Bodové ohodnocení učitelů SPŠ

I dokument Zátěž středoškolského učitele (sidor 49-0)

Do skupiny střední míry ohrožení stresem se zařadilo pět učitelů, kteří vykazovali hodnoty v rozmezí 200 až 300 bodů. Zbytek učitelů vykazoval hodnoty spíše nízké nebo žádné – čtyři učitelé dosáhli hodnoty 0 bodů.

Průměrná hodnota životních stresových událostí činila 146 bodů, tedy opět hodnota nízká.

III. část

Třetí část dotazníku se skládala z 22 otázek standardizovaného MBI dotazníku, které jsou rozděleny do rovin emocionálního vyčerpání, depersonalizace a osobního uspokojení.

Stejně tak vyhodnocení otázek je podle těchto rovin v následujícím textu rozděleno.

První skupina otázek spadá do roviny emocionálního vyčerpání. Čím nižších hodnot je u těchto otázek dosaženo, tím je výsledek pozitivnější.

303

0 50 100 150 200 250 300 350

Název grafu

50 Graf 15: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 1, 2 a 3

Na grafu 15 jsou znázorněny odpovědi učitelů na otázky 1, 2 a 3. Průměrné hodnoty jednotlivých otázek byly 2,32, 2,79 a 2,1 a jejich nejčetnější hodnoty byly 1, 2 a 2.

Výsledky u všech těchto otázek jsou pozitivní a nejhorší volenou hodnotou u všech tří byl hodnota pět. Po zjištění detailnějších informací bylo zjištěno, že ve dvou případech ze tří tuto vysokou hodnotu opakovaně volili stejní učitelé.

Graf 16: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 6, 8 a 13

Graf 16 zobrazuje odpovědi na otázky 6, 8 a 13. Zde průměrné hodnoty odpovědí činily 2,63 (nejčetnější hodnota 3), 3 (nejčetnější hodnota 2) a 2,79 (nejčetnější hodnoty 3 a 4). I zde se průměrné hodnoty nacházejí v pozitivních číslech. U všech těchto otázek se však i několikrát vyskytla hodnota 6, kterou u otázek Cítím „vyhoření“, vyčerpání ze své práce a Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení volil tentýž učitel.

0

51 Graf 17: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 14, 16 a 20

Poslední sérii otázek, a to konkrétně čísel 14, 16 a 20, zobrazuje graf 17. Zde průměrné hodnoty odpovědí činily 3,26, 2,05 a 2. Nejčetnějšími hodnotami byly v pořadí otázek 3, 1 a 0, která dokonce vyjadřuje úplný nesouhlas s daným výrokem, tedy se jedná v tomto případě o nejpozitivnější možnou hodnotu a u otázky Mám pocit, že jsem na konci svých sil ji zvolilo sedm učitelů z devatenácti. U té samé otázky však jeden učitel zvolil hodnotu 7.

Krom toho, že se jedná o muže, se také jedná se s největší pravděpodobností o učitele experta, vzhledem k tomu, že spadá do věkové skupiny 51 – 60 let a jeho učitelská praxe činí 31 a více let. Tento fakt určitě ospravedlňuje jím zvolenou vysokou hodnotu.

Další skupina otázek spadá do roviny depersonalizace. Zde platí opačné pravidlo než u předchozích otázek – pokud je hodnota odpovědi vysoká, pak je odpověď pozitivní.

Graf 18: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 5, 10 a 11

První graf v této kategorii zobrazuje odpovědi na otázky 5, 10 a 11. Zde po zprůměrování odpovědí respondentů hodnoty činily 0,79 (nejčetnější hodnota 0), 1,26 (nejčetnější hodnota 1) a 1,16. Odpovědi na tyto tři otázky vykazovaly velmi pozitivní hodnoty a u žádné z nich nikdo z respondentů nezvolil horší hodnotu než 3.

0

52 Graf 19: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 15 a 22

Otázky 15 a 22, které jako poslední spadají do roviny depersonalizace, zobrazuje graf 19.

Zde průměrné hodnoty odpovědí byly 1,84 (nejčetnější hodnota 1) a 1,63. I odpovědi na tyto otázky dosáhly velmi pozitivních hodnot a učitelé jakožto respondenti nevolili horší hodnoty než 4, u obou dvou otázek.

