Kliniska implikationer och förslag på vidare utveckling

I dokument I ångestens famn Att leva med ångest som ung vuxen. - En kvalitativ studie utifrån bloggar (sidor 23-29)

Slutsatsen av studien kan hjälpa sjuksköterskor med att bidra till ökad förståelse för unga vuxna som lever med ångest. För sjuksköterskor är det viktigt att ge personcentrerad vård och det uppnås bland annat genom att sjuksköterskan är öppen för samtal med patienter. Att komma patienten nära och bygga goda relationer uppnås genom förståelse och tillgänglighet.

Om sjuksköterskor har mer kunskap om hur det är att leva med ångest, så kan de bemöta dessa unga vuxna med mer förståelse och även förstå att det är till viss del skuldbelagt och döljs gärna. Goda relationer och tillit mellan parterna gynnar en vårdande relation.

I resultatet framkommer att skuld är en vanlig känsla de unga vuxna med ångest upplever.

De undrar varför de mår som de mår eftersom de har det ganska bra. Vidare forskning kring vad som ligger bakom ett insjuknande och uppkomsten av ångest skulle vara intressant.

Eftersom dessa unga vuxna upplever att de har ett bra liv, trots det så lider de av ångest. Hur kommer det sig att denna psykiska ohälsa då uppkommer? Författarna blev också extra nyfikna på omgivningens reaktioner på dessa unga vuxnas upplevelser, de upplevde ingen vidare förståelse och bemöttes inte på allvar. Forskning på huruvida en större förståelse och stöttning från omgivningen skulle kunna lindra lidande och främja tillfrisknande skulle vara intressant. Psykisk ohälsa ökar bland unga och depression och ångestsyndrom är en av våra största folksjukdomar. Den primära problematiken till varför dessa sjukdomar existerar så utbrett bör utredas. Fler studier på fler åldrar både yngre och äldre än unga vuxna skulle bidra till ännu mer förståelse för hur det är att leva med ångest.

20

Referenser

American Psychiatric association (2021). What are anxiety disorders? Hämtad 4 december, 2021, från: https://www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/what-are-anxiety-disorders

Arman, M. (2015). Lidande och lindra lidande. Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M.

(Red). Teoretiska grunder för vårdande. (uppl. 1, kap. 2). Liber.

Bear, H-A., Rose-Krause, K., Edbrooke-Childs, J., & Wolpert, M. (2021). Understanding the illness representations of young people with anxiety and depression: A qualitative study.

Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 94(4), 1036-1058.

https://doi.org/10.1111/papt.12345

Barrera, T.L. & Norton, P.J. (2009) Quality of life impairment in generalized anxiety disorder, social phobia and panic disorder. Journal of Anxiety Disorder, 23(8), 1086-1090.

https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2009.07.011

Fischer, K., Seidler, Z., King, K., Oliffe, J & Rice, S. (2021). Mens anxiety: A systematic review. Journal of affective disorder. 295, 688-702.

https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.136

Folkhälsomyndigheten. (2021, juni). Hämtad 23 november, 2021, från, Statistik psykisk hälsa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Günes, N-A., Özdemir, C. (2021). The Relationship Between Nomophobia and Anxiety Levels in Healthy Young Individuals. Journal of Psychological Nursing and Mental Health

Services, 59(8), 23-30. https://doi.org/10.3928/02793695-20210324-02 Google. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 25 november, 2021, från, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/google

Hartman,T., Van Rijswijk, E., Van Ravesteijn, H,. Hassink Franke, L,. Bor, H., Van Weel-Baumgarten, E & Lucassen, P. (2009). Mental health problems and the presentation of minor illnesses: Data from 30 year follow- up in general practise. European journal of general practise. 14, 38-43. https://doi.org/10.1080/13814780802436150

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Högskolan i Skövde. (2017, 5 oktober). Ämnet omvårdnad – definition, beskrivning och progression (Diarienummer 2017/786). https://www.his.se/utbildning/fristaende-kurser/omvardnad/amnesbeskrivning-omvardnad

21

Marcus, M. A., Westra, H. A., Eastwood, J. D., & Barnes, K. L. (2012). What are Young Adults Saying About Mental Health? An Analysis of Internet Blogs. Journal of Medical Internet Research, 14(1):e17. https://dx.doi.org/10.2196/jmir.1868.

