Betald skatt -1 404 456 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse-

kapital 4 879 149 4 478 463 5 908 392

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -2 384 645 -1 220 250 -2 417 052

Förändring av kortfristiga skulder 3 939 675 893 553 2 568 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 434 179 4 151 766 6 059 554

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 361 201 -284 446 -382 997

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -32 406 -82 245 -302 249

Förvärv av JS Data 0 -3 000 000 -3 000 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 393 607 -3 366 691 -3 685 246

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 3 000 000 3 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3 000 000 3 000 000

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 040 572 3 785 075 5 374 308

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens början 12 802 519 7 428 211 7 428 211

Likvida medel vid periodens slut 17 843 091 11 213 286 12 802 519

(10)
(11)

Fortnox AB | Delårsrapport januari - september 2012 11

(12)

Fortnox AB(publ)

Box 427, 351 06 Växjö Telefon: 0470-78 50 00 Telefax: 0470-78 50 01 E-post: info@fortnox.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :