Anmälningar

I dokument Fritidsnämnden (sidor 13-76)

Beslut

Fritidsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

Skrivelser och detaljplaner

Avsändare Rubrik Kommentarer

Frösunda Sportklubb Frösunda Sportklubb vill framföra ett stort tack!

Fritidsnämnden har beviljat föreningen ett bidrag om 25 000 kr till ombyggnad av omklädningsrum på

Björkvallen

(FN § 8 2011-02-24).

Verksamhetsberättelser verksamhetsår 2010

Avsändare Rubrik Kommentarer

Vallentuna Innebandyklubb Verksamhetsberättelse 2010 Mx Indoor Motorklubb Verksamhetsberättelse 2010

Delegationsbeslut Beskrivning Beslutsfattare Tillförordnad enhetschef

ungdomsenheten 2011-09-15

Thomas Lindberg utses till tf enhetschef under Martin

Avskrivning av kapitalskuld à 3 060 kr gällande hyra av Kårstaskolans gymnastiksal.

Britt-Marie Lövquist Tf Fritidschef

Handlingar till fritidsnämndens sammanträde 2011-10-06

Ärenderubrik

3 Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus FN 2011.031

Diarienummer

4 Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen FN 2011.006 5 Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu T2 FN 2011.016 6 Motion (DEX) Rusta upp badplatserna i Kårsta FN 2011.041

och Brottby

7 Byggnation omklädspaviljong Vallentuna IP FN 2011.023 8 Kvarnbadet kiosk, grill och WC vintertid FN 2011.049 9 Redovisning upprustning Kvarnbadet – info FN 2011.007 10 Uppföljning aktivitets – och hyresbidrag – info

11 Sammanträdesplan 2011 – ändrad tid FN 2011.041

Ärende 3

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 5 (15)

Fritidsnämndens arbetsutskott 2011-09-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb (Dnr FN 2011.031)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att avslå friidrottsklubbens ansökan om bidrag till utbyggnaden av målhuset, samt till byggande av trappa och läktare/ övriga byggnationer.

Ärendet i korthet

Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan (se ritningsbilaga). Vidare önskar föreningen att det dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. I föreningens ansökan presenteras ett budgetförslag där kostnaden för ovanstående beräknas till ca 627 000 kr. Beräkningen har gjorts med reservation för att hela huset kan behöva rivas pga. Undermålig betongplatta under huset.

Vallentuna Friidrottsklubb ansöker om bidrag för hela kostnaden för ovanstående byggnationsarbeten.

I samband med utbyggnaden av målhuset önskar föreningen även att kommunen bygger till en trappa och läktare utan tak. Föreningen anser att byggnationen bör sträcka sig ända fram till mål, på så sätt det såg ut före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Någon beräkning av kostnader för detta har inte lämnats.

Handlingar

1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse 2011-09-14.

2. Vallentuna Friidrottsklubb. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP.

3. Vallentuna Friidrottsklubb. Ritning och kostnad klubbhus. 2009-10-11.

Expedieras till

Vallentuna Friidrottsklubb Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

OLA.NILSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN

FÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Ansökan bidrag till utbyggnad av

målhus vid Vallentuna IP, Vallentuna Friidrottsklubb

Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden

Fritidsnämnden avslår friidrottsklubbens ansökan om bidrag till utbyggnaden av målhuset, samt till byggande av trappa och läktare/ övriga byggnationer.

Ärendet i korthet

Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan (se ritningsbilaga). Vidare önskar föreningen att det dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett. I föreningens ansökan presenteras ett budgetförslag där kostnaden för ovanstående beräknas till ca 627 000 kr. Beräkningen har gjorts med reservation för att hela huset kan behöva rivas pga. undermålig betongplatta under huset.

Vallentuna Friidrottsklubb ansöker om bidrag för hela kostnaden för ovanstående byggnationsarbeten.

I samband med utbyggnaden av målhuset önskar föreningen även att kommunen bygger till en trappa och läktare utan tak. Föreningen anser att byggnationen bör sträcka sig ända fram till mål, på så sätt det såg ut före ombyggnationen av hela Vallentuna IP. Någon beräkning av kostnader för detta har inte lämnats.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2011-09-29

DNRFN 2011.031 SID 2/3

Bakgrund

Under 2010 hade föreningen 254 medlemmar varav 152 st. är mellan 7-20 år.

