• No results found

Atterbom och »återseendet»

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atterbom och »återseendet»"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

SAMLAREN

T idskriftför

svensk litteraturhistorisk

forskning

Å R G Å N G

8l i 9 6 0

Svenska Litteratursällskapet

U PPSALA

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

A lm q v ist <& W iksells

B O K T R Y C K E R I A K T I E B O L A G

(3)

Miscellanea

2 0 5

a tt k u n n a fly till v a rm a re lu ft, då v in te rn k o m m e r. Je ru s a le m är a llt fo rtfa ra n d e m ålet. M e n d et är lå n g t dit. M a n fa s tn a r så lä tt p å väg en . A lp re p u b lik e n är e tt så d a n t der id e a l­ la n d , som re d a n m e r ä n en g å n g h å llit oss k v ar, d å v i e g e n tlig e n ä m n a t oss lä n g re bort. Ja, få se h u r d e t g år.

N å g o n resa ti ll F in la n d b lir dess v ä rre n o g ej af n u . M åste k o n c e n tre ra m in a t i l l ­ g å n g a r till h ö ste n och m in tid . A n n a rs lå te r d itt lö fte o m lite t frä sa n d e m ycket, ja, a llt fö r m y ck et lock an d e. M e n i fra m tid e n , o m jag fo rtfa ra n d e är till, sk all jag n o g k o m m a och tag a d ig p å o rd e n , o m d u tillå te r.

O m N a n n y L ag erb o rg s tillk o m m a n d e h a r jag äfv e n frå n a n d ra h å ll h ö r t e tt och a n n a t som e rin ra r om d itt u tlå ta n d e . Ja, o ro a d ig ej! H v a rk e n m in h u s tru e lle r jag är b efry n d ad m e d m a n n e n . V i k ä n n a h o n o m ej. H e lsa N a n n y frå n oss båd a, o m d u trä ffa r h en n e. Som jag a lltid tä n k te : d en flic k a n sk u lle d u h a -passat p å och tag it. G o d t h u fv u d , go d kassa, g o d t u tseen d e, m e d e tt o rd a llt h v a d m a n ju g e rn a k u n d e ö n sk a v ar h o n i b e s ittn in g af. E n tid tro d d e jag också v e rk lig e n , a tt d u och h o n v o ro h e m lig t fö rlo fv a d e , m e n d en m issta n k e n to g d u m ig u r.

U p p r ik tig t sagdt, v o re d e t d o ck ej sk äl a tt d u g ifte dig? — h e ls t en sm u la o fö rstå n d ig t, ty d å b lir re s u lta te t o ftast b äst, tr o r jag. F ölj n u en g a m m a l g if t och e rfa re n väns råd. N ä s ta g å n g d u m ö te r » M arie» 8 v id sk iljev äg en , sk all d u o rd n a saken. E lle r h v ad ? K ä n n e r d u alls in g e n lä n g ta n a tt in trä n g a i ä k ten sk ap ets m y sterier? J a g tö rs n a tu rlig tv is ej g lä n ta p å fö rlå te n , ty d å sk u lle d itt fö rh ä rd a d e u n g k a rls h je rta k o m m a i en såd an rö relse, a tt du g e n a st fö lle e tt o ffe r fö r frestelsen , och d å fin g e jag d itt fö r lo fn in g s k o rt in s tu c k e t i d en fin sk a tid n in g , i h v ilk e n d u ris a t »V allf. ö V a n d rin g s å r» , och som d u n o g g o d h e ts fu llt skickar m ig , e fte r jag b e r d ig d er om så rö ra n d e vackert.