Poslední skupina otázek reprezentuje rovinu osobního uspokojení. U těchto otázek platí stejné pravidlo jako u otázek emocionálního vyhoření, tedy čím nižší zvolil učitel hodnotu, tím pozitivnější výsledek je.

Graf 20: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 4, 7 a 9

Graf 20 zobrazuje odpovědi na otázky 4, 7 a 9. Zde průměrné hodnoty odpovědí po vypočtení činily 4,05 (s nejčetnější hodnotou 4), 4,37 (s nejčetnější hodnotou 5) a 3,79 (s nejčetnější hodnotou 4). Za negativní hodnotu by se dal považovat průměr odpovědí na otázku Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji. Za zmínění stojí u té samé otázky dva učitelé, kteří zvolili hodnotu 1, tedy velmi nízkou.

0

53 Graf 21: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 12, 17 a 18

Předposlední graf 21 zobrazuje odpovědi jednotlivých učitelů na otázky 12, 17 a 18. Jejich průměrné hodnoty byly vyčísleny na 3,26, 4,47 a 3,74, s nejčastěji volenými hodnotami v pořadí otázek 3, 4 a 5 ve stejném poměru a u otázky 18 hodnota 4. Pozitivní hodnoty zprůměrovaných odpovědí vykázala pouze otázka Dovedu u svých žáků vyvolat uvolněnou atmosféru. Rozhodně za zmínění stojí několik učitelů, kteří u zbylých dvou otázek volili i nejnižší možné hodnoty 0. Po prozkoumání individuálních výsledků učitelů bylo zjištěno, že hodnoty 0 volili různí učitelé.

Graf 22: Odpovědi učitelů SPŠ na otázky 19 a 21

Poslední graf v této části dotazníku obsahuje odpovědi na otázky 19 a 21. Zde průměrné hodnoty činily 4,26 (nejčetnější hodnota 5) a 4,16 (nejčetnější hodnoty 5 a 6).

V průměrném vyjádření bylo dosaženo spíše pozitivních hodnot. Určitě tato pozitivní hodnota nepřipadá všem učitelům, protože někteří z nich u obou otázek volili nejnižší hodnotu 0. Individuální výsledky učitelů říkají, že tyto hodnoty volili různí učitelé.

0

54

Pro konečné zdůraznění úrovní vyhoření jednotlivých učitelů ze střední průmyslové školy slouží tabulka 4, v které jsou umístěny individuální výsledné hodnoty učitelů ve všech třech rovinách. I zde je pořadí učitelů v tabulce dáno tím, v jakém pořadí dotazník zodpověděli.

Tabulka 4: Úrovně vyhoření učitelů SPŠ

Emocionální vyčerpání Depersonalizace Osobní uspokojení

26 7 32

38 6 27

35 1 39

18 4 37

28 8 40

14 5 38

14 5 30

17 6 23

32 5 35

29 10 34

7 3 44

29 13 17

25 7 35

8 6 39

25 13 25

19 4 37

43 13 28

22 10 16

7 1 34

Z 19 učitelů, kteří na dotazník odpověděli, dva vykazovali hodnoty signalizující vyhoření ve všech třech rovinách. V pořadí u prvního vyhořelého učitele se jedná o ženu ve věku 51 – 60 let, která vyučuje odborné předměty a její učitelská praxe činí 21 – 30 let. Tato učitelka nezažívá stres pouze v učitelském prostředí, ale i ve svém osobním životě, vzhledem k jejím výsledkům z tabulky stresových životních událostí, kde hodnota n základě jí zvolených událostí byla vyčíslena na 286 (stresové události plynuly vyloženě z osobního života, např. smrt blízkého člena rodiny a další). Druhým vyhořelým učitelem je muž ve věku 51 – 60 let, který vyučuje odborné předměty již 21 – 30 let. Tomuto učiteli však stres plyne pouze z jeho profese, v rámci II. části dotazníku totiž zvolil hodnotu žádné a dosáhl hodnoty 0.

