13. Anmälningar

Skrivelser

Kulturförvaltningen. Postlista 2012-01-24 – 2012-02-10

Handlingar till kulturnämndens sammanträde 2012-02-21

Ärenderubrik Diarienummer

3 Namnärenden 2012 KN 2011.074

4 Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen KN 2012.003

5 Runriket verksamhetsplan 2012 KN 2011.080

6 Bidrag till kulturverksamhet 2012 KN 2011.050

7 Besluts- och behörighetsattestanter 2012 KN 2012.001

8 Budget samt verksamhetsberättelse 2011 KN 2011.026

Ärende 3

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 6 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Namnärenden 2012 (KN 2011.074)

Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden föreslår att namnändring från Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri utförs enligt namnberedningens förslag.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden föreslår att namnändring inom Lövsättra fritidsby från Hultstugevägen till Svartsjövägen utförs enligt namnberedningens förslag.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri. Bakgrunden är att ägaren till gården ansökt om detta då förvirring ofta råder kring vilket Lingsberg i kommunen som avses. Inom kommunen finns två gårdar med samma namn och på bägge platserna bedrivs omfattande hästverksamhet. Eftersom gården har haft säterifrihet anser namnberedningen förslaget som rimligt.

Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av väg inom Lövsättra fritidsby. Den samfällighetsförening som finns inom fritidsbyn idag benämns Svartsjöns samfällighetsförening och ett önskemål från dem har varit att ändra namn på

Hultstugevägen till Svartsjövägen. Namnberedningen ser inga problem med föreslagen ändring då den knyter an till den tidigare Svartsjön som ligger intill området.

Handlingar

1. Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 2. Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen

3. Remiss: Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 4. Remiss: Namnändring av gatuadressområde, Hultstugevägen

Expedieras till Akten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att namnändring från Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri utförs enligt namnberedningens förslag.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri. Bakgrunden är att ägaren till gården ansökt om detta då förvirring ofta råder kring vilket Lingsberg i kommunen som avses. Inom kommunen finns två gårdar med samma namn och på bägge platserna bedrivs omfattande hästverksamhet. Eftersom gården har haft säterifrihet anser namnberedningen förslaget som rimligt.

Handlingar

1. Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

kulturchef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till:

Akten

Samhällsbyggnadsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

Kulturnämnden föreslår att namnändring inom Lövsättra fritidsby från Hultstugevägen till Svartsjövägen utförs enligt namnberedningens förslag.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av väg inom Lövsättra fritidsby. Den samfällighetsförening som finns inom fritidsbyn idag benämns Svartsönjs samfällighetsförening och ett önskemål från dem har varit att ändra namn på Hultstugevägen till Svartsjövägen.

Namnberedningen ser inga problem med föreslagen ändring då den knyter an till den tidigare Svartsjön som ligger intill området.

Handlingar

1. Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

kulturchef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till:

Akten

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende 4

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 7 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen (KN 2012.003)

Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden lämnar planen utan erinran.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående detaljplan på remiss.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846. Området ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta. Syftet med detaljplanen är att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt och anses ha mindre betydelse och intresse för allmänheten varför ett enkelt planförfarande nyttjas.

Handlingar

1. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, remisshandling 2. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, karta (4/5) 3. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen

Expedieras till Akten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

Kulturnämnden lämnar planen utan erinran.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående detaljplan på remiss. Detaljplanen omfattar fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846. Området ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta. Syftet med detaljplanen är att ändra

kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus.

Planområdet är redan bebyggt och anses ha mindre betydelse och intresse för allmänheten varför ett enkelt planförfarande nyttjas.

Handlingar

1. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, remisshandling

2. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, karta (4/5)

3. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

kulturchef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till:

Akten SBF

VALLENTUNA KOMMUN DIARIENUMMER SBN 2011.275 2012-01-12 SID 1/1

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 · 186 21 VALLENTUNA TFN: 08-587 850 00

SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

SAMRÅD - Kvartersgård vid Blåbärsvägen

DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-13 § 278 att sända ut detaljplanen på samråd.

Detaljplanen är ute på samråd från den 24 januari till den 13 februari 2012.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Vallentuna samt på www.vallentuna.se.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Åsa Dahlgren på 08-587 851 45 och av projektledare/exploateringsingenjör Anders Nahlbom på 08-587 851 38.

