Försäljning av stadshotelle t

I dokument Se bifogad deltagarförteckning (sidor 22-26)

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 66/07 att ett antal fastigheter skulle avyttras genom försäljning, däribland Stadshotellet.

Kommunen har anlitat en mäklare och denne har presenterat två kandidater. Öhrlings PriceWaterHouseCoopers har fått i uppdrag att göra en utvärdering utifrån dessa två kandidater.

Utvärderingen baseras på långsiktighet och verksamhetens inriktning. Därför är tjänstemannaförslaget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja stadshotellet för 3 Mkr till den befintliga arrendatorn.

Beredande organs förslag till beslut

Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2008-05-26.

Se ks § 134/08.

Arbetsutskottets överväganden

Efter en diskussion enas arbetsutskottet om att föra frågan till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling

Åke Thörnesjö (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut, det vill säga att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Stadshotellet för 3,0 MKr till den befinitliga arrendatorn, och att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att genomföra affären med de villkor som

kommunstyrelse i övrigt finner skäl att föreskriva. Thörnesjö yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera den uppkomna

realisationsförlusten 1, 950Mkr genom ianspråktagande av kommunens egna kapital.

Exp.

Fastighet Kopia Länsrätten

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2008-06-17 23 (37)

Kf § 81 forts.

Björn Johansson (v) yrkar att försäljningen ska avbrytas.

Ordförande ställer då fråga om ärendet ska avgöras idag mot att försäljningen ska avbrytas varvid han finner att frågan ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därpå yrkande om försäljning till befintlig arrendator mot Eva WennStröms (s) yrkande om försäljning till högstbjudande varvid ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunchefens förslag till beslut.

Åke Thörnesjö (m), Bosse Pettersson (c), Marie Oudin (m), Sonja Höglund (siv), Bo Olson (fp) och Göran Kihlström (kd)

Nej-röster:

Eva WennStröm (s), Gunnar Eriksson (s), Annelie Lundberg (s) och Krister Nyström (s)

Avstår:

Björn Johansson (v)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunchefens förslag.

Eva WennStröm (s), Gunnar Eriksson (s), Annelie Lundberg (s) och Krister Nyström (s) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling

Bo Bengtsson (c) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att sälja till högstbjudande. Lars Aleniusson (siv) och Anne-Marie Wallouch (v) yrkar bifall till Bo Bengtssons förslag.

Eva WennStröm (s) yrkar att Stadshotellet ska säljas till högstbjudande. Ulf Granhagen (s) och Gunnar Eriksson (s) bifaller WennStröms yrkande.

Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Anders Zadik (v), Björn Nyström (m), Sonja Höglund (siv), Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (mp), Göran Kihlström (kd), Tommy Gustavsson (fp), Erik Palmgren (m) och Björn Johansson (v).

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2008-06-17 24 (37)

Kf § 81 forts.

Sammanträdet ajouneras i 15 minuter.

Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras idag mot Bo Bengtssons yrkande om åtterremiss varpå fullmäktige beslutar att det ska avgöras idag.

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Bo Bengtssons (c) och Eva WennStröms (s) yrkande om försäljning till högstbjudande

Omröstning begärs

Nedanstående propositionsordning godkännes:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för Bo Bengtssons (c) och Eva WennStröms (s) förslag

Omröstningsresultat

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att sälja Stadshotellet till den befintliga arrendatorn.

Reservation Bo Bengtsson (c):

Jag reserverar mig mot det beslut som fattades, att sälja till det lägsta budet. Jag anser att det är fel att säga nej till det högsta budet, särskilt som vi har stora sparbeting i nämnderna. Jag anser att vi ska förvalta kommunens skattepengar på bästa sätt och att vi inte har rätt att avvisa ett högre bud med tanke på kommunens ekonomi och vårt ansvar inför våra väljare.I denna reservation hänvisar jag också till nedanstående yrkanden jag ställde i KF under nämnda möte.

1. Förstahandsyrkande:

Att ärendet återremitteras till KS och att ko mmunrevisionen får tillfälle att yttra sig över lämpligheten i att godta anbud som är avsevärt lägre än alternativt bud.

2. Andrahandsyrkande:

Att stadshotellet säljs till högstbjudande om inte återremiss beslutas av KF.

Resveration socialdemokraternas partigrupp genom Eva WennStröm (s):

Stadshotellet har varit utbjudet till försäljning via mäklare samt buden utvärderade utan anmärkning på någon av köparna. Vi anser att försäljningen därmed skulle ha skett till högstbjudande = 6,5 miljoner kronor och reserverar oss mot beslutet att sälja byggnaden för 3 miljoner kronor.

---

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

• att utvidga verksamhetsområdet för vattenförsörjning och avlopp att gälla Strandudden och område öster om Jutviken i enlighet med kommande detaljplaner,

• att fastställa gränserna för verksamhetsområdet för vattenförsörjning och avlopp för Vålösundet, del Sörkastet norr i enlighet med till beslutet bifogad karta samt

• att tillstyrka tekniska nämnden att föreslå en höjning av anläggningsavgiften för anslutning av vatten och avlopp med cirka 15 % från och med den 1 januari 2009.

……… …

Ärende

En övergripande utredning om möjligheten att ansluta bebyggelsen längs Vålösundets östra sida till och med Picassoområdet presenterades för kommunfullmäktige 2007-03-01, § 113 som med anledning härav beslutade:

• att verksamhetsområdet för vattenförsörjning och avlopp skall inkludera bebyggelsen längs Vålösundets östra sida till och med Picassoområdet samt tillkommande bebyggelse öster om befintlig enligt kommande detaljplan

• att anslutningen av befintliga fastigheter skall ske i enlighet med vid var tid fastställd taxa för anläggningsavgifter

• att finansieringen av de investeringskostnader som inte täcks av

anläggningsavgiften skall ske genom generell justering av brukningsavgiften

• att uppdra till tekniska nämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till justering av brukningsavgiften

• att uppdra till tekniska nämnden att bistå enskilda fastighetsägare med rådgivning och i förekommande fall gemensam upphandling av enskilda anläggningar samt

• att uppdra till tekniska nämnden att vid besvärliga omständigheter för den enskilde bevilja särskilt va- lån och fastställa regler för detta som tryggar en återbetalning så snart omständigheterna så medger.

Tekniska nämnden har med anledning av beslutet nu återkommit angående frågan om justering av brukningsavgiften ( TN § 42/08) Tekniska nämnden har även studerat konsekvenserna av att ansluta Strandudden och ett mindre område öster om Jutviken till den allmänna VA-anläggningen. Orsaken till detta är att kommunstyrelsen § 206/07 Exp.

TN Ek.avd Kopia Planavd.

I dokument Se bifogad deltagarförteckning (sidor 22-26)

Relaterade dokument