• No results found

Slopa befintlig skatt på plastbärkassar Motion 2020/21:557 av Clara Aranda (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Slopa befintlig skatt på plastbärkassar Motion 2020/21:557 av Clara Aranda (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD281

Motion till riksdagen

2020/21:557

av Clara Aranda (SD)

Slopa befintlig skatt på plastbärkassar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart avskaffa den nya skatten på plastbärkassar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kritiken gällande den nya skatten på plastbärkassar fortsätter att vara stark. Många tunga experter har dömt ut skatten som ineffektiv och dålig för miljön. Skatten som blev verklighet den 1 maj 2020 i år har inneburit en skatteökning med tre kronor på bärkassar i plast och 30 öre för frukt- och grönsakspåsar. Utöver det tillkommer 25 procent moms på den prishöjningen som skatten resulterar i. Det innebär att en skatt på 3,75 kr blir en skattehöjning på totalt 3,75 kr.

Regeringens viktigaste argument för skattehöjningen är frågan om nedskräpning och att motverka förekomsten av plast i haven. Faktum är dock att våra svenska plastkassar inte hamnar i Stilla havet och inte heller i Kina. Våra bärkassar används, förutom för att bära varor, även som soppåsar. Därefter hamnar de i kraftvärmeverk och blir till värme alternativt el. Vi ska inte heller glömma att majoriteten av våra plastbärkassar framställs av förnybara resurser.

Regeringen vill att den nya skatten ska leda till att Sverige uppnår EU:s uppsatta mål om en maxförbrukning på 40 plastbärkassar per person och år till 2025. Sedan 2017 har det funnits en lagstiftning som innebär att branschen måste informera om vilken påverkan plastbärkassarna har på miljön och åtgärder för en minskad förbrukning. Det har resulterat i att antalet förbrukade plastpåsar har minskat från 114 stycken plastbärkassar årligen, per person, 2017 till 102 stycken 2018.

Innan införandet av den nya och fiskala skatten på plastpåsar gjordes det ingen konse-kvensanalys. Huruvida skatten skulle drabba butikerna har regeringen alltså inte tagit hän-syn till, för det säger sig självt, en kraftig nedgång i en vara som butiken säljer innebär så-ledes minskade intäkter och ett försämrat resultat.

(2)

2 I Arvika kommer exempelvis den nya plastpåseskatten leda till att 27 personer blir arbetslösa, eftersom produktionen av plastpåsarna väntas minska med hela 30 procent. Detta enligt vd:n på företaget Bengt Lundin AB, som tillverkar plastpåsar.

Skatteintäkterna kommer att bli betydligt lägre i och med att alternativa sätt att frakta hem mat kommer att användas. Regeringen får därmed inte den vinst man för-väntat sig, samtidigt som företag kommer att behöva tvingas säga upp sina anställda. Allt orsakat av den verkningslösa symbolpolitik som Sveriges regering väljer att driva. Av dessa skäl måste den nya skatten på plastbärkassar avskaffas snarast möjligt.

References

Related documents

Lunds kommun befarar att processen kring en placering med hänvisning till LVU istället för att underlätta en akut placering kan få motsatt effekt, där den våldsutsatta

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för personer som till följd av

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i

Förslaget att barn ska kunna placeras omedelbart i skyddat boende gör det möjligt att agera skyndsamt för att skydda barnet mot våld och undvika att barnet utsätts för risker

Folkhälsomyndigheten finner att ett gemensamt insats- och förlusttak för alla licensierade bolag skulle kunna kan vara en viktig permanent åtgärd för ökat spelarskydd och detta

Då förslaget om förlängning av åtgärder avseende spelansvar, relaterade till Covid-19, inte påverkar licenshavare med licens enligt 6 kap spellagen 2018:1138, har Folkspel

Myndigheten anser att förslaget om en övergångsperiod på 10 år för redan yrkesverksamma undersköterskor med tillsvidareanställning bör underlätta att regleringen kommer att

Länsstyrelsen i Västernorrland har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det är bra om fokus läggs på utbildningar och att lära ägare av vedeldade pannor hur det eldas på rätt sätt. Länsstyrelsen har för övrigt inga

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Skolinspektionen välkomnar att frågorna utreds men avstår från yttrande då förslagen inte direkt rör myndighetens verksamhet..

Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i

Utredningens huvuduppdrag i aktuellt betänkande var att analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

[r]

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling..

förtydligas i författning.  Lagstiftningen kring genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer bör förtydligas och förstärkas så

Utredningens förslag att fördela ut vattenmyndigheternas uppdrag på flera andra myndigheter innebär att omfattningen och behovet av samverkan mellan alla olika aktörer kommer att

 Tillståndsplikt ersätts av en anmälningsplikt när en ny verksamhet för att tillfälligt lagra timmer ska anläggas om lagringen är brådskande och behövs till följd av

Länsstyrelsen är tveksam till att införa lättnader för lagring av timmer i vatten då det är mycket svårare att kontrollera och skyndsamt bedöma konsekvenserna av sådan