• No results found

PDF Jag skriver, alltså förstår jag - DiVA portal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF Jag skriver, alltså förstår jag - DiVA portal"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

The aim of the study was to investigate how the acquisition of written language can contribute to cultural capital with a focus on what this process means to the individual. I write, therefore I understand - A qualitative interview study of how written language can contribute to cultural capital.

Introduktion

Detta avsnitt är avsett att validera deltagarens känslor, uppmuntra dem att dela och delta i sina egna känslor. gruppdiskussioner. Kloser framhåller vikten av en ”icke-dömande” miljö eftersom det ökar individens engagemang och intresse för att skriva.

Teoretiska utgångspunkter

När kulturellt kapital går i arv i utbildningssystemet skapas redan en klyfta i skolan mellan elever som har och inte har kulturellt kapital. Vi kan säga att ett kulturellt kapital kan möjliggöra en akademisk karriär och professionella framsteg.

Metod

Min inställning under intervjun var att vara frågvis och nyfiken på vad som sades och att inte låta mitt förutfattade svar på någon oklarhet, detta ledde till att jag ställde följdfrågor för att få klarhet i vad intervjupersonen menade och jag tvekade inte jag frågade du. för att klargöra. Transkriberingen gjordes på så sätt att jag spelade upp intervjuerna och skrev i Microsoft Word vad som sades. Det gjorde att jag fluktuerade mellan att tolka olika delar av texten till att tolka den som en helhet, enligt den hermeneutiska cirkeln var mitt syfte att söka en djupare förståelse av innebörden (Kvale & Brinkman, 2014).

Syftet med denna studie, som fokuserar på skriftspråk, skiljer sig dock från Trondmans, och det är därför jag har valt att tematisera detta empiriska material självständigt: röst, medelklass, relationer i två världar, hemlöshet. Jag gick bland annat författarskola, vilket bidrog till min nyfikenhet och positiva inställning till skrivandet, men det kan också ha fått mig att överskatta skrivandets möjligheter och möjligheter. En utmaning i arbetet var att upprätthålla äktheten hos de empiriska bevisen samtidigt som man skyddade intervjupersonernas anonymitet och integritet.

Resultat

Det kan innebära att man bryter mot normen i sitt sammanhang, då att ägna sig åt skrivande och poesi inte är vanligt i sin uppväxtmiljö. Citatet visar vad den ofta motstridiga definitionen av klass kan innebära – en utmaning som klassresenären själv ofta möter. Vi hade faktiskt ett fysiskt piano, som ingen kunde spela, men som fanns där som en sorts dekoration, egentligen en enkel möbel i huset." (Erik).

Tillvaron blir begriplig

Under kursen introduceras klassresenären i litteraturen och utvecklar sin förmåga att skriva, tillägnandet av skriftspråket börjar. Vi hade faktiskt ett fysiskt piano, som ingen kunde spela, men som fanns där som en sorts dekoration, ja en enkel möbel i hemmet.”. Det gjorde mig på något sätt utåt nervös. det påverkade mig definitivt att göra dikter och sånt.

Dan) Dan och flera intervjupersoner påpekar hur lärande att skriva uppstod ur ett behov, ett sätt att hantera osäkerhet och förstå en utmanande tillvaro. Alla intervjupersoner beskrev att lära sig skriva som ett sätt att tänka, förstå och reflektera över sig själva och sin omgivning. För ett barn som inte hade någon möjlighet att påverka en tillvaro med ett socialt problem och utsatthet fungerade skrivandet som ett sätt att klara sin sociala situation.

Insikten om klass

Jo, jag var ganska nervös, jag hade bott på ett barnhem och ett fosterhem och när jag kom ut därifrån hade jag en massa psykiska problem. För många har det haft en läkande effekt och fyllt en terapeutisk funktion, något som fortsätter in i vuxen ålder. Sen fick min mamma inga pengar på två-tre dagar, vilket såklart tog lite att vänja sig vid.

För många har kontakten med litteratur och andra världar bidragit till perspektiv på den egna situationen och rådande klasskillnader. Dan säger, "Jag tog det ämne som jag tyckte var det svåraste och mest komplicerade att läsa om och så jag fick en examen i det, så att säga." På ett sätt har den här utbildningsgrejen varit ett sätt att bryta mig loss från det liv jag föddes in i.

Skrivkunnighet blir till skrivförmåga

Erik blev uppmuntrad av sin svensklärare att skriva en diktbok och introducerades sedan för poeten Bruno K. Christer ritade satirbilder i en kombination av teckning och skrift ”Jag hade ett uppehåll i några år, men återkommer sedan till det där. sak med tecknade satirbilder eller små tecknade berättelser.” För flera har skrivandet utvecklats till ett jobb för att försörja sig och för andra har det blivit en fritidssysselsättning.

Samtidigt var det ett tufft område och jag hade vänner som var kriminella och sånt. Hans skrivande och språkutveckling var inte skolrelaterad för honom, den uppstod främst i hemmiljön genom moderns intresse för att skriva och tillgång till böcker. Att skriva har varit ett givande yrke som inte bara har förknippats med skola eller arbete.