T ack ä n n u en g ån g , b ro r T a v a sts tje rn a , fö r d in b o k och d itt b ref. T a c k äfv en för a n g e n ä m sam v aro i våras och fö r d itt p o rträ tt. O m d u ä n n u en g å n g k o m m e r till S to ck ­ h o lm , sk all d u ej u p p sö k a m ig i V illa n N ° 7 K a rla v ä g e n , ty d e n är såld, u ta n d u sk all, o m d et är so m m ar ö v i äro h e m m a , i stä lle t titta h it n e d till V e tte rn till O ls h a m m a r (A sk ersu n d ) och sta n n a h o s oss n å g ra d ag ar och n ju ta skogs- och sjö lif. D e tta är n u icke b a ra en a rtig h e tsfra s, u ta n d u sk u lle v e rk lig e n b e re d a m ig och m in h u s tru s to rt n ö je, o m d u n å g o n g å n g k u n d e och v ille v a ra så ä ls k v ä rd a tt u n n a oss d itt sällsk ap . V ill du n å g o n g å n g g lä d a m ig m e d n å g ra ra d e r, så är m in adress (ä fv e n o m jag är i u tla n d e t) a lltid : O lsh a m m a r, A sk ersu n d . M in h u s tru h e ls a r p å d et liflig aste.

V ä n n e n V e rn e r v o n H e id e n sta m .

A l f L in d v å g

A tterbom och »återseendet»

S tik o m a n tin , b ru k e t a tt söka trö s t och h jä lp , rå d o ch u p p ly s n in g g e n o m a tt p å m åfå slå u p p verser i s k rifte r, in o m e tt v isst k u ltu ro m rå d e b e tra k ta d e som h e lig a , h a r a n tik a an o r. S ålu n d a a n v ä n d e , som b e k a n t, fo rn tid e n s g re k e r Ilia d e n , fo rn tid e n s ro m a re A en eid en , fo rn tid e n s ju d a r G a m la T e sta m e n te ts b öcker. S eden tycks h a ta g its u p p av de fö rsta å r ­ h u n d ra d e n a s k ristn a . F ö r d em b lev N y a T e s ta m e n te t d en h e lig a s k rifts a m lin g e n fra m fö r a n d ra. A u g u s tin u s ’ s k ild rin g av sin o m v än d else v ittn a r o m s tik o m a n tin s liv sk raft. Ä n d a till d e n d a g i d ag to rd e d e n n a d iv in a to ris k a tr a d itio n h a d rö jt sig k v ar in o m e n del k r e t­ sar i v å rt land.

I sin b o k om A tte rb o m b e rä tta r E lisa b e th T y k esso n , a tt d e n n e d e n svenska n y ro m a n ­ tik e n s k o ry fé ä g n ad e sig å t s tik o m a n tisk d iv in a tio n . I b e ty d e lse fu lla liv sö g o n b lic k r å d ­ frå g a d e h a n lik t A u g u stin u s p å ö v lig t stik o m a n tis k t sä tt N y a T e sta m e n te t. Så skall h a n ex em p e lv is v id sin h u s tru s frå n fä lle slu m p m ä ssig t h a sla g it u p p N y a T e sta m e n te t och e n lig t e tt b re v frå n C h a rlo tte v. K raem er få tt » d et lju v lig t g lä d ja n d e , trö sta n d e svaret:

o m å te r s e e n d e t! » { A tte r b o m . E n le v n a d s te c k n in g , 1 9 5 4 , s. 2 9 0 f.).

8 »Marie» var nam net p å den sista novel- om en halvt om edveten djupare känsla, som len i den bok Tavaststjerna hade sänt H eiden- helt förflyktigas, n är den ene av kontrahen-stam. D et är ett ganska betagande litet stycke terna förleds att ge tafatta uttryck för den.

(4)

2 0 6

Miscellanea

E lisa b e th T y k esso n a n ser d e t o m ö jlig t a tt m e d le d n in g av C h a rlo tte v. K raem ers b re v av g ö ra, v ilk e t b ib e ls p rå k A tte rb o m fastn ad e fö r, då h a n i sa m b a n d m e d h u s tru n s d ö d s tik o m a n tis k t a n lita d e s itt N y a T e sta m e n te . D e t to rd e do ck k n a p p a s t v a ra fallet. E n d a st p å e tt ställe talas i N y a T e s ta m e n te t o m återseen d e, n ä m lig e n i Jo h . 16: 2 2 . D e t h e te r d ä r: »Så h a v e n I ock n u b ed rö v else; m e n jag sk all å te r se ed er, o ch e d e rt h jä r ta sk all g lä d ja s , och in g e n sk all ta g a ed e r g lä d je ifrå n eder». T v iv e ls u ta n v ar d et d e tta te x ts tä lle A tte rb o m fick u p p , d å h a n i b ed rö v elsen s s tu n d sökte trö s t i s itt N y a T e sta m e n te . U p p e n b a rlig e n h a r h a n lå tit d e t syfta p å sig själv och sin a v lid n a h u stru .

