EU-rättslig reglering om insamling av finansiell

I dokument Regeringens proposition 2013/14:161 (sidor 38-41)

6   Nuvarande reglering

6.7   EU-rättslig reglering om insamling av finansiell

informations-säkerhet.

För myndigheter under regeringen gäller även förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Enligt 2 § ska en myndighet i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvalt-ningen.

6.7 EU-rättslig reglering om insamling av finansiell information

6.7.1 Det europeiska centralbankssystemet Det europeiska centralbankssystemet och Eurosystemet

Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i EU:s medlemsstater bildar det europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Vid sidan om ECBS finns även Eurosystemet som utgörs av ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Grundläggande bestämmelser om ECBS och ECB finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. I artikel 127 i EUF-fördraget anges målen för ECBS och dess viktigaste uppgifter. Huvudmålet ska vara att upprätthålla prisstabilitet. ECBS ska i övrigt bl.a. främja ett väl fungerande betalningssystem samt medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet. För att fullgöra dessa och vissa andra uppgifter ska ECB enligt artikel 132 utfärda förordningar, fatta beslut och avge yttranden. Enligt artikel 139 ska bestämmelserna om målen och uppgifterna för ECBS i artikel 127 och om ECB:s akter i artikel 132 inte tillämpas på medlems-stater ”beträffande vilka rådet inte har beslutat att de uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av euron”. Något sådant beslut har inte fattats beträffande Sverige. Sverige är således inte bundet av ECB:s förordningar.

Bestämmelser om uppgiftsinsamling

I artikel 5 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken finns det bestämmelser om insamling av statistiska uppgifter. För att utföra ECBS:s uppgifter ska ECB med de nationella centralbankernas stöd samla in de statistiska uppgifter som behövs. Rådet ska fastställa kretsen av uppgiftsskyldiga fysiska och juridiska personer, sekretessföreskrifter samt lämpliga bestämmelser om genomförande och påföljder. Sådana bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska upp-gifter.

Enligt rådets förordning får ECB anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som banken ålägger den faktiska rapporteringspopulationen.

Prop. 2013/14:161

39 ECB:s befogenhet är dock begränsad till de medlemsstater som har euron

som valuta (artiklarna 5.1 och 1.3).

Förordningen innehåller även bestämmelser om konfidentialitet. ECBS ska använda konfidentiella statistiska uppgifter uteslutande för fullgörandet av ECBS uppgifter, utom i vissa situationer. Bland annat nämns när det gäller nationella centralbanker situationer då de ifrågavarande statistiska uppgifterna används inom tillsynsverksamheten (artikel 8.1).

6.7.2 Det europeiska systemet för finansiell tillsyn EU-organ och behöriga myndigheter i medlemsstaterna

EU har inrättat tre myndigheter för finansiell tillsyn: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-myndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknads-myndigheten (Esma). De bildar det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) tillsammans med Europeiska systemrisknämnden (ESRB), den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. I Sverige är det Finansinspektionen som är behörig myndighet. Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter och underrätta de europeiska tillsynsmyndigheterna om hur ansvaret mellan dem fördelats.

De europeiska tillsynsmyndigheternas uppgifter

Till de tre europeiska tillsynsmyndigheternas uppgifter hör att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder för reglering och tillsyn, bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter samt övervaka och bedöma marknadens utveckling. För att fullgöra sina uppgifter ska myndigheterna bl.a. utarbeta förslag till s.k.

tekniska standarder för tillsyn och för genomförande samt samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut. Tekniska standarder antas av kommissionen genom en förordning eller ett beslut och blir därigenom bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

De europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter preciseras närmare i ett antal sektorsdirektiv. I sektorsdirektiven anges ett antal områden inom vilka tillsynsmyndigheterna får utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn. Det gäller exempelvis skyldigheten att lämna uppgifter i samband med förvärv av kvalificerade andelar i kreditinstitut och i samband med etablering av en filial till ett kreditinstitut i en annan medlemsstat. Däremot innehåller sektorsdirektiven inte några bestäm-melser om periodisk rapportering av uppgifter om företagens verksam-het.

De behöriga myndigheternas uppgifter i medlemsstaterna

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska enligt de olika direktiven ansvara för tillsyn. De behöriga myndigheterna ska ges alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Dessa befogenheter kan utövas på olika sätt. Befogenheterna kan utövas direkt av den behöriga myndigheten eller i samarbete med andra

Prop. 2013/14:161

40

myndigheter. Befogenheterna kan även utövas på eget ansvar genom delegering eller genom ansökan hos behöriga rättsliga myndigheter. De behöriga myndigheternas befogenheter utgörs av olika kontroll- och tvångsåtgärder.

Nya bestämmelser om uppgiftslämnande

Europaparlamentet och rådet har beslutat ett nytt sektorsdirektiv, kapital-täckningsdirektivet1, som ersätter två tidigare direktiv. Kapitaltäcknings-direktivet skulle ha varit genomfört senast den 31 december 2013. Från och med den 1 januari 2014 ska även en förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, tillsynsförordningen, tillämpas.2 Tillsynsförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om skyldighet för företagen att återkommande lämna uppgifter om sin verksamhet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldigheten finns i artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i förordningen. Uppgifterna ska lämnas till medlemsstaternas behöriga myndigheter. EBA får enligt förordningen i uppgift att utarbeta tekniska standarder för genomförande avseende rapporteringsformat, intervall och datum för rapporteringen samt it-lösningar för rapporteringen. Kommissionen ges i tillsynsförordningen befogenhet att genom förordning anta sådana tekniska standarder för genomförande. Kommissionens förordningar med tekniska standarder blir direkt tillämpliga i Sverige.

6.7.3 Det europeiska statistiksystemet

Förordningen (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik innehåller bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik.

Det europeiska statistiksystemet (ESS) beskrivs i förordningen som ett partnerskap mellan gemenskapens (numera unionens) statistikmyndighet, dvs. kommissionen (Eurostat), och de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som i medlemsstaterna ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik (artikel 4).

Den europeiska statistiken definieras enligt förordningen i ”program-met för europeisk statistik” (artikel 1). Det nuvarande program”program-met gäller för perioden 2013–2017 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017). I programmet fastställs inriktningar, huvudområden och mål för åtgärder som planeras för perioden. Det pekas också ut viktiga initiativ för utvecklingen av den europeiska statistiken under perioden.

I förordningen definieras statistik som kvantitativ och kvalitativ, aggregerad och representativ information som beskriver en gemensam egenskap hos en bestämd population. Konfidentiella uppgifter definieras som data som gör det möjligt att antingen direkt eller indirekt identifiera

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Prop. 2013/14:161

41 de statistiska objekten och därmed röja uppgifter om enskilda. För att

avgöra om ett statistiskt objekt kan identifieras ska alla relevanta sätt som en utomstående rimligen kan använda för att identifiera det statistiska objektet beaktas (artikel 3).

Bestämmelser om statistisk konfidentialitet finns i artiklarna 20–26.

Syftet med bestämmelserna är att se till att konfidentiella uppgifter används uteslutande för statistiska ändamål och att förhindra otillåtet röjande. Konfidentiella uppgifter som erhållits uteslutande för fram-ställning av europeisk statistik ska användas av nationella myndigheter och Eurostat uteslutande för statistiska ändamål såvida inte det statistiska objektet otvetydigt har gett sitt medgivande till att de används för andra ändamål (artikel 20).

Konfidentiella uppgifter får under vissa förutsättningar överföras mellan de myndigheter som ingår i ESS och ECBS, se avsnitt 6.6.1. All annan överföring ska godkännas av den myndighet som samlat in uppgifterna (artikel 21.1–21.3).

Nationella bestämmelser om statistisk konfidentialitet får inte åberopas för att hindra överföring av konfidentiella uppgifter till myndigheter som ingår i ESS och ECBS om överföringen föreskrivs i en rättsakt från Europaparlamentet och rådet som har antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 21.4).

7 Insamling av uppgifter för övervakning

I dokument Regeringens proposition 2013/14:161 (sidor 38-41)