Alla som arbetar med barn och unga har en lagstadgad skyldighet att samverka för att ge stöd till barn i utsatta situationer. Bestämmelserna finns bland annat i socialtjänstlagen, skollagen och hälso- och sjukvårds-lagen. Barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, ökar kraven på kommuner och regioner att säkerställa barns rättigheter och ta hänsyn till vad som är barns bästa.

Barns delaktighet, att de får komma till tals i processer som rör dem, är nödvändig för att kunna stödja barn och deras föräldrar på rätt sätt, konstateras det i slutrapporten från nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården. I slutrapporten framkom det även att socialsekreterarna upplevde att de har ett stort behov av utbildning i

Barnkonventionen ökar kraven på att ta hänsyn till barns bästa.

hur man samtalar med barn, eftersom det var något de inte fick lära sig under socionomutbildningen (Grefve 2017). Detta bekräftas av Junis egen enkätundersökning med blivande socionomer (Zetterqvist 2018).

Junis anser att det är oroande att blivande socionomer saknar kun-skap om hur de ska föra samtal om missbruk. Även en bred socionomut-bildning måste kunna ge blivande socionomer tillräckliga färdigheter för att känna sig trygga med att kunna möta barns behov. Vidare så behö-ver de socionomer som är ute i behö-verksamheten få löpande fortbildning.

Psykologen Frid Hansen vid norska Borgestadsklinikken påpekar att alla som kommer i kontakt med barn med exempelvis oro, koncentra-tions- och inlärningssvårigheter bör ta upp frågor om alkoholvanor.

Vuxenvärlden behöver visa barnen att de får lov att prata om alkohol (Wannberg 2012).

Junis undersökningar av grundlärarutbildningen och förskollärar-utbildningen visar att väldigt få blivande grundskollärare och förskol-lärare får undervisning om barn i familjer med missbruk (Zetterqvist 2017a; Zetterqvist 2017b). Eftersom problem i familjen kan påverka inlärningen är detta särskilt anmärkningsvärt. Skolan är en plats där

I skolan kan konsekvenserna av missbruk i familjen bli tydliga.

av missbruk i familjen kan bli tydliga. För barn i förskoleåldern kan förskolepersonalen vara de enda vuxna utanför familjen som de möter återkommande, vilket innebär att förskolepersonalen har ett stort ansvar att agera om de känner oro för ett barn.

Enligt en enkätundersökning gjord av barnrättsorganisationen Mask-rosbarn upplever 68 procent av lärarna svårigheter med att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår. Inom elevhälsan är det 40 procent som tycker att detta är svårt. I samma undersökning svarade skolelever att de önskar att man i skolan ska prata mer öppet om dys-funktionalitet i familjer och utbilda i ämnet. Lärarna spelar en viktig roll eftersom det är dem som eleverna träffar mest i skolan (Maskrosbarn 2019).

Att leva med stress under lång tid, exempelvis på grund av missbruk i familjen, påverkar lärandet. Detta bekräftas av en forskningsöversikt om barn, stress och inlärningsförmåga (Whiting m.fl. 2021). Även andra negativa konsekvenser av föräldrars alkoholkonsumtion, till exempel sömnsvårigheter och ångest (Ramstedt m.fl. 2021) har troligtvis negativ påverkan på barnens skolgång och inlärning. Studieresultaten för barn som har en förälder som missbrukar påverkas negativt, och det är fler som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet (Hjern m.fl. 2013).

Det finns med andra ord behov av att pedagoger får grundläggande kunskap om missbruksproblematik. En sådan kunskap skapar förutsätt-ningar för fler barn att klara skolan. Det finns även behov av kompetens- utveckling och löpande fortbildning.

Skola och förskola skulle dessutom i betydligt högre utsträckning än idag kunna vara en arena för att nå barn med information om stödverk-samhet. När fler pedagoger får kunskap om missbruksproblematik möj-liggör det också att de upptäcker fler barn som behöver stöd.

Slutsatser

Utifrån forskningen (se bakgrund) och resultatet av årets kommunenkät vill Junis särskilt lyfta fram några saker som vi anser behöver utvecklas.

• Stödverksamheten måste nå fler! Endast en bråkdel av barn i familjer med missbruk får delta i stödverksamhet. Här kan ökad samverkan vara en nyckel för att nå fler barn än de som redan är ”kända” av socialtjänsten.

• Låt barn vara delaktiga. Enligt barnkonventionen ska vuxna alltid ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Genom att låta barn komma till tals kan stödinsatser bättre stämma överens med barns behov. Barn är sinsemellan olika och kan föredra olika typer av stödverksamhet, och därför bör kommuner erbjuda både till exempel stödgrupper och individuella stödformer.

• Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor. Skolan behöver vara en trygg miljö med goda strukturer för att följa upp och hjälpa alla barn att nå inlärningsmålen. Skolan är en viktig arena för att upptäcka barn som har en utsatt hemsituation och hänvisa till olika former av stödverk-samhet. Samverkan mellan skola, elevhälsa och socialtjänst behöver utvecklas.

• Yrkesgrupper som möter barn och unga behöver ha grundläggande kunskaper om barn i missbruksmiljö. Detta för att känna sig trygga med att möta barnens behov, men också för att bli bättre på att upp-täcka och göra orosanmälningar om man känner sig orolig över att ett barn far illa. Centrala yrkesgrupper som arbetar med barn är till exempel lärare, förskollärare och socionomer.

• Det finns ett fortsatt behov av forskningsbaserad kunskap om stöd-verksamhet och utvärdering av olika insatsers effekt. Exempelvis är det fortsatt viktigt att följa vilka effekter ett familjeorienterat arbets-sätt har.

• Kommuner och regioner kan lära sig mycket av att utbyta erfarenhet-er och inspirerfarenhet-eras av varandra. Exempel på särskilt lyckad verfarenhet-erksamhet lyfter vi i artiklarna i den här rapporten. För att verksamhet ska kunna utvecklas behöver medarbetare också ges möjlighet till erfarenhetsut-byte och att ta del av ny forskning.

Resultatet från Junis enkät visar tydligt att det finns mycket kvar att göra. Endast en bråkdel av barn i familjer med missbruk får stöd, trots att familjens missbruk kan påverka flera aspekter av barnets hälsa och välmående negativt. Behovet av samverkan är fortsatt stort, exempel-vis samverkan mellan skola/förskola och socialtjänst, mellan region och kommuner, samt samverkan mellan olika mindre kommuner för att kunna erbjuda stödgrupper. Junis ser positivt på det utvecklingsar-bete som sker i landet, och välkomnar det arutvecklingsar-bete som skett med extra informationsinsatser, e-tjänster och chattar när stödverksamhet tvingats stänga under pandemin. Vi förutsätter att lärdomarna från pandemi- tiden kan följa med även i framtiden, så att stödet för barn i familjer med missbruk får lägre trösklar och blir mer lättillgängligt.

År 2022 bör bli året då fler kommuner satsar på att nå ut brett med in- formation om sin stödverksamhet.

Vi får heller aldrig glömma att det är missbruket hos den vuxne som får konsekvenser för barn. Här krävs åtgärder som minskar vuxnas drickande och narkotikaanvändning – för barnens skull.

STOCKHOLMS LÄN

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Upplands Väsby kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Vallentuna kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar2520Ej svar Österåkers kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Värmdö kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserEj svar150 Järfälla kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser10 Ekerö kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser5815 Huddinge kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppFamiljeinsatser603010 Botkyrka kommunJaJaJaFamiljeinsatserFamiljeinsatser0155 Salems kommunJaJaJaStödsamtalKontaktfam./-pers.Stödsamtal202025 Haninge kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar20Ej svar Tyresö kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserStödsamtalEj svar2015 Upplands-Bro kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppFamiljeinsatser320 Nykvarns kommun1JaJaJaÖppenvård1StödsamtalStödgrupp7154 Täby kommunJaJaJaFamiljegruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser444 Danderyds kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser455 Sollentuna kommunJaJaEj svarStödgruppEj svar7Ej svar Stockholms stadJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svarEj svarEj svar

Tabeller

1) Kommunen har här angett eget alternativ (öppenvård) som den vanligaste insatsen.

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Södertälje kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp508025 Nacka kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Sundbybergs stadEj svarNejEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Solna stadJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser201010 Lidingö stadJaJaJaStödgruppStödgrupp7310 Vaxholms stadEj svarJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar55 Norrtälje kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserLäger15158 Sigtuna kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal111010 Nynäshamns kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppStödsamtal858 Håbo kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar103Ej svar Älvkarleby kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppStödsamtal3510 Knivsta kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal101820 Heby kommunJaJaJaLägerFamiljeinsatserFamiljeinsatser5310 Tierps kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Uppsala kommunJaJaEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar Enköpings kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödgrupp105025 Östhammars kommunEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar30Ej svar

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Vingåkers kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtal23 Gnesta kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar25Ej svar Nyköpings kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal1004046 Oxelösunds kommunEj svarJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar5Ej svar Flens kommunNejJaJaFamiljeinsatserFamiljeinsatser510 Katrineholms kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser502040 Eskilstuna kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalFamiljeinsatser81020 Strängnäs kommunJaJaEj svarFamiljegruppEj svar1020Ej svar Trosa kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar55Ej svar Ödeshögs kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal151 Ydre kommunEj svarJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar3Ej svar Kinda kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar1010Ej svar Boxholms kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserFamiljeinsatserEj svar1015 Åtvidabergs kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar4010Ej svar Finspångs kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar40Ej svar Valdemarsviks kommunEj svarEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar5 Linköpings kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppStödsamtal160170180

SÖDERMANLANDS LÄN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Norrköpings kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp544355 Söderköpings kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Motala kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödsamtal143215 Vadstena kommunJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar8Ej svarEj svar Mjölby kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalStödsamtal45405 Aneby kommunJaJaNejStödsamtalStödsamtal4 Gnosjö kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal5212 Mullsjö kommunEj svarJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar315 Habo kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtal00 Gislaveds kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser4538 Vaggeryds kommunEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar7Ej svar Jönköpings kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp50820 Nässjö kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp91412 Värnamo kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtal Stödgrupp10103 Sävsjö kommunEj svarJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar6Ej svar Vetlanda kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserStödsamtalEj svar1012 Eksjö kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp202020 Tranås kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalStödsamtal5105

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Uppvidinge kommunJaJaEj svarStödsamtalEj svar3Ej svar Lessebo kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal3315 Tingsryds kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser51010 Alvesta kommunEj svarJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar510 Älmhults kommunEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar5Ej svar Markaryds kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatser000 Växjö kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp92968 Ljungby kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser5300 Högsby kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar46Ej svar Torsås kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar11Ej svar Mörbylånga kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Hultsfreds kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal10 Mönsterås kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppStödgrupp56 Emmaboda kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal434 Kalmar kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp202020 Nybro kommunEj svarNejEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Oskarshamns kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser38585

KRONOBERGS LÄN KALMAR LÄN

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Västerviks kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserFamiljeinsatserEj svar515 Vimmerby kommunEj svarNejNejEj svarEj svar Borgholms kommunJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar22Ej svar Region GotlandEj svarJaEj svarEj svarStödgruppEj svarEj svarEj svar Olofströms kommunJaEj svarJaStödsamtalEj svarFamiljeinsatser30Ej svar80 Karlskrona kommunJaNejJaStödsamtalFamiljeinsatser135 Ronneby kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal31010 Karlshamns kommunJaJaEj svarStödsamtalStödgruppEj svar155Ej svar Sölvesborgs kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödsamtal4415 Svalövs kommunJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar206Ej svar Staffanstorps kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal745 Burlövs kommunJaJaJaKontaktfam./-pers.StödsamtalFamiljeinsatser2052 Vellinge kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar118Ej svar Östra Göinge kommunEj svarJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar810 Örkelljunga kommunJaEj svarEj svarKontaktfam./-pers.Ej svarEj svar3Ej svarEj svar Bjuvs kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar2010Ej svar Kävlinge kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödgrupp53010

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Lomma kommunEj svarJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar15Ej svar Svedala kommunJaJaNejStödgrupp7 Skurups kommunJaJaJaStödgruppStödgruppFamiljeinsatser10100 Sjöbo kommunJaJaEj svarStödgruppStödsamtalEj svar1015Ej svar Hörby kommunJaJaJaStödgruppKontaktfam./-pers.Stödsamtal251510 Höörs kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser31010 Tomelilla kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar65Ej svar Bromölla kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp555 Osby kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal845 Perstorps kommunJaEj svarEj svarElevhälsanEj svarEj svar20Ej svarEj svar Klippans kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser81010 Åstorps kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatser171020 Båstads kommunJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svarEj svarEj svar Malmö stadJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp605024 Lunds kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar1512Ej svar Landskrona stadJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar206Ej svar Helsingborgs stadEj svarJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar67

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Höganäs kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar20Ej svar Eslövs kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar1120Ej svar Ystads kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar1520Ej svar Trelleborgs kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp182010 Kristianstads kommunEj svarEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar20 Simrishamns kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödsamtal302716 Ängelholms kommunJaJaEj svarStödgruppStödsamtalEj svar101Ej svar Hässleholms kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser201530 Hylte kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser12515 Halmstads kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp202020 Laholms kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal201010 Falkenbergs kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar3020Ej svar Varbergs kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp15154 Kungsbacka kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp352545 Härryda kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar25Ej svar Partille kommunJaEj svarJaStödsamtalEj svarStödsamtal4Ej svar1 Öckerö kommunJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar03Ej svar