Resultatrapporten för 2010 visar att föreningen hade ett mindre underskott på 16 831 kr. Balansrapporten för samma period visar att föreningen har ca 234 000 kr i tillgångar.

Beträffande möteslokaler/klubbhus för föreningar som önskar sig egna möteslokaler har det tidigare varit så att föreningarna själva får stå för finansieringen men att kommunen upplåtit mark eller andra ytor inom idrottsplatsområdet.

Förvaltningens uppfattning är att friidrotten inte haft ett klubbhus, utan använt en barack som föreningen främst nyttjade som förråd. Förrådet ärvdes av VBK Fotboll och därför ersattes föreningen med ett förråd i den nya fotbollsbyggnaden.

Ett flertal av kommunens föreningar har egna klubbhus eller möteslokaler såväl på de föreningsägda- som på de kommunala idrottsanläggningarna. Gemensamt för alla dessa föreningar med egna möteslokaler är att de initialt, byggts och finansierats av klubbarna själva. Exempelvis har klubbstugan på Össeby IP byggts gemensamt av Össeby Orienteringslöpare och Brottby Sportklubb. På Vallentuna IP har Ormsta Hockey och Vallentuna Konståkningsklubb byggt ett gemensamt klubbrum i en hörna inne i ishallen och IF Vallentuna BK Ishockey har byggt motsvarande i en annan del av ishallen.

I samband med om- och tillbyggnaden av IP så revs den gamla paviljongen med tillhörande klubbrum som Vallentuna BK Fotboll (VBK Fotboll) en gång i tiden byggde och därefter disponerade. Den byggnaden ersattes av en ny paviljong innehållande en ny möteslokal för VBK Fotboll. Även VBK Damfotboll har byggt sitt eget klubbhus vilket förflyttades i samband med om- och tillbyggnaden av IP.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2011-09-29

DNRFN 2011.031 SID 3/3

Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande

Fritidsnämnden har inget utrymme i budget för 2011 för att finansiera den föreslagna byggnationen. Fritidsförvaltningen föreslår därför att friidrottsklubbens begäran om bidrag till utbyggnad av befintligt målhus avslås.

Fritidsförvaltningen ställer sig dock positiv till markupplåtelse och en utbyggnad enligt föreslagen skiss om friidrottsklubben ämnar genomföra byggnationen i egen regi.

På Vallentuna IP finns även en föreningsbarack som alla föreningar har möjlighet att låna. I baracken skulle föreningen kunna hålla möten och utbildningar för

medlemmarna då behovet finns.

Beträffande trappan så finns det nu en trappa på kortsidan av läktarvallen, 10 meter ifrån där tidigare trappa var placerad, vilken fyller likvärdig funktion som den tidigare trappan. När det gäller läktaren så finns det redan bänkar uppe på vallen och att bygga en ny läktare bedöms vara en alltför stor kostnad för ändamålet.

Handlingar

1. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP, tjänsteskrivelse

2. Ansökan bidrag till utbyggnad av målhus vid Vallentuna IP 3. Ritning och kostnad klubbhus

Britt-Marie Lövquist Ola Nilsson

Tf fritidschef Arbetsledare Vallentuna IP

______________

Expedieras till:

Vallentuna Friidrottsklubb

bidragsansvarig fritidsförvaltningen

Utbyggnad av målhus Vallentuna IP

Till: Fritidsnämnden

Avsändare: Vallentuna Friidrottsklubb Bakgrund:

I samband med utbyggnaden av Vallentuna IP revs en barack tillhörande Vallentuna Friidrottsklubb. Ett mindre klubbhus med vatten indraget där enklare möten och utbildningar för aktiva kunde hållas. Den baracken har aldrig ersatts, vi har fått ett mindre förråd på ca 6 kvm i omklädnadspaviljongen vilket till viss del räcker för att täcka förrådsbehovet. Vi har nu en hel del material i speakertornet/målhuset vilket gör det trångt både vid friidrottens tävlingar som när fotbollen har matcher.