Narmandakh, A., M Roest, A., de Jounge, P & Oldehinkel, A. (20201). Psychosocial and biological risk factors of anxiety disorders in adolescents: a TRAILs report. European child &

adolescent psychiatry. (12), 1979-1982. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01669-3 Naomi, M. Simon, M.D., Michael W. Otto, Ph.D., Nicole B. Korbly, B.A., Patricia

M. Peters, B.A., Despina C. Nicolaou, M.S., and Mark H. Pollack, M.D. (2002). Quality of Life in Social Anxiety Disorder Compared With Panic Disorder and the General Population.

Psychiatric Services, 53(6), 714-718. https://doi.org/10.1176/appi.ps.53.6.714

Akbas, N. A., Özdemir, Ç. (2021) The Relationship Between Nomophobia and Anxiety Levels in Healthy Young Individuals. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(8), 23-30. https://doi.org/10.3928/02793695-20210324-02

Ourworldisdata (2021, augusti). Mental health. Hämtad 20 april, 2022, från:

https://ourworldindata.org/mental-health

Skärsäter, I., Wiklund, L. (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa- på grundnivå. Lund:

Studentlitteratur.

Socialstyrelsen (2019, 15 maj). Ångest och depression ökar bland våra unga. Hämtad 23 november, 2021, från

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/angest-och-depression-okar-bland-vara-unga/

Socialstyrelsen (2021, april). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hämtad 23 november, 2021, från, Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - Socialstyrelsen

Svensk sjuksköterskeförening (2017)., Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Hämtad 2 december, 2021, från;

https://swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensb eskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf

Svensk sjuksköterskeförening (2017)., ICN:s Etiska kod för Sjuksköterskor. Hämtad 2 december, 2021, från

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c0030623146a/1584003553081/icns%2 0etiska%20kod%20f%C3%B6r%20sjuksk%C3%B6terskor%202017.pdf

Vården (2021, 29 september). Ångest. Hämtad 25 november, 2021, från:

https://www.varden.se/guider/angest

Wang, Q., Wang, C., Deng, Q., Zhan, L., Tang, Y., Li, H., Opoku A, C., Xiang, A., Lv, Y., Jia, X., & Ren, J. (2022). Alterations of regional spontaneous brain activities in anxiety

disorders: A meta analysis. Journal of Affective Disorders, 296, 233-240.

https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.062

22

Öztürk Copur, E., Karasu, F., & Şerefoğlu, Y. (2020) The impact of the COVID19 pandemic on the quality of life and depression, anxiety, and stress levels of individuals above the age of eighteen. Perspective in Psychiatric care, 57(4), 1645-1655.

https://doi.org/10.1111/ppc.12730

23 Bilaga 2. Översiktsökning

Datum Sökord Antal

träffar Lästa

rubriker Lästa

bloggar Inkluderade bloggar

2022-01-21 Ångestsyndrom blogg psykisk ohälsa

leva med ångest

103 103 10 6

24 Bilaga 3. Informationskällor

Författare Aktiva under

perioden Skriven av Bloggens syfte

Informant 1 2021–2022 En man som blivit

frisk från ångest Vill dela sina erfarenheter och upplevelser av att

leva med ångest

Informant 2 2021–2022 En man som lider av ångest och

Informant 3 2021–2022 Kvinna som lider av

ångest Att dela med sig av sin version av hur det är att leva med

ångest

Informant 4 2021–2022 Kvinna som lider av ångest och social

Informant 5 2021–2022 Kvinna som lider av

ångest Att dela med sig av sin upplevelse av att leva med ångest och

social fobi.

Informant 6 2021–2022 Kvinna som lider av

ångest Att dela med sig om hur det är att inte bli

tagen på allvar och skuldkänslorna över att vara annorlunda.

25 Bilaga 4. Översikt bloggresultat

Blogg 1 Blogg 2 Blogg 3 Blogg 4 Blogg 5 Blogg 6

Huvudteman och underteman

Ångestens reglering av

vardagen

x x x x x x

Att alltid dölja

x x

Ständig oro

x x x

Brist på kontroll

x x x x x

Fysiska uttryck

x x

En ständig inre

kamp

x x x x x x

Att känna skuld

x x

Att känna hopplöshet

x x

Känslomässig berg och

dalbana

x x x

Personlighetsförändrad

x x

I dokument I ångestens famn Att leva med ångest som ung vuxen. - En kvalitativ studie utifrån bloggar (sidor 23-29)