• No results found

med anledning av skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden Motion 2020/21:3790 av Mats Persson m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "med anledning av skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden Motion 2020/21:3790 av Mats Persson m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion L

Motion till riksdagen

2020/21:3790

av Mats Persson m.fl. (L)

med anledning av skr. 2020/21:53

Riksrevisionens rapport om riktade

statsbidrag för socioekonomiskt utsatta

områden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen vid

utformningen av riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden bör analysera och redovisa effekter på integrationsskulden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är välkommet och angeläget att Riksrevisionen har granskat statsbidragen för socio-ekonomiskt utsatta områden. Redan innan krisen har integrationsproblemen i Sverige varit alarmerande. Mångas frihet och möjligheter är begränsade eftersom de saknar jobb och har bristande språkkunskaper. Framför allt många utrikes födda kvinnors situation är allt annat än vad vi kan förvänta oss i ett av världens mest jämställda länder. I landets utanförskapsområden är arbetslösheten mer än dubbelt så hög och andelen som lever med försörjningsstöd mer än tre gånger så hög som i övriga Sverige.

Liberalerna vill vända denna utveckling. Och även om generella statsbidrag i huvud-sak är att föredra framför riktade är det otvetydigt så att politik på alla nivåer har en stor uppgift framför sig i arbetet med att minska Sveriges integrationsskuld och bryta utan-förskapet i utsatta områden.

I den aktuella rapporten (RiR 2020:14) rekommenderar Riksrevisionen regeringen och Regeringskansliet att öka andelen fleråriga riktade statsbidrag, att göra analyser inför införandet av nya statsbidrag för att veta hur de kan tänkas påverka det lokala arbetet i socioekonomiskt utsatta områden och att förbättra uppföljningarna av dessa statsbidrag; Liberalerna delar denna bild. Också regeringen instämmer glädjande nog i

(2)

2

de övergripande slutsatserna från rapporten samt hänvisar därutöver till att den inlett ett arbete med att utveckla en mer strategisk styrning med riktade statsbidrag.

Regeringen uppehåller sig däremot otillräckligt vid Riksrevisionens iakttagelse om att statsbidragen är utformade på olika sätt, och att utformningen skiljer sig åt beroende på vilket departement som ansvarat för utformningen av bidraget. Riksrevisionen slår även fast att det är viktigt att Regeringskansliet analyserar hur bidragen – var och ett för sig och sammantaget – ska kunna tas emot för att få så bra verkan som möjligt eftersom ansvaret för statsbidragen är delat mellan flera olika departement. När regeringen väljer att använda riktade bidrag för att stödja en viss typ av områden är det, enligt Riksrevi-sionen, även särskilt viktigt att besluten föregås av en analys av hur de ska kunna göra skillnad just där.

Att Riksrevisionen uppmanar regeringen att förbättra uppföljningarna av statsbidrag som är riktade till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden måste följas av handling. För att uppföljningarna ska ge regeringen information om vad som fungerar behöver uppföljningarna även beakta hur de tas emot i de utsatta områdena. En sådan analys är enligt Riksrevisionen nödvändig för att få en bättre träffsäkerhet när framtida bidrag utformas.

Riksdagen bör mot bakgrund av allt detta ställa sig bakom att inför analysarbetet särskilt påminna regeringen om att 7 procent av Sveriges vuxna befolkning, över en halv miljon, utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom. Detta förhållande utgör Sveriges integrationsskuld.

Att mäta är att veta. Vårt parti varnade tidigt för problemen: Redan år 2004 tog Liberalerna fram rapporten ”Utanförskapets karta” där en kartläggning gjordes såväl av omfattningen som av utvecklingen av utanförskapet i utsatta områden. Den illavarslande utveckling vi då larmade om har, inte minst efter flyktingkrisen, fördjupats långt mer.

När en politik nu formuleras för att resa oss ur coronakrisen måste riksdag och regering samtidigt utforma en politik som reser oss ur den integrationskris som rådde före pandemin. Integrationskrisen har byggts upp under lång tid genom att nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa, ofta i utsatta och otrygga områden. Denna skuld efter politisk underlåtenhet måste nu betalas av.

Genom vårt budgetsamarbete med regeringen och Centerpartiet har Liberalerna lyckats genomdriva att ett förortslyft tar sin början under nästa år. Vi har krävt detta därför att Liberalerna har satt upp ett övergripande mål: Sverige ska inte ha några utsatta stadsdelar 2030. Sverige ska inte vara ett delat land med ett utanförskap som föder förakt, frustration och konflikter.

