Nettoförmögenheten

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :8 (sidor 98-102)

Skillnader mellan resultaträkningen och statsbudgeten

Not 41 Nettoförmögenheten

Miljoner kronor 2007 2006

Uppskrivningskapital 111 114

Donationskapital 313 294

Resultatandelar i dotterföretag 204 372 183 845 Balanserad kapitalförändring -831 260 -923 199 Årets över-/underskott enligt

resultaträkningen 133 653 103 915

Summa -492 811 -635 031

Nettoförmögenheten är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eftersom statens skulder är större än tillgångarna är statens nettoförmögenhet negativ. Förändringen av nettoförmögenheten mellan två år samvarierar i huvudsak med statsskuldens

förändring. Nettoförmögenheten påverkas i första hand av resultaträkningens överskott. Därutöver påverkas nettoförmögenheten av andra transaktioner som

förändrar tillgångarnas eller skuldernas värde utan att de redovisas i resultaträkningen.

Under 2007 ökade nettoförmögenheten med 142,2 miljarder kronor, främst som följd av årets överskott på 133,7 miljarder kronor. Nedan redogörs för förändringar av poster som ingår i nettoförmögenheten. Vissa händelser som i sig inte innebär att nettoförmögenheten påverkas utgör ändå förklaringar till förändringar av ingående delposter.

Uppskrivningskapital

Uppskrivningskapitalet har varit i stort sett oförändrat under året. Kapitalet minskar med avskrivningsbeloppen på uppvärderade anläggningar.

Donationskapital

Donationskapitalet har ökat med 19 miljoner kronor under året. Ökningen beror på att Moderna museet och Nationalmuseet har erhållit donationer i form av konstverk och likvida medel.

Resultatandelar i dotterbolag

Regeringskansliet svarar för merparten av posten. Andelsvärdet är vid årets beräkning till största delen baserat på bolagens egna kapital enligt årsbokslut. Förändringen på 20,5 miljarder kronor under året består av föregående års resultatandelar (48,4

miljarder kronor), utdelningar betalda under 2007 (-32,2 miljarder kronor) samt övriga förändringar av eget kapital i dotterbolagen (7,3 miljarder kronor). Försäljning av aktier i TeliaSonera AB har medfört att resultatandelar förs över till balanserad kapitalförändring (4,5 miljarder kronor). Omföring av negativa resultatandelar har netto medfört en ökning av resultatandelar och en balanserad kapitalminskning med 1,2 miljarder kronor. Den del av Systembolaget AB:s resultat, motsvarande årets utdelning och som redovisas som skatteintäkt omföres från balanserad

kapitalförändring till resultatandel påföljande år (0,3 miljarder kronor).

TeliaSonera AB redovisar vid sidan av resultaträkningen en betydande ökning av eget kapital. Till övervägande del avser detta valutakursdifferenser, varav statens andel uppgår till 3,2 miljarder kronor.

Vattenfall AB redovisar betydande ökning av det egna kapitalet vid sidan av resultatet. Förändringen uppgår till 2,9 miljarder kronor och består till största delen av kassaflödessäkring 0,6 miljarder kronor), valutasäkring av utländskt eget kapital (-2,0 miljarder kronor) och omräkningsdifferenser vid konsolidering av verksamhet i utlandet (5,5 miljarder kronor).

LKAB redovisar en direkt ökning av eget kapital med 0,5 miljarder kronor avseende förändring i säkringsreserv och reserv för verkligt värde.

Balanserad kapitalförändring

Den balanserade kapitalförändringen har ökat med 91,9 miljarder kronor under året.

Den del av föregående års överskott som ej är hänförligt till resultatandelar har ökat kapitalförändringen med 55,5 miljarder kronor.

Utdelningar från dotterbolag enligt föregående stycke ökar denna delpost med motsvarande belopp d.v.s. 32,2 miljarder kronor. Ett aktieägartillskott till Swedfund International AB har medfört en kapitalökning med 0,4 miljarder kronor. Omföring av negativa resultatandelar i dotter- och intressebolag till resultatandelar har netto

minskat balanserad kapitalförändring med 1,2 miljarder kronor.

Försäljning av aktier i TeliaSonera AB har medfört att 4,5 miljarder har förts över från resultatandelar till balanserad kapitalförändring

Systembolaget AB:s resultat för till en del som skatteintäkt, vilket påföljande år omförs till resultatandel från kapitalförändring (0,3 miljarder kronor).

Eliminering av inomstatliga ensidiga periodiseringar samt diverse fordringar och skulder medför ett saldo på 0,1 miljarder kronor som minskar nettoförmögenheten.

Saldot vid avräkning av inomstatliga betalningar avseende anslag och inkomsttitlar uppgick vid årsskiftet till 1,9 miljarder kronor och redovisas som en ökning av nettoförmögenheten.

Riksdagen har under året infört redovisning av skulden för riksdagsledamöternas inkomstgarantier och pensioner, vilket redovisas som en minskning av

nettoförmögenheten med 1,7 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets konton för hantering av TV-avgiften, rundradiokontot m.fl., rapporteras som en del av statsverket, vilket har inneburit en ökning av

nettoförmögenheten med 0,2 miljarder kronor.