Från våra tränare och aktiva har det framkommit önskemål om en egen möteslokal och möjligheten till att träna styrketräning med frivikter i samband med de vanliga träningspassen.

Vallentuna Friidrottsklubb är en växande förening med över 200 aktiva medlemmar. Vi har idag en bred barnverksamhet där det är kö för att få vara med i många av våra träningsgrupper. Vi arrangerar även en del löpartävlingar och motionslopp under året.

Övrig kommentar

Vallentuna IP har efter utbyggnaden blivit en fantastisk anläggning med fina fotbollsplaner, läktare under tak, nya omklädningsrum och mötesrum för fotbollen. Ishallsföreningarna får också bättre förutsättningar med nya omklädningsrum utanför B-hallen.

I friidrottens perspektiv har det tyvärr inte blivit mycket bättre än tidigare. Förutom baracken som inte ersatts saknar vi en läktare ända fram till målhuset med tillhörande trappa uppför grässlänten. Publik som sitter på dagens läktare kan inte se målgången på ett tillfredställande sätt.

Förslag:

Vallentuna Friidrottsklubb önskar en utbyggnad av befintligt målhus med en möteslokal och ett mindre friviktsgym på nedre plan. (Se ritningsbilaga). Vidare önskar vi att det även dras in vatten och avlopp för ett mindre pentry och toalett.

Bifogat finns även ett budgetförslag på vad en sådan utbyggnad skulle kosta. Med reservation för om hela huset behöver rivas pga undermålig betongplatta under huset.

I samband med utbyggnaden av målhuset önskas det en trappa och läktare utan tak ända fram till mål som det var före ombyggnationen av hela Vallentuna IP.

Vallentuna Friidrottsklubb anser att kostnaden för en utbyggnad bör bekostas av kommunen och är rimlig i relevans till de miljoner som lagts ner på övriga verksamheter på Vallentuna IP.

Styrelsen vill även ha med några representanter i Fritidsnämndens arbetsutskott när frågan behandlas för att diskutera upplägg och ev. finansiering.

Med vänlig hälsning

Vallentuna Friidrottsklubbs styrelse

Henrik Hederfors Ordförande

Kontaktuppgifter:

Henrik Hederfors, Ordförande, Tel. 072 – 74 10 007, e-post nhh@bredband.net

Henrik Sjöberg, Vice Ordförande / Träningsansvarig, Tel. 073 – 390 90 02, e-post

henrik.j.sjoberg@gmail.com

Vallentuna

145 Träregelvägg isolerad fjällpanel 1030 kr/m2 131 134930

Betongplint 1000 kr/st 5 5000

Stomme,fasad,tak, innerväggar 363540

Ytskickt, målning 50725

Installationer 160400

626585 kr

Ärende 4

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 6 (15)

Fritidsnämndens arbetsutskott 2011-09-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Internkontroll 2011, fritidsförvaltningen (Dnr FN 2011.006)

Beslut

Arbetsutskottets beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna förvaltningens rapportering av internkontroll 2011 för 8 månader och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Rapportering av gjord internkontroll för 8 månader 2011 har 2011-09-14 lämnats till tf fritidschef Britt-Marie Lövquist.

Granskningen är genomförd enligt gällande internkontrollplan för 2011 och genomförd av Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare fritidsförvaltningen samt Mirja Persson,

bidragshandläggare.

Rapporteringen är gjord för enskild rutin gällande förtroendekänsliga poster – leverantörsreskontran, inköpskort – First Card, kontanthantering i ungdomsverksamheten, kontroll av

aktivitetsbidrag/hyresbidrag samt entrékassa Kvarnbadet.

Handlingar

1. Fritidsförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga. 2011-09-15.

Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-29 DIARIENUMMER SID 1/2

BRITT-MARIE LÖVQUIST FRITIDSNÄMNDEN

TF FRITIDSCHEF 08-587 851 71

BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 15 · 186 86 VALLENTUNA TELEFON: 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 77 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE/FRITID

Internkontroll 2011 Fritidsförvaltningen

Rapportering av gjord internkontroll för 8 månader 2011 har 2011-09-14 lämnats till tf fritidschef Britt-Marie Lövquist.

