HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

I dokument Kulturnämndens handlingar (sidor 50-68)

antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, § 313, med senaste ändring den 18 mars 2014 § 25

Arvodesprinciper

Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode.

Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå.

Årsarvodet för 2014 är 717 600 kronor och månadsarvodet är 59 800 kronor.

Tillämpningsområde

§ 1

Där inte annat sägs nedan gäller dessa bestämmelser för kommunens förtroendevalda, vilka innehar förtroendeuppdrag enligt följande:

- Ledamot och ersättare i kommunfullmäktige.

- Ledamot i kommunal nämnd. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd.

- Ledamot i kommunal bolagsstyrelse.

- Ledamot i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt kommitté eller beredning.

- Ledamot i kommunal nämnds utskott eller beredning i den mån detta organ uttryckligen inrättats genom beslut i kommunfullmäktige.

- Ledamot i en av en nämnd utsedd tillfällig kommitté vald bland nämndens ledamöter och ersättare. Tillfällig kommitté med ledamöter och ersättare från flera nämnder utsedd av kommunstyrelsen.

- Ledamot av delegation som utsetts att bevaka kommunens rätt i bolag och övriga företag där kommunen har intressen liksom partirepresentant som kommunen enligt bolagsordning, konsortialavtal eller annan överenskommelse utsett att närvara vid bolagsstämma.

- Ledamot i kommungemensam nämnd.

- Kommunens revisorer, lekmannarevisorer i bolag och dess ersättare.

47

11

2014-03-18 2 - Ersättare, som ej tjänstgör i ledamots ställe, vid sammanträde med kommunal

nämnd och kommunal bolagsstyrelse; dock icke ersättare för revisor i andra fall än då dennes närvaro är erforderlig på grund av gällande föreskrifter om

närvaroskyldighet.

Dessa bestämmelser gäller även

- Representanter för organisationer/intressegrupper i organ som är obligatoriska för kommunen att inrätta.

Ersättningsformer

§ 2

Enligt dessa bestämmelser kan följande slag av ersättningar utgå:

a) Arvode i form av årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode.

b) Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar enligt §§ 11 – 12 och 15 nedan.

c) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

d) Ersättning för förlorad pensionsförmån.

Årsarvode och grundarvode

§ 3

Årsarvode utgår enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilagor A och B).

Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilaga C).

Avgår förtroendevald, som har årsarvode och/eller grundarvode, under

tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne och den som träder i dennes ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget.

Kommunråd

§ 4

Kommunråd erhåller årsarvode enligt Bilaga A, men ingen ersättning därutöver förutom tillägg som motsvarar semesterdagstillägg för arbetstagare anställda i kommunen. Detta tillägg utbetalas utan samband med uttagen ledighet vid kalenderårets slut. (KF § 25, 2014-03-18)

Skulle heltidsengagerat kommunråd inneha ordförandeuppdrag för vilket särskilt arvode enligt bilaga B är fastställt, ska detta arvode ej utgå.

48

11

2014-03-18 3 Kommunråd med deltidsuppdrag äger ej rätt till grundarvode, ersättning för

deltagande i sammanträde eller förrättning berörande kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

För kommunråd med deltidsuppdrag som även har ordförandeuppdrag med årsarvode ska ersättningen sammantaget inte överstiga ersättningen för heltidsengagerat kommunråd. (KF § 25, 2014-03-18)

För heltids-och deltidsengagerade kommunråd gäller att de är berättigade till ledighet som motsvarar semester för arbetstagare anställda i kommunen med motsvarande ålder. (KF § 25, 2014-03-18)

Heltids- och deltidsengagerade kommunråd är vidare tillförsäkrad ett socialt försäkringsskydd jämte grupplivförmåner som motsvarar det som gäller för arbetstagare anställda i kommunen. Kommunen har antagit särskilt

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. (KF § 25, 2014-03-18)

För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro över 14 kalenderdagar, frågan om reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsen

Ordförande/vice ordförande

§ 5

Årsarvode utgår till ordförande och vice ordförande enligt Bilaga B.

