• No results found

Författarna har under hela processen haft ett nära samarbete då de bor på samma ort. Projektplan skrevs individuellt tidigare under året, det arbete som antogs ha bäst förutsättningar för att forskningsmässigt kunna bli bra valdes att skriva vidare på. Intervjuguiden har utvecklats gemensamt och intervjuerna har utförts var och en för sig. Efter detta har transkriberingen skett enskilt och båda författarna har lyssnat igenom samtliga intervjuer samt läst igenom alla transkriberingar ett flertal gånger. Dataanalysprocessen har genomförts gemensamt. Författarna subjektiva uppfattning är att båda varit lika delaktiga i arbetet.

35

11. Litteraturlista

Ahl, C., Hjälte, L., Johansson, C., Wireklint Sundström, B., Jonsson, A. & Suserud, B-O. (2005). Culture and Care in the Swedish Ambulance Services. Emergency Nurses, 13( 8).

Barbosa Da Silva, A & Ljungqvist, M. (2003). Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Beillon, L-M., Suserud, B-O., Karlberg, I. & Herlitz, J. (2008). Does ambulance use differ between geographic areas? A survey of ambulanceuse in sparsley and densely populated areas. American Journal of Emergency Medicine, 27, 202-211.

Brown, E. & Sindelar, J. (1993). The Emergent Problem of Ambulance Misuse. Annals of Emergency Medicine, 22(4), 646-650.

Carter, L., Skinner, J. & Robinson, S. (2009). Patients from care homes who attend the attend the emergency department: could they be managed differently. Emergency Medical Journal, 26, 259-262. doi: 10.1136/emj.2008.060327

Carlström, E. (2013). Förändringsarbete inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Chandran, A., Ejaz, K., Karani, R., Baqir, M., Razzak, J. & Hyder, AA. (2013). Insights on the effects of patient perceptions and awareness on ambulance usage in Karachi, Pakistan. Emergency Medical Journal, 10, 1-4. doi: 10.1136/emermed-2013-202762

CODEX, (2013). Regler och riktlinjer för forskning – forskningsetisk prövning. Uppsala: Centrum för forsknings- och bioetik. Från http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml

Durant, E. & Fahimi, J. (2012). Factors associated with ambulance use among patients with low-acuity conditions. Prehospital Emergency Care, 16(3), 329-337. doi: 10.3109/10903127.2012.670688

36 Elo, S. & Kyngnäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.

Göransson, K., Eldh, A.-C. & Jansson, A. (2008). Triage på akutmottagning. Lund: Studentlitteratur.

Henricsson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad. Pozkal: Studentlitteratur.

Hjälte, L. (2005). Ambulanssjukvård i tätort och glesbygd – är det någon skillnad? En deskriptiv studie om nyttjandet av ambulanser och ambulanssjukvård i olika geografiska områden (Rapport nr 21). Göteborg: Centrum för Hälso- och Sjukvårdanalys.

Hjälte, L., Suserud, B-O., Herlitz, J., & Karlberg, I. (2007). Why are people without medical needs transported by ambulance? A study of indications for pre-hospital care. European Journal of Emergency Medicine, 14, 151-156.

Holmberg, M., & Fagerberg, I. (2010). The encounter with the unknown: Nurses lived experiences of their responsability for the care of the patient in the Swedish ambulance service. International Qualitative Stud Health Well-being, 5(5098), 1-9. doi: 10.3402/qhw.v5i2.5098

ICN:s etiska kod för sjuksksköterskor. Från

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf

Jacob, SL., Jacoby, J., Heller M. & Stoltfuz, J. (2008). Patient and physician perspectives on ambulance utilization. Prehospital Emergency Care, 12(2), 176-180. doi: 10.1080/10903120701710058

37 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med

inriktning mot ambulanssjukvård. Från

http://ambssk.se/images/dokument/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf

Lalena, M., Yarris, M D., Raymond Moreno, M D., Terri, A., Schmidt, M D, MS., Annette, L., Adams, PhD (c), MPH, Heather, S. och Brooks, BS. (2006). Reasons Why Patients Choose an Ambulance and Willingness to Consider Alternatives. Society of Academic Emergency Medicine. 13, 401-405. doi: 10.1197/j.aem.2005.11.079

Lowthian, JA., Cameron, PA., Stoelwinder, JU., Curtis, A., Currell, A., Cooke, MW. och McNeil, JJ. (2011). Increasing utilization of emergency ambulances. Australian Health Review, 35, 63-69.

Morgans, A. & Burgess, S. (2012). Judging a patient´s decision to seek emergency healthcare: clues for managing increasing patient demand. Australian Health Review, 36(1), 110-4. doi: 10.1071/AH10921

Polit, F. & Beck, C. (2012). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice 8.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

RIR 2012:20. Riksrevisionens granskning av Statens insatser inom ambulansverksamheten. Stockholm: Riksdagens interntryckeri.