Granskningen är genomförd enligt gällande internkontrollplan för 2011 och

genomförd av Inger Karlsson, ekonomi- och personalsamordnare fritidsförvaltningen samt Mirja Persson, bidragshandläggare.

Rapporteringen är gjord för enskild rutin gällande förtroendekänsliga poster – leverantörsreskontran, inköpskort – First Card, kontanthantering i

ungdomsverksamheten, kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag samt entrékassa Kvarnbadet.

Fritidsförvaltningens arbetsutskott delges rapporteringen vid arbetsutskottets sammanträde 2011-09-27.

Sammanfattande resultat

Förtroendekänsliga poster – leverantörsreskontran Granskade rutiner innehåller inga avvikelser.

I de fall något har saknats på fakturan har den sänts tillbaka till sakgranskaren för kompletteringar. Vanligtvis har namn saknats på deltagare vid t ex konferenser eller liknande. De konton som granskas hamnar i särskild kö i det fakturahanteringssystem som kommunen använder.

Inköpskort – First Card

Granskade rutiner innehåller inga avvikelser.

Varje anställd som har First Card fäster sina kvitton och sakgranskar på särskild

TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-29 DIARIENUMMER SID 2/2

BRITT-MARIE LÖVQUIST FRITIDSNÄMNDEN

TF FRITIDSCHEF 08-587 851 71

BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 15 · 186 86 VALLENTUNA TELEFON: 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 77 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE/FRITID

redovisningsblankett som attesteras av ansvarig. Samlingsfakturan hanteras sedan av ekonomiansvarig på förvaltningen. Kontrollen sker således vid varje

faktureringstillfälle. Vid något tillfälle har kvitto saknats, inköpet har då intygats av närmaste chef. Ett kort har tagits tillbaka p.g.a. sen inlämning av kvitton.

Kontanthantering inom ungdomsverksamheten

Byte av redovisningspersonal har bland annat gjort att redovisningen visat brister men det kan nu kostateras att utbildningsinsatserna gjort att rutinerna fungerar och alla redovisningar är korrekta. Kontroll sker vid varje redovisningstillfälle, en gång per månad, för både Café Haket och Nova.

Entrékassa Kvarnbadet

Granskade rutiner innehåller inga avvikelser.

Denna rutin fungerar numera alldeles utmärkt, inga anmärkningar och snabba redovisningar görs. Kontroll sker vid varje redovisningstillfälle, en gång per vecka.

Kontroll av aktivitetsbidrag/hyresbidrag

2011 års ansökningsperiod behandlas under september. Det är de närvarokorten som ligger till grund för dessa ansökningar som ska begäras in vid kontroll. Eventuella avvikelser kommer att rapporteras till fritidsnämnden.

Handlingar i ärendet

Granskning Intern kontroll 2011, rapportering av gjord kontroll för enskild rutin.

Britt-Marie Lövquist T f fritidschef

RAPPORT INTERN KONTROLL 2011-09-27 DIARIENUMMER SID 1/1

INGER KARLSSON FRITIDSNÄMNDEN

EKONOMI- OCH PERSONALSAMORDNARE 08-587 851 70

INGER.KARLSSON@VALLENTUNA.SE

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TUNA TORG 15 · 186 86 VALLENTUNA TELEFON: 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 77 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE/FRITID

Granskning Intern kontroll 2011

RAPPORTERING AV GJORD KONTROLL FÖR ENSKILD RUTIN

Rutin Brandsäkerhet – Vallentuna Ishall

Resultat

1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja

3. Kontrollerna fungerar Ja

4. Följande avvikelser har konstaterats Inga Övrigt :Kontakt med räddningstjänst årligen med övningar.

Rutin Kylsystem – Vallentuna Ishall

Resultat

1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja

3. Kontrollerna fungerar Ja

4. Följande avvikelser har konstaterats Inga Övrigt : Inga avvikelser har konstaterats

Rutin Badvattenkontroll - Kvarnbadet

Resultat

1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns Ja 2. Kontrollmoment sker enligt rutinbeskrivning Ja