Förtroendevald ordförande och vice ordförande har ej rätt till grundarvode, annat arvode, arvode för sammanträde (varken inom eller utom kommunen) eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser.

Tillkommer extraordinära uppgifter för ordförande eller vice ordförande som inte kunnat förutsägas ingå i årsarvodet kan förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges, efter prövning av kommunstyrelsens personalutskott.

(KF § 25, 2014-03-18)

Vid deltagande i utbildning (med utbildning avses exempelvis kommunens ledardag, jämställdhetsdag, omvärldsbevakningsdag) utgår alltid förrättnings-arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Vid förrättning som sker utom kommunen får ordförande och vice ordförande förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

49

11

2014-03-18 4 Vid deltagande i ordförande- respektive vice ordförande- konferenser som

genomförs med högst 10 halvdagar per år utgår ersättning med sammanträdes-arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Då kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltager i ordförande respektive vice ordförande- konferenser utgår ersättning med sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst.

För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro mer än tre månader, frågan om reducering av arvodet prövas av personalutskottet eller vederbörande nämnds hörande.

Ledamot i kommunstyrelse som utses att vara utskottsordförande får arvode enligt Bilaga A.

Ordförande (ej kommunråd) i något av kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde med kommunstyrelsen rätt till sammanträdesarvode, grundarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

För ordförande som också är utskottsordförande i samma nämnd är båda uppdragen inkluderade i arvodet som ordförande.

För ledamot som är utskottsordförande i samma nämnd fastställer personalutskottet arvodets storlek.

Årsarvode till ordförande/vice ordförande inkluderar ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrivs på ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. (KF § 25, 2014-03-18)

Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med tjänstemän, förberedelser till sammanträden, protokollsjustering, verksamhetsberedningar eller förlängda beredningar med kommunstyrelsen, sammanträffande med företrädare för myndigheter, andra kommunala nämnder samt med revisionen.

Ledamot och ersättare

§ 6

Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt Bilaga C.

Grundarvode är avsett att utgöra ersättning för gruppsammanträde, inläsning av sammanträdeshandlingar och förberedelser inför sammanträdet.

Förtroendevald som uppbär grundarvode får dessutom såväl sammanträdes- som förrättningsarvode.

50

11

2014-03-18 5 Gruppledararvode

§ 7

Till utsedda gruppledare för respektive parti, som är företrädda i kommun-fullmäktige, utgår gruppledararvode.

Gruppledararvodet utges enligt följande procentsats av basarvodet per år:

1-10 mandat 10 %

11 eller fler mandat 15 %. (KF § 25, 2014-03-18)

Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till gruppledare) för uppdraget som gruppledare. (KF § 25, 2014-03-18)

Varje parti, enligt ovan, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. Det utgår endast ett gruppledararvode per parti.

(KF § 25, 2014-03-18)

Sammanträdesarvode

§ 8

För varje påbörjat sammanträde inom kommunen utgår ersättning med ett fast belopp uppgående till 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, detta oavsett hur långt sammanträdet är eller om det går över dygnsbryt, vilket motsvarar 718 kronor i 2014 års nivå.

För kommunfullmäktiges budgetsammanträde som pågår mer än 7 timmar utgår dubbelt arvode.

För ledamot i valnämnd utgår dubbelt sammanträdesarvode på valdagen.

Vid deltagande i flera sammanträden som påbörjats under ett och samma dygn är ersättningen maximerad till två sammanträdesarvoden.

Sammanträdesarvode utgår inte vid protokollsjustering.

Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med valberedning i omedelbar anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde.

Sammanträdesarvode utgår inte heller vid sammanträde med arbetsutskott, beredning och dylikt i omedelbar anslutning till respektive nämnds sammanträde.

51

11

2014-03-18 6 Förrättningsarvode

§ 9

Vid deltagande i förrättning utgår förrättningsarvode 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, oavsett förrättningens längd och antal förrättningar per dygn.

Med dygn avses härvidlag kl 00.00 - 24.00.

Den som åtnjuter årsarvode har samma rätt till förrättningsarvode för förrättning utom kommunen som övriga förtroendevalda. Heltidsengagerad förtroendevald erhåller dock inte sådant förrättningsarvode.

