Protokollsanteckning Ärende 33 – Samlad översyn av regler för representation

I dokument Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde (sidor 46-49)

Vänsterpartiet är i grund och botten positivt till de nya reglerna för representation, alkohol och resor. Dock är vi något undrande till delar av riktlinjerna för möten och resor.

I synnerhet handlar detta om möjligheten för en chef att utan några riktlinjer avslå rätten till kör ersättning för privat bil. Om inte någon form av tillämpningsföreskrifter tas fram riskerar det hela att bli föremål för godtycke och olika tolkningar i olika delar av organisationen. I samma stycke finns också ett krav på att bilen ifråga skall vara miljöbil enligt

vägtrafikskattelagen men detta är en definition som ändrats ett antal gånger de senaste åren och att då kräva att anställda följer efter och skaffar ny bil är uppenbart orimligt. Till detta kommer att bilen måste ha en tjänstevikt på minst 1 000 kilo vilket diskvalificerar många av de mindre och billigare miljöbilarna. Sammantaget blir effekten ett reglemente som vill väl i sin miljöambition men som totalt blir svårt att tillämpa och öppnar för olika tolkningar om vilka delar som är tillämpliga och vilka som inte är det.

För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna Region Skåne

2014-02-27

Ärende 35. Måltidsglädje på sjukhus – Slutrapport

Socialdemokraternas lämnar följande synpunkter till protokollet.

Det måste först sägas att från hösten 2012 till december 2013 har styrgruppen inte haft några möten och inte heller har någon information om projektet förmedlats till socialdemokraternas representant på annat sätt. Med tanke på vilka konceptuella och principiellt tunga vändningar projektet hann ta under denna tid, ja det hann till och med läggas ner, så är det naturligtvis inte överhuvudtaget acceptabelt att ledamoten i styrgruppen inte ens hållas informerad.

Vi har som parti varit mycket positiva till det projekt vi har planerat i styrgruppen. Att utveckla hela kedjan inom det offentligas åtaganden inom mat och nutrition är väldigt rätt och viktigt, och förebilder på området saknas inte. Projektgruppen som arbetat med pilotprojektet i Trelleborg verkar dessutom ha gjort ett utmärkt jobb med flera läsvärda rapporter och, förhoppningsvis, en hel del faktiska och livskraftiga positiva resultat av arbetet med verksamheten i Trelleborg. Om så kan dessa naturligtvis spridas bredare i regionen. Framtagandet av den så kallade

”Trelleborgsnormen” måste tas till vara.

Dock får vi aldrig svaret på vad vi hade kunnat åstadkomma om planerna på ett eget

produktionskök kopplat till utvecklingsprojektet hade realiserats. Det projekt som var gällande vid styrgruppens näst sista möte var ett innovationsprojekt med följeforskning kring nya metoder att leverera måltidsglädje på sjukhus. Det är naturligtvis en inte helt otänkbar hypotes att det finns utvecklingsmöjligheter inom områden som framtagning av menyer, inköp, transport, tillagning, servering och fysisk miljö, likväl som i övergången och/eller i samverkan mellan dessa områden.

Samt att de förbättringar vi talar om hade kunnat utmynna i positiva effekter på både hälsa och ekonomi i ett något längre perspektiv. Att rikta fokus på hela kedjan, vilket projektet faktiskt avsåg, eller åtminstone hade möjligheten att göra, var ett väldigt lovande upplägg. Och ett eget kök med tillhörande personal hade kunnat utgöra spindeln i nätet i utvecklingsarbetet.

Tyvärr blir det nu inget innovativt och småskaligt produktionskök i Trelleborg. Någonstans på vägen, vilket blir särskilt tydligt i slutrapporten, har man bestämt sig för att byta spår och istället gjort planer för ett fullskaligt industrikök med kyl- och stektunnlar som ska producera 3000 portioner per dag. Att jämföra med ca 500 som diskuterades initialt. Till slut har någon bestämt sig för att lägga ner planerna på grund av dålig lönsamhet.

Kortsiktig lönsamhet och storskalig produktion var emellertid inte syftet med ett nytt

produktionskök i Trelleborg. Den politiska majoriteten i styrgruppen målar så här i efterhand upp ett motsatsförhållande mellan lönsamhet och innovationsarbete. Något sådant finns naturligtvis inte, annat än på mycket kort sikt. Istället handlar innovation eller stordrift om ett medvetet val.

Man kan inte göra båda på en gång, och det är inte alltid givet på förhand vilken modell som passar bäst i ett enskilt fall. Men det är slående att man just i ett uttalat innovationsprojekt väljer att överge skapandet av goda innovationsmiljöer för stordrifts skull. Hade köket realiserats i

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna Region Skåne

enlighet med de senaste planerna hade miljöerna för nytänkande, innovation och snabb

implementering av nya idéer knappast varit optimala. Det absolut minsta man kunde tänka sig i en situation där man avser göra stora konceptuella förändringar i projektet, är att det förs en diskussion i den tillsatta styrgruppen om vilket väg man egentligen vill gå. Ansvaret för att så inte skedde, samt för det faktum att ett både viktigt, fullt finansierat och över blockgränserna

överenskommet projekt till slut fick läggas ner kan inte läggas någon annanstans än på den politiska majoriteten. Det här är en i flera avseenden usel hantering av en viktig fråga. Både framtida möjligheter och redan investerade resurser har gått förlorade. Nu är en ny upphandling genomförd och tåget har gått för några år framöver. Det är något som vi socialdemokrater beklagar. Dock lär det finnas all anledning att framöver återkomma till frågan om hur vi kan skapa goda innovationsmiljöer för utvecklingen av måltidsglädje på våra sjukhus.

För socialdemokraterna i regionstyrelsen Rikard Larsson (S)

Vänsterpartiet Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2014-03-11

Protokollsanteckning

I dokument Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde (sidor 46-49)