• No results found

Länstillhörighet vs Landskapsidentitet

In document De motsträviga kommunerna (Page 142-145)

6. Västmanlands län

6.2 Heby kommun

6.2.4 Länstillhörighet vs Landskapsidentitet

staten har viss möjlighet att styra det här, man kan ju bara säga att vi tar de här pengarna om ni inte kommer överens på ett bra sätt.

Det långa avståndet till Västerås och att kommunen uppfattade sig vara perifert belägen i förhållande till ett regioncentrum i Västerås ansågs vara ett strukturellt betingat problem, men även risken att bli marginaliserad i politiska beslutsprocesser av Socialdemokrater i Västerås och inom länet. Detta bedömdes som presumtiva risker, vilket kunna leda till framtida relativa förluster för Heby kommun. Fördelar med att tillhöra Uppsala län framfördes med närheten till Uppsala där Heby kommun kunde nyttja närheten som en potentiell fördel ur ett utvecklingspolitiskt perspektiv.

Bilden av att det är relativt homogena kommuner i Uppsala län är något som även oppositionsrådet (S) gav uttryck för. Vidare menade oppositionsrådet (S) att likheten mellan kommunerna dessutom kunde utnyttjas för att få sin kommunala röst starkare på regional nivå:

Vi har kommuner som även där är ganska lika oss, som man har fått bra kontakt med så det är positivt. Men däremot är det viktigt att vi kontaktar de här mindre kommunerna, och skapar bra kontakter med dem så att vi kommer till tals.

Inom det partipolitiska arbetet och i ideologiskt avseende finns det en skillnad mellan landskapen och distrikt, i alla fall inom Centerpartiet, enligt kommunalrådet (C), som återigen konkluderade med att det är Uppland som gäller:

Jag har träffat representanter för mitt parti, Centerpartiet i norra och södra, och vi har mycket bättre samarbete än vi någonsin hade med våra partikamrater i Västmanland. Det är en klar och tydlig skillnad. Även i idédebatt o.s.v. tycker jag att det är lättare i Uppsala, men det kan hända att det har att göra med att jag bor så nära länsgränsen som jag gör, och att jag har alla mina kontakter åt det där hållet. Jag sitter med i distriktsstyrelsen i Västmanlands län och de skäller inte på mig, men de talar om hur onödigt det är att vi byter län. Jag har varit på två ordinarie sammanträden och jag tänker inte åka dit något mer, därför att de pratar över huvudet på mig!

Vad ska jag där och göra? Det är klart att det är Uppland!...Det är klart att det är Uppland!

Samtidigt är inte bilden lika ensidig och homogen när det kommer till kommuninvånarnas syn på länsbytet, där det tydligen fanns olika uppfattningar inom olika geografiska delar av Heby kommun, enligt kommunalrådet (C):

Det var en folkomröstning och livlig debatt då. Kommunen var delad. Vi har norra och södra kommunhalvan, men då blev kommunen delad på ett annat sätt. Tärnsjö var och är fortfarande väldigt mycket mot det här att byta län, medan den östra sidan var väldigt mycket för. Det var geografiska inslag, men jag tror även att det fanns kulturella inslag där. För att i öster känner man sig som riktiga upplänningar medan man var mer västmanlänningar åt det andra hållet. Det var en tydlig majoritet med 57 procent för ett länsbyte. Det var en rådgivande folkomröstning, men då hade Centerpartiet sagt att vi kommer att lyssna på folket – säger folket att vi ska byta län då kommer vi att jobba för det, och det har vi stått fast vid.

Oppositionsrådet (S) menade att det även fanns historiska, kulturella och emotionella skäl som präglade diskussionerna om länstillhörighetsfrågan. Detta tog sig uttryck i att konflikter uppstod mellan de olika befolkningarna inom Heby kommun som baserades på regional identitet:

Man pratar om att vi redan tillhör landskapet Uppland - det är mycket känslor. 1971 under den stora sammanslagningen av kommunen var det jättestora stridigheter i kommunen. Det var övertyganden från olika partier. Man åkte kors och tvärs med ombudsmän och försökte övertyga.

Man blev osams grannar emellan och partikamrater. Jag var inte med då, men jag har hört berättats att det var jättetufft. Det här har funnits med oss hela vägen. Det har levt kvar p.g.a. att man från norra delen tyckte man blev överkörda då, och att man skulle tillhöra Uppsala.

Fjärdhundra som tillhör Uppsala ville tillhöra oss då, men det blev Västmanland som blev vår tillhörighet, och sedan har det levt med oss…och att man blev illa behandlad då.

Att det förekom emotionella aspekter i frågan om länstillhörighet blev tydligt av uttalanden, men också att det fanns olika syn på residensstäderna i respektive län från kommuninnevånarna i Heby. Detta är något som kommunchefen gav uttryck för nedan:

Det som jag kan tänka mig är nog mer den här diskussionen som bottnar i länsbytesdiskussionen – att man har inte de här känslomässiga relationerna mot Västerås.

Vidare hävdade oppositionsrådet (S) att länsbytet var helt avgörande för att Heby kommun inte valde att stödja bildande av ett RSO i Västmanlands län:

Ja, det är länsbytet – helt klart, helt klart!

Kulturella skillnader existerar mellan de två landskapen: Västmanland och Uppland. Dessa tar sig främst uttryck i de skilda näringsstruktur som landskapen har, där Västmanland domineras av ett industrisamhälle med en bruksmentalitet, medan Uppland präglas mer av småföretagare och entreprenörskap. Det föreligger även skillnader mellan de två landskapen kulturellt sett, beroende på synen på utbildning, enligt kommunchefen:

Det finns en väldigt tydlig gräns. Nere i söder har vi tegelbruken där du har industrisamhället med bruksmentalitet med brukspatroner. Där förväntar man sig att någon annan ska göra något, medan du i norr har småföretagare, bönder o.s.v. Där tar man tag i det mycket mer själv. Det finns olika kulturer inom länet. Det hänger ihop med vart man känner sin tillhörighet. Mera tillhörighet med Uppsala i norr, jämfört med vad man har i söder. Man ser kulturella skillnader.

Ta det med valet till exempel. Nu är det Uppsala län som ansvarar för valet i Heby, enligt lagstiftningen. Vi har tidigare haft Västmanlands län bakom oss, och där man i Västerås haft en halvdagsutbildning för alla. Det är det enda man har gjort. I Uppsala har man utbildning i två dagar, och sedan åker man ut dagen innan valet och går igenom – det är lite mer genomarbetat någonstans.

De ledande kommunala företrädarna gav uttryck för en betydligt starkare regional identitet och samhörighet med landskapet Uppland, men även med olika aktörer i Uppsala län. Heby kommun tillhör landskapet Uppland, samtidigt som både kommunalråd (C) och kommunchefen gav sitt stöd till den rådande kulturen i Uppland, vilket bidrog till att det fanns en starkare koppling mot Uppland och Uppsala län. Samtidigt blir det tydligt att det finns två olika regionala identiteter inom Västmanlands län med grund i de två olika landskapen, Västmanland och Uppland.

In document De motsträviga kommunerna (Page 142-145)