References

Related documents

All these sensors, except the quantum sensor were interfaced to the Arduino using a Real-Time Clock (RTC) to provide real-time timestamps. The quantum sensor being USB-type

The results indicate that the legibility and readability are affected by several factors, such as ambient illuminance, background properties and also how the text is presented

Det som föranledde denna undersökning var framför allt det höga värdet på arsenik, As, som uppmättes i projektet Lakegenskaper för naturballast [5]?. Dessa värden kunde inte

En intressant kontrast i denna studie var att personer med låg impulsivitet och höga CU traits hade högre medelvärde än den grupp som skattat högt på impulsivitet och lågt på

The same holds for entity consistency protocols; a reference to a coordination network gives full access to the shared data structure the coordination network coordinates.. Due to

För att tydliggöra detta följer två citat från samma dom (dom nr. 6) där det framkommit att pappan i hemmet använt våld; först beskrivs att “mamma inte förmår förstå behovet

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande

Det är därför Roddy Nilsson menar att det viktiga är de intellektuella argumentens kvalitet och vad diskussionen därmed kan bidra till i skapandet av en konstruktiv

Som det framkommer ovan är struktur i vardagen viktigt för personer med psykiska funktionshinder men de har ofta problem att skapa och bibehålla struktur.. Det finns forskning

In the majority of structured peer-to-peer overlay networks a graph with a desir- able topology is constructed. In most cases, the graph is maintained by a periodic activity

Socialarbetaren behöver ta hänsyn till barns ålder, men framförallt ha kunskap om hur man uppmärksammar barn som är utsatta för våld i hemmet för att barnen ska få

Based on this result, in section 5, we show how the k-ary search framework can improve Chord lookup algorithm and the number of routing table entries.. Finally, we conclude our work

sity of nodes in an identifier space is an intensive variable that describes a characteristic behavior of a network irre- spective of its size. ii) The ratio of perturbation to

Jag fick en del inputs från gruppen också angående form och groove och kände att de också tog till sig det jag berättade om låten – jag reflekterar också i loggboken över att

Kademlia does not keep a list of nodes close in the identifier space like the leaf set or the successor list in Chord.. However, for every subtree/interval in the identifier space

For any rate of churn and stabilization rates, and any system size, we accurately account for the functional form of: the distribution of inter-node distances, the probability

Värmegenomgångskoefficienten förändras inte speciellt mycket i detta fall eftersom mineral- ullen endast kan ta upp en väldigt liten mängd vatten... Cellplast

The proposed modifications are based on the evaluation of the initial design against potential risks and threats to user identity privacy (Chapter 4-6). The design improvement

De speciallärare som ingår i denna studie verkar också uppleva och är något som de beskriver att de arbetar med för att förändra synen till att få en mer handledande

Clinical tests of balance assess different components of balance ability and standardized tests are required to evaluate and follow the course of balance performance

Body Awareness Therapy has not previously been used as a balance exercise, but in a study by Sjodahl et al, the outcome measure was gait and, among other results, the authors

Mialinn Arvidsson Lindvall (2018) Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures.. Örebro Studies in Care

Respondent E menar att kunskap, vilja och intresse är de tre viktigaste egenskaperna för att arbeta i branschen, dock förklarar inte respondenten var arbetssökande ska ackumulera rätt

The effects on the overall quality of the bilberry powder of mixing berries into a purée and preparing a press cake by mechanically pressing away the juice, before drying