Dva učitelé nevykázali žádnou úroveň vyhoření ve všech třech rovinách. První z nich však v tabulce životních stresových událostí dosáhl hodnoty 223 (volil situace s vysokým obodováním jako je např. smrt blízkého člena rodiny a další). Druhý z těchto „zdravých“

55

učitelů v tabulce stresových událostí dosáhl hodnoty 0 a jedná se tak pravděpodobně o jednoho z nejšťastnějších lidí na světě. Ostatní učitelé často vykazovali vyhoření alespoň v jedné z rovin, většinou v emocionálním vyčerpání nebo osobním uspokojení.

IV. část

Čtvrtá a dobrovolná část dotazníku na této škole většinou učiteli vyplňována nebyla, konkrétně pouze třemi a z těchto tří odpovědí byla „použitelná“ pouze jedna. Tato odpověď zněla:

• „Pracuji už jen na kratší úvazek, tzv. "přesluhuji". Vzhledem k tomu, že nejsem

"vyučený" učitel a neučím tedy celý život, užívám si to. Kariéru jsem udělal v mládí a jinde. Pohoda doma i v práci.“

Konkrétně tento učitel v tabulce stresových událostí dosáhl hodnoty 33 a v MBI dotazníku nevykazoval vyhoření v žádné z rovin, pouze v rovině osobního uspokojení byly jeho hodnoty mírně zvýšené.

Shrnutí

Výzkum provedený na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi měl vypovídací schopnost pouze necelých 52 %, proto jeho výsledky nemohou být vztaženy na celý učitelský sbor na této škole. Dalo by se však ale říci, že stres, který učitele na této škole potkává, pramení spíše z osobního života učitelů, a to konkrétně z důvodu úmrtí či nemoci blízkého člena rodiny nebo přítele. Výše zmíněná jediná použitelná odpověď vykresluje

„pohodový“ stav učitelů na této škole. Ne všichni se k učitelské profesi evidentně dostali primárně a účelně, možná to může být i jedním z důvodů, proč je stres v práci příliš nezatěžuje.

4.3 Výzkumné šetření na střední odborné škole

Poslední vybranou a zkoumanou školou byla střední odborná škola. Jednalo se o největší oslovenou školu, která ve svém učitelském sboru čítá celkem 64 učitelů. Na dotazník jich však odpovědělo pouze 23 a jedná se tak o nejnižší vypovídací sílu ze všech zkoumaných škol v rámci této bakalářské práce s návratností pouze 35,94 %.

56 I. část

Následující graf zobrazuje odpovědi učitelů střední odborné školy na identifikační položky ohledně jejich pohlaví, věkové skupiny, typu vyučovaného předmětu a délky učitelské praxe.

Graf 23: Odpovědi učitelů SOŠ na identifikační položky

Jak již bylo v úvodu tohoto oddílu zmíněno, na dotazník odpovědělo z celkového počtu 64 učitelů pouze 23, z toho 52 % respondentů byly ženy (konkrétně 12 žen) a 48 % byli muži (konkrétně 11 mužů).

Věkové skupiny učitelů byly zastoupeny všechny, nejvíce respondentů patřilo do kategorií 36–40 let a 41–50 let, obě skupiny po 7 učitelích. Za zmínku ale stojí, že i z takto malého počtu respondentů byli 4 z věkové skupiny do 30 let. Z výroční zprávy této školy vyplývá, že struktura učitelského sboru je poměrně mladá, 13 učitelů není starších než 30 let. Jedná se tak o nejmladší zkoumaný učitelský sbor a je velká škoda, že právě zde byla nízká návratnost dotazníku.

Další identifikační položkou byl typ vyučovaného předmětu. Na této škole se nevyskytují žádní učitelé praktického vyučování. Celkem 15 respondentů byli učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů, 8 učitelů pak odborných předmětů.

52% 48%

57

Poslední identifikační položkou byla délka učitelské praxe. 10 učitelů patří do kategorie 11–20 let. Druhou nejpočetnější byla praxe do 5 let, kterou zvolilo 6 učitelů. V porovnání s jejich věkovými skupinami zde nedochází k příliš velké shodě, a tak může být opět konstatováno, že učitelé na této škole primárně učitelskou profesi nevykonávali a přišli na školu spíše jako odborníci z praxe.

