Technika time-out

I dokument Technická univerzita v Liberci (sidor 45-50)

Pro terapie násilnických povah, používají odborníci několik metod k tlumení agrese a eliminaci násilného chování v komunikaci mezi lidmi. Jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších technik je technika time-out (přestávka, přerušení). V podstatě jde o to, aby se člověk naučil rozeznat, kdy přijde ta chvíle, ve které se stává násilný. V tuto dobu je lepší odejít a počkat dokud se neuklidní. Vhodné je způsob přerušení komunikace přerušit v době, kdy nastává v komunikaci zlom vedoucí k použití fyzického napadení. Rozpoznat signály vzniku nekontrolovatelného násilného chování je zdárným výsledkem pro agresivního člověka.

Pravidla použití time-out:23

• Používej time-out, jen když máš pocit, že se budeš chovat násilně. Nezneužívej ho k vyhýbání se konfliktům nebo neshodám.

• Oznam partnerce, že si bereš time-out. Neodcházej bez vysvětlení.

• Využij pozitivní řeči k sobě a jiné relaxační techniky.

• Nepij alkohol ani nepožívej jiné drogy během time-outu.

• Pokus se získat pozitivní podporu od svého okolí

• Zavolej partnerce, než se vrátíš. Zeptej se jí, jestli se cítí bezpečně a respektuj případně její požadavek, aby ses nevracel, když si to bude přát.

• Nenaléhej na projednávání konfliktu hned po svém návratu.

23 MARVANOVÁ-VÁGNEROVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí: Oběti partnerského násilí: Násilí mezi rodiči očima dětí: Pachatelé partnerského násilí. Linde: Praha: 2008, s. 142

Intermezzo:

„… v poslední době jsem dospěla k přesvědčení, že mne brzo zabije, nevěděla jsem, kdy se to stane, ale věděla jsem, že to bude brzo. Každý večer jsem se bála jít spát a nejvíc jsem se bála, když jsem věděla, že má popito. Nedokázala jsem usnout třeba celou noc. Každé ráno jsem si potom říkala, proč se tak bojím, alespoň to budu mít za sebou a budu mít pokoj, už se nebudu muset bát, už nebudu muset maskovat modřiny, už nikdy nebudu mít zlomené ruce a už nikdy nebudu muset nikomu vysvětlovat, že jsem zase někde zakopla. Už nikdy se nebudu muset schovávat ve sklepě a bát se, že mě sousedčin pas vyčenichá. Už nikdy nebudu muset volat na policii a už nikdy nebudu muset unuděným frajírkům vysvětlovat, proč mám ze svého manžela strach. Už nikdy mě žádný policista neponíží tím, že zavolá manželovi, ať si mě jde na stanici vyzvednout, protože mám asi nějaký klimakterický záchvat, neboť jsem hysterická, vyvádím a říkám zmatené nesmysly, jako například ten, že přede mne můj vlastní manžel postavil misku

s psí konzervou a řval na mě: „Žer!“ a držel mě přitom za krk a hlavu mi strkal do misky a nepřestal, ani když jsem se pozvracela…, to všechno dělal jen proto, že jsem mu nestihla připravit večeři, a tak se rozhodl, že musím poznat, jaké to je mít hlad jako pes… Už nikdy nebudu muset svému dospívajícímu synovi říkat, že chování jeho otce je špatné a můj syn se mi už nikdy nebude vysmívat… Možná, že i moje dcera mne přestane nenávidět za to, jaká jsem, když už tu nebudu… A jisté je, že já se nikdy bezdůvodně neobořím na ženu, která mně přijde na úřad žádat o sociální dávky, a svým kolegyním potom nebudu dlouze o této ženě povídat a už si o ní nebudu myslet, že je kráva, protože zůstává s mužem, který ji bije… Už nikdy mě můj manžel nedonutí jít na potrat a už nikdy mě uvnitř nepořeže skalpelem, aby mě přešla chuť na sex… A moje máma a policisté mi už možná uvěří, když už tu nebudu…“24

24 VOŇKOVÁ, J., HUŇKOVÁ, M., a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. ProFrem: Praha: 2004, s. 168

Domácí násilí není nikdy omezeno na jednu izolovanou násilnou epizodu, má tendenci se stále vyvíjet, gradovat, nejdříve většinou ohrožuje důstojnost posléze zdraví a nakonec i život oběti. Pro přístup české společnosti k domácímu násilí je stále ještě typické, že na něj nazírá v celé jeho komplexnosti. Odpovědné orgány, zejména orgány činné v trestním řízení, se zaměřují zejména vždy jen na jeden izolovaný útok, který však nakonec zhodnotí jako bezvýznamný. Společnost však nepřihlíží k četnosti jednotlivých ataků a formě domácího násilí ne v té fyzické podobě. Běžná je rovněž tendence profesionálního a laického okolí oběti, která násilí na sobě páchané zveřejní, zaměřit svoji pozornost na právě týranou osobu (nechce náhodou partnerův byt? Není blázen? Provokuje?) za současného vytěsnění agresora z úvah o odpovědnosti za násilí. S trochou nadsázky lze tento stav nazvat „čekáním na smrt“.25

25 VOŇKOVÁ, J., HUŇKOVÁ, M., a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. ProFrem: Praha: 2004, s. 170

6 Seznam použitých informačních zdrojů

AARON, T., B.: Kognitivní terapie a emoční poruchy.: 1. vyd. Praha: Portál: 2005. 250 s.