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och- sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/

SFS 1998:531. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1998531-om-yrkesverksam_sfs-1998-531/

38 SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Från

http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhet slag-2010659_sfs-2010-659

Socialdepartementet 1996/97. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Proposition 1996/97:60. Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Prioriteringar-inom-halso--och_GK0360/

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Från www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1

SOSFS 2005:105. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Stockholm: Socialstyrelsen. Från

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf

SOSFS 2009:10. Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård. Från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10

Suserud, B-O. (2005). Culteure and care in the Swedish ambulances services. Emergency nurse, 13(8), 30-36.

SOU 1995:5. Prioriteringsutredningens slutbetänkande. Vårdens svåra val. Stockholm: Socialdepartementet. Från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25124

Suserud, B-O. & Svensson, L. (2010). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB.

Toloo, GS., FitzGerald, GJ., Aitken, PJ., Ting, JY., McKenzie, K., Rego, J. & Enraght- Moony, E. (2013). Ambulance Use Is Associated With higher Self-rated Illnes Seriousness: User Attitudes and Perceptions. Society for Academy Emergency Medicine, 20(6), 576-583. doi: 10.1111/acem.12149

39

Vicente, V., Ekebergh, M., Castreen, M., Svensson, L. & Wireklint-Sundström, B. (2012). Differentiating frailty in older people using the Swedish ambulance service: A retrospective audit. International Emergency Nursing, 20, 228-235.

Vårdrutin (2012). Uppdrag där patient inte transporteras till sjukvårdsinrättning. Version 3: 2012-03-01. Hämtad från Värmlands läns landstings Intranätssida 131228.

Wikström, J. (2012) Akutsjukvård. Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Lund: Studentlitteratur.

Wireklint Sundström, B. (2005). Förberedd på att vara oförberedd. Göteborg: Växjö University Press.

Wireklint Sundström, B. & Dahlberg, K. (2011). Caring assessment in the Swedish ambulance services relieves suffering and enables safe decisions. International Emergency Nursing, 19, 113-119. doi: 10.1016/j.ienj.2010.07.005

40

12. Bilaga 1

Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie.

Vi jobbar som sjuksköterskor i landstinget i Värmland och vidareutbildar oss i ambulanssjukvård på Karolinska Institutet, Stockholm. Under höstterminen 2013 har vi för avsikt att slutföra ett magisterarbete där vi fokuserar på att undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov.

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter genomförs av Cecilia Dahl Bergkvist och Kalle Hammarbäck. Vi erbjuder plats för intervju alternativt att du själv föreslår plats.

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet i ett år och förstörs därefter.

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras.

Studien ingår som ett examensarbete i ambulanssjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet, Stockholm.

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss, vår handledare.

Med vänlig hälsning

Cecilia Dahl Bergkvist

sjuksköterska 070-9460271 cecilia.dahl.bergkvist@liv.se Kalle Hammarbäck sjuksköterska 070-5830381 kalle.hammarback@liv.se Patrik Lyngå Uppsatshandledare 08-6163041 patrik.lynga@sodersjukhuset.se

41

Samtyckesblankett

Jag har tagit del av informationen om ”ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov”.

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band.

Underskrift av undersökningsperson __________________________________ Ort, datum __________________________________ Underskrift __________________________________ Telefonnummer Underskrift av student __________________________________ Ort, datum __________________________________ Underskrift __________________________________ Telefonnummer

42

13. Bilaga 2

Frågeguide – Intervjuer – Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov

1. Kan du berätta om en situation där du har vårdat en patient utan ett akut prehospitalt vårdbehov.

2. Vilka patienter/patientgrupper beskrivs av dig som ambulanssjuksköterska inte ha ett prehospitalt vårdbehov?

3. Kan du se ett mönster i vilka som åker ambulans men inte är akut sjuka och hur kan dessa mönster se ut?

4. Hur upplever du möjligheten att idag att styra de patienter som inte har ett akut prehospitalt vårdbehov till rätt vårdnivå?

5. Vilka erfarenheter har du av att lämna patienter med ett icke akut prehospitalt vårdbehov hemma? Berätta om dina upplevelser.

6. Att vara ambulanssjuksköterska, utveckla hur du skulle vilja att din kompetens tillvaratas och används på bästa sätt.

7. Hur skulle du vilja att ambulanssjukvården utvecklades i framtiden, möjligheter och förutsättningar. Berätta.

8. Flera undersökningar visar att utnyttjande av ambulans ökat de sista åren. Är du av samma åsikt? Om ja, vad anser du är anledningen till att fler och fler åker ambulans idag jämfört med för några år sedan?

Related documents