II. část

Druhá část dotazníku se skládala z tabulky stresových životních událostí. Graf č. 24 zobrazuje všechny situace, které učitelé vybírali, včetně jejich četností.

Graf 24: Četnost stresových situací zvolených učiteli SZŠ

Nejčastěji volenou odpovědí byla změna spánkových zvyklostí, kterou si zvolilo celkem 6 učitelů. Dalšími početnými hodnotami byly do rodiny přišel někdo nový, změna v počtu rodinných setkání a další. U těchto zmíněných situací vyplývá, že nepocházejí

0 1 2 3 4 5 6 7

Smrt blízkého člena rodiny Těhotenství Úraz nebo vážnější nemoc

Manželské usmiřování Do rodiny přišel někdo nový Zdravotní problémy člena rodiny Změna podmínek práce nebo studia Změna financí, které má člověk k dispozici Svatba Víc hádek s partnerem než dřív Změna odpovědnosti Změna v počtu rodinných setkání Žádné z výše uvedených

Tabulka životních stresových událostí

58

z pracovního prostředí, nýbrž z osobních životů učitelů. Situace týkající se pracovního prostředí byly také voleny, jejich četnost však nepřebije četnost situací ze soukromých životů učitelů.

Na dále uvedeném grafu 25 jsou zobrazeny hodnoty po sečtení bodů za stresové situace, které učitelé jako jednotlivci volili.

Graf 25: Bodové ohodnocení učitelů SZŠ

Nejvyšší hodnoty, a to 515 bodů, dosáhl učitel, který uvedl hodnoty jako těhotenství, do rodiny přišel někdo nový, zdravotní problémy člena rodiny atp. Jedná se tedy o čistě osobní důvody, které takto vysoký stres způsobily. Mimo této hodnoty pouze jeden jediný učitel dosáhl hodnoty znázorňující vysokou stresovou zátěž (celkem 309 bodů), která upozorňuje na možnost zhroucení v následujícím přibližně roce.

Mezi ostatními respondenty jen tři vykazovali hodnoty značící mírné ohrožení stresem a zbytek z respondentů spadá do kategorie nízkého ohrožení stresem. Celkem tři učitelé zvolili možnost žádné hodnoty a dosáhli tak 0 bodů.

Průměrná hodnota bodů činí 121 bodů, která i u této školy spatří do kategorie nízkého ohrožení stresem.

III. část

Třetí část dotazníku byla tradičně složena z 22 škálových otázek, které spadají pod roviny emocionálního vyhoření, depersonalizace a osobního uspokojení. Následující série grafů zobrazují odpovědi učitelů na tyto otázky.

První skupinou grafů jsou otázky patřící do rodiny emocionálního vyčerpání. Aby

výsledky odpovědí na tyto otázky byly pozitivní, museli učitelé volit co nejnižších hodnot.

515

0 100 200 300 400 500 600

Název grafu

59 Graf 26: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 1, 2 a 3

Graf 26 zobrazuje odpovědi na otázky 1, 2 a 3. Vypočtené průměrné hodnoty odpovědí na tyto otázky činily 2,09 (nejčetnější odpověď 0), 3,35 (dokonce tři nejčetnější odpovědi 0, 3 a 4) a 2,48 (i zde tři nejčetnější odpovědi 0, 2 a 3). Tyto průměrné hodnoty dokládají pozitivní výsledky odpovědí na tyto otázky. Za zmínění stojí několik učitelů¨, kteří zvolili hodnotu 6 u otázky Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil a také jeden učitel, který zvolil nejvyšší možnou hodnotu 7 u otázky Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a.

Graf 27: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 6, 8 a 13

Odpovědi na otázky 6, 8 a 13 jsou zobrazeny na grafu 27. Jejich průměrné hodnoty byly vyčísleny na 2,48 (s nejčetnější hodnotou 2), 2,04 (s nejčetnější hodnotou 1) a 1,61 (i zde nejčetnější hodnota byla 1). Nízké hodnoty na škálách však nevolili všichni učitelé. Někteří u otázek Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá a Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení zvolili hodnotu 6, která je velmi vysoká. Po shlédnutí individuálního hodnocení učitelů bylo zjištěno, že u obou otázek tyto odpovědi zvolili rozdílní učitelé a negativní odpovědi u otázek na sebe nejsou navázány.