Att ha en röst

Det är dags att ge sig in i den akademiska världen, kanske handlar det om att studera på folkhögskola eller början på den. Jag minns när jag fick det där brevet hem från universitetet där det stod om jag skulle bli antagen eller inte, jag bara rev upp det och det var då jag blev antagen, in i den här kursen som många sa var väldigt svår att komma in på och som var förknippad med en mycket hög status bland de som studerade. detta är en av de bästa ögonblicken i mitt liv. Jag blev så glad att jag skrek. språk kan bidra till skenbar makt – något han sett i sitt arbete i den politiska miljön – ord har bara inte alltid betydelse:. Det skapar otroliga mängder text som inte alltid förändrar världen mycket om det är det du letar efter.

Förstaklasspassagerarnas tidigare erfarenheter av att makt inte är en naturfråga kan ha bidragit till en ödmjukhet inför den. Det är tydligt att de måste ha full förståelse för vad som finns omkring dem. Jag förstår att avancerat språk är till för att bevara nästan en förändring i samhället.

Att vara medelklass

Vissa menar att det är svårt att avgöra vilken klass de tillhör idag, detta väcker motstridiga känslor vid intervjuer. Jag trodde att den här situationen skulle följa mig, att resurserna är knappa. Det är alltid en lång period, minst en månad om året, då jag inte kommer att kunna äta tillräckligt.

Men så fick jag reda på att detta inte alls stämmer, jag fick ett CSN-bidrag och kunde till och med börja spara. Det är som att det är mitt riktiga liv, det är tänkt att vara det, det är min plats i samhället, och nu är jag i ett undantagstillstånd. När klassresenären njuter av det kulturella huvudstaden, inte utan att se tillbaka och uttrycka att han inte alltid var där.

Relationer i två världar

Utmaningen blir att integrera och sammanfoga den nya världen med den gamla och erfarenheter från. Jag kunde ligga och läsa Gunnar Ekelöf på mitt rum medan jag bodde i det här utsatta området och jag var ledig och det var droger och det var kriminalitet. Återkommande känslor är skam och skuld för att ha förändrat sin tillvaro till något bättre, när familj och gamla vänner inte har gjort det.

Om jag säger att jag ska till Sicilien, till exempel, kan jag säga det på olika sätt. Om jag ser på min relation med min mamma så har det alltid funnits något sådant, väldigt snart efter att vi kom till Sverige började jag ändra nivån på det svenska språket från persiska, och det har jag alltid varit, kände jag, i vuxen ålder . så här blir det svårt att ha djupa vuxensamtal med henne eftersom hon inte heller är lika bra på svenska som jag. Min bästa vän, som jag har känt sedan barnsben, är alkoholist, dricker stor, bor i husvagn och har många problem.

Hemlösheten

Analys

Som barn deltar intervjupersonen i kulturellt kapital genom litteratur och skrivande, vilket sätter livet i ett nytt ljus. Tillgång till och utövande av kulturellt kapital främjar förmågan att uppfatta och förstå de förhållanden som kännetecknar ens omgivning. Själva exponeringen bidrar till att han börjar uttrycka sig i skrift, det kulturella kapitalet utvecklas och går från en uttrycksform (läsa, ta till sig information) till en annan (skriva, uttrycka sig).

Ur detta perspektiv är det kulturella kapitalet naturligt införlivat för individen som själv är drivkraften bakom det. För klassresenären är dock utövandet av kulturellt kapital ofrånkomligt kopplat till den resa de gjort för att komma dit. Det kulturella kapitalet är inte längre något internt som de upplevt under uppväxten och som ingen egentligen behöver känna till.

Slutsatser

Diskussion

Att etablera en icke-dömande miljö kan vara avgörande för att etablera ett intresse för unga. Ett förslag var att genomföra det i en fysiskt neutral miljö – till exempel för unga kunde det vara avgörande att samlas i en lokal som inte är knuten till skolan. Detta ledde till att ett forskningsinstitut etablerades där de arbetar nära grund- och gymnasieskolor för att ta fram kvantitativa modeller, och för att långsiktigt öka barns förmåga att lära sig skriva och läsa (Skar, Aasen & Jølle, 2020).

För att säkerställa att ansvariga beslutsfattare och politiker kan lösa de sociala problem som socialtjänsten ansvarar för måste fakta på bordet. Från: https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmedaljedon/pressmedaljedon familjebakgrundens-betydelse-for-betygen-har-okat. Syftet med forskningen är att utforska hur förmågan att skriva kan bidra till social förändring för individer.

References

Related documents

Hur situationer och ämnet i stort förtolkas och hur begrepp som bygger på varandra kan introducera eleven till nya begrepp och operationer genom att de

Intresset för att ta reda på mer om begreppet rekreation och samtidigt få möjlighet att skapa en ökad förståelse för hur rekreation kan komma till uttryck i ett fritidshem utgör

Begreppen genus och jämställdhet har en central roll i arbetet eftersom undersökningen går ut på att ta reda på hur pedagoger i förskolan tolkar och uppfattar dessa begrepp samt

En del i att försöka få en förståelse i socionomernas resonemang kring var och hur integration av djurunderstött socialt arbete skulle kunna ske på socionomers arbetsplatser, är

Resultatet jag hoppas uppnå med min analys är att kunna visa på hur konstruktioner och föreställningar kring kulturellt kapital och den symboliska makt det innefattar fungerar

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur en människa upplever det att förlora verklighetskontakten, hur sjuksköterskan kan göra för att hjälpa samt vidare att

Då syftet med min studie är att ta reda på hur socialarbetare ser och tänker kring begreppet ’socialt arbete’ samt att ta reda på vad de anser kännetecknar ett

Detta kan vara ett sätt att belysa hur styrelsearbetet skulle kunna bedrivas för att kunna locka nya ledamöter till styrelsen på