• No results found

CARD M5 WEBADMIN

In document R-CARD M5 Installera R-CARD M5 (Page 1-9)

RCO Security AB Box 705

176 27 Järfälla tel 08-546 560 00 info@rco.se

www.rco.se © 2020 RCO Security AB. All rights reserved. Oktober 2020.

R-CARD M5 Installera

Manualen beskriver hur du installerar och uppgraderar

R-CARD M5 och tillhörande moduler och webbapplikationer,

registrerar licenser, paketerar klientinstallationer m.m.

INNEHÅLL

Introduktion ... 5

Innehållet i installationsmediet ... 5

Förberedelser ... 9

Starta installationsprogrammet ... 10

Viktigt om brandväggsinställningar ... 11

Nyinstallation ... 12

Starta installationen ... 12

Normal installation ... 13

Anpassad installation ... 15

Installera R-CARD M5 User API ... 18

Installera R-CARD M5 Admin API ... 18

Installera och konfigurera webbapplikationer ... 19

R-CARD M5 NÄRVARO WEB ... 19

R-CARD M5 WEBADMIN...33

Electrolux WEB (”WebBokning”) ... 40

Electrolux ADMIN ... 52

Installera programvara för kamera ... 61

Registrera R-CARD M5-licenser ... 62

Allmänt ...62

Vilka program och tillval kräver licens? ... 64

Registreringen steg för steg ... 65

Avregistrera eller kreditera licenser ... 65

Kontrollera licensregistreringen ... 66

Registrera teknikercertifikat i R-CARD M5 MEGA ... 67

Skapa och ansluta system ... 68

Skapa nytt system ... 68

Ansluta befintligt system ... 69

Verifiera installationen genom att logga in ... 70

Förberedelser för användning av OPC ... 71

Uppgradera R-CARD M5 ... 72

Flytta R-CARD M5 till en annan dator ... 77

Ta fram eller ladda ned installationsprogrammet ... 77

Viktigt att göra innan du börjar flytta R-CARD M5 ... 79

INNEHÅLL

Registrera licenser (serienummer) i nya datorn ...83

Återställa databasen ...83

Ändra, reparera eller avinstallera R-CARD M5 ... 84

Ändra installationen ... 84

Reparera installationen ...85

Ta bort (avinstallera) R-CARD M5 ...85

Administrera databasen ... 86

Säkerhetskopiera databasen... 86

Återställa databas från säkerhetskopia ... 87

Ändra databaslösenord ... 89

Ta bort anslutning till en databas ... 90

BILAGA 1: Systemkrav ... 91

Hårdvarurekommendationer ... 91

Operativsystem ... 91

Microsoft .NET Framework ...92

Databaser ... 93

Systemkrav webbapplikationer ... 94

BILAGA 2: R-CARD M5 i ett distribuerat system ... 98

Sammanställning av åtgärder ... 99

Sätta DCOM-rättigheter i nätverk mha programmet Administrera M5-databaser ... 100

Ändra port för R-CARD M5 Service Host och R-CARD M5 Klient ... 103

Manuella inställningar för DCOM-säkerhet på serverdatorn ... 105

Ange manuella inställningar för DCOM-säkerhet i klientdatorer ... 109

Konfigurera datorernas Windows-brandvägg ... 111

Vid inblandning av grupp policy i Windows-brandvägg med avancerad säkerhet ... 119

BILAGA 3: Vid inblandning av extern brandvägg ... 120

Konfigurera den externa brandväggen ... 120

Ange TCP-portintervall för COM Internet Services... 120

Anpassa regler för inkommande trafik i Windows-brandväggen ... 123

BILAGA 4: Vid användning av egen SQL Server-version ... 125

Nyinstallation av R-CARD M5 ska använda icke-standard SQL Server-version ... 125

Uppgradera icke-standard SQL Server-version ... 126

Uppgradera R-CARD M5 när en egen SQL Server-version körs på serverdatorn ... 127

Uppgradera R-CARD M5 när en egen SQL Server-version körs på extern dator ... 128

BILAGA 5: Paketering av klientinstallation ... 129

INNEHÅLL

BILAGA 6: Programväxlar ... 131

BILAGA 7: Kundinloggning / portalinloggning ... 132

BILAGA 8: Felsökning... 133

Installationen avslutas mycket snabbt och versionen är oförändrad ... 133

Felkod 1603 under installation ... 133

Svårigheter med installation eller registrering av licenser ... 134

Felkod 0x800706BA: ”RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE” ... 135

