• No results found

Förenkla regler för resegaranti Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förenkla regler för resegaranti Motion 2019/20:2607 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1344

Motion till riksdagen

2019/20:2607

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda

M)

Förenkla regler för resegaranti

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för resegarantin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Syftet med resegarantin är att den ska täcka ekonomiska förluster som arrangörens resenärer kan komma att göra om ett arrangemang måste ställas in eller avbrytas i förtid. I den nuvarande lagstiftningen är det möjligt för arrangörer att undantas från skyldig-heten att ställa garanti om arrangörens resenärer alltid betalar i efterskott.

I praktiken är lagstiftningen inte tillfredsställande; det är svårt för arrangörer att nyttja undantaget trots att de uppfyller kriterierna. Det underminerar de företag som tvingas ställa stora summor till förfogande för att uppfylla villkoren i resegarantin, trots att de endast har kunder som betalar i efterskott. I längden drabbar det särskilt små och lokala näringsidkare inom turistbranschen.

Förenklade och tydligare regler för resegarantin skulle gynna småskaligt företagande och bidra till större tillväxt, framför allt i landsbygdsområden. Resegarantin bör om möjligt ses över i syfte att tydliggöra lagstiftningen och skapa ett rättvisare regelverk för arrangörer vars resenärer betalar i efterskott.

References

Related documents

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Även om det inte har legat inom promemorians ramar att föreslå hur informationssäkerheten vid en sådan digitalisering ska upprätthållas, vill PTS ta detta tillfälle i akt för

I de fall den digitala kommunikationen sker inom tillämpningsområdet för eIDAS- förordningen och avancerade elektroniska underskrifter får användas i offentliga nättjänster

Sveriges Domareförbund välkomnar förslagen i promemorian, som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocessen.. Förbundet instämmer

I detta sammanhang vill tingsrätten framhålla vikten av att Domstolsverket och dom- stolarna tillförs de resurser som krävs för att materialisera sådana

Enligt tingsrätten finns en otydlighet när det gäller hur rättens kontroll av fullmakten ska gå till framförallt tekniskt men även sak.. Detta bör förtydligas i det