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Stenungsunds kommunJaJaEj svarStödgruppStödsamtalEj svar1020Ej svar Tjörns kommunNejJaJaFamiljeinsatserFamiljeinsatser121 Orust kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser10103 Sotenäs kommunEj svarJaEj svarEj svarStödgruppEj svarEj svar20Ej svar Munkedals kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal43 Tanums kommunEj svarJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar2325 Dals-Eds kommunJaJaNejStödsamtalFamiljeinsatser123 Färgelanda kommunEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar5Ej svar Ale kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser1510028 Lerums kommunEj svarEj svarJaEj svarEj svarStödgruppEj svarEj svar0 Vårgårda kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser1104 Bollebygds kommunJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar25Ej svarEj svar Grästorps kommunEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svarEj svar Essunga kommunEj svarEj svarNej Ej svarEj svarEj svarEj svar Karlsborgs kommunJaJaJaStödsamtalKontaktfam./-pers.Stödsamtal10104 Gullspångs kommunEj svarJaJaEj svarFamiljeinsatserFamiljeinsatserEj svar2010 Tranemo kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser3310

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Bengtsfors kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar10Ej svar Melleruds kommunJaEj svarJaStödsamtalEj svarStödsamtal8Ej svar30 Lilla Edets kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp12810 Marks kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödgrupp102012 Svenljunga kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserStödsamtal42520 Herrljunga kommunNejJaEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svar Vara kommunNejJaEj svarFamiljeinsatserEj svar5Ej svar Götene kommunJaEj svarNejStödsamtalEj svar3Ej svar Tibro kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar103Ej svar Töreboda kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal423 Göteborgs stadJaJaJaStödsamtalStödgruppStödsamtal705020 Mölndals kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatser7010 Kungälvs kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar2020Ej svar Lysekils kommunJaJaJaElevhälsanElevhälsanStödsamtal2010 Uddevalla kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödsamtal302520 Strömstads kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser121015 Vänersborgs kommunJaJaJaStödsamtalStödgruppFamiljeinsatser151112

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Trollhättans stadJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserStödgrupp271015 Alingsås kommunEj svarEj svarJaEj svarEj svarStödsamtalEj svarEj svar60 Borås stadJaNejJaStödsamtalStödsamtal0 Ulricehamns kommunJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar810Ej svar Åmåls kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser5530 Mariestads kommunEj svarJaEj svarEj svarFamiljeinsatserEj svarEj svarEj svar Lidköpings kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar148Ej svar Skara kommunEj svarNejNejEj svarEj svar Skövde kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp4107 Hjo kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal330 Tidaholms kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser123 Falköpings kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar520Ej svar Kils kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalStödsamtal10515 Eda kommunJaNejJaStödsamtalFamiljeinsatser55 Torsby kommunJaJaJaStödgruppStödgrupp9146 Storfors kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal2613 Hammarö kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar210Ej svar

VÄRMLANDS LÄN

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Ungefär hur många barn har deltagit under året? 201920202021201920202021201920202021 Munkfors kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalFamiljeinsatser32510 Forshaga kommunJaJaEj svarStödsamtalStödsamtalEj svar205Ej svar Grums kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser12610 Årjängs kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser10156 Sunne kommunJaJaJaStödgruppFamiljeinsatserFamiljeinsatser12610 Karlstads kommunJaJaEj svarStödsamtalFamiljeinsatserEj svar20Ej svar Kristinehamns kommunJaJaEj svarStödgruppStödgruppEj svar510Ej svar Filipstads kommunJaEj svarJaStödsamtalEj svarKontaktfam./-pers.5Ej svar20 Hagfors kommunJaJaJaStödsamtalFamiljeinsatserFamiljeinsatser151012 Arvika kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp302531 Säffle kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalStödgrupp20710 Lekebergs kommunJaJaEj svarEj svarEj svar Laxå kommunJaJaEj svarStödgruppFamiljeinsatserEj svar10Ej svar Hallsbergs kommunJaJaJaStödgruppStödgruppStödgrupp81010 Degerfors kommunEj svarJaJaEj svarStödsamtalStödgruppEj svar351 Hällefors kommunJaJaJaStödsamtalStödsamtalStödsamtal07 Ljusnarsbergs kommunJaJaJaStödgruppStödsamtalFamiljeinsatser525

Kommun

Hänvisar socialtjänsten inom er kommun till någon typ av stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruksproblem?

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

Vilken typ av stödverksamhet erbjöds (i första hand) under året? Kommunerna ombads här rangordna vilka stödformer som var vanligast. I tabellen anges den stödform som kom först i rangordningen.

I dokument Om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk. Rapport Bredd når (sidor 79-100)