Felnummer 1610346455 – ”Du har inte behörighet att ansluta till M5 Server” ... 135

Felmeddelande ”Anslutning misslyckades” ... 136

R-CARD M5 Klient får inte kontakt med R-CARD M5 Server ...137

R-CARD M5 slutar fungera efter Windows-uppdatering ...137

Misslyckad inloggning på klienten ... 138

Misslyckas med att skapa system ... 138

Misslyckad installation av webbapplikationer ... 139

Felmeddelande vid avinstallation ... 140

Kommunikationsproblem efter namnbyte på serverdatorn ... 140

Starta om IIS ... 140

INDEX ... 141

R-CARD M5 – INSTALLERA INTRODUKTION

Introduktion

Installationsmanualen är avsedd för den som ska installera och registrera programvaran som ingår i eller används tillsammans med R-CARD M5. Manualen avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.40.0.

Installation kan göras i fristående dator eller på datorer i nätverk.

Installationsanvisningen förutsätter att läsaren har nödvändiga kunskaper och

administrativa rättigheter för att installera program i Windows-miljö, inklusive nätverk i förekommande fall.

Det förutsätts också att du som installatör har goda kunskaper om Windows (inklusive DCOM-hanteringen i förekommande fall) och att du har administrativa rättigheter för att installera program i Windows-miljö (inklusive nätverk i förekommande fall).

Driftsättningen av system beskrivs i onlinehjälpen i R-CARD M5 (tryck på F1 i programmet).

Innehållet i installationsmediet

På installationsmediet finns bl.a.:

• Installationsprogram för fullständig installation och viss uppgradering

• Uppgradering av R-CARD M5 med Service Pack

• Versionsbeskrivningar (PDF-format)

• Samtliga manualer (PDF-format)

• Checklistor (PDF-format)

• Uppgraderingsfiler (*.bff) för enheter t.ex. UC-50, DIO-50 osv.

R-CARD M5 – INSTALLERA INNEHÅLLET I INSTALLATIONSMEDIET

R-CARD M5 består av följande huvuddelar:

• SQL Server-databas och -server. En fullinstallation av R-CARD M5 sköter även installation av Microsoft SQL Server 2014 Express Edition med en instans kallad RAINSTANCE. Även skapandet av själva databasen och samtliga inställningar sköts automatiskt.

• R-CARD M5 Server (RaServer.exe). Sköter kommunikation med passersystemet och databasservern. Alla transaktioner mot databasen går via R-CARD M5 Server, oavsett om det är operatören som ändrar data eller utifrån kommande data som ska lagras, t.ex. loggdata från en dörr.

• R-CARD M5 Klient (R-CARD M5 Arbetsstation, RaClient.exe). Programmet som operatören använder vid administrationen av systemet. Ansluten till R-CARD M5 Server, antingen direkt i samma dator eller via ett nätverk.

• OPC-kommunikation med överordnat presentationssystem.

Installationsalternativ:

Normal installation: Microsoft SQL Server 2014 Express Edition, R-CARD M5 Server och R-CARD M5 Klient installeras i samma dator. Skapa databas (dvs R-CARD M5 databas läggs upp hos databasservern) och anslutning av systemet till R-CARD M5 Server görs också automatiskt om så önskas. Eventuell befintlig SQL Server påverkas inte.

R-CARD M5-programmet installeras som standard i katalogen C:\PROGRAM (x86)\RCO SECURITY AB\R-CARD M5.

Anpassad installation: Välj vilka program som ska installeras. Använd anpassad installation t.ex. om du redan har Microsoft SQL Server eller om du enbart ska installera klienten. Skapa system och ansluta system till servern måste då göras separat.

Vid anpassad installation kan du välja en annan katalog än standardkatalogen.

I ett fleranvändarsystem i nätverk är det lämpligt att först göra en normal installation på den dator som ska köra R-CARD M5 Server. Därefter installeras klienten på de datorer som ska tjänstgöra som arbetsstationer.