Planområdet ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta och omfattar fastigheten Ormsta 1:715, 1: 845, 1:846 och har en yta om ca 3230 m2. Fastigheten Ormsta 1:715 ägs av Blåbärsvägens samfällighetsförening. Syftet med detaljplanen är att ändra

kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus.

Planområdet är redan bebyggt. Planen har begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten.

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Om inga omfattande revideringar görs av förslaget kommer det inte skickas ut igen.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och ska vara oss tillhanda senast den 13 februari 2012. Adressen är Samhällsbyggnadsförvaltningen, 186 86 Vallentuna.

Skriftliga synpunkter inkomna till samhällsbyggnadsförvaltningen utgör allmän handling. Synpunkter på detaljplanen kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande.

Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling enligt personuppgiftslagen.

Vänliga hälsningar Åsa Dahlgren

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärende 5

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 8 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Runriket verksamhetsplan 2012 (KN 2011.080)

Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott tar inte ställning i ärendet.

Ärendet kompletteras vid kulturnämndens sammanträde

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna.

Ärendet i korthet

En gemensam utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 togs fram av

samordningsgruppen 2011 och bifogas i handlingarna. Verksamhetsplanen för Runriket 2012 inom Vallentuna baseras på denna utvecklingsplan med tillhörande aktivitetsplan.

Bakgrund

Runriket är ett samarbete mellan Vallentuna och Täby kommuner samt Stockholms läns museum kring nio besöksmål runt Vallentunasjön. Ända sedan slutet av 1990-talet har Stockholms läns museum samt kommunerna arbetat målmedvetet med informationsinsatser kring runstensmiljöerna kring Vallentunasjön. 2006 invigdes Runriket och sedan dess har Runrikets dag genomförts årligen.

Handlingar

1. Runrikets verksamhetsplan 2012 2. VP 2012 Runriket

3. Runriket utvecklingsplan 4. Runriket aktivitetsplan

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

kulturchef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till:

Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2012-02-06

DNR KN 2011.080 SID 2/2

Utvecklingsplan för Runriket 2011 - 2016

Antagen av samordningsgruppen 2011-03-07

2

Innehållsförteckning

Vad är Runriket?

Verksamhetsidé Vision

Övergripande mål

Mål för femårsperioden 2011-2016 Strategier

Organisation

Finansiering

3

Vad är Runriket?

De allra flesta runstenar ristades och restes under loppet av några generationer vid

vikingatidens slutskede, ca 970 – 1130 e Kr. Stenarnas text och ornamentik vittnar om att den kristna missionen gjort framsteg i de områden där stenarna restes – något som på sikt blev avgörande för samhällets utveckling. Runstenar är en typisk skandinavisk företeelse och i Sverige känner man till ca 2500 runristningar. Hela nära hälften av dessa finns i Uppland.

Allra tätast står de i landskapets södra delar, med en koncentration kring Vallentunasjön. Rakt genom sjön går dagens gräns mellan kommunerna Täby och Vallentuna.

Runstenarna är med andra ord ett karaktäristiskt inslag för landsbygden norr om Stockholm.

Bara från området kring Vallentunasjön känner vi till inte mindre än 50 olika runinskrifter som med sin ofta karga och kortfattade texter utgör landets äldsta skriftliga dokument. De namnger tidens människor och ger unika glimtar in i det vikingatida samhället. Många av runinskrifter återfinns fortfarande kvar i landskapet invid broar och vägar som av allt att döma haft samma sträckning sedan vikingatiden. Runt sjön möter besökaren ett vackert och orört kulturlandskap med ett bitvis bevarat vikingatida vägnät, järnåldersgravfält samt gårdar och byar som fortfarande bär vikingatida namn. Sammantaget gör detta runstensmiljön kring Vallentunasjön till ett potentiellt världsarv.

Sedan slutet av 1990-talet har Stockholms läns museum arbetat målmedvetet för att förse runstensmiljöerna kring Vallentunasjön med moderna informationsskyltar. Parallellt har länsmuseet tillsammans med Täby och Vallentuna kommuner förbättrat tillgängligheten till dessa platser genom att underlätta parkeringsmöjligheter, framkomlighet och bedriva kontinuerlig vegetationsskötsel.