Vid både sammanträde och förrättning under ett och samma dygn för samma organ utgår endast ett arvode på 1,2 % av basarvodets månadsbelopp (vilket motsvarar 718 kronor i 2014 års nivå).

Den sammanlagda förrättnings- och sammanträdesersättningen under ett och samma dygn kan högst uppgå till två arvoden. (Avser deltagande i sammanträde eller förrättning för olika organ).

Förrättningsarvode utges även för resdag. (KF § 25, 2014-03-18) Med förrättning menas utbildning, planeringsdagar och dylikt.

Kontaktdagar

§ 10

Respektive nämnd och styrelse ska ge ledamöter och ersättare rätt till, att efter egen bedömning, utföra förrättningar i form av kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt. Antalet förrättningar med ersättning får inte överskrida 6 heldagar alternativt 12 halvdagar per kalenderår och förtroendevald. (KF § 25, 2014-03-18) Respektive nämnd och styrelse ska närmare utforma regler för denna verksamhet.

Verksamheten ska rymmas inom respektive nämnds/styrelses budget. (KF § 25, 2014-03-18)

Kontaktdagar tillämpas även för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse. Antalet förrättningar för dessa får inte överskrida 3 heldagar alternativt 6 halmdagar. Kommunfullmäktiges presidium ska närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten ska rymmas inom kommunfullmäktiges budget. (KF § 25, 2014-03-18)

Vid deltagande i förrättning enligt ovan utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

52

11

2014-03-18 7 Traktamente

§ 11

Traktamente vid förrättning utom kommunen ska utgå enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande Traktamentsavtal.

Reseersättning

§ 12

Ersättning för resa och parkeringsavgift i samband med sammanträde inom kommunen. Endast en reseersättning utgår vid två eller flera omedelbart på varandra följande sammanträden eller förrättningar. Ersättning för resa utgår även vid protokollsjustering.

För resa i samband med sammanträde eller förrättning utgår reseersättning enligt det för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet.

Kommunråd äger rätt till ersättning för resor enligt samma regler som gäller för kommunens arbetstagare. Rådhuset betraktas som fast arbetsplats.

I övrigt hänvisas till av kommunfullmäktige antagna reseriktlinjer för resor i tjänsten.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

§ 13

Vid sammanträde inom kommunen eller förrättning utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad arbetsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska, på begäran, kunna styrkas genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. (KF § 25, 2014-03-18)

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamot även vid justering av kommunfullmäktiges och samtliga nämnders protokoll. (KF § 25, 2014-03-18) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp/timme vilket motsvarar 359 kronor i 2014 års nivå.

.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej till kommunråd. Ej heller till kommunråd med deltidsuppdrag för uppdrag inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. (KF § 25, 2014-03-18)

53

11

2014-03-18 8 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till förtroendevald som åtnjuter

årsarvode enligt bilaga B för sammanträde eller förrättning inom kommunen som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser.

Ersättning förförlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till gruppledare. (KF § 25, 2014-03-18)

Vid deltagande i utbildning utgår alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån (KF § 25, 2014-03-18)

§ 14

Förtroendevald ledamot/ersättare äger rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. (KF § 25, 2014-03-18)

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde.

Avgiften uppgår till den procentsats (f n 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelse om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL).

Avsättning till pensionsförsäkring beräknas på erhållen ersättning för förlorad pensionsförmån.

Förtroendevald ordförande och vice ordförande äger rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. (KF § 25, 2014-03-18)

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde.

Avgiften uppgår till den procentsats (f.n. 4,5 %) som gäller som avgift i överens-kommelsen om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL).

Avsättning till pensionsförsäkring beräknas schablonmässigt på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B.

Blankett för begäran om förlorad tjänstepensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån den förtroendevalde önskar ersättning. (KF § 25, 2014-03-18)

54

11

2014-03-18 9 De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den

schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension.

Arvode till överförmyndare

§ 15

Till av kommunfullmäktige utsedd överförmyndare utges arvode med 7 % av basarvodet och till av kommunfullmäktige utsedd ersättare för överförmyndare utges arvode med 55 % av överförmyndarens arvode.