3. Kontrollerna fungerar Ja

4. Följande avvikelser har konstaterats Inga 5. Övrigt – Inga avvikelser har konstaterats

Ärende 5

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 7 (15)

Fritidsnämndens arbetsutskott 2011-09-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 (Dnr FN 2011.016)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå fritidsnämnden att besluta godkänna verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Uppföljningarna av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Månadsuppföljning för vidarerapportering görs 3 gånger per år. Efter åtta månader görs en utförligare redovisning, tertialrapport 2, med uppföljning av nämndens mål och samt nyckeltal för personal och verksamhet. De avvikelser som finns vad gäller den ekonomiska delen redovisas i rapporten.

Handlingar

1. Fritidsförvaltningen. Verksamhetsuppföljning 2011 VaSaRu Tertial 2.

Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

INGER.KARLSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN

FÖRVALTNINGEN

Verksamhetsuppföljning 2011 – Tertial 2

Fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämnden

1. Att godkänna fritidsförvaltningens VaSaRu 2 – tertialrapport och anmäla den till KS-AU.

Ärendet i korthet

Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden.

Efter åtta månader görs en utförligare redovisning, tertialrapport 2, med uppföljning även av nämndens mål samt nyckeltal för personal och verksamhet.

Prognosen för 2011 visar på ett överskott för nämnden. Nedgång i antal aktiviteter gör att föreningsbidragen inte kommer att nå budgeterad nivå. En summa för oförutsett avsattes under administrationen 2011, del av denna har använts till ny

maskinutrustning vid Kvarnbadet.

Handlingar

1. VaSaRu tertial 2

2. Måluppfyllelsedokument

Britt-Marie Lövquist Inger Karlsson

Tf fritidschef Ekonomi- och personalsamordnare

______________

Expedieras till:

KS-AU

STYRKORT

FN´s bruttokostnad per invånare 1544 963 1493 1475

Fritidsanläggningar bruttokostn per invånare 1051 682 1020 945

Föreningsbidrag bruttokostn per invånare 89 24 73 97

Antal redovisade aktiviteter-föreningsbidrag 23000 10262 22500 23422

Antal besök Kvarnbadet 80000 70000 73630 74300

Verksamhet o arrangemang bruttok/invånare 263 178 265 286

EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr)

Fritidsnämnden (hela nämnden) 41 707 2 632 787 -6

MEDBORGARE/BRUKARE Resultat av Meborgarenkät okt 2009 (SCB) mätt i "nöjdindex"

Möjligheten till natur- och friluftsliv 8,2 7,9 8,0 7,9

Möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter 7,5 7,6 7,5 7,5

Tillgången till utflyktsmål 7,3 7,4 7,3 7,5

Tillgången till sport- och idrottsevenemang 6,9 7,0 6,5 6,7

Hur nära kommer din kommun en kommun med

ideala fritidsmöjligheter 6,6 6,7 6,4 6,6

Möjligheterna till föreningsliv 7,0 7,2 7,0 7,2

*Medborgarenkäten genomförs vartannat år, nästa uppföljning görs hösten 2011.

FRAMTID/UTVECKLING

Kommunens nyinflyttning i framförallt de södra delarna ställer förnyade krav på vår ungdoms-verksamhet och fler mötesplatser för ungdomar kommer att behövas.

I kommunens KP tas dessutom upp behovet av en framtida idrottsplats i de södra delarna.

MEDARBETARE

Genomsnitt totalt 90% 78% 87%

Kommunen som arbetsgivare 95% 69% 91%

Sjukfrånvaro 5,0% 1,9% 3,9% 4,1%

Könsfördelning, Andel Män 57% 57% 57%

2011

Fritidsnämnden

VaSaRu Tertial 2

DRIFTSEKONOMI

Fritidsnämnden - Politisk verksamhet K 250 228 91% -50 219 127 58%

I 0 0 .. 0 0 0 ..