Idag är Runriket ett besöksmål för den historiskt intresserade, där man kan se och uppleva runstenar och runinskrifter på nio olika platser kring Vallentunasjön. Området ligger till lika stora delar i Täby och Vallentuna kommuner. Porten till Runriket finns vid fornlämningen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en

utomhusutställning, en temapark för alla åldrar och en visualisering av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och audioguider som ger information om runstenarna och andra historiska sevärdheter på platsen.

I samband med invigningen av den restaurerade fornlämningen Jarlabankes bro 2006 lanserades det samlande namnet Runriket för besöksmålen kring Vallentunasjön.

Årligen återkommande aktiviteter i Runriket har hitintills varit publika arkeologiska undersökningar och en programdag under namnet Runrikets dag. De arkeologiska undersökningarna som bedrivs sedan 2008 berör den gravplats vid Broby bro där den

vikingatida kvinnan Estrid påträffades 1995. Avsikten är att arkeologiska undersökningar ska bedrivas kontinuerligt inom Runriket. Syftet är dels att bidra till ny kunskap om det

vikingatida samhället i området, dels för att vara en exklusiv och attraktiv aktivitet som ökar intresset hos både allmänheten och massmedia för besöksmålet. Runrikets dag är inriktad på att stimulera det lokala intresset och engagemanget hos allmänheten och föreningslivet i de berörda kommunerna.

Projektet Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms

läns museum som stöds av Täby och Vallentuna hembygdsföreningar och Länsstyrelsen.

4

Verksamhetsidé

Samarbetet mellan parterna syftar till att uppmärksamma och tillgängliggöra Runrikets unika kulturarv av runristningar från vikingatiden för såväl den lokala befolkningen i de berörda kommunerna som besökare från andra delar av landet och internationell turism.

Verksamheten ska bidra till att kulturmiljön kring Vallentunasjön brukas och utvecklas på ett hållbart sätt.

Övergripande mål

Runriket är ett välkänt kulturarv av stor betydelse för regionen

Människor från hela stockholmsregionen känner att Runriket är ”deras” och utgör en viktig del av den egna historiska identiteten för vår del av världen.

Runriket är ett besöksmål av världsklass

Ett brett lokalt engagemang (bland politiker och tjänstemän i berörda kommuner, företag och ideella organisationer, skolan och allmänheten) och ett framgångsrikt samarbete mellan vikingaanläggningar i Stockholmstrakten har gjort Runriket till ett väletablerat besöksmål för både länsinvånarna och för nationell samt internationell turism.

Runriket är tillgängligt för alla grupper i samhället

I Runriket får människor från hela världen lära sig mer om vikingar genom att delta i aktiviteter och ta del av spännande berättelser från vikingatiden med utgångspunkt i kulturmiljöer som är tillgängliga för alla. Ett centralt övergripande mål för utvecklingen av Runriket är tillgänglighet för alla, dvs att det både är begripligt och möjligt att komma nära i landskapet.

Mål för femårsperioden 2011-2016

Mer än hälften av länets invånare känner till Runriket och dess besöksmål runt Vallentunasjön är tillgängliga för alla besökare.

Det finns ett etablerat samarbete mellan vikingaanläggningar i regionen med syftet att gemensamt lyfta fram detta kulturarv för turismen i Stockholmsområdet.

Undersökningarna vid Broby bro är avslutade. Resultaten har redovisats både vetenskapligt och för en intresserad allmänhet.

Ett forskningsprojekt kring tingsplatser är påbörjat, med särskild fokus på fornlämningen Arkils tingstad och området kring Vallentuna kyrka.

Strategier

Våra strategier för Runriket är:

att arbeta med tillgänglighetsfrågorna i fokus

5

att arbeta för ökad kunskap bl.a. genom egna forskningsprojekt, om kulturmiljön i Runriket

att väcka intresse för Runriket hos nya besöksgrupper från hela landet

arbeta för att skapa spännande och intresseväckande aktiviteter för Runriket. Aktiviteterna marknadsförs inom hela Stockholmsregionen

att utveckla fruktbara samarbeten med vikingatidsanläggningar, i första hand regionalt, men även internationellt

att arbeta för att kulturmiljön inom Runriket vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Organisation

Arbetet med driften och utvecklingen leds av den sk. samordningsgruppen som består av representanter för Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms läns museum.