Arvode till begravningsofficiant

§ 16

Till av kommunen utsedda begravningsofficianter utges ersättning med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp per begravning.

Arvode till vigselförrättare

§ 17

Till av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare utges ersättning med 0,6 %

av basarvodet för första vigseln och 0,3 % av basarvodet till därpå följande vigslar, dock högst 1,2 % av basarvodet per dag. Arvode utges till samtliga förordnade vigselförrättare. Arvode till kommunråd och tjänstemän som är vigselförrättare utges enbart vid vigslar på icke kontorstid.

Arvode till Handikapprådet och Pensionärsrådet

§ 18

Handikapprådet

Till ledamöter i Handikapprådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde.

Till representanter för Handikapporganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Handikapprådet, deltagande i arbetsutskott samt deltagande i möte med tillgänglighetsgrupp

55

11

2014-03-18 10 Då representanter för Handikapporganisationer, inför sammanträde med

Handikapprådet eller på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i referensgrupp utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle.

Pensionärsrådet

Till ledamöter i Pensionärsrådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde.

Till representanter för Pensionärsorganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Pensionärsrådet.

Då representanter för Pensionärsorganisationer, på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i informations- och samrådsutskott utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle.

Övriga ersättningar

§ 19

Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, mor- eller

farföräldrar eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg. (KF § 25, 2014-03-18)

Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn meddelar stadskontoret vem man anlitat för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid.

Vård av funktionshindrad

Ersättning utgår för särskilda kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende.

56

11

2014-03-18 11 Funktionshindrad förtroendevald

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Ersättning skall för att utgå anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

För att kunna få ersättning enligt § 19 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ.

Tolkning av arvodesbestämmelserna

§ 20

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt utfärdar i förekommande fall tillämpningsanvisningar

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser handläggs av stadskontorets HR-avdelning. (KF § 25, 2014-03-18)

Översyn av arvodesbestämmelserna

§ 21

Dessa bestämmelser ska, inför varje ny mandatperiod, bli föremål för översyn.

Nya arvodesbelopp fr o m 2014-01-01

Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode.

Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå.

Årsarvodet för 2014 är 717 600 kronor och månadsarvodet är 59 800 kronor.

Sammanträdes- och förrättningsarvodena är 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 718 kronor.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per timme, vilket motsvarar 359 kronor.

57

11

2014-03-18 12 Bilaga A fr o m 2015-01-01

Förteckning över årsarvoden till heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda samt utskottsordförande i kommunstyrelsen. För kommunråd utgår utöver arvoden

semesterdagsstillägg utan samband med uttagen ledighet.

% av basarvode Arvode/månad Motsvarar årsarvode i 2014 års nivå

Kommunråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande

100 59 800 kr/mån 717 600 kr

Övriga kommunråd (kommunråd med deltidsuppdrag enligt tjänstgöringsgrad)

90 53 820 kr/mån 645 840 kr

Kommunråd som tillika är ordförande i ledningsutskottet, tillägg med

10 5 980 kr/mån 71 760 kr

Ledamot i kommunstyrelsen som är 1:e eller 2:e vice ordförande i ledningsutskottet

8 4 784 kr/mån 57 408 kr

Kommunråd som tillika är ordförande i samhällsbyggnads-utskottet, tillägg med

10 5 980 kr/mån 71 760 kr

Kommunråd som tillika är ordförande i personalutskottet, tillägg med

10 5 980 kr/mån 71 760 kr

Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i

samhälls-byggnadsutskottet

15 8 970 kr/mån 107 640 kr

Ledamot i kommunstyrelsen som är 1:e eller 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet

8 4 784 kr/mån 57 408 kr

58

11

2014-03-18 13 Ledamot i kommunstyrelsen som

är ordförande i personalutskottet inkl förhandlingsdelegationen

15 8 970 kr/mån

71 760 kr

Ledamot i kommunstyrelsen som är vice ordförande i personal-utskottet inkl förhandlings-delegationen

8 4 784 kr/mån 57 408 kr

Den maximala ersättningen till kommunstyrelsens ordförande är 110 % av basarvodet.