Skilda principer vid värdering av inomstatliga värdepapper har medfört en

utjämningspost på 0,6 miljarder kronor som redovisas som balanserad kapitalökning.

Se även avsnittet Nettoförmögenheten i anslutning till Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

NOTER

Tabell Förändring av statens nettoförmögenhet Miljoner kronor

Försäkringsmässig avsättning samt

fondupplösning, Bostadskreditnämnden -24 244 220

Ingående balans 2007 114 294 183 845 - 923 199 103 915 - 635 031

Föregående års

kapitalförändring - 3 48 449 55 469 - 103 915 0

Utdelning från dotter- och

intresseföretag - 32 192 32 192 0

Förändring av eget kapital hos dotter-

och intresseföretag 7 311 7 311

Aktieägartillskott 400 400

Nedskrivning

resultatandelar 1 942 - 1 942 0

Återföring av

resultatandelar -722 722 0

Sålda andelar - 4 523 4 523 0

Omföring av resultatandel från System-

bolaget redovisad som skatteintäkt 330 -330 0

Saldo vid eliminering av ensidiga inomstatliga periodavgränsningsposter

samt diverse fordringar och skulder - 134 - 134

Saldo inomstatlig

betalningsavräkning 1 934 1 934

Pensionsskuld och inkomstgaranti,

Riksdagen - 1 662 - 1 662

Rundradiokonto m.m.,

Riksgäldskontoret 192 192

Utjämningspost avs.

elimi-nering av statspapper 617 617

Övriga förändringar 19 -68 - 42 - 91

Årets över-/underskott 133 653 133 653

Summa årets förändring - 3 19 20 527 91 939 29 738 142 220

Utgående balans 111 313 204 372 - 831 260 133 653 - 492 811

Not 42 Fonder

Miljoner kronor 2007 2006

Kärnavfallsfonden 38 694 37 700 Insättningsgarantinämndens fond 17 639 16 527

Försäkringskassan

- Trafiklivräntefonden 700 690 - Frivilliga yrkesskadefonden 109 109 - Affärsverksfonden 90 94

- Övriga fonder 125 124

Summa Försäkringskassan 1 024 1 017

Batterifonden (Naturvårdsverket) 789 777 Kammarkollegiets försäkringsverksamhet m.m. 348 317 Bygdemedel m.m. (länsstyrelser) 302 293 Medel från vattendomar m.m. (Fiskeriverket) 133 128 Bilskrotningsfonden (Vägverket) 18 190

Övriga 86 74

Total summa 59 033 57 023

Som fonder i staten redovisas medel som reserverats för särskilda ändamål, men där det reserverade beloppet inte bestäms av en fastställd skuld eller en

försäkringstekniskt beräknad risk. De viktigaste förändringarna i fondkapitalet beskrivs i not 5, Avsättning till/upplösning av fonder.

Kärnavfallsfondens styrelse redovisar Kärnavfallsfonden som består av avgifter från kärnkraftsföretagen, baserade på produktionen av elektrisk kraft. Avgifterna ska täcka alla kostnader nu och i framtiden för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat avfall. Kärnavfallsfonden är den fond som ökat kraftigt under ett antal år och står numera för mer än 65 procent av det kapital som redovisas som Fonder i staten. Fondmedlen är placerade i statspapper och till en mindre del på konto i Riksgäldskontoret.

Insättningsgarantinämndens fond har fram till utgången av 2007 förvaltats enligt riktlinjer som beslutas av Insättningsgarantinämnden. Från den 1 januari 2008 är Insättningsgarantinämnden nedlagd och verksamheten överförd till Riksgäldskontoret.

Fonden utgörs av avgifter från institut som omfattas av garantin. Avgiftens storlek, som baseras på institutens kapitaltäckningsgrad, används till att bygga upp en fond varifrån ersättning betalas ut till institut som försatts i konkurs och som omfattas av garantin. Insättningsgarantin gäller för såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer. Även insättningsgarantimedlen är placerade i statspapper och på konto i Riksgäldskontoret.

Försäkringskassan redovisar ett antal fonder som förvaltas av Kammarkollegiet och från vilka bl.a. vissa livräntor enligt äldre bestämmelser betalas ut. De största är Trafiklivräntefonden, Frivilliga yrkesskadefonden och Affärsverksfonden.

Batterifonden redovisas av Naturvårdsverket och används för bl.a.

omhändertagande av miljöfarliga batterier.

NOTER

Länsstyrelserna redovisar s.k. bygdemedel (vattenregleringsmedel) och

älgvårdsfonder. Det största beloppet (136 miljoner kronor) redovisas av länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bilskrotningsfonden redovisas av Vägverket och används till bilskrotningspremier.

Efter att riksdagen fattat beslut om lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden som ledde till högre bilskrotningspremier för äldre bilar, förbrukades huvuddelen av fonden i samband med de utbetalningar av extra skrotningspremier som gjordes under året. Kvarvarande belopp avser främst medel som ska betalas ut till kommuner som ännu inte rekvirerat de medel som regelverket ger rätt till.

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :8 (sidor 98-102)