R-CARD M5 – INSTALLERA INNEHÅLLET I INSTALLATIONSMEDIET

En normal installation ger följande program i programgruppen R-CARD M5, åtkomlig via Start > Alla program > R-CARD M5. Klicka på en programikon för att starta motsvarande program.

• R-CARD M5 Arbetsstation: Användarprogrammet (klienten). Se manualen R-CARD M5 – Använda1 samt onlinehjälpen.

• R-CARD M5 Server: Hanterar databasanslutningen och kommunikationen via anknytningarna. Startas automatiskt när datorn startas. Servern installeras som en Windows-tjänst.

• R-CARD M5 DBI: Databasimport från R-CARD Win 4.x (intern import) eller från valfri databas (”extern import”). Beskrivs i R-CARD M5 – Använda och (mera detaljerat) i R-CARD M5 – Importera data.

• M5ToM5: Importerar och slår ihop en R-CARD M5 databas till en annan (”intern import”). Se R-CARD M5 – Importera data.

• R-CARD M5 Indigraf: Ett indikeringsfönster med ett grafiskt gränssnitt som används för att manövrera och indikera status för dörrar, larmsektioner och larmområden.

Beskrivs i onlinehjälpen i R-CARD M5.

• Import från Excel: Hämtar användardata från Excelark. Beskrivs i onlinehjälpen i R-CARD M5.

• R-CARD M5 Registrering: Registrerar licenser för R-CARD M5 och eventuella tilläggsmoduler och -funktioner. Se "Registrera R-CARD M5-licenser” på sidan 62.

• R-CARD M5 ODM: Offline Device Manager – programvara för konfigurering och överföring av information till offline-enheter. Beskrivs i R-CARD 5000 – NoKey Offline – Driftsätta samt i onlinehjälpen i R-CARD M5.

• R-CARD M5 Monitor: Övervakar servern och dess databaser och inloggade operatörer och klienter.

• R-CONTROL: Extern klientprogramvara för grafisk presentation av larm, enheter osv.

Beskrivs i manualen R-CARD M5 – Använda och även i Planritningar i R-CONTROL och R-TOUCH – Driftsätta samt i onlinehjälpen i R-CARD M5.

1 Produktdokumentation finns t.ex. i mappen Document på installationsmediet för R-CARD M5.

R-CARD M5 – INSTALLERA INNEHÅLLET I INSTALLATIONSMEDIET

• Administrera M5-databaser: Används för att:

o Skapa och ansluta system (beskrivs på sidan 68).

o Ta bort anslutning till en databas (sidan 90).

o Ansluta en databas (av typen MDF) till SQL-servern.

o Återställa databas från säkerhetskopia (sidan 87).

o Visa databasegenskaperna.

o Ändra databaslösenord (sidan 89).

o Hantera klientsäkerhet i nätverk. Här kan du göra egna

säkerhetsinställningar (DCOM-inställningar) – se ”BILAGA 2:

R-CARD M5 i ett distribuerat system”

på sidan 98.

Leveransvärdena för inloggning som operatör i ett R-CARD M5 system:

• Användarnamn: rcard (kan bestå av 1–30 tecken, inte skiftlägeskänsligt)

• Lösenord: 1234 (kan bestå av 4–10 tecken, skiftlägeskänsligt)

Lägg in nya operatörer med egna användarnamn och lösenord så snart programmet är installerat och data är inmatade. När du verifierat att de nya operatörerna har rätta behörigheter bör användaren rcard ges nytt lösenord.

Leveransvärdena för användare och lösenord i databasen bör ändras efter installationen, se

”Ändra databaslösenord” på sidan 89.

R-CARD M5 Server (Windows-tjänsten RaServer) måste vara igång för att klienterna (arbetsstationerna) ska kunna läsa och skriva i databasen samt kommunicera med passersystemet.

R-CARD M5 – INSTALLERA FÖRBEREDELSER

Förberedelser

Installationsmanualen förutsätter svenskspråkigt operativsystem, men detta är inget krav.

Den som ska göra installation och registrering måste logga in med administratörsrättigheter.

Antivirusprogram kan i vissa fall störa installationsprogrammet och/eller

databasanslutningen. Rekommendation: Stäng av antivirusprogram under installation av R-CARD M5.

In document R-CARD M5 Installera R-CARD M5 (Page 1-9)

Related documents