N 250 228 91% -50 219 127 58%

Administration K 3 993 2 173 54% 426 3 720 2 274 61%

I -285 -21 7% -6 -428 -112 26%

N 3 708 2 152 58% 420 3 292 2 162 66%

Fritidsanläggningar K 32 104 20 547 64% -360 29 967 19 197 64%

I -3 886 -2 812 72% 244 -4 471 -2 847 64%

N 28 218 17 735 63% -116 25 496 16 350 64%

Verksamhet och arrangemang K 7 876 5 347 68% -175 7 789 5 272 68%

I -400 -211 53% 0 -462 -362 78%

N 7 476 5 136 69% -175 7 327 4 910 67%

Föreningsbidrag K 2 660 721 27% 420 2 136 43 2%

I 0 0 .. 0 0 0 ..

F

RITIDSNÄMNDEN

-

DEN POLITISKA VERKSAMHETEN HAR FRAM TILL OCH MED AUGUSTI FÖRBRUKAT PROCENTUELLT MYCKET

.

EXTRA NÄMNDMÖTEN HAR HÅLLITS

.

DEN FASTSLAGNA BUDGETEN KOMMER INTE ATT HÅLLA

,

UNDERSKOTTET KOMMER ATT BELASTA ADMINISTRATIONEN

.

UNDER ADMINISTRATIONEN FINNS AVSATT

590

TKR FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

.

DEL AV DETTA HAR ANVÄNTS TILL NY UTRUSTNING VID KVARNBADET

.

FRITIDSANLÄGGNINGAR HAR ETT UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN

,

FRÄMST BEROENDE PÅ INVESTERINGAR VID KVARNBADET BALANSERAS TILL VISS DEL AV ÖVERSKOTT PÅ INTÄKTSSIDAN

.

VERKSAMHET OCH ARRANGEMANG GÖR ETT MINDRE UNDERSKOTT PÅ KOSTNADSSIDAN

.

TILL STÖRSTA DEL BEROENDE PÅ PERSONALKOSTNADER

.

FÖRENINGSBIDRAG VISAR PÅ ETT PROGNOSTISERAT ÖVERSKOTT ANTAL AKTIVITETER FÖR VÅREN

2011

HAR MINSKAT MED CA

Investeringar

Investeringsprojekt

Budget Bokfört 110831

% Avvikelse mot budget

TOTALT, TKR 12 500 6 913 55% 5 587

Renovering Kvarnbadet Netto 6 000 6 591 110% -591

Omklädnadspaviljong Vallentuna IP Netto 5 500 137 2% 5 363

Årligt anslag Netto 1 000 185 19% 815

2011

K

OMMENTARER TILL AVVIKELSE

Enligt beslut i fritidsnämnden finansieras underskottet på renoveringen Kvarnbadet med stöd av årliga investeringsanslaget.

Omklädnadspaviljongen Vallentuna IP har börjat projekteras, byggnationen

kommer dock inte att påbörjas under 2011.

PERSONALREDOVISNING

Personal Mål 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda 28 28 30

Antal årsarbetare 26,6 26,5 27,1

Medelålder (år) 44,1 43,0 43,3

Medellön (tkr) 23,9 23,5 24,4

Medianlön (tkr) 22,9 22,4 22,2

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009 Andel sjukdgr som avser de som är

sjuka 60 dgr eller mer 66,4% 55,0% 51,4%

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Samtliga 5% 1,9% 3,9% 4,1%

Personalomsättning % 2011-08-31 Helår 2010 Helår 2009

Totalt 3,6% 20,3% 15,5%

Jämställdhet och mångfald 2011-08-31 2010-12-31 2009-12-31

Antal anställda, andel män 57% 57% 57%

Föräldraledighet, andel män 0% 33%

Vård av barn, andel män 50% 20

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008

Ledarskap 74% 85% 86%

Jämställdhet och mångfald 73% 76% 91%

Medarbetarindex (andel positiva svar) 78% 85% 86%

Kommunen som arbetsgivare, en fråga 69% 91% 87%

Vallentuna kommunMåluppfyllelse 2011 Strategiskt områdeTyp av målMålformuleringAnsvarig nämnd.Planerade åtgärder Tillväxt och utveckling NämndsmålMöjliggöra för kommunens föreningar att aktivt arbeta med att utveckla ett brett fritidsutbud för alla.