Den maximala ersättningen till övriga kommunråd är 100 % av basarvodet.

59

11

2014-03-18 14 Bilaga B

Förtroendevald ordförande med årsarvode

Årsarvode utgår med nedanstående

procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp

Motsvarar årsarvode i 2014 års nivå

Kommunfullmäktiges ordförande 20 % 143 520

1:e vice ordf 40 % av KF:s

Socialnämnd inkl individutskott 40 % 287 040 157 872

Barn- och ungdomsnämnd 40 % 287 040 157 872

Hemvårdsnämnd 40 287 040 157 872

Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnd inkl individutskott

40 % 287 040 157 872

Hallands Hamnar AB * 1:e och 2:e vice ordförande

20 % --- 78 936

2014-03-18 15

Halmstads Rådhus AB 15 % 107 640 59 202

Science Park Halmstad AB 10 % 71 760 39 68

* Då personkretsen är densamma i Hallands Hamnar AB och Hallands Hamnar Halmstad AB halveras ersättningarna till 1:e respektive 2:e vice ordförande i Hallands Hamnar AB.

61

11

2014-03-18 16 Bilaga C

Förteckning över grundarvoden till av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott, kommittéer och bolagsstyrelse Årsarvodet utgår med nedanstående procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige 2 % 14 352

Kommunstyrelse 1,5 % 10 494

Ledningsutskott 1,5 % 10 764

Samhällsbyggnadsutskott 1,5 % 10 764

Personalutskott 1,5 % 10 764

Förhandlingsdelegation 1,5 % 10 764

Socialnämnd 1,5 % 10 764

Socialnämndens individutskott 1 % 7 176 Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnd 1,5 % 10 764

Utbildnings- och

*Arvode enligt bilaga C utgår endast till de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i handikapp- respektive pensionärsrådet

62

11

2014-03-18 17 Tidigare gjorda ändringar i reglementet

Den 21 oktober 1992, § 168, den 21 december 1989, § 281, den 24 oktober 1991,

§ 202, den 25 mars 1993, § 39, den 23 juni 1993, § 101, den 16 december 1993,

§ 179, den 25 augusti 1994, § 115, den 8 december 1994, § 185, den 23 maj 1996,

§ 68, den 19 december 1996, §§ 149-150, den 24 september 1998, §§ 103-105, den 27 maj 1999, § 86, den 27 april 2000 § 64, den 29 september 2000, § 141, den 22 mars 2001, §§ 22-25, den 29 november 2001, §§ 136-137, den 20 december 2001, § 146, den 24 januari 2002, § 11, den 30 januari 2003, § 13, den 27 mars 2003, §§ 23-24, den 18 juni 2003, § 79, den 27 november 2003, den 25 november 2004, § 126, den 16 juni 2005, § 91, den 21 december 2005, § 179, den 26 januari 2006, § 9, den 27 april 2006, § 46, den 27 september 2007, §§ 117-118,

den 19 december 2007, § 189, den 28 oktober 2010, § 110, den 22 mars 2011, § 21, den 27 mars 2012, §§ 31-32 den 18 juni 2013, § 75

63

11

Halmstads kommun Kulturförvaltningen

Anmälan av beslut delegerade av nämnd till förvaltningschef, med vidaredelegation.

Verksamhetsärenden

(Stöd och bidrag för kulturverksamhet upp till ett basbelopp, bidrag till studieförbund, bidrag till föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet, öppettider för publika verksamheter, planerad och akut stängning av arbetsplats).

Mars (

Listan töms den 1april 2014)

Ev. Dnr Beskrivning av ärendet Datum Delegat

KN 2014/0178 Städavtal Städservice avseende Kungsgatan 25, vån1 2014-03-31 Maria Gellert

KN 2014/0178 Städavtal Städservice avseende Fritidsgårdar 2014-03-31 Lars Nordvall

64

12

HALMSTAD KOMMUN Kulturförvaltningen Box 316

301 08 Halmstad

035-13 96 07, 035-13 71 84

2014-03-31

Delegationsredovisning

I dokument Kulturnämndens handlingar (sidor 50-68)