Liknande ambitioner bör även vägleda det analysarbete som Riksrevisionen efterfråg-ar vid utformningen och uppföljningen av relevanta riktade statsbidrag. Det är därför nödvändigt att redovisa och analysera mått på sysselsättningsstatus och grad av självför-sörjning samt det EU-gemensamma måttet på andelen utrikes födda med oroande låga inkomster. Sammantaget fångar detta sådant som arbetsmarknadsetablering och human-kapital men också pensionsutsikter, arbetsplatsgemenskap och ekonomiska möjligheter i vardagen. Liberalerna väljer att kalla detta utanförskap för integrationsskuld, inte för att det är en skuld som några enskilda bär utan för att vårt samhälle har en skuld mot alltför många enskilda.

För att samordnat styra regeringsarbetet mot dessa allvarliga problem bör riksdagen ställa sig bakom att regeringen vid utformningen av riktade statsbidrag för socioekono-miskt utsatta områden genomgående analyserar och redovisar effekter på

(3)

integrations-3

skulden. Liknande arbeten sker på klimatets, den ekonomiska jämlikhetens och jäm-ställdhetens områden.

Detta skulle kalibrera politiken mot att lösa de styrningsproblem som Riksrevisionen berör i det arbete som måste leda till verkningsfulla åtgärder för sådant som kunskaper i svenska språket, morötter för kvinnors deltagande i arbetslivet samt åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Liberaler ser varje människas värdighet. Det är hennes frihet och möjligheter vi slåss för. Integrationsskulden innebär ett enormt svek mot varje människa som kommit till vårt land utan att ges chansen att lyckas här och mot varje enskilt barn som växer upp i utsatta områden utan förhoppningar att lyckas i skolan eller att få ett bra jobb.

Vi löser bara detta genom att i arbetet med politiken här och nu skapa nya möjlighet-er till klassresor. Detta förutsättmöjlighet-er att regmöjlighet-eringen på allvar beaktar den svenska integra-tionsskulden.

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L) Maria Nilsson (L) Lina Nordquist (L) Gulan Avci (L) Christer Nylander (L) Allan Widman (L)

References

Related documents

Strategin att söka allt grundar sig dels i nämnden och dels i förvaltningen. På grund av att varje riktat statsbidrags relevans för verksamheten måste bedömas samt på grund

Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger idrottsledarna de näst efter familjen och skolan största möjligheterna

Förslagsställaren anger att det är angeläget att ändringarna träder i kraft så snart som möjligt, bl.a. för att företagare ska ges möjlighet att i tid kunna ansöka

Däremot menar vi att kommun som leverantör av tjänst på en kommersiell marknad enligt LOU, inte är det mest optimala för de samhällsutmaningar som vi har i Botkyrka kommun

Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna får de ekonomiska resurser från staten som krävs för att utföra dessa nya uppgifter

presenterar, alltså att följden normalt blir att näringsidkaren inte är skyldig att fortsätta leverera det digitala innehållet eller den digitala tjänsten efter det att

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, Enheten för samhällsplanering..

För Alingsås kommun och andra remissinstanser som inte ligger direkt under regeringen, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter..

Även om de flesta av de bestämmelser som nu föreslås kommer att omfattas av undantag så anser nämnden att förslaget medför att överskådligheten i lagen ytterligare

Det medför ökad risk för missförstånd från intresserad allmänhet som försöker sätta sig in i regelverket, även risken för handläggningsfel ökar med en mer komplicerad

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i stort förslaget till undantag från krav på detaljplan, men anser att det bör omformuleras så att bara de projekt som det finns

De typer av projekt som omfattas av direktivet är både sådana som tillståndsprövas enligt miljöbalken i Sverige – miljöfarligt verksamhet (9 kap) och vattenverksamhet (11 kap)

Förslaget i Ds 2020:19 innebär att kravet på detaljplan ska vara kopplat till om en åtgärd innebär att ett område kan tas i anspråk för ett industriområde i stället

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen

Det kan dock vara en fördel att synpunkter från undersökningssamrådet redovisas eftersom dessa likt övriga synpunkter från kommande samråd syftar till att få ett så bra

Detta beslut har fattats av landshövding Brittis Benzler efter föredragning av länsarkitekt Cecilia Engström.

Länsstyrelsen bedömer möjligheten att via föreskrifter införa undantag från detaljplanekrav för vissa MKB projekt utifrån till exempel områdets yta som tas i anspråk som

Länsstyrelsen i Norrbotten ser positivt på att lagstiftningen förtydligas så att det säkerställs att MKB-direktivets krav i tillräcklig omfattning blir tillgodosedda i PBL-

• Regionen håller med utredningens rekommendation gällande att social- styrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ung- domspsykiatrins stöd till barn

Region Uppsala ställer sig positiva till de förslag till bestämmelser som tas upp i departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende –.. förslag

Svar på remissen Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång, Ds