FN Arbete pågårFöreningssamordnaren har börjat och träffar nu representanter från kommunens föreningar

Föreningsmöte planeras att genomföras i okt/nov Tillväxt och utveckling

NämndsmålUngdomsenhetens arbete och verksamhet ska nå både flickor och pojkar i åldersgruppen 13-20 år.

FN Arbete pågår

Kreativ verkstad rustas för närvarande. En tjejmässa planeras inför hösten och målet är ett av de ledande då verksamhetsplaneringen för läsåret 11/12 planeras i augusti. För närvarande når enheten dock fortfarande fler pojkiar än flickor. Målet är att nå mer än 1000 unika besökare.

LUPP utvärdering kommer att ske under hösten. Tillväxt och utveckling

NämndsmålIdrotts- och friluftsenhetens arbete ska sträva efter att möjliggöra pojkar och flickor lika tillgång till kommunens idrotts- och friluftsanläggningar FN Arbete pågår Frågan sktualiseras på föreningsträffar och på fördelningsmöten med de aktiva idrottsföreningarna.

En extrafråga kommer att finnas i den planerade LUPP utvärderingen. Välskött kommun med engagerade medarbetare

NämndsmålAndel positiva svar i medarbetarenkäten för kommunen som helhet ska minst uppgå till 90 procent.

FN Ej uppfyllt Välskött kommun med engagerade medarbetare

NämndsmålSjukfrånvaron i kommunens som helhet ska vara högst 5 procent.FN UppfylltEfter 8 månader ligger sjukfrånvaron på 1,9 %. Välskött kommun med engagerade medarbetare NämndsmålVi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av antalet anställda i kommunens verksamheter.

FN UppfylltKönsfördelningen inom förvaltningen är så jämn den kan bli. Välskött kommun med engagerade medarbetare

NämndsmålAlla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iip-standard och klara omcertifiering.

FN Arbete pågår Förvaltningens ledningsgrupp arbetar med att gå igenom den utvärdering som gjordes i samband med certifieringen. Uppföljning av åtgärdspunkterna ska göras tillsammans med samtlig personal.

Måluppfyllelse

Antal av Typ av mål Kolumnetiketter

Radetiketter Kommungemensamt Nämndsmål Totalt

BUN 11 5 16

Den trygga kommunen 1 1

(tom) 1 1

Kunskap för livet 3 4 7

(tom) 3 4 7

Stor valfrihet 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 1 1

(tom) 1 1

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

FN 6 10 16

Den trygga kommunen 3 3

(tom) 3 3

Stor valfrihet 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 6 6

(tom) 6 6

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 6

(tom) 6 6

KN 6 19 25

Den trygga kommunen 2 2

Uppfyllt 2 2

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 2 2

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 1 1

Kunskap för livet 3 3

Uppfyllt 1 1

Arbete pågår 2 2

Stor valfrihet 2 2

Uppfyllt 1 1

Arbete pågår 1 1

Tillväxt och utveckling 9 9

Uppfyllt 4 4

Arbete pågår 4 4

Ej uppfyllt 1 1

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 1 7

Uppfyllt 3 1 4

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 2 2

KS 16 11 27

Den trygga kommunen 2 2

(tom) 2 2

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 1 1

(tom) 1 1

Tillväxt och utveckling 8 8 16

(tom) 8 8 16

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

(tom) 6 2 8

SBN 10 18 28

Den trygga kommunen 2 2 4

Uppfyllt 2 1 3

Ej uppfyllt 1 1

God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling 2 4 6

Uppfyllt 3 3

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 1 1 2

Tillväxt och utveckling 10 10

Uppfyllt 5 5

Arbete pågår 1 1

Ej uppfyllt 4 4

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

Välskött kommun med engagerade medarbetare 6 2 8

I dokument Fritidsnämnden (sidor 13-76)

relaterade dokument