0

60 Graf 28: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 14, 16 a 20

Graf 28 obsahuje přehled četností odpovědí na poslední otázky spadající do kategorie emocionálního vyčerpání, jimiž jsou 14, 16 a 20. Zde byly průměrné hodnoty odpovědí 2,65, 1,61 a 1,17. Nejčetnějšími odpověďmi v pořadí podle otázek byly 1, 1 a 2 se stejným počtem respondentů a u poslední otázky hodnota 0. Vypočítané průměry u těchto otázek značí o pozitivních výsledcích. Pozitivní také je, že učitelé nezvolili hodnotu vyšší než 5.

Následující dva grafy podávají informace ohledně odpovědí na otázky spadající do kategorie depersonalizace. U těchto několika otázek by měli učitelé na škále volit co nejnižší hodnoty, aby dosáhli co nejpozitivnějších výsledků.

Graf 29: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 5, 10 a 11

Graf 29 obsahuje přehled odpovědí na otázky 5, 10 a 11. Všechny tyto odpovědi na

zmíněné otázky dosáhly velmi pozitivních hodnot, protože jejich průměry činily 1,09, 1,35 a 1,3, u všech tří s nejčetnější hodnotou 0. Jeden z učitelů zvolil u otázky Mám pocit, že někdy s žáky jednám jako s neosobními věci hodnotu 5, která je negativní.

0

61 Graf 30: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 15 a 22

Do kategorie depersonalizace patří ještě otázky 15 a 22, jejichž strukturu odpovědí

zobrazuje graf 30 Průměrné hodnoty těchto odpovědí činily 1,26 (s nejčetnější hodnotou 0) a 1,3 (s nejčetnější hodnotou 1) a výsledkem jsou tedy pozitivní hodnoty. Za zmínku však stojí učitelé, kteří u obou otázek volili hodnoty 5. Po prohlédnutí individuálních hodnocení těchto učitelů bylo zjištěno, že v jednom případě spolu odpovědi souvisí a zvolil je jeden učitel.

Poslední rovinou, která byla součástí MBI dotazníku, byla rovina osobního uspokojení.

Čím pozitivnější hodnoty má být u této roviny dosaženo, tím vyšší hodnoty musí učitelé na škálách volit. Následující trojice grafů zobrazuje odpovědi na otázky z této roviny.

Graf 31: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 4, 7 a 9

Graf 31 obsahuje informace ohledně odpovědí na otázky 4, 7 a 9. Zde byly vyčísleny průměrné hodnoty odpovědí na dané otázky na 4,74 (nejčetnější odpovědi 5 a 6), 4,44 (nejčetnější odpověď 5) a 4,78 (nejčetnější odpověď 4). U všech tří otázek dosahovaly hodnoty v průměru spíše pozitivních výsledků. Někteří učitelé u otázek Dobře rozumím pocitům svých žáků a Jsem schopen/na velmi účinně vyřešit problémy svých žáků zvolili

0

62

hodnotu 2, která je vnímána jako nízká. Po shlédnutí individuálního vyhodnocení však tyto hodnoty volili různí učitelé a ty tak spolu nesouvisejí.

Graf 32: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 12, 17 a 18

Předposlední skupinu otázek 12, 17 a 18 a především odpovědí na ně obsahuje graf 32 Zde průměrné hodnoty činily 3,48, 5,26 (nejčetnější hodnota 5) a 4,74 (nejčetnější hodnota také 5). Otázka Mám stále hodně energie jako jediná z této skupiny dosáhla spíše negativních výsledků. To zapříčinila především nejčastěji volená hodnota 3, kterou si vybralo celkem devět učitelů. Někteří se nezdráhali volit ani velmi negativní hodnoty 0 a 1.

Graf 33: Odpovědi učitelů SOŠ na otázky 19 a 21

Posledními otázkami, které patří do skupiny osobního uspokojení a které zobrazuje graf 33, jsou otázky 19 a 21. Zde bylo dosaženo velmi pozitivních výsledků, protože průměrné hodnoty u těchto otázky dosáhly 5 a 4,57, s nejčetnějšími hodnotami 5 u první otázky a u druhé z otázek 6. U otázky Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně jeden učitel zvolil dokonce hodnotu 0, která je velmi negativní.