ISBN 80-7376-032-1

BOLDIŠ, P.: Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.0 (2004). © 1999 – 2004,

http://www.domacinasili.cz/cz/redakce /domaci-nasili/r69, s. 1. Vytištěno 20. 1. 2008

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ: Statistiky [online]. 2008: http://www.bkb.cz/redaction.php?

action=show Redaction&id_categoryNode=246. Vytištěno 20. 1. 2008

BURIÁNEK, J., KOVAŘÍK, J., ZIMMELOVÁ, P., ŠVESTKOVÁ, R.: Domácí násilí: Násilí na mužích a seniorech. 1. vyd. Praha: Triton: 2006. 108 s. ISBN 80-7254-914-6

ČÍRTKOVÁ, L.: Bílý kruh bezpečí: Domácí násilí: Naléhavé problémy prevence a intervence v ČR [online]. 2007: http://bkb.juristic.cz/174587/old, s. 1. Vytištěno 3. 12. 2007

ČÍRTKOVÁ, L.: Policejní strategie při kontaktu s domácím násilím 1/2001 [online]. 2007:

http://bkb.juristic.cz/174587/old. s. 1. Vytištěno 3. 12. 2007

DONALINKA: Pomoc osobám ohroženým domácím násilím [online]. 2008:

http://www.donalinka.cz/index.php. Vytištěno 20. 1. 2008

ESTRANKY: Referáty [online]. 2007: http://www.info.estranky.cz/clanky/nezarazene/

forenzni-psychologie. s. 1. Vytištěno 2. 12. 2007

GÖHLERT, CH., F., KÜHN, F.: Od návyku k závislosti: Toxikománie: Drogy: účinky a terapie. 1. vyd. München: Alinea editions und Medienservice GmbH: 2001. 144 s. ISBN 80-7202-950-9

HARTMANNOVÁ, V.: Pravidla českého pravopisu. 6. vyd. Olomouc: Olomouc s. r. o.:

2003. ISBN 80-7182-145-4

HELLER, J., PACINOVSKÁ, O., a kol.: Závislost známá neznámá. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s. r. o.: 1996. 168 s. ISBN 80-7169-277-8

MARVANOVÁ-VÁGNEROVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M.: Partnerské násilí:

Oběti partnerského násilí: Násilí mezi rodiči očima dětí: Pachatelé partnerského násilí.

1.vyd. Praha: Linde: 2008. 159 s. ISBN 978-80-86131-76-4

MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál: 2003. ISBN 80-7178-549-0

NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. 1. vyd.

Praha: Portál: 2000. 152 s. ISBN 807178-432-X

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI:

Informační portál o ilegálních a legálních drogách: Etiologie závislostí [online]. 2007:

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/e/etiologie_zavislosti, s. 1. Vytištěno 2. 12. 2007

ORFEUS, a. s.: Orfeus-občanské sdružení [online]. 2007. Dostupné z: http://www.orfeuscr.

cz/?q=node/6&PHPSESSID=30be86d36c747aa49ea51eb0ddd8bec7. s. 1. Vytištěno 18. 11.

2007

PAVLOVSKÝ, P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie. 2. vyd. Praha: Grada: 2004. 184 s.

ISBN 80-247-0542-7

vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci: 2001. 47 s. ISBN 80-7083-495-1

SOCHŮREK, J.: Nástin vybraných problémů forenzní psychologie: I. díl Obecná část. 1. vyd.

Liberec: Technická univerzita v Liberci: 2002. 92 s. ISBN 80-7083-679-2

SOCHŮREK, J.: Nástin vybraných problémů viktimologie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci: 2003. 81 s. ISBN 80-7083-745-4

SMITHM, M., STRAUS, M., A. Primární prevence násilí mezi partnery [online]. 2008: http:

//www.domacinasili.cz/cz/redakce/prevence/primarni_prevence_nasili_mezi_partnery/r97.

Vytištěno 12. 2. 2008

ŠVINGALOVÁ, D., PEŠATOVÁ, I.: Zpracování a prezentace odborných informací. 1. vyd.

Liberec: Technická univerzita v Liberci: 2004. 28 s. ISBN 80-7083-858-2

ŠVINGALOVÁ, D.: Kapitoly z psychologie: II. díl-psychologie osobnosti. 1. vyd. Liberec:

Technická univerzita v Liberci: 2002. 94 s. ISBN 80-7083-614-8

TÝRANÉ DĚTI: Informace o problematice týrání, zneužívání a zanedbávání dětí [online].

2007: http://www. tyrane-deti.cz/cz/projevy.php?sekce=sexualni. s. 1 až 5. Vytištěno 18. 11.

2007

VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby 1. díl. 1. vyd.

Liberec: TU v Liberci: 2003. 102 s. ISBN 80-7083-702-0

VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby 2. díl. 1. vyd.

Liberec: TU v Liberci: 2003. 102 s. ISBN 80-7083-703-9

VANÍČKOVÁ, E., a kol.: Násilí v rodině: Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 1.

vyd. Praha: 3. lékařská fakulta UK Praha: 1995. 64 s. ISBN 80-7184-008-4

VITOUŠOVÁ, P.: Bílý kruh bezpečí: Vykázání v roce 2007 [online]. 2008: http:

//www.domacinasili.cz/cz/redakce/novinky_-_nazory/vykazani_v_roce_2007/r17. Vytištěno 12. 2. 2008

VOŇKOVÁ, J., HUŇKOVÁ, M. a kol.: Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 1. vyd.

Praha: ProFem: 2004. 194 s. ISBN 80-239-2106-1

I dokument Technická univerzita v Liberci (sidor 45-50)