Representanterna i samordningsgruppen är i sin tur samordningsansvariga för det arbete för Runriket som bedrivs inom respektive organisation. Detta innebär att det finns en mindre arbetsgrupp i respektive kommun, bestående av samordnings-/aktivitetsansvarig samt övrig berörd personal vid respektive kommuns kulturförvaltning och tekniska kontor (el.

motsvarande). Bland dessa finns utöver samordningsansvarig:

Program- och aktivitetssamordnare. Kontaktperson för lokalt förenings- och friluftsliv, organisationer, företag och skolor. Ansvarig för samordning av guidning och utflykter till besöksmålen samt aktiviteter och programverksamheter utförda i Runrikets namn.

Drift- och underhållsansvarig för de praktiska insatserna vid besöksmålen. Deltar dessutom aktivt i utvecklingsarbetet, t ex genom att föreslå insatser som underlättar tillgänglighet, programverksamhet, mm.

Referensgrupp

En referensgrupp kan skapas vid behov, t.ex. i samband med viktiga utvecklingsskeden i Runriket då samordningsgruppen bedömer att det finns ett särskilt behov. Referensgruppen bör utgöras av personer med specialistkompetens på områden som är relevanta för Runriket, dvs arkeologi, historia, kulturmiljövård, kulturturism, etc. I gruppen bör också sådan

kompetens finnas som arbetsgruppen saknar, t ex kunskap om tillgänglighets- och mångfaldsfrågor.

Underhåll och utveckling

I båda kommuner har Tekniska kontoret ansvar för vegetationsskötseln vid besöksmålen, att det finns trafiksäkra P-möjligheter för personbil och buss, ev. soptunna, ev. tillgång till allmän toalett, att anpassa besöksmålen för funktionshindrade, och liknande.

Det finns också en organisation av frivilliga faddrar till runstenarna i området. Faddrarnas

uppgift är att svara för återkommande tillsyn, rapportera skador och liknande samt vid behov

tvätta stenarna, i enlighet med direktiv som utgått ifrån Riksantikvarieämbetet.

6

Finansiering

Alla tre samarbetsparter tillskjuter resurser till drift och utveckling av Runriket, utifrån de olika organisationernas förutsättningar. Olika bidragsmöjligheter, främst det statliga

kulturmiljöbidraget, och sponsring är andra finansieringskällor.

DIARIENUMMER KN 2011.080

Verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna

Gemensamt dokument för Runriket

Verksamhetsplanen för Runriket inom Vallentuna 2012 baseras på den

Utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 som tagits fram inom samordningsgruppen för Runriket. Samordningsgruppen består av representanter från Vallentuna och Täby kommuner samt Stockholms läns museum.

Verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna:

Fortsatt deltagande i samordningsgruppens löpande arbete samt möten från Vallentunas representanter (består av enhetschef kultur samt antikvarie).

Runrikets dag 26 maj 2012, fr.o.mm i år satsning på att årligen förläggas till sista lördagen i maj. Satsningar på att nå fler till detta årligen återkommande evenemang genom ökad marknadsföring samt ett ökat utbud av aktiviteter.

Under dagen planeras bl.a. för teater- och musikunderhållning, vikingamarknad, bokbord, visningar, bussturer, vikingabåtturer m.m.

Fortsatt arbete för att nå ut till skolorna med Runriket, bl.a. genom att erbjuda rodd med vikingabåt på Vallentunasjön.

Fortsatt arbete med utveckling av besöksmålen Arkils tingstad samt Vallentuna kyrka i anslutning till pågående detaljplanearbete.

Samordning och ansvarsfrågor mellan Runrikets Vallentunarepresentanter och kommunens turismgrupp tydliggörs under året.

Arbetet med maknadsplan som påbörjades under 2011 fortsätter. Som en del i detta genomförs arbetet med nya produkter för marknadsföring såsom folder, guidebok och webb under året. Huvudansvar: Stockholms läns museum.

Nätverkande mellan regionala vikingaanläggningar samt ev. övriga intressanta samarbetsparter som t.ex. Destination Viking fortgår.

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

Kulturchef Enhetschef kultur

Ärende 6

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 9 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari (KN 2011.050)

Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att bevilja garantibidrag enligt sammanställning nedan:

Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och

kulturprojekt är för år 2012 180 000 kr. I år har 155 340 kr redan beviljats i garantibidrag. Ytterligare tre föreningar har nu sökt bidrag.

Handlingar

1. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Röda Korset Vallentunakretsen 2. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Åbybergskyrkan

3. Ansökan om bidrag för kulturverksamhet 2012 - Konst i Roslagen

4. Bilaga till ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Konst i Roslagen 5. Bidrag till kulturverksamhet 2012 – februari

Expedieras till Akten

Respektive kulturförening

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

CHARLOTTA.BURLIN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att bevilja garantibidrag enligt sammanställning nedan:

Förening/studieförbund Högsta garantibelopp kr Vuxenprogram

Röda Korset 4 000

Åbybergskyrkan/Bilda 6 000

Övrigt kulturstöd

Konst i Roslagen 10 000

Ärendet i korthet

Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år 2012 180 000 kr. I år har 155 340 kr redan beviljats i garantibidrag. Ytterligare tre föreningar har nu sökt bidrag.

Handlingar

1. Bidrag till kulturverksamhet 2012 – februari 2. Ansökan Röda Korset

3. Ansökan Åbybergskyrkan 4. Ansökan Konst i Roslagen

Pernilla Järveroth Anders Dahlgren

kulturchef Enhetschef kultur

______________________

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KULTURFÖRVALTNING 2012-01-19

DNR KN 2011.050 SID 2/2

Ska expedieras till:

Akten

Ärende 7

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 10 (15)

Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Besluts- och behörighetsattestanter 2012 (KN 2012.001)

Beslut

Kulturnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger vilka ansvar uppdragen gäller. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan samt norm eller riktlinje följs.

Enligt kommunens redovisningsreglemente ska, förutom beslutsattestanter, även

behörighetsattestanter godkännas av kulturnämnden. Ersättare föreslås vara tjänstgörande ersättare på funktionen eller närmast överordnad.

Handlingar

1. Förteckning Besluts- och behörighetsattestanter 2012 2. Besluts- och behörighetsattestanter 2012

Expedieras till Kommunledningskontoret Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

SUSANNE.LARSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 11· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2012.

Ärendet i korthet

Kulturnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger vilka ansvar uppdragen gäller. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan samt norm eller riktlinje följs.

Enligt kommunens redovisningsreglemente ska, förutom beslutsattestanter, även behörighetsattestanter godkännas av kulturnämnden. Ersättare föreslås vara tjänstgörande ersättare på funktionen eller närmast överordnad.

Handlingar

1. Besluts- och behörighetsattestanter 2012

2. Förteckning Besluts- och behörighetsattestanter 2012 1.

2.

Pernilla Järveroth Susanne Larsson

kulturchef ekonomihandläggare

______________________ ____________________

Ska expedieras till:

Kommunledningskontoret Akten

VALLENTUNA KOMMUN2012-01-26 SID 1/2 KULTURFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

Be sluts- o ch be ri ghe ts att es tant e r 2012 Kult u rn ä mn de n

AnsvarVerksamhetBeslutsattestant Ersättare 501105 KulturnämndFörvaltningschefEnhetschef 501310 Stöd till studieförbundFörvaltningschefEnhetschef 501391 Administration och serviceFörvaltningschefEnhetschef 502320 Verksamhetsansvar Bibliotek, mediainköpBibliotekarie med mediaansvarEnhetschef Bibliotek, Förvaltningschef 503320 BiblioteksenhetEnhetschef Bibliotek Förvaltningschef 504315 Verksamhetsansvar Allmänkultur KultursekreterareEnhetschef Kultur, Förvaltningschef 505320 Verksamhetsansvar Bibliotekssystem ITBiblioteksintendent Enhetschef Bibliotek, Förvaltningschef

VALLENTUNA KOMMUNSID 2/2 KULTURFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

AnsvarVerksamhetBeslutsattestant Ersättare 506330 KulturskolaEnhetschef KulturskolaFörvaltningschef 507315 KulturenhetEnhetschef Kultur Förvaltningschef 507321 KulturmiljövårdEnhetschef Kultur Kommunantikvarie, Förvaltningschef 507929 Vallentuna teaterEnhetschef Kultur Förvaltningschef AnsvarVerksamhetBehörighetsattestant Ersättare Samtliga ansvarSamtliga verksamheterEkonomihandläggareBiblioteksintendent

I dokument Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012 kl Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna (sidor 15-77)

Relaterade dokument