0

63

Stejně jako u obou předchozích škol na tomto místě následuje tabulka, která obsahuje individuální bodová hodnocení učitelů, znázorňující úrovně vyhoření v jednotlivých rovinách stanovených podle MBI dotazníku.

Tabulka 5: Úrovně vyhoření učitelů SOŠ

Emocionální vyčerpání Depersonalizace Osobní uspokojení

10 0 38

Zde nastává výjimečná situace, kdy žádný z respondentů nevykazuje vyhoření ve všech dimenzích, což u předchozích dvou škol zaznamenáno nikdy nebylo. Jen několik učitelů z celkového počtu respondentů dosáhlo vyhoření ve dvou rovinách, nejčastěji to byla rovina emocionálního vyčerpání.

Celkem pět učitelů vykázalo hodnoty žádného stupně vyhoření. Jednalo se o muže, ve věku 41–50 let, který vyučoval odborné předměty 11–20 let. Ani jeho hodnota z tabulky životních stresových událostí nebyla vysoká, jednalo se pouze o 42 bodů. Druhým zástupcem této „zdravé“ kategorie byla žena také ve věku 41–50 let, která všeobecně vzdělávací předměty vyučovala již 11–20 let. Hodnota z tabulky životních stresových událostí této učitelky činila 0 bodů. Třetím respondentem byl muž ve věku do 30 let. Tento učitel vyučuje odborné předměty v délce své učitelské praxe do 5 let. Jemu však přísluší nejvyšší hodnota 515 bodů z tabulky životních stresových události. V II. Části tato hodnota byla vysvětlena jako plynoucí čistě ze soukromého života (odpovědi těhotenství, do rodiny

64

přišel někdo nový, zdravotní problémy člena rodiny a další). Předposledním respondentem z této kategorie byla žena ve věku 31–35 let, která vyučuje všeobecně-vzdělávací předměty v délce učitelské praxe 6–10 let. Její hodnota z tabulky životních stresových událostí činila 200 a řadí se tak do kategorie mírně ohrožených stresem. Avšak i jí uváděné situace pocházely čistě ze soukromého života (smrt blízkého člena rodiny,). Posledním zástupcem učitelů, kteří nevyhořívají ani v jedné z rovin, je muž ve věku 61 let a více, s praxí v délce 11–20 let, který vyučuje odborné předměty. Zde např. je vidět časový nesoulad věku a délky praxe, tedy tento učitel prvoplánově učitelem nebyl a přišel na školu jako odborník z praxe. Jeho hodnota z tabulky životních stresových událostí činila 180 bodů a jako své stresové situace označoval pouze ty, které s prací souvisejí (změna podmínek práce nebo studia, organizační změny na škole, …).

Nutné je podotknout, že se sice jedná o nejlepší zjištěný výsledek ze zkoumaných škol, nutné je však připomenout, že vypovídací schopnost dotazníku je pouze necelých 36 % a výsledek tak nemůže být vztahován na větší populační vzorek.

IV. část

Poslední částí dotazníku byla možnost vyjádření svých dodatečných myšlenek či informací a byla opět dobrovolná. Tento prostor vyplnili celkem čtyři učitelé a usoudila jsem, že svým způsobem jsou všechny jejich odpovědi přínosnými informacemi. Jejich odpovědi tedy byly:

• „myslím, že u zejména u některých otázek velmi záleží, zda se na ně odpovídá spíše na začátku nebo na konci školního roku :-)“

• „Učím obojí, jak všeobecně vzdělávací tak odborné předměty“

• „Dominující je u mě únava ze starosti o čerstvě narozené dítě, v práci si více méně odpočinu. Práce je pro mě zábava a vždycky byla (kromě administrativní zátěže a práce třídního učitele, které jsou pro mě náročné)“

• „U některých odpovědí bych volila variantu doufám. :-)“

• „U některých odpovědí bych volila variantu doufám. :-)“

I dokument Zátěž středoškolského učitele (sidor 49-0)