Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (2)

I dokument Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (sidor 21-26)

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Likvärdigheten i förvaltningen i stort säkras av nätverk utifrån profession med regelbundna strukturerade möten. Behov identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet och av övergripande karaktär från ledningsgrupp, som t ex skolnärvaro och likabehandling.

Ekonomiska konsekvenser

Under 2018 ligger budgeten för elevhälsan kvar centralt i förvaltningen. I förlängningen medför lösningen med lokala elevhälsoteam att varje rektor har budgetansvar i form av förhöjd elevpeng.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [Datum]

2. Förslag till ny organisation av elevhälsan Beslutet ska skickas till

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg Elin Lindelöw

Förvaltningschef Utredare

Barn- och utbildningsförvaltningen PROTOKOLL

Bilaga 1

Förslag till ny organisation av elevhälsan

Förslaget innebär att organisera elevhälsan i Gnesta under rektors ledning i lokala elevhälsoteam och avveckla den nuvarande centrala elevhälsan.

För att tydliggöra elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter se sid 28-35 och för styrning av elevhälsan se sid 34-40 i” Vägledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen och Skolverket)

Rektor blir chef över kurator, specialpedagog och skolsköterska som bildar lokala elevhälsoteam på varje enhet. Läkare och psykolog upphandlas centralt och ingår i en samlad elevhälsa på varje enhet. Se bilaga 1.

Talpedagog och språkpedagogs uppdrag kvarstår centralt men finns under våren 2018 under biträdande förvaltningschef. Under våren 2018 utreder vi tillsammans möjlighet till utveckling, placering, behov och funktion vad gäller tal-pedagog och språkpedagog i Gnesta kommun.

Budgeten för elevhälsan ligger kvar centralt förutom tjänsterna för specialpedagogisk kompetens som fördelas ut per enhet.

Den centrala elevhälsan försvinner och ersätts av elevhälsoteam på respektive skola och behovet av ett övergripande pedagogiskt resurscenter (PRC) behöver utredas vidare 2018. Dito behovet av en central chef och uppdrag för denna. Central representation i olika nätverk finns under biträdande förvaltningschef eller rektor.

Likvärdigheten säkras av nätverk utifrån profession med regelbundna strukturerade möten.

Behov identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet och av övergripande karaktär från BoU´s ledningsgrupp, som t ex skolnärvaro och likabehandling.

Komptensutveckling och stöd kommer att ges till de lokala teamen med start mars 2018.

Delaktighet gällande organisationsförändring,

1. Förvaltningschef har träffat samtliga professioner och lyssnat på deras uppdrag och inställning till central kontra lokal elevhälsa. Samtal har också förts med chefen för elevhälsan.

2. Swotanalys för ledningsgruppen och elevhälsan har gjorts av Helena Wallberg och Maja Lindqvist.

Barn- och utbildningsförvaltningen PROTOKOLL

3. Riskanalys utifrån detta förslag kommer att göras av HR avdelningen under november.

4. Förslaget samverkas eller MBL förhandlas i december på förvaltningsnivå.

5. Organisationsförändring till nämnd 13/2 2018.

Ny organisation är från mars 2018 med lokala elevhälsoteam. Samtliga tjänster kvarstår tillsvidare i den nya organisationen. Tal- och språkfunktion utreds vidare. Chefskap från januari är desamma som i bilaga 1 men tf i avvaktan på nämndbeslut.

Bakgrund till ny organisation

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet.

Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa.

För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar.

Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan den samlade elev-hälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2, 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För att komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet. Skolor har olika förutsättningar och utmaningar. Därför behöver varje skola utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens.

Att höja skolans elevhälsokompetens står för en process där alla behöver involveras i arbetet med att systematiskt utveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Detta arbete gynnas av en lokal elevhälsa under rektors ledning.

Skolhuvudmannen ansvarar för att genomföra verksamheten på så sätt att de nationella målen uppnås, till exempel beslut om elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan. 4 kap. 5§ skollagen.

Christina Thunberg , barn- och utbildningschef 2018-01-01

Barn- och utbildningsförvaltningen PROTOKOLL

Elevhälsoteam (EHT) under rektors ledning från januari 2018 Bilaga 1 Elevhälsoteam WEL/KVA (182) Tjänst Miladin Panic chef/rektor Skolsköterska Ann-Marie Lönnmark 50%

Kurator Nina Redeby 40%

Specialpedagog, ny rekrytering 100%

Elevhälsoteam Freja F-6 (330) Bengt Greiff chef/rektor Skolsköterska Anna Sörblad 100% varav 20% som MLA

Kurator Nina Redeby 60%

Specialpedagog Lena Strid 100% (projektleder grundsärskolan vt 18) Specialpedagog, ny rekrytering 100%

Elevhälsoteam Freja 7-9/SPRINT IM (379) Reino Dahl chef/rektor Skolsköterska Anneli Pralits 100 %

Skolsköterska Agneta Åberg 25%

Kurator Elin Forsman 60%

Specialpedagog Ninna Gylin 100%

Elevhälsoteam Dansutskolan (337) Marie Nyberg chef/rektor

Skolsköterska Ann-Katrin Larsson 80 %

Kurator 40%

Specialpedagog, ny rekrytering 100%

Talpedagog 100%*

Språkpedagog 100% Förskola och förskoleklass.

*centrala resurser med fortsatt placering Frejaskolan vt-18. Fortsatt utredning våren 2018. Tf chef under våren är bitr förvaltningschef Bengt Greiff.

Barn- och utbildningsförvaltningen PROTOKOLL

Elevhälsoteamen arbetar också för grundsärskolan och våra centrala grupper inom AST där de finns placerade. Psykolog och läkare upphandlas inför våren 2018.

Christina Thunberg, förvaltningschef för Barn- och utbildning Reviderat förslag från LG 2018-01-01

I dokument Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (sidor 21-26)