Föreläsning 7 - Införande, avslut och uppföljning File

30  13  Download (0)

Full text

(1)

RESULTAT, AVSLUT OCH

(2)

Projektet närmar sig sitt slut…

…men vad händer då? …och sedan?

(3)

INFÖRANDET

Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas?

Inledande del av projektavslutet? Utanför projektet?

-Viktigt att detta planeras!

(4)
(5)

PLANERING INFÖR INFÖRANDET

- Vem är mottagare? Vilka var intressenterna? - Ansvarig för införandet?

- Vilka krav ställdes i kravspecifikationen? - Störningsminimering?

- Budget för drift? - mm

(6)

BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR?

Behov av andra kompetenser! Behov av annan styrning!

(7)
(8)

REFERENSGRUPP

Nyckelpersoner för lyckat införande

-En positiv, delaktig, representativ referensgrupp och införandet går som en dans!

Rationaliseringsprojekt extra känsliga vad gäller referensgrupp

(9)

AVSLUTA PROJEKTET

Exempel på aktiviteter:

1)

Överlämna projektets resultat 2) Uppföljning av tidplan

3) Uppföljning av förbrukade resurser

4) Utvärdera projektmetoder och samarbete

Punkt 2, 3 och 4 ger värdefulla erfarenheter!

(10)

AVSLUTA PROJEKTET

5) Utvärdera individers insatser – Ge feedback!

6) Avveckla projektgruppen – KickOut!

7) Avsluta projektkonton

(11)

ÖVERLÄMNANDET

En leverans eller flera delleveranser?

Leveransrapport - Leveransgodkännande Bedömning av resultat

(12)

EXEMPEL PÅ DELLEVERANSER

Förstudie Uppdragsbeskrivning, Förstudierapport, Lösningsförslag, Pilotprojekt, Kravspecifikation Planering Projektplan, Budget, Underlag för resursanskaffning

(13)

EXEMPEL PÅ LEVERANSER

Genomförande Uppdaterad projektplan, Prototyp, Statusrapporter, Produkt, Dokumentation, Införd produkt, Testprotokoll, Leveransgodkännande Avslut Slutrapport

(14)

SLUTRAPPORTERING

Skilj på följande dokument: Leveransgodkännande

-”Rapport” till beställaren, för underskrift Slutrapport

- internt dokument med erfarenheter från projektarbetet

(15)

SLUTRAPPORT

Bakgrund, syfte och effektmål Projektmål och avgränsningar Beställare och projektledare Utvärdering om av mål *

Analys av projektförlopp *

Kvalitetsuppföljning * * Förklaras ytterligare

(16)

UTVÄRDERING AV MÅL

Har vi tillfredställt beställaren?

- Projektmål

- Pris (efterkalkyl kontra förkalkyl)

- Leveranstid (verklig kontra uppskattad) - Effektmål???

(17)

ANALYS AV PROJEKTFÖRLOPP

Milstolpar och beslutspunkter Tidsplan

Resurser

Riskhantering

Verifiering av beslut

Kommunikation och rutiner Projektorganisation

(18)

PROJEKTORGANISATION

Projektmodell Projektgrupp Styrgrupp Referensgrupp Linjeorganisationen Lokalisering

(19)

PROJEKTORGANISATION

Projektmodell Projektgrupp Styrgrupp Referensgrupp Linjeorganisationen Lokalisering Reflektera över: Gruppsammansättning Samarbeten Kommunikationsflöden Beslutsprocesser Gruppens utveckling … - Kommentera och rekommendera!

(20)

KVALITETSUPPFÖLJNING

Resultat - Produktkrav - Kundens upplevelse Projektet - Projektkrav - Utvärdera metodik - Utvärdera strategier

(21)

AVVECKLA PROJEKTGRUPPEN

Förbered projektgruppen Återlämna interna resurser Avskaffa externa resurser Avveckla dig själv!?

(22)

KÄNSLOMÄSSIGT VAKUUM

Viktigt att förbereda projektdeltagare

- Upplevelse av förlust - Personligt misslyckande - Dåligt självförtroende

(23)

FÖRVALTNING

Förvaltningsarbetet ej en del av projektet Planeringsarbete inför förvaltning?

– Processer

– Roller och ansvar

– Dokument och ”mallar”

– Undervisning

(24)

UPPFÖLJNING

Effektmätning sker en tid efter avslutat projekt

När? Vem? Hur? Projektledaren eller beställaren? Referensmätning

- Fungerar projektet? - Är rätt projekt beställt?

(25)

DOLDA BRISTER

Slarvigt utförda moment görs om

Garantibesiktning avslöjar fel som ska åtgärdas Användning och slitage kan ge fel

Tids- och kostnadsjakt kan ge problem

(26)
(27)

LÄGGA NER PROJEKT

– Det läggs ner för få! Bristfälliga projekt Orealistiska projekt Omprioriteringar Omvärldsfaktorer …

(28)

HINDER ATT LÄGGA NER PROJEKT

Prestige

Dålig uppföljning av kostnader och mål

Beställare, Projektledare och framför allt… Styrgruppen vågar ej fatta beslut!

(29)

MERFÖRSÄLJNINGSSTRATEGI

Detta ska finnas med från första början!

- Går det att sälja något mer till beställaren efter projektet? - Går det att sälja samma produkt till någon annan?

(30)

NYA PROJEKT

”Ett lyckat projekt kommer